• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

20. RaM 3.prosince 2002

Usnesení z jednání  Rady města Cvikova 20. schůze ze dne  3. prosince 2002

 

Kontrola usnesení:

39/02 – projekt regenerace Sídliště – zpracován, vystaven v prodejně na sídlišti

127/02 – výsledky kontroly FÚ Č.Lípa – dotace na půdní vestavby-  dosud bez vyjádření MF

150/02 – pomoc při úpravě bytu na faře – v jednání

153/02 – prodej čp. 35 v ul. Čsl.armády – prodej obálkovou metodou, zatím není v majetku

167/02 – žádost p.Köhlera na prodej pozemku – zatím  žádost nebyla obnovena

174/02 – půjčky FRBC- provedeno vyhlášení kola

180/02 – odborný lesní hospodář lesů města – p.Hakl – ukončení této činnost s a.s.Bor

               viz dnešní jednání

190/02 – vyhrazené parkování u čp.178 a 179 – vyrozumět občany o možnosti využívání prostoru bývalého hřiště

191/02 – zpomalovací pruhy v Lindavě – zařazení do akcí SMC 2003 – trvá

193/02 – reklama města v informačním prospektu Babylon centra Liberec – trvá

198/02 – stanovení dělby práce uvolněných funkcionářů – bude upřesněno

209/02 – veřejné osvětlení

1)plnění usnesení zastupitelstva – odpovídá ředitel SMC,

2)posouzení nákladů – odpovídá člen rady p.Krsek

 

vyřazuje z kontroly:  187/02,189/02,179/02,189/02+213/02,192/02,195/02,196/02,197/02,199/02,201/02,202/02,

203/02,204/02,205/02,206/02,207/02,208/02,212/02,214/02, 215/02, 217/02

na ZM: 188/02, 172/02+200/02+216/02 , 210/02,211/02,

 

 

218/02

Seznámila se s informací zástupců ČSOB-Asset Management a.s. Praha  ve věci správy volných finančních prostředků města a přijala opatření podávání čtvrtletních zpráv  firmy na jednání rady města.

 

219/02

(usn.189/02 a 213/02) ve věci pronájmu části pozemku u čp.462 v Havlíčkově ul., po vyslechnutí připomínek občanů p.Müllera a p.Plíhala  rozhodla

a)      provést výpověď smlouvy o pronájmu pozemku p.Plíhalovi z důvodu veřejného zájmu – udržení dobrých občanských vztahů mezi nájemníky

b)      provést odměření a vytyčení pozemku stávající kolny (p.Müllera) včetně přístupu ke kolně  a tuto část nabídnout k pronájmu p.Müllerovi,bytem Cvikov Havlíčkova 462

c)      zbývající část pozemku po oddělení kolny nabídnout zpět do pronájmu p.Plíhalovi

 

220/02

(usn. 180/02)  - činnost lesního hospodáře – ve věci výkonu prací v lesích města  pověřuje tímto lesního hospodáře zadáváním a výběrem firem k provádění prací, s výjimkou firmy UNILES, která je zaměstnavatelem p.Hakla, aby nedošlo ke střetu zájmů. Pověřuje místostarostu a tajemníka jednáním, provedením výpovědi stávající smlouvy s a.s.Bor Česká Lípa, příprava nové smlouvy a  dohody o pracovní činnosti s p.Haklem.

 

221/02

Souhlasí s provedením ohňostroje dne 31.12.2002 ve 0,15 hod. v prostoru náměstí, v hodnotě 10 tis.Kč. Propagaci zajistí vedoucí MKK p.Kovalevová.

.

222/02

Doporučuje ZM odprodej pozemku 1181/1 a 664/2 v k.ú. Cvikov(manipulační plocha u vodojemu Sídliště) z majetku města  a.s.SVS  Teplice za 5% ceny dle znaleckého posudku.

 

223/02

Doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření – změny a úpravy v rámci schváleného rozpočtu

k zajištění vyrovnaného hospodaření v jednotlivých kapitolách a položkách.

 

224/02

Rozpočet  kapitoly sport  na rok 2003

 – zamítla  žádost TJ Jiskra o navýšení rozpočtu z důvodu nedostatku finančních prostředků a výplaty mzdových prostředků včetně odvodů  správci. Doporučuje ponechat dotaci na provoz a činnost ve výši 450 tis.Kč, z toho pro TJ Jiskra – fotbalový oddíl 200 tis.Kč. Další rozdělení bude upřesněno.

-         doporučuje navýšení kapitoly o 350 tis. Kč na náklady spojené s opravou a zprovozněním objektu sauny a ubytovny.

-         nákup čerpadla na údržbu travnatého hřiště (usn. 179/02) z položky rezervy na neočekávané výdaje  rozpočtu 2003

 

225/02

Návrh rozpočtu města na rok 2003 – rada doporučuje schválit,včetně zapojení přebytku hospodaření a FRR ,  provedení splátky 2,6 mil.Kč do fondu rozvoje bydlení , převodu 1,3 mil. Kč za prodej plynovodu do FRR na financování případné další výstavby plynu nebo jiné ekologické akce.

 

226/02

Doporučuje prodej autobusu města jako neupotřebitelného majetku a to prodejem – cena 50 tis.Kč.

 

227/02

Pověřuje starostu města prověřením nezaplacené faktury ve výši 74 tis.Kč firmě Nisson z roku 1996, vyjádření stavebního dozoru a bývalého starosty města, zda oprávněná fakturace a odstraněny nedodělky.

 

228/02

Souhlasí s úhradou poplatku za likvidaci odpadů p.Smetanové za l.pololetí 2002, s tím, že 2.pololetí zánik poplatkové povinnosti z důvodu převodu nemovitosti na jiného vlastníka.

 

229/02

Doporučuje ZM ponechat místní poplatek za likvidaci odpadů na rok 2003 ve výši roku 2002.

 

230/02

Souhlasí s vyhlášením konkursního řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy Cvikov  a pověřuje starostu města vyhlášením konkursu 6.12.2002 a podmínek řízení  (nástup od 1.2.2003, 4 roky praxe) a obsazení konkursní komise v souladu se zákonem.

 

231/02

Souhlasí s prodejem PC dle návrhu v ceně 700,- a 800,- Kč p.Tumovi Pavlovi,bytem Cvikov.

 

232/02

Pověřuje místostarostu p.JUDr. Švehlu prověřením smluv o leasingu, o smlouvě budoucí a finančním leasingu a převzetí záruky města  při nákupu hasičského auta, včetně vyvolání jednání s firmou F-Line.

 

233/02

Souhlasí s pronájmem pozemků pro účely zahrádek dle žádosti

část p.č.997/1 v k.ú. Cvikov  p.Maňaskovi (dříve nájemce p.Pokorný )

3182 v k.ú. Cvikov p.Dražkovičovi (dříve nájemce p.Zvára)

část 3022/1 v k.ú. Cvikov manž. Benediktovým,bytem Svor (dříve nájemce Gallistlová)

 

234/02

Souhlasí s výměnou bytu mezi Monikou Vančurovou – Mánesova 544 ,byt 0+1, a Lidmilou Vančurovou – Mánesova 544, byt 2+1 .

 

 

 

Dále projednala a

-         vzala na vědomí informaci o přípravě komisí rady a výborů zastupitelstva

(osadní výbor Lindava, kontrolní výbor, finanční výbor, komise rozvoje, komise výstavby a životního prostředí)

 

-         vzala na vědomí žádost manž. Koštejnových, odpověď zpracuje starosta a ved.spr.odboru

 

-         vzala na vědomí informaci o přípravě smlouvy s SVS Teplice o spolupráci s městem na rozšíření čistírny odpadních vod, po upřesnění smlouvy bude předložena ZM

 

-         vzala na vědomí informaci o jednání starosty a místostarosty na MŽP ve věci doplnění žádosti o dotaci na výstavbu – rozšíření ČOV,  ,

 

-         vzala na vědomí informaci o výstavbě plynu v lokalitě Dělnická ulice – nedostatky v informovanosti občanů ze strany města, prodloužení termínu do konce února 2003 – 11.12.2002 schůzka starosty a místostarosty s občany ve věci zajištění pilířů a regulátorů u rodinných domů k odběru plynu

 

 

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla              Mgr. Ivo Čeřovský

                        místostarosta města                             starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky