• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

20. RaM 30.října 2007

Informace z jednání  20. schůze  Rady města Cvikova ze dne 30. října 2007

 

307/07

K usn. 248/07 – schvaluje nákup 200 ks kalendářů á 80,- Kč, prodejní cena 100,- Kč. (6 pro, 1 zdržel)

308/07

K usn. 283/07  - bere na vědomí informaci o činnosti TJ Jiskra Cvikov. (7 pro)

309/07

Doporučuje ZM schválit rozdělení pozemku p. č. 2865 /1 a 2865/16 v k.ú. Cvikov pro výstavbu rodinných domků v lokalitě  Dělnická-Vojanova dle návrhu.  (7 pro) 

Doporučuje ZM nesouhlasit s prodejem pozemku jako celé lokality firmě s.r.o EKO Haus Fertigbau. (7 pro)

Zveřejnění nabídky na prodej jednotlivých pozemků - část 1 a 5  cena 200,- Kč, část 2,3,4,6,7 cena 100,- Kč.

Pověřuje komisi rozvoje upřesnit posouzení zasíťovaný a nezasíťovaný pozemek. (7 pro)

310/07

Doporučuje ZM schválit  p r o d e j  pozemků      

a)   p.p.č. 1261/18 o výměře 966 m2 k.ú. Cvikov,

kupující: Vratislav LAMAČ a Monika TUČKOVÁ, Cvikov, Vančurova 603; za účelem výstavby RD cena: 200 Kč/m2   (6 pro, 1 nepřítomen) 

b)   p.p.č. 1261/21 o výměře 966 m2 k.ú. Cvikov,

kupující: Sylvie FALCMANOVÁ, Praha 9, Krausova 604; za účelem výstavby RD cena: 200 Kč/m2 (6 pro, 1 nepřítomen)

c)  p.p.č. 1261/26 o výměře 966 m2 k.ú. Cvikov,

kupující: Josef REJMAN, Jablonné v Podještědí, Česká Ves 8; za účelem výstavby RD  cena: 200 Kč/m2 (6 pro, 1 nepřítomen)

d)   p.p.č. 1261/28 o výměře 1133 m2 k.ú. Cvikov, za účelem výstavby RD, provedení obálkové metody na cenu pozemků

žadatelé:

Martin a Martina POMIKÁČKOVI, Mimoň, Sídliště pod Ralskem 591; nabídka 268,- Kč,

Sergheí   CEBAN, Cvikov, Kollárova 33, nabídka 203,- Kč

Rada dle ceny doporučuje prodej manž. Pomikáčkovým a zamítnutí prodeje  S. Cebanovi. (6 pro, 1 nepřítomen)

e)   p.p.č. 44/1 část  z  výměry 4039 m2(dle GP - cca 1920 m2)  k.ú. Cvikov,

kupující: STAVOKOMBINÁT INVEST, s.r.o., Liberec, Dr. M. Horákové 185/66; za účelem výstavby obchodního střediska, cena: 100 Kč/m2 (stávající nájemní smlouvy budou vypovězeny) ( 6 pro, 1 proti Pharm.Dr. Skopová)

f)  (pozemky  v k.ú. Cvikov k  domu č.p. 256, Nábřežní ulice )

st.p.č. 318 – část z celkové výměry 1456 m2(dle GP) - na parcele dům č.p. 256, cena: 100 Kč/m2 

p.p.č. 320 – část z celkové výměry 500 m2 (dle GP)

p.p.č. 2970/1 – část z celkové výměry 1036 m2 (dle GP)

p.p.č. 3519/12 – část z celkové výměry 1456 m2 (dle GP)

p.p.č. 3805 – část z celkové výměry 148 m2 (dle GP)

cena: 30 Kč/m2 pro účely zahrady

kupující: Karel MATUŠKA, Liberec, Nedbalova 661, Ing. Petr SOCHOR, Liberec, Dobiášova 865/44  (7pro) 

g)   p.p.č. 1475/1,  část z výměry 1475 m2 k.ú. Cvikov (dle GP, oddělení části pozemku pro přístupovou cestu), cena: 30 Kč/m2

kupující: Jana PROKOPOVÁ, Cvikov, Kollárova 31; za účelem zahrady (7 pro)

h)   p.p.č. 1376/6 o výměře 1796 m2 k.ú. Cvikov, cena  30,- Kč

kupující: Jaroslav NAVRÁTIL, Česká Lípa, J.Maštálka 2020; za účelem zahrady  (7 pro)

i)   p.p.č. 1154/13 o výměře 392 m2k.ú. Cvikov

kupující: Pavel a Eva LIBICHOVI, Česká Lípa, Na Svahu 2645; za účelem zahrady a doporučuje zrušit usnesení ZM dne 27. 6. 2007 usn.č.3/a)11 o prodeji pozemku p. Zdence Libichové, bytem Cvikov, cena: 30 Kč/m2   (7 pro)

j)   p.p.č. 1087/9 o výměře 145 m2 k.ú. Cvikov

kupující: Michal VOJTĚCH, Cvikov, Sídliště 550; za účelem zahrady, cena: 30 Kč/m2 (7 pro)

k)  p.p.č. 1087/4 o výměře 268 m2 k.ú. Cvikov

kupující: Josef ZAHRÁDKA, Cvikov, Mánesova 546; za účelem zahrady, cena: 30 Kč/m2 (7 pro)

l)   p.p.č. 1146/2 o výměře 48 m2 k.ú. Cvikov

kupující : Luboš a Magda DRAŠKOVIČOVI, Cvikov, Mánesova 545; za účelem zahrady, cena: 30 Kč/m2 (7 pro)

m)  p.p.č. 3420/12 část z výměry  3741 m2(dle GP  cca 1200 m2)  k.ú. Cvikov

kupující : ing.Josef DOSTÁL, Cvikov, Tovární 271; za účelem výstavby RD, cena  100,- Kč, (7 pro)

n)  p.p.č. 3420/12 část z výměry  3741 m2(dle GP  cca 1200 m2)  k.ú. Cvikov

kupující: Barbora DOSTÁLOVÁ, Sloup v Čechách, V Lukách; za účelem výstavby RD, cena: 100 Kč/m2 (7 pro)

o)   p.p.č. 757/4 o výměře 1611 m2 k.ú. Naděje

     p.p.č. 757/5 - část (bez sloučené části ) z výměry 1155 m2 (dle GP) k.ú. Naděje

     p.p.č. 762/1 o výměře 182 m2 k.ú. Naděje

kupující: PHDr.Jan GALUŠKA, JUDr.Vladimír GALUŠKA, Milena GALUŠKOVÁ, Praha 6, Na Ostrohu 57; za účelem zahrady, cena 100 Kč/m2 (7 pro)  

311/07

Doporučuje ZM neschválit prodej pozemků

a. p.p.č. 135/1 o výměře 4088 m2 k.ú. Svitava

žadatel: Zdeněk JENÍK, Svitava 16; za účelem zahrady a možné výstavby rekreačního zařízení (prodej již  schválen  p. Otradovcovi) (7 pro) 

b. p.p.č. 24/1-část z výměry 494 m2 (cca 80 m2) k.ú. Cvikov

žadatel: Miloš ŠTĚPÁN, Cvikov, Kollárova 13; za účelem zahrady  (7 pro) 

c. p.p.č. 757/3 o výměře 833 m2 k.ú. Naděje

žadatelé: PHDr.Jan GALUŠKA, JUDr.Vladimír GALUŠKA, Milena GALUŠKOVÁ, Praha 6, Na Ostrohu 57; za účelem zahrady, pozemek vhodný k výstavbě (6 pro, 1 zdržel)

312/07

Doporučuje ZM schválit   n a b y t í   pozemků do majetku města

a.   p.p.č. 2363/5-16 o celkové výměře 10741  m2  k.ú. Cvikov

za účelem výstavby RD; bezúplatný převod od: Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Česká Lípa, Dubická 970 (6 pro 1 nepřítomen)

b.  p.p.č. 609 o výměře 399 m2 , p.p.č. 577/4 o výměře 5 333 m2 k.ú. Drnovec

za účelem komunikace; bezúplatný převod od: Krajská správa silnic LK, přísp.organizace, Liberec, České mládeže 632/32 (6 pro 1 nepřítomen)

c.  p.p.č. 1056 o výměře 385 m2 k.ú. Naděje

za účelem zachování komunikace; bezúplatný převod od: Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Česká Lípa, Dubická 970  (7 pro)

d.  p.p.č. 1021/2 o výměře 1395 m2 k.ú. Naděje  

pozemek pro výstavbu RD; bezúplatný převod od: Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Česká Lípa, Dubická 970  (7 pro)

e.   p.p.č.  3895 o výměře 193 m2  k.ú. Cvikov , od s.p. Benzina, kupní cena 7 010,- Kč, část komunikace u č.p. 30 Pivovarská ul.  (7 pro)

313/07

Schvaluje pronájem pozemku

p.p.č. 453 a části p.p.č. 446 o celkové výměře 1310 m2 k.ú. Drnovec

žadatel: Lukáš GRILL, Cvikov, Drnovec 116; za účelem sekání trávy

pův. nájemce p. Jaroslava Grillová-Dvořáčková – nájemní vztah ukončen na vlastní žádost ke 30.6. 2007 z důvodu přestěhování, část na sekání trávy, část jako zahrada (7 pro) 

314/07

Doporučuje ZM schválit změnu územního plánu města (doplnění změny č. 2) – p.p.č. 2417/2 v k.ú. Cvikov na zastavěné území – smíšené neobytné území, žadatelé Tomáš Kavan, bytem Cvikov a Miroslav Žák, bytem Cvikov.  (7 pro) 

315/07

Rada projednala bytové záležitosti a

a)  po písemném doložení ukončení nájemní smlouvy od p. Jelínka Zdeňka, souhlasí s pronájmem bytu č. 3, v č.p.  541, Mánesova ulice Cvikov II sl. Rybníkářové Michaele na dobu ˝ roku (7 pro)

b)  souhlasí s podnájmem bytu v č.p.569  Martinovo údolí Cvikov II, nájemce Jan Brejška, podnájemce Jitka Řeřichová, bytem N.Bor (6 pro, 1 zdržel) 

e) souhlasí s podnájmem bytu v č.p. 470 Martinovo údolí Cvikov II, nájemce ing. Stanislav Kratochvíl, souhlas podmíněn doložením podnájemní smlouvy  (7 pro)

317/07

Potvrzuje Václava Macelu ve funkci ředitele příspěvkové organizace DDM Cvikováček Cvikov v souvislosti se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace.(7 pro)

318/07

Souhlasí s podáním žádosti o výjimku z hygienických předpisů z důvodu neprovedení stavebních úprav  (sociální zařízení, bezbariérovost)  příspěvkových organizací Mateřská škola Jiráskova ulice Cvikov a  DDM  Cvikováček Cvikov. (7 pro)  

319/07

Souhlasí s přidělením bytu v DPS  - Jiřina Nigrinová, bytem Cvikov   (7 pro)

320/07

Souhlasí s prodloužením lhůty pro podpis kupní smlouvy  manželů Filkových, bytem Cvikov II Potoční 116, ve věci prodeje pozemku města č. 6/A/ch o 6 měsíců  . (6 pro, 1 nepřítomen)

321/07

Schvaluje zvýšení poplatku za knihovní služby - zapůjčení knihy u jiné knihovny na 30,- Kč/ ks. (6 pro, 1 nepřítomen)

322/07

Schvaluje odpis majetku města dle návrhu a likvidaci dle návrhu, včetně bezplatného převodu počítačové sestavy na FK Cvikov. (6 pro, 1 nepřítomen)

323/07

Projednala návrhy na dořešení restitučních nároků v k.ú. Lindava  a

a) doporučuje ZM schválit finanční vyrovnání ve výši 41 960,- Kč jako náhrady části  restitučního nároku  č. 27 oprávněným osobám (rodina Bretových) dle návrhu

(6 pro, 1 nepřítomen)

b) odkládá  projednání návrhu  restitučního nároku  p. Moosové – projednání v Osadním výboru Lindava a Svitava a s žadatelkou. (6 pro,1 nepřítomen)

324/07

Nedoporučuje ZM změnu usnesení o zamítnutí prodeje pozemku v k.ú. Naděje pro účely zahrady, manželům Kocourkovým, bytem Cvikov Naděje v k.ú. Naděje (7 pro)

325/07

Doporučuje ZM  zrušení  usnesení  bod 6 C)a) ze dne 3.května 2007 o  zpětném odkoupení p. p. č. 3011/24  o výměře 1008 m2 v k.ú. Cvikov lokalita Ústavní ulice. Pozemek zůstává v majetku manželů ing. Jiřího Mašáta a Kristiny Maschat.  (7 pro)

326/07

Schvaluje návrh a podpis smlouvy o zprostředkování prodeje 14 bytů města s firmou RE/MAX Liberec. (7 pro)

 

Dále rada projednala:

-   k usn. 289/07 – třídírna odpadů Mimoň – vzala na vědomí informaci a zápis z jednání v Mimoni, po získání dalších podkladů bude zařazeno  na jednání rady

-   odkládá žádost na úpravu pracovní doby v DPS s tím, že bude doložen snímek pracovní doby a počet jednotlivých úkonů

- pověřuje tajemníka MěÚ zajištěním písemného stanoviska ve věci možnosti podávání informací o nezaplacených pohledávkách vůči městu  Radě města (místní poplatky za odpad apod.)

-    odkládá projednání otázky úpravy bytu v č.p. 38 Náměstí Osvobození 38 Cvikov I na příští zasedání

JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky