• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

20. RaM 4.října 2011

U s n e s e n í 20. schůze Rady města Cvikova 4. října 2011

účast: 6 členů rady, omluven Ing. Dostál

410/11
Schvaluje vyvěšení záměru obce směnit pozemky - doplnění usnesení RM č. 197/11
k.ú. Trávník u Cvikova
část p.p.č. 585/2 o výměře 104 m˛ z celkové výměry 251 m˛ (dle GP č. 144-119/2011 díl “e)
KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území
směna s rodinou Rypových za účelem majetkoprávního narovnání k místní komunikaci
(6 pro, 1 nepřítomen)

411/11
Schvaluje vyvěšení záměru  obce – prodat pozemky

A) p.p.č. 585/2 část 147 m˛ z celkové výměry 251 m˛ v k.ú. Trávník u Cvikova
KN: trvalý travní porost, ÚP: smíšené obytné území
účel: rozšíření pozemků (pozemek přímo sousedí s nemovitostí žadatelů č.p. 56)
žadatel: ULLRICH Milan, Ing. a CHALAŠOVÁ Bedřiška, Praha 1
(6 pro, 1 nepřítomen)

B) p.p.č. 141/15 o celkové výměře 1018 m˛ v k.ú. Cvikov /ul. Alšova/
KN: zahrada, ÚP: smíšené obytné území
účel: zahrada k č.p. 314, Cvikov I (před prodejem vytyčení pozemku)
žadatel: JANOUŠKOVI František a Liduška, Cvikov
TUREČKOVI Jaromír a Jana, Mgr., Cvikov
ŠVERMOVÁ Věra, Cvikov
a
pověřuje stavebního technika
u SMC zajistit výkop kabelu, uložení chráničky a připravit GP se zákresem věcného břemena –podklady předat zápisu do katastru nemovitostí odboru správy majetku města.

Revokuje tímto usnesení RM: 14.06.2011 usn.č. 281/11)B
z důvodu, že součástí kupní smlouvy ze dne 26.07.1995 na č.p. 314, Cvikov II byla i vedlejší stavba (stodola) bez pozemku pod ní. Zápis stavby do KN provedou vlastníci.
(6 pro, 1 nepřítomen)

C) p.p.č. 233 část cca 60 m˛ (dle GP) z celkové výměry 98 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada, ÚP: smíšené obytné území
žadatel: BOTÁN Milan, Cvikov, účel: rozšíření zahrady
GP bude oddělen pozemek se septikem pro čp. 202, Palackého ul., Cvikov II
(6 pro, 1 nepřítomen)

D) p.p.č. 2744/2 o celkové výměře 397 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost, ÚP: smíšené obytné území
žadatel: FORALOVI Milan a Hana, Cvikov , účel: rozšíření zahrady
vyrozumění sousedního vlastníka pozemku p. Hrabáka
(6 pro, 1 nepřítomen)

412/11
Souhlasí s ukončením pronájmu pozemku
p.p.č. 24/1 -části o výměře 85 m˛ z celkové výměry 494 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
účel: zahrada u čp. 13,Cvikov I ve vlastnictví s.r.o. LUMINES TEMPLE, Varnsdorf
ukončení pronájmu: ŠTĚPÁN Miloš, NS č. 250, ke dni 31.10.2011

a pověřuje odbor správy majetku města
vyzvat vlastníka čp. 13,Cvikov I k dořešení užívání zahrady bez právního důvodu (odkoupení, pronájem vlastníkem domu nebo nájemci bytů)
(6 pro, 1 nepřítomen)

413/11
Rada odkládá projednání o prodeji pozemku
p.p.č. 2883/16 o celkové výměře 74 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území, místní komunikace obslužná, izofona hlukové zátěže denní i noční, vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod
žadatel: TOUŠ Martin, Cvikov
účel: scelení pozemků, ÚD: 29.06.2011 – 29.07.2011
do vyřešení převodu p.p.č. 2883/18 na žadatele, poté bude jednání o žádosti obnoveno po doručení písemné žádosti žadatele s informací o realizaci převodu
(6 pro, 1 nepřítomen)

414/11
Rada schvaluje způsob ocenění bytové jednotky č. 539/7, Cvikov II – Mánesova ul.
- byt bez nájemce
- vytápění bytu -přívod pro 2 plynová topidla (vafky)- nejsou součástí bytu .
Schvaluje, že v případě prodeje BJ bez nájemce bude tato oceněna podle skutečnosti – v tomto případě s vytápěním lokálním – kamny na plyn, se zohledněním chybějících vafek .
(6 pro, 1 nepřítomen)

415/11
Odstranění nepovolené stavby (dřevěný přístřešek –kůlna) na st.p.č. 109/1 k.ú. Cvikov - žádost o prodloužení termínu ze dne 22.09.2011 – VÁVROVI Petr a Miluše, Jiráskova 84, Cvikov I, Cvikov - z důvodu zdravotního stavu a prodlužuje termín do 09.11.2011.
(6 pro, 1 nepřítomen)

416/11
Bere na vědomí návrhy změny využití území – stanovisko k čj. MUC-3070/2011/SÚ
- jedná se o zrušení komunikací, na žádost vlastníků pozemků (FO),
pozemky v k.ú. Cvikov:
p.p.č. 3635/1 ostatní plocha-komunikace změna na trvalý travní porost
p.p.č. 3232 ostatní-manipulační plocha změna na trvalý travní porost
p.p.č. 3693/2 ostatní plocha-komunikace změna na trvalý travní porost
p.p.č. 3760/1 ostatní plocha-komunikace změna na ostatní plocha-neplodná půda
p.p.č. 3726/2 ostatní plocha-komunikace změna na trvalý travní porost
pozemky v k.ú. Lindava:
p.p.č. 2376/2 ostatní plocha-komunikace změna na trvalý travní porost
p.p.č. 750 ostatní plocha-neplodná půda změna na trvalý travní porost

a doporučuje vyloučit ze změn p.p.č. 3635/1 k.ú. Cvikov, p.p.č. 2376/2 k.ú. Lindava; ostatní bez připomínek
(6 pro, 1 nepřítomen)

417/11
Souhlasí s podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene na právo vstupu a vjezdu za účelem údržby, provozu a odstraňování poruch přípojky splaškové kanalizace a vodovodu na p.p.č. 1261/14 a 3628/1 v kú Cvikov pro rodinný dům č.p. 361 v ulici K Zahrádkám na st.p.č. 1639 Cvikov II (Jaroslav a Lucie Bíbrovi) . (6 pro, 1 nepřítomen)

418/11
Souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav na sdělovací kabely O2 na p.p.č. 2412/6 a 2412/2 v kú Cvikov v rámci stavby „Napojení supermarketu ve Cvikově na silnici I/13 , překládka sítě TO2“ mezi městem Cvikov a Telefonica Czech republic a.s. – stavebník: Stavokombinát Invest s.r.o. Liberec . (6 pro, 1 nepřítomen)

419/11
Souhlasí s podnájmem bytu na dobu 1 roku – byt 1+0 v č.p. 540 Mánesova ulice Cvikov II, nájemce Jan Čeřovský,bytem Cvikov, podnájemce Jan Tenk, bytem Cvikov. (6 pro, 1 nepřítomen)

420/11
Souhlasí s vyznačením vyhrazeného bezplatného parkovacího místa pro invalidy - žadatel p.Halama – Sídliště , Cvikov II, držitel průkazky ZTP , ( 4 pro, 3 nepřítomni)

421/11
Rada projednala žádost ZO Svazu včelařů ve věci obnovy včelstev z důvodu moru včelího plodu. Upozorňuje základní organizaci na možnosti podat žádost o dotaci na Krajský úřad Libereckého kraje . Rada doporučuje zahrnout do rozpočtu města na rok 2012 částku 3000,- Kč. (6 pro, 1 nepřítomen)

422/11
Schvaluje výměnu bytů v č.p. 261 Vančurova ulice Cvikov II mezi nájemci :
Petr Kvasňovský, bytem Cvikov, a Márií Juhasovou, bytem Cvikov, k zajištění zlepšení vícečlenné rodiny p. Juhasové.

a doporučuje:

a) Službám města Cvikova požadovat od obou nájemců bytů schválení zvláštního příjemce pro zasílání příspěvku na bydlení od Úřadu práce k zajištění pravidelných úhrad nájemného, případně splátek na úhradu stanoveného splátkového kalendáře

b) Terénní pracovnici p. Loosové z Libereckého romského centra , důsledně kontrolovat úhradu nájemného a služeb spojených s užíváním bytu , vyřizování příspěvků na bydlení, případně doplatku na bydlení. Současně s tím i kontrolu stavu bytů, aby nedocházelo ke znehodnocování majetku.
(4 pro, 1 proti, 2 nepřítomni)

423/11
Rada souhlasí s uzavřením smluv na budoucího uživatele – příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko Cvikov na zajištění chodu multifunkčního centra Sever ( požární a bezpečnostní signalizace a pod.) .

424/11
Rada doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku města č.7/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na všech veřejných prostranstvích. (6 pro, 1 nepřítomen)

425/11
Bere na vědomí informaci starostky města o jednání se zástupci dotčených měst k propojení cyklostezek „Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel“, návrh na založení zájmového sdružení právnických osob „Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel“. Záměr získání za člena sdružení Liberecký kraj k podpoře akce. Seznámila s návrhem rozpočtu na činnost sdružení, stanovy, zpracování studie cyklostezky s využitím místních komunikací, žádost o dotaci na Státním fond dopravní infrastruktury. V současné době jsou již získávány prostředky na činnost sdružení.
Rada doporučuje ZM vstoupit do zájmového sdružení právnických osob „Cyklostezka Sv.Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel“. Prezentace bude provedena na jednání zastupitelstva 27. října 2011, pozvání zástupců dle dohody. (6 pro, 1 nepřítomen)

426/11
Rada projednala návrh Magistrátu města Liberce prostřednictvím SOLK k nákupu energií (plyn+elektro) prostřednictvím burzy
a
pověřuje tajemníka MěÚ
projednat na sekretariátu u ing. Krebsové bližší podmínky pro zapojení města, termíny od kdy, zajištění zapojení všech příspěvkových organizací, zda by byla možnost přistoupení i právnických osob.
(6 pro, 1 nepřítomen)

427/11
Rada se seznámila s přehledem stávajících výdajů na provoz kulturního domu v |Nerudově ulici (včetně ZUŠ) a předpokládanými výdaji na provoz centra Sever:
MKK :
energie –(plyn, elektro) revize 321 tis. Kč
nejde oddělit topení ZUŠ - v letošním roce navýšení s nárůstem cen
příjmy z pronájmu 129 tisíc Kč - 45 tis. příjem bez ZUŠ
Sever:
plyn 500 tis. Kč, elektro 100 tis.Kč, voda 50 tis. Kč, ostatní osobní náklady 100 tis. Kč, nákup služeb 1 500 tis. Kč.

Rada doporučuje ZM znovu projednat návrh prodeje objektu za stanovenou cenu v příštím roce ( 2 varianty - zachování ZUŠ po dobu 1 roku , zachování ZUŠ se snížením ceny) .
(6 pro, 1 nepřítomen)

428/11
Bere na vědomí informaci o zajištění dalších výdajů města spojených s uvedením multifunkčního centra Sever do provozu, které by mělo být řešeno navýšením rozpočtu 2011:
- protihlukové záclony cca 150 tis.
- žaluzie na okna - nabídková poptávka - 1 m2 cca 350 Kč
- sanitární vybavení a nákup nádobí

429/11/a
Bere na vědomí informaci o otevření centra:
5.11.2011 Den otevřených dveří
12.11.2011 Slavnostní otevření :
100 tis. sponzorský dar na otevření od stavební firmy
zajištění cateringové služby
od 17,00 hodin – pro pozvané hosty
od 19,00 hodin - vstupné 100 Kč
- vystoupení ZUŠ
- koncert : Michal Prokop
- taneční zábava

429/11/b
Bere na vědomí informaci starostky o získání dotace na opravu a modernizaci lesních cest a obnovení vodního režimu – MAS Skleněný Nový Bor . Možnost zapojení i našeho města.

430/11
Souhlasí s uzavřením a pověřuje starostku podpisem smlouvy s firmou ALLOWANCE s.r.o Praha na zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby „Lindava-Svitava vodovod“. Hodnota díla 60 tis. Kč + DPH. Nutné provést výběrové řízení na dodavatele stavby ke zjištění ceny pro přidělení dotace na výstavbu z Ministerstva zemědělství. (6 pro, 1 nepřítomen)

Dále rada projednala

JUDr. Jaroslav Švehla  místostarosta města
Mgr. Šárka Jakobi  starostka města


↑ jdi na obsah stránky