• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

20. RaM 7.října 2003

Informace z jednání Rady města Cvikova 20. schůze  7. října 2003

 

201/03

Souhlasí s návrhem příspěvkové organizace ZUŠ Cvikov - doporučuje ZM ponechání nedočerpané dotace ve výši 69 tis. Kč v rozpočtu příspěvkové organizace, nákup kopírky a piana-křídlo, nákup v letošním roce, zbytek nedočerpané dotace bude převeden do rezervního fondu příspěvkové organizace.

202/03

Souhlasí s návrhem příspěvkových organizací Mateřských škol Sídliště a Jiráskova  -  příjem  z poplatků na úhradu neinvestičních nákladů dle vyhlášky, doporučuje ZM ponechání v rezervním fondu příspěvkových organizací plnění nad rámec rozpočtu (předpoklad překročení cca 15 tis.) .

203/03

Souhlasí se zapojením dotace z KÚ na režijní náklady pro obědy zaměstnanců  do běžného rozpočtu příspěvkových organizací školských zařízení .

204/03

Stanovuje s ohledem na ukončení platnosti 10ti a 20ti haléřových mincí hodnotu stravného v příspěvkových organizacích mateřských škol Sídliště a Jiráskova od 1. listopadu 2003 na celkovou hodnotu 19,- Kč (4,- Kč svačina, 4,- Kč svačina, 11,- Kč oběd).

205/03

Vzala na vědomí stav finančních prostředků na účtech města k 30.9. 2003 a stav portfoliového účtu k 31.8. 2003. Ukládá starostovi pozvat zástupce ČSOB-Patria na jednání rady 21.10. 2003 k podání informace o hospodaření se svěřenými prostředky města .

206/03

Prodej bytové jednotky 1+4, byt č. 2, Cvikov II, Sídliště 560. Základní cena 213.662,-Kč. Nabídka zveřejněna 10.9. 2003, ukončení nabídek obálkovou metodou 6.10. 2003. Doručena 1 nabídka – č.j. 2331/03, Tancošová Alžběta, bytem Svor-Rousínov čp.1. Cena 243.500,-Kč.

Rada schválila prodej bytu dle této nabídky.

207/03

Projednala žádost příspěvkové organizace DDM Cvikováček na navýšení dotace pro oddíl kopané o částku 190 tis. Kč. Rada doporučuje ZM navýšení dotace pouze o částku 30 tis. Kč na pokrytí záloh spotřeby plynu v letošním roce, které nebyly zahrnuty do rozpočtu.

208/03

Rada doporučuje ZM schválit podmínky vyhrazeného parkování – udělení výjimky pro majitele vozidla, držitele ZTP, vozidlo označené. Ostatní dle termínu ukončení smlouvy bez dalšího prodlužování, odstranění zábrany.

209/03

Výstavba komunikace v místní části Lindava ke 4 rodinným domkům (žádost p. Říhy), délka 60 m, šíře 3 m,  zhotovení asfaltového potahu – rozpočet stavby 120 tis.Kč,  město 60 tis. Kč.

Rada doporučuje ZM uvolnění částky 60 tis. Kč na stavbu komunikace dle návrhu.

210/03

Návrh osadního výboru Drnovec na nevypínání veřejného osvětlení v nočních hodinách – schválila nevypínání veřejného osvětlení v nočních hodinách v místní části Drnovec.

211/03

Doporučuje ZM schválit prodej pohledávky města u Fashion Point firmě CL Prodex, s. r. o Česká Lípa za cenu 50 tis.Kč, vzhledem k tomu, že pro město je tato pohledávka nevymahatelná.

212/03

Vzala na vědomí návrh OHS na rekonstrukci školní jídelny a pověřuje starostu vyvolat jednání s OHS k upřesnění požadavků.

213/03

Souhlasí s návrhem ředitele příspěvkové organizace na obnovu počítačového vybavení a software,  souhlasí s odpisem neupotřebitelného majetku dle návrhu, likvidace prodejem.

214/03

Prodej pozemků z majetku města

- doporučuje prodej pozemku v k.ú. Drnovec dle žádosti rozšíření zahrady, kupující manž. Michalčíkovi, bytem Drnovec

-  doporučuje prodej pozemku včetně porostu v k.ú. Drnovec dle žádosti rozšíření zahrady, kupující p. Pavel Neckář, bytem Drnovec

- nedoporučuje prodej pozemku dle žádosti p. Milana Hampla na výstavbu rodinného domu, návrh na odprodej neodpovídá podmínkám smluv o smlouvě budoucí kupní 

215/03

Pronájmy pozemků města

- souhlasí s pronájmem pozemku - zahrádky  dle návrhu p. Ondřejovi Černému (ukončení nájmu p. Čermáka)

- souhlasí s pronájmem pozemku - zahrádky  dle návrhu p. Evě Jankechové (ukončení nájmu p. Hály)

216/03

Souhlasí s podnájmem bytu nájemce Eva Páleníková, Boženy Němcové 179, Cvikov I paní Marcele Bánovské, bytem Kunratice u Cvikova, souhlas do konce roku, potom předložit k prodloužení, úhrada nájmu a služeb bude nadále vedena na nájemce Páleníkovou Evu.

 

Dále rada projednala a

 

- vzala na vědomí informaci starosty o přípravách na výstavbu kanalizace v ul. Čs. armády, Martinovo údolí, Slovanka, V Zátiší

- vzala na vědomí informaci o možnosti změny ÚP v místních částech, kde není řešena další výstavba

- otázka trhů na náměstí – návrh na jejich přemístění mimo náměstí radou neschválen

- vzala na vědomí informaci o záměru vzniku samostatného tenisového klubu

- vzala na vědomí informaci starosty o svolání jednání zastupitelstva města na 30.10. 03 a  18.12. 03

- vzala na vědomí informaci starosty z jednání k dopravní obslužnosti a jízdním řádům dne 30.9. 03 – návrh na příští rok 90,- Kč na obyvatele a rok, jízdní řády beze změny

- nedoporučuje zřízení zábrany dle žádosti p. Jana Tvrdého 

- projednala plnění usnesení k retardérům a ukládá řediteli SMC provést opravu prostředního retardéru a přemístění retardéru u objektu Sokolovny – do 1  týdne a doporučuje ponechání retardérů i přes zimní období

 

          JUDr. Jaroslav  Švehla                                             Mgr. Ivo Čeřovský

            místostarosta města                                                 starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky