• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

20. ZaM 25.června 2009

Usnesení  z  20. zasedání Zastupitelstva města Cvikova konaného dne 25. června    2009  v Městském klubu kultury CvikovÚčast :

z 21 členů zastupitelstva  přítomno 18, 3  omluveni Mgr. Krafková, PhDr. Sýkorová, p.  Vojtěch M.


Zastupitelstvo města projednalo a  


1/

Bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení   a

schvaluje revokaci usnesení:

            a) č. 5/b) ze dne 18.09.2008

            prodej: p.č. 3145/1 k.ú. Cvikov,

            kupující: Petr Feix, bytem Horova 419, Cvikov

b) č. 3/A/b) ze dne 30.03.2006

prodej  p.č. 447//1 k.ú. Cvikov

kupující: Milena Procházková, bytem Cvikov

      c) č. 5/f) ze dne 18.09.2008

      prodej  p.č. 256/2 k.ú. Cvikov o výměře 157 m2

      kupující: Ladislav Vetešník, Cvikov

hlasování:    17 pro, 1 zdržel p. Kovalev, 0 proti


2/

Schvaluje věcný záměr  vstupu  města do projektu „Fotovoltaická elektrárna“ Lindava

hlasování: 16 pro, 2 zdrželi Ing. Beránek, p.Hanzlíček, 0  proti


3/

Prodej majetku města


a)      Schvaluje prodej  objektu č.p. 242 v Lindavě  - kupující MUDr. Hodeček a  schvaluje

snížení prodejní ceny na 1200 tis. Kč.

hlasování: 14 pro,  1 proti JUDr. Švehla, 2 zdrželi Ing. Hokr, p. Hanzlíček, 1  nepřítomen hlasování p. Kořínek

b)  Schvaluje snížení  prodejní ceny bytu o 50 tis. za byt č. 11 v č.p. 558 Sídliště, Cvikov II, prodej přes realitní kancelář REMAX

hlasování: 13 pro, 1 zdržel p. Neckař, 4 nepřítomni hlasování JUDr. Švehla, Ing. Hokr, Ing. Vojtěch, p. Kořínek , 0 proti


4/  Pozemky města

4 -1)

NABYTÍ POZEMKŮ DO MAJETKU MĚSTA

souhlasí s odkoupením pozemků od Pozemkového fondu ČR  za účelem scelení vodní plochy-Kunratický rybník (cena k jednání 3-5 Kč/m2; celkem 6726 m2)

k.ú. Kunratice u Cvikova         p.č. 2793/1  vodní plocha-rybník o výměře 5396 m˛

                                               p.č. 2793/5  vodní plocha-rybník o výměře   469 m˛

                                               p.č. 2793/6  vodní plocha-rybník o výměře   494 m˛

                                               p.č. 2793/7  vodní plocha-rybník o výměře   367 m˛

hlasování: 14 pro, 0 zdržel, 0 proti, 4 nepřítomni hlasování JUDr. Švehla, Ing. Hokr, Ing. Vojtěch, p. Kořínek4 -2)                                                

Převod pozemků města

souhlasí s převodem pozemků na Pozemkový fond ČR

-   k.ú  Cvikov p.č. 2979/1 o celkové výměře 21003 m˛

-   k.ú. Drnovec p.č. 213/1 část dle GP z celkové výměry 14561 m

a

odkládá návrh na vrácení pozemků v  k.ú. Lindava, p.č. 748/1 o celkové výměře 19872 m˛ vzhledem k projednávání změny ÚP

hlasování: 14 pro, 0 zdržel, 0 proti, 4 nepřítomni hlasování JUDr. Švehla, Ing. Hokr, Ing. Vojtěch, p. Kořínek


4 -3)

Pozemky – směna

souhlasí se směnou pozemků města

a)            p.č. 2970/2 – část 77 m˛ z celkové výměry 937 m˛ k.ú. Cvikov v majetku města

            za st.p.č 693 část 55 m˛ z celkové výměry 539 m˛ k.ú. Cvikov; v majetku      žadatele : Juraj  a Monika DRAŠKOVIČOVI, Cvikov

            účel: příjezd na vlastní pozemek, cena :  ˝ příslušenství

hlasování: 15 pro, 1 zdržel p.Hanzlíček, 2 nepřítomni hlasování Ing. Vojtěch, p. Kořínek


4-4)

Pozemky – prodej

 

            a) souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2970/2 – část dle GP (oddělení části pozemku pro         položení inž. sítí)  z celkové výměry 937 m˛ k.ú. Cvikov , druh pozemku: ostatní             plocha – manipulační plocha, ÚP: občanská vybavenost, kupující : Juraj a Monika   DRAŠKOVIČOVI, Cvikov, účel: zahrada, za cenu:200,-       Kč/m˛ + příslušenství

            hlasování: 15 pro, 1 zdržel p. Hanzlíček , 2 nepřítomni hlasování Ing. Vojtěch, p. Kořínek
 

            b) souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1138/10 – o celkové výměře 87 m˛ k.ú. Cvikov,           druh     pozemku: trvalý travní porost, ÚP: chatové a zahrádkářské kolonie; p.č.  1154/10 – o     celkové výměře 258 m˛ k.ú. Cvikov , druh pozemku: zahrada, ÚP:            chatové a         zahrádkářské kolonie, účel: zahrada

            prodej obálkovou metodou na jednání rady 14.7.2009 , minimální podáním 30,-         Kč/m˛

            + příslušenství

2  žadatelé:  Kateřina KOVALEVOVÁ, Martinovo údolí, Cvikov  a

                    Petr NEDBAL, Benešov nad   Ploučnicí

hlasování: 14 pro, 2 zdrželi Ing. Hokr, p. Kovalev, 0 proti, 2 nepřítomni hlasování  Ing. Vojtěch , p. Kořínek


c) souhlasí s prodejem pozemku p.č. 3584/1 – část o výměře cca 79 m˛ z celkové      výměry 2331 m˛ k.ú. Cvikov, druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, ÚP:      komunikace, dle návrhu GP nové p.č. 3584/2, účel: příjezd na pozemek, za cenu:100,-           Kč/m˛ + příslušenství

            kupující : MS PRAHA (G. Morawez) spol. s r.o., Česká Lípa

            hlasování: 16 pro, 0 zdržel, 0 proti, 2 nepřítomni  Ing. Vojtěch , p. Kořínek            


            d) souhlasí s prodejem pozemku p.č. 3316/5 – o celkové výměře 972 m˛ k.ú.            Cvikov (Lesní ul.); druh pozemku: zahrada, ÚP: smíšené obytné území,             účel:     zahrada, sekání trávy pro hospodářská zvířata, za cenu: 100,- Kč/m˛ +příslušenství

      kupující: Ing. J.DOSTÁL,J.TŮMA,J.MATOUŠEK, Milan a Iva         NECHUTNÝCH,

      Cvikov (každý Ľ)

            hlasování: 15pro, 0 zdržel, 0 proti, 2 nepřítomni  Ing. Vojtěch , p. Kořínek, 1 nehlasoval Ing. Dostál                                               

e) souhlasí s prodejem pozemku p.č. 3022/1 –část dle GP (3022/27) o výměře 425 m˛          k.ú. Cvikov, druh pozemku: trvalý travní porost, ÚP: smíšené obytné území, účel:            zahrada, za cenu: 100,- Kč/m˛ + příslušenství

            kupující : Stanislav PETERKA, Cvikov           

            hlasování: 14 pro, 2 zdrželi Ing. Hokr , p. Hanzlíček , 0 proti, 2 nepřítomni  Ing. Vojtěch , p. Kořínek


f) souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2504/2– o celkové výměře 151 m˛ k.ú. Cvikov druh pozemku: trvalý travní porost, ÚP: smíšené obytné území;  p.č. 269- o celkové          výměře 1173 m˛ k.ú. Cvikov druh pozemku: zahrada, ÚP: smíšené obytné území; st.p.č. 282– o celkové výměře 238 m˛ k.ú. Cvikov druh pozemku: zastavěná plocha   nádvoří, zbořeniště, ÚP: smíšené obytné území, účel: zahrada a výstavba RD, za           cenu:100,- Kč/m˛ + příslušenství

kupující : Miroslav TUČEK, Cvikov

hlasování: 16 pro, 0 zdržel, 0 proti, 2 nepřítomni  Ing. Vojtěch , p. Kořínek                                            

g) souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2743/3 – o celkové výměře 1145 m˛ k. ú. Cvikov         druh pozemku: trvalý travní porost, ÚP: louky, pastviny, účel: scelení pozemku, za    cenu:100,- Kč/m˛ + příslušenství

kupující : Anna PISKÁČKOVÁ, Praha

hlasování: 16 pro, 0 zdržel, 0 proti, 2 nepřítomni  Ing. Vojtěch , p. Kořínek                                                                    

h) souhlasí s prodejem  pozemku p.č. 2743/8 – část o výměře 1000 m˛ z celkové       výměry 35146 m˛ k.ú. Cvikov druh pozemku: ostatní plocha – neplodná půda, ÚP:    louky, pastviny – v blízkosti biocentrum, účel:zahrada, za cenu:30,- Kč/m˛ +           příslušenství

kupující : Miroslav a Anna VRÁNOVI, Cvikov

hlasování: 16 pro, 0 zdržel, 0 proti, 2 nepřítomni  Ing. Vojtěch , p. Kořínek                                            

i) souhlasí s prodejem pozemků  p.č. 659/2 – o celkové výměře 1513 m˛ k.ú. Lindava, druh pozemku:  trvalý travní porost, ÚP: ostatní zeleň; p.č. 659/3 – o celkové výměře 1599 m˛ k.ú. Lindava, druh pozemku: trvalý travní porost, ÚP: ostatní zeleň

kupující : Petr DYTRICH, Lindava, účel: zahrada a zajištění přístupu na ostatní pozemky , (před podpisem smlouvy vyžádat předložení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ve prospěch vlastníka  sousední st.p.č. 64/3 k.ú.Lindava)  za cenu:30,- Kč/m˛ +příslušenství

hlasování: 16 pro, 0 zdržel, 0 proti, 2 nepřítomni  Ing. Vojtěch , p. Kořínek


j) souhlasí s prodejem pozemků p.č.384 – o celkové výměře 824 m˛ k. ú. Lindava,    druh pozemku: trvalý travní porost, ÚP: louky, pastviny; p.č. 381 – o celkové        výměře 901 m˛ k.ú. Lindava, druh pozemku: trvalý travní porost, ÚP: louky,   pastviny; p.č. 378/1 – o celkové výměře 4742 m˛ k.ú. Lindava; druh pozemku:           trvalý

travní porost, ÚP: louky, pastviny, účel: louky a pastviny, podmínka udržování             odvodňovacího kanálu, za cenu:100,- Kč/m˛ + příslušenství

kupující : Marta LOHROVÁ, Malé Kyšice

hlasování: 16 pro, 0 zdržel, 0 proti, 2 nepřítomni  Ing. Vojtěch , p. Kořínek


k) nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 549/1 – část 260m˛ z celk. výměry 2041 m˛   v k.ú. Drnovec žadatel: Ing. Jiří Černohorský, Vysoké Mýto, Javornického 127/IV

a

odkládá schválení  záměru nabytí   části  pozemku p.č. 567/1(vlastník  Lesy ČR) do    majetku města

hlasování: 16 pro, 0 zdržel, 0 proti, 2 nepřítomni  Ing. Vojtěch , p. Kořínek


5/

Schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet za rok 2008 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a souhlasí s již přijatým opatřením radou města :

Rada města schválila dne 21.4.2009 zřízení nového odboru města a to odbor správy majetku města. Na tento odbor byl přijat nový pracovník. Odbor správy majetku města se v současné době vybavuje příslušným programovým vybavením.

Zjištěný inventarizační rozdíl bude odstraněn do 31.12.2009. Inventurní rozdíly na podrozvahovém účtu  budou odstraněny do 31.12.2009.

hlasování: 15 pro, 0 zdržel, 0 proti, 3 nepřítomni  Ing. Vojtěch , p. Kořínek, JUDr. Švehla


6/

Schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 a bere na vědomí informaci o zúžení portfolia  u ČSOB.

hlasování: 16 pro, 0 zdržel, 0 proti, 2 nepřítomni  Ing. Vojtěch , p. Kořínek


7/

Schvaluje změnu  užití investičních prostředků  příspěvkovou organizaci  Mateřská škola Sídliště Cvikov na rekonstrukci kotelny.

hlasování: 15 pro, 1  zdržel p. Kořínek, 0 proti, 1 nepřítomen  Ing. Vojtěch , 1 nehlasoval  Mgr. Jakobi


8/

Schvaluje  obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2009, kterou se zrušuje  vyhláška č.  1/2008 – o stanovení koeficientu daně z nemovitostí

hlasování: 16 pro, 2 zdrželi p. Tichý, Ing.  Vojtěch , 0 proti


9/

Schvaluje výjimku  z počtu dětí  v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Cvikov – odloučené pracoviště Mateřská škola Lindava na počet 12 dětí ve třídě pro školní rok 2009/2010.

hlasování 18 pro, 0 proti,0 zdržel


10/

Různé:


-   bere na vědomí informaci o záměru likvidace pneumatik  na území města


-   zvolilo p. Janu Lidmanovou členkou Osadního výboru  Lindava - Svitava Lidmanová

     hlasování: 18 pro, 0 proti,0 zdržel


- zvolilo  p. Petra Waltra, p. Markétu Henkeovou, p. Bohuslavu  Bartošovou  -  členy   Osadního výboru Drnovec

     hlasování: 18 pro, 0 proti,0 zdržel


-   bere na vědomí  informaci o ukončení smluv na likvidaci odpadů pro podnikající subjekty  


-   bere na vědomí umístění města na 2. místě v Lbc.kraji  za likvidaci tříděného     odpadu


-   bere na vědomí informaci o zrušení kontaktního místa  dávek SSP Úřadu práce od 1.9.2009


-   bere na vědomí informaci o zřízení veřejné služby od 1.7.2009
                        JUDr. Jaroslav Švehla              Mgr. Ivo Čeřovský

                        místostarosta                                       starosta města↑ jdi na obsah stránky