• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

20. ZaM 5.května 2005

U s n e s e n í

20. zasedání Zastupitelstva města Cvikov dne 5. května 2005

 

Účast členů zastupitelstva na jednání:

 

z 21 členů zastupitelstva přítomno 18

Marta Studničná, Petr Kořínek, ing. Miroslav Hokr, Daniela Hanušová, Břeněk Henke, Pavel Cyrus, Pavel Kovalev, Michal Vojtěch, Dr. ing. Dalibor Vojtěch, Mgr. Jiří Walter, Vladislav Pech, Pavel Pech, JUDr. Jaroslav Švehla,  Mgr. Ivo Čeřovský,  PhDr. Ludmila Sýkorová, Mgr. Šárka Jakobi, ing. Josef Dostál, Mgr. Olga Svatošová

omluveni: p. Krsek, ing. Kraus, p. Jirák

 

Zastupitelstvo města v souladu s jednacím řádem schválilo

a)  ověřovatele zápisu : p. Mgr. Olga Svatošová, p. Mgr. Jiří Walter (13 pro, zdržela p. Hanušová, 4 nepřítomni Mgr. Jakobi, PhDr. Sýkorová, ing. Hokr, p. Pech)

b)  složení komise pro úpravu usnesení předseda JUDr. Švehla, členové p. Henke, p. Cyrus (13 pro, zdržela p. Hanušová, 4 nepřítomni Mgr. Jakobi, PhDr. Sýkorová, ing. Hokr, p. Pech)

c)  program jednání dle pozvánek s doplněním bodu

-    slib člena zastupitelstva

-    vypořádání pohledávky p. Zd. Štěpánka

-    pověření starosty na Valnou hromadu SVS

-    neslučitelnost funkce členů zastupitelstva (doplnění na návrh p.Kořínka)

Program schválen (13 pro, zdržel p.Hanušová, 4 nepřítomni  - Mgr. Jakobi,   PhDr. Sýkorová,

ing. Hokr, p. Pech)

 

1/ vzala na vědomí zprávu o kontrole usnesení 

2) souhlasí s nabídkou firmy Pittner na provedení vodovodní přípojky k nové lokalitě výstavby rodinných domů v ul. Československé armády, souhlasí se zařazením akce (15 pro, 1 zdržel p.Hanušová, 2 nepřítomni ing. Hokr, p. Pech)

3/ Neschvaluje vyslovení zániku mandátu podle zákona č. 96/2005. (14 pro, 2 zdrželi – p. Kořínek, p. Hanušová, 2 nepřítomni ing. Hokr, p. Pech) 

4/ Revokuje usnesení  č. 2 z 18.3.2004 2 a) schvaluje změnu ÚP města a schvaluje nové znění 2 a),  schvaluje pořízení změny ÚP

č. 16 z 16.12.2004

16/ Schvaluje změny územního plánu města dle doplněného návrhu změn č. 1.

a schvaluje nové znění

16/ Schvaluje provedení změny ÚP města dle doplněného návrhu změn č. 1

(14 pro, 1 zdržel – p. Hanušová, 3 nepřítomen  p.JUDr. Švehla, ing. Hokr, p. Pech)

 

5/ Schvaluje prodej pozemků z majetku města

a) pozemku p.č. 171/6 o výměře 229 m2 a p.č. 597/3 o výměře 1432 m2 v k.ú. Cvikov , část p.č. 597/3 včetně nezkolaudovaného objektu (cena dle odhadu), vše v k.ú. Cvikov,  pro účely zahrady – kupující Alžběta Turková, bytem Cvikov. Bere na vědomí odstoupení manž. Podolákových od koupě výše uvedených pozemků. (16 pro, 2 nepřítomni ing. Hokr, p.Pech) 

b)  pozemku st.č. 194 o výměře 253 m2 v k.ú. Cvikov, prodej po provedení změny kultury  pro účely zahrady po prodeji č.p. 7 - kupující manželé Erich a Jana Stolarčukovi, bytem Cvikov , cena 30,- Kč za 1 m2,  s převzetím závazků nájemních smluv na pozemky (16 pro, 2 nepřítomni ing. Hokr, p. Pech)

c) části pozemku p.č. 1012/1 o výměře 68 m2 a p.č. 3603/4 o výměře 16 m2, v k.ú. Cvikov, pro účely zahrady, kupující Zdeněk a Marie Sedlmajerovi, bytem Kunratice u Cvikova (17 pro, 1 nepřítomen p. Pech)

d) části p.č. 1087 o výměře 1012 m2 v k.ú. Cvikov, pro účely zahrady, kupující Otakar Vitvera, bytem Cvikov  (17 pro, 1 nepřítomen p. Pech)

e)  prodej pozemku p.č. 107/1 o výměře 222 m2 v k.ú. Cvikov, pro účely zahrady, kupující Petr Hrubiš, bytem Cvikov (17 pro, 1 nepřítomen p. Pech)

f)  pozemku p.č. ž o výměře 301 m2 , p.č. 7/1 o výměře 633 m2, p.č. 7/2 o výměře 5 m2, v k.ú. Cvikov, pro účely zahrady po prodeji  č.p. 3,  kupující Ladislav Stehlík, bytem Cvikov, cena 30,- Kč za 1 m2, s převzetím závazků nájemních smluv na pozemky (17 pro, 1 nepřítomen p. Pech)

g) prodej pozemku p.č. 2866/1 o výměře 1559 m2 v k.ú. Cvikov, pro účely zahrady po prodeji č.p. 339, kupující Jarmila Špačková, bytem Cvikov, cena 30,- Kč za 1 m2, s převzetím závazků nájemních smluv na pozemky (17 pro, 1 nepřítomen p. Pech)

h)  prodej pozemku p.č. 1377/3 o výměře 837 m2 v k.ú. Cvikov, pro účely zahrady po prodeji č.p. 255, kupující  p.Jarošová, p. Klaban, p.Blažek,  p. Baštová , všichni bytem Cvikov, cena 30,- Kč za 1 m2,  s převzetím závazků nájemních smluv na pozemky  ( 17 pro, 1 nepřítomen p. Pech)

ch/ pozemku st.p.č. 914 o výměře 82 m2 a p.p.č. 597/8 o výměře 490 m2 v k.ú. Cvikov z důvodu zřízení zahrady u objektu čp. 442 v ul. Žitavská Cvikov – kupující Martin Kameník, Žitavská 442/II, Cvikov. Dle územního plánu se pozemky nacházejí v zastavěném území města v ploše smíšeného obytného území. (17 pro, 1 nepřítomen p. Pech)

i/ části pozemku parc.č. 2480 (nově p.p.č. 2480/1) o výměře 1297 m2 v k.ú. Cvikov pro výstavbu rodinného domu (smlouva o smlouvě budoucí kupní) kupující Ota Jelonek, Tovární 171, Cvikov. Dle územního plánu se pozemek nachází  v zastavěném území města v ploše smíšeného obytného území. (17 pro, 1 nepřítomen p. Pech)

j/ části p.p.č. 1074/2 o výměře 15 m2 v k.ú. Cvikov za účelem legalizace stávající zahrádky – kupující Jiří a Naděžda Lamatovi, Mánesova 544, Cvikov. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek.(17 pro, 1 nepřítomen p. Pech)

 k/ pozemku parc.č. 2968/4 o výměře 386 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrádky kupující Ludmila Zelenková, Pivovarská 346/II, Cvikov za podmínky, že stávající oplocení pokud bude zasahovat do pozemku parc.č. 2979/1 ve Cvikově bude z tohoto pozemku přemístěno na p.p.č. 2968/4 ve Cvikově. Dle územního plánu se pozemek nachází v zastavěném území města v ploše zahrady.( 17 pro, 1 nepřítomen p. Pech) 

l/ pozemku parc.č. 481 o výměře 283 m2 a části p.p.č. 2096 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Lindava za účelem zřízení zahrádky a zajištění přístupu a příjezdu k nemovitosti na st.p.č. 356 v Lindavě (zaměření stávajícího mostu přes odvodňovací kanál a vodoteč) kupující  Luděk Šmejkal, Jižní 349, Stráž pod Ralskem.  Dle územního plánu se pozemky nacházejí v zastavěném území obce Lindava v ploše louky, pastviny. (17 pro, 1 nepřítomen p. Pech)

m/ části pozemku parc.č. 290 (nově p.p.č. 290/2) o výměře 122 m2 v k.ú. Lindava z důvodu scelení pozemku  kupující Ivan Krátký, Lindava čp. 145. Dle územního plánu se pozemek nachází v zastavěném území obce Lindava v ploše louky, pastviny. Nesouhlasí se snížením ceny pozemků. (17 pro, 1 nepřítomen p. Pech)

n/ pozemky v k.ú. Svitava  p.p.č. 29 o výměře 650 m2 a části p.p.č. 560/7 o výměře 633 m2 – cesta (oddělení nad nemovitostí na st.p.č. 13 a za zahradou nemovitosti na st.p.č. 6 – ponechání vjezdu) kupující Ondřej Otradovec, bytem Praha  (17 pro, 1 nepřítomen p. Pech)

6/   n e s o u h l a s í  s prodejem a nabytím  pozemků  

a)  s přijetím  nabídky k odkoupení pozemků p.č. 2419/6 o výměře 2639 m2 v k.ú. Cvikov  od p. Hejtmánkové, bytem Dobranov, dle ÚP v ploše produkčního území – výroba a okolní sousedící pozemky jsou v soukromém vlastnictví (16 pro, 1 zdržel p.Kovalev, 1 nepřítomen p. Pech)

b) s přijetím nabídky k odkoupení pozemků p.č. 940/3,728/1,752,733/4 v k.ú. Naděje od Státního statku Bílý Kostel s.p. v likvidaci, Hrádek nad Nisou, nevyužitelné pro město (17 pro, 1 nepřítomen p. Pech)

c/ s prodejem části p.p.č. 2979/1 v k.ú. Cvikov bez udání účelu –  jelikož na 15. zasedání Zastupitelstva města Cvikova konaného dne 24.6. 2004 byla tato část pozemku schválena paní Miladě Rejzkové, žadatelé Vlastimil a Petra Zelenkovi, Pivovarská 288/II, Cvikov. (17 pro, 1 nepřítomen p. Pech)

d/  s prodejem části pozemku parc.č. 2480 (nově p.p.č. 2480/1) o výměře 1297 m2 v k.ú. Cvikov pro výstavbu rodinného domu žadatel Martin Maňaska, Mánesova 542, Cvikov (17 pro, 1 nepřítomen p. Pech)

e/ s nabídkou na odkoupení pozemků od vlastníka Státní statek Bílý Kostel s.p. v likvidaci Hrádek nad Nisou parc.č. 1099/2, 1374/2, 1481/2, 3080/21, 781 v k.ú. Cvikov, v blízkosti se nenacházejí pozemky určené k výstavbě. (17 pro, 1 nepřítomen p. Pech)

f/ s prodejem pozemků v k.ú. Svitava  p.p.č. 560/1 o výměře 675 m2 a 560/3 o výměře 147 m2 – stávající přístupu a příjezdy, p.p.č.135/1 o výměře 4088 m2 - určeno pro výstavbu smíšeného obytného území žadatel Ondřej Otradovec, Praha   (17 pro, 1 nepřítomen p. Pech)

7/ Stanovuje ceny pozemků pro výstavbu rodinných domů

dle návrhu rady

100,- Kč za pozemek bez inženýrských sítí

200,- Kč za pozemek zainvestovaný ( vodovod, elektřina, kanalizace)

        (16 pro, 2 zdrželi – p. Henke, p. Kořínek)

8/

a)  Souhlasí  s úhradou doplatku DPH ve výši 368 392,20 Kč, včetně podpisu smlouvy o vrácení částky v případě, že správce daně firmě F-Line s.r.o. tento doplatek vrátí

b)  souhlasí s ukončením smlouvy o poskytování služeb a koupí hasičského vozidla 

(17 pro, 1 zdržel p. Kořínek)

9/ Souhlasí s využitím objektu č.p. 256 na zařízení pro náhradní ubytování ze soudních výpovědí nájmu bytů a s provedením stavebních úprav v letošním roce. (18 pro)

Souhlasí s využitím buněk pro zařízení města – 3 ks pro ZŠ a MŠ Cvikov na školní hřiště. (18 pro)

10/ Souhlasí s uzavřením zprostředkovatelské smlouvy s firmou s.r.o. TENEVA Děčín o využití a prodeji pozemků  pro výstavbu , zahrnující pozemky p.č. 741/1 a 746 v k.ú. Cvikov  s těmito úpravami

-  čl. I bod 4 – okamžiku realizace prodeje pozemků

-  čl. II bod i) – vypouští se „na základě složené zálohy“

(16 pro, 2 zdrželi – p. Henke, Mgr. Jakobi)

11) Schvaluje rozpočtová opatření dle návrhu. (18 pro)

12/ Schvaluje

a) vyhlášku č. 1/2005, kterou se mění vyhláška č. 1/1992 o městské policii

b) vyhlášku č. 2/2005, kterou se ruší vyhláška č. 3/1995 o odtahování vozidel

c)  vyhlášku č. 3/2005, kterou se ruší vyhláška č. 4/1995 o privatizaci  bytového fondu

d)  vyhlášku č. 4/2005, kterou se ruší vyhláška 2/1997 o čistotě a ochraně veřejného pořádku

e)  vyhlášku č. 5/2005, kterou se mění vyhláška č. 3/2004 o místních poplatcích

(16 pro, 1 zdržel p. Kořínek, 1 nepřítomen JUDr. Švehla)

13 /  Schvaluje osvobození od místního poplatku za odpady na r. 2005 – žadatel p. Kotek a p. Habartová. (16 pro, 2 zdrželi p. Kořínek, ing. Hokr)

14/  Schvaluje odpis místního poplatku dle návrhu. (18 pro)

15) Schvaluje odpis majetku města – osobní automobil Felicie a jeho prodej za cenu 50.000,- Kč. (18 pro)

16) Vzala na vědomí informaci o prodeji domů

17) Jmenuje Mgr. Miroslavu Drahoňovskou, bytem Drnovec, členkou osadního výboru Drnovec. (17 pro, 1 zdržel p. Kovalev)

18)  Pověřuje finanční výbor a kontrolní výbor provedením kontroly vyúčtování využití nájemného AMK. (18 pro)

19)  Schvaluje odpis pohledávky p. Zd. Štěpánka, bytem Cvikov 181 646,- Kč k 31.12. 2005 s podmínkou, že bude provedena demolice části objektu stodoly na jeho náklady a pozemek v náležitém stavu převeden na město. (18 pro)

20/ Pověřuje starostu města Mgr. Ivo Čeřovského zastupováním města na valné hromadě SVS. (18 pro)

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla           Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města              starosta města


↑ jdi na obsah stránky