• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

21. RaM 13.listopadu 2007

Informace z jednání  21. schůze  Rady města Cvikova ze dne 13. listopadu 2007

 

327/07

Prodej bytu v č.6 v č.p. 178 ul. Boženy Němcové  Cvikov I – 3 nabídky, nejvyšší nabídka 455 300,- Kč,  kupující Bartoš Tomáš, bytem Jablonec nad Nisou. Rada schvaluje vyhodnocení nabídek. (6 pro, 1 nepřítomen)

328/07

Doporučuje ZM ustanovit Osadní výbor Trávník-Naděje ve složení předseda ing. Ludvík Šajtar, členové  František Jonát, Jitka Lišková, Dis. Vlastimil Kocourek, Václav Soudil. (6 pro, 1 nepřítomen)

329/07

Souhlasí se zrušením nájemní smlouvy na pronájem sklepa dle žádosti p. Libuše Halamové, bytem Lindava. (6 pro, 1 nepřítomen)

330/07

Souhlasí s navrženou změnou  Dodatku č. 1  smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře  mezi městem a Janem Haklem, bytem Cvikov II, Martinovo údolí 96 od 1.1. 2008.

(6 pro, 1 nepřítomen)

331/07

Vzala na vědomí dopis p. Štolúna ve věci jeskyní Svitava a ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Peterovi odpovědět na tento dopis a znovu zaslat dožádání na všechny dotčené orgány ve věci legálnosti provozování a užívání těchto jeskynních  prostor.

332/07

Schvaluje Plán zimní údržby na rok 2008. 

333/07

Souhlasí s bytovým řešení v č.p. 354 v ul. Komenského Cvikov I a to

a)  změna velikosti bytu po p. Andrlové – z 1+1 na 1+0, bude přidělen samostatně

b)  oddělení komory (úprava na obytnou místnost + zřízení WC a sprchového koutu) - nový byt  1+0, souhlasí s přidělením  nově vzniklého bytu 1+0 Kateřině Velové, bytem Cvikov

334/07

Souhlasí s podnájmem bytu v č.p. 544 ul. Mánesova Cvikov II na dobu 1 roku – nájemce  Zdeňka Zemanová,  podnájemce Vladimír Vančura.

335/07

Byt v č. p. 38, Náměstí Osvobození Cvikov I – rada souhlasí s provedení rekonstrukce bytu  - stanovení tržního nájemného – nabídka pronájmu bytu obálkovou metodou – předplacení nájmu do výše provedené opravy – vyhodnocení a otevírání obálek za účasti zájemců v radě města. (5 pro, 2 nepřítomni)

336/07

Rada souhlasí s provedením vybraných návrhů změny č. 2 Územního plánu města Cvikova  k přednostnímu zpracování  „létajícím  pořizovatelem“,  a to

-   doplnění trasy komunikace (chodník) Cvikov – Svor

-    vyřazení komunikací ze závazných regulativů v návrhových plochách pro výstavbu a stanovení počtu domů na návrhových plochách

-    zanesení skutečného stavu v k.ú. Lindava na st.p. č. 356

-  doplnění regulativ pro plochy zahrada a louky (obecná změna – možnost výstavby altánů, zahradních chatek a kolen)

-   změny týkající se kanalizace Lindava, Drnovec a vodovodu Lindava

Rada doporučuje provedení změn a pověření starosty města jednáním a spoluprací se zpracovatelem a projektantem ÚP. (Informace o zpracovávání změny budou podávány průběžně - cena a termín na příští radě. (5 pro, 2 nepřítomni)

337/07

Zpoplatnění užívání zařízení DDM – sokolovny pro sportovní aktivity dospělých od 1.12. 2007. Sjednocení poplatků za užívání u DDM a ZŠ a MŠ. Zajistí ředitel DDM. (5 pro, 1 nepřítomen, 1 zdržel)

 

Dále rada projednala  

-   vzala na vědomí informaci o adventních akcích

-   informace komise životního prostředí  o přípravě místních turistických a naučných okruhů, příprava propagačního materiálu, obnovení textů na informačních tabulích

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                         starosta města


↑ jdi na obsah stránky