• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

21. RaM 17.prosince 2002

Usnesení z jednání  Rady města Cvikova 21. schůze ze dne 17. prosince 2002

 

Kontrola usnesení:

39/02 – projekt regenerace Sídliště – zpracován, vystaven v prodejně na sídlišti

127/02 – výsledky kontroly FÚ Č.Lípa – dotace na půdní vestavby-  dosud bez vyjádření MF

150/02 – pomoc při úpravě bytu na faře – v jednání

153/02 – prodej čp. 35 v ul. Čsl.armády – prodej obálkovou metodou, zatím není v majetku

174/02 – půjčky FRBC- provedeno vyhlášení kola

191/02 – zpomalovací pruhy v Lindavě – zařazení do akcí SMC 2003 – trvá

193/02 – reklama města v informačním prospektu Babylon centra Liberec – trvá

198/02 – stanovení dělby práce uvolněných funkcionářů – bude upřesněno

209/02 – veřejné osvětlení 1) plnění usnesení zastupitelstva – odpovídá ředitel SMC

                                      2) posouzení nákladů – odpovídá člen rady p. Krsek

218/02 – čtvrtletní zprávy o správě fin. prostředků zástupcem ČSOB-Asset Management

219/02 – výpověď smlouvy o pronájmu pozemků p. Plíhal, vytyčení pozemků včetně přístupu kde kolně, nabídka pronájmu rozdělených pozemků p. Plíhalovi a p. Müllerovi

224/02 – rozpis položek kapitoly sport -  termín 7.1.2003 – starosta

převod objektu ubytovny – trvá, zakoupení čerpadla na údržbu hřiště – zahrnuto v rozpočtu

227/02 – faktury firmy Nisson – dnešní jednání

228/02 – osvobození od poplatků za odpad –p. Smetanová – doporučení ZM na zamítnutí    osvobození poplatku za dům čp. 234 v Tovární ul. Cvikov

230/02 – konkurs na ředitele ZŠ a MŠ – průběžná informace

232/02 – leasing hasičského auta – prověření smluv, vyvolání jednání s firmou F-Line

 

vyřazuje z kontroly:  167/02,180/02+220/02 – sepsání smlouvy s p.Haklem v lednu 2003,190/02 – občané vyrozuměni, 189/02,213/02, 221/02, 179/02,233/02,234/02

na ZM: 188/02, 172/02+200/02+216/02 ,210/02,211/02,222/02,223/02,224/02,225/02,226/02,

229/02,231/02

 

235/02

K usnesení rady 227/02 – rada nesouhlasí s proplacením faktur ve výši 74 tis. Kč z r. 1996 firmě Nisson (výstavba DPS Cvikov), z důvodu promlčené lhůty. 

 

236/02

a)Souhlasí s výjimkou vyhrazeného parkování na parkovišti Sídliště dle žádosti p. Václava Kouckého –při uzavření smlouvy bude předložena průkazka ZTP.

b) Souhlasí s vyhrazeným parkováním v ul.Vančurova dle žádosti p. Dankové – dopravní vyznačení bude provedeno SMC.

 

237/02

Souhlasí s pronájmem pozemku pro účely zahrádky p.č. 1376/15 v k.ú. Cvikov p. Rudolfovi Zikmundovi (převod nájmu po p. Kovalevovi).

 

238/02

Souhlasí s podnájmem bytu č. 2 v Mánesově ulici 545, Cvikov na dobu 1 roku. Nájemce p.Musilová, podnájemce p. Matiášová. V případě dalšího neužívání bytu p. Musilovou – podat návrh na zrušení nájmu.

239/02

Nedoporučuje ZM schválit prodej objektu kotelny na Sídlišti pro účely výstavby fitnescentra, doporučuje pouze pronájem. Pronájem vzhledem k počtu zájemců bude řešen samostatně.

 

240/02

Vzala na vědomí informaci o zajištění Informačního střediska ve Cvikově – spolufinancování z Novoborska,spoluúčast města 10% -celkem náklad 200 tis.Kč, podíl města 20 tis.Kč – financování z havarijní položky rozpočtu města 2003. Bude upřesněna otázka mezd pracovníka střediska.

 

241/02

Doporučuje prodej části pozemku p..č. 648/1 – louka, cena 20,- Kč za l m2, v k.ú. Lindava, kupující Simona Rybczuková, bytem Lindava.

 

242/02

Doporučuje ZM schválit návrhy odpisy a likvidaci majetku dle inventarizace majetku města k 31.12.2002 .

 

243/02

Doporučuje změnu zřizovacích listin školských a předškolských zařízení, a to předání majetku příspěvkovým organizacím – změna bezplatný pronájem.

 

244/02

Stanovuje plat ředitelce ZŠ a MŠ  Cvikov Mgr. Ireně Knejflové, ve výši dle návrhu starosty.

 

245/02

Souhlasí se zakoupením stanu v hodnotě 15 tis. Kč  Městským klubem kultury v r. 2002.

 

 

Dále rada projednala:

 

- žádost CL Investu Česká Lípa ve věci výstavby supermaketu předloží k vyjádření na ZM

- připomínka místostarosty k zimní údržbě komunikací – posyp škvárou – doporučení   ke  snížení obsahu škváry  1:5 bude projednáno s ředitelem SMC

-  informaci starosty o jednání na Fondu životního prostředí v Praze  ve věci dotace na rozšíření ČOV a přípravě smlouvy s SVS , další jednání 9.1.2003

- informaci starosty a místostarosty o přípravě a složení jednotlivých komisí rady a výborů zastupitelstva

- informaci starosty o vyřazení bodu Územní plán města z programu jednání ZM

- informaci starosty o nabídce správy internetových stránek města – nabídka p. Milichovského

- informace o projektech – prověření kontrolní komisí

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                        místostarosta města                         starosta města


↑ jdi na obsah stránky