• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

21. RaM 18října 2011

U s n e s e n í 21. schůze Rady města Cvikova 18. října 2011

účast: 7 členů rady

431/11
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na právo vstupu a vjezdu pro údržbu, provoz a odstraňování poruch přípojky vodovodu a kanalizace na p.p.č.3519/15 v kú Cvikov pro objekt na st.p.č.310/1 v kú Cvikov (Pokorný Lukáš a Marina). (7 pro)

432/11
Souhlasí s uzavřením a podpisem Kupní smlouvy č.12/10/2011 mezi městem Cvikov a MARKA A.T., s.r.o. Brno na dodávku a montáž textilního vybavení pro zatemnění oken – Multifunkční centrum Sever. Cena 104 756,- Kč s DPH. (7 pro)

433/11
Schvaluje – provedení nápisu na dveře objektu multifunkčního centra Sever - „ Hotel Sever“ . Cena 7 700,- Kč s DPH. Gravírované štítky dveře Sever – cena 3 850,- Kč s DPH dodavatel MEA Nový Bor s.r.o.. (6 pro, 1 proti)

434/11
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy s firmou Drahota – Barevný svět – za 67.859,- Kč s DPH + 48 měsíců záruka, na základě vyhodnocení nabídkového řízení „Multifunkční centrum Sever – žaluzie“. (7 pro)

435/11
Schvaluje a vydává Směrnici o inventarizaci majetku a závazků Města Cvikova a Plán inventur na rok 2011. (6 pro, 1 nepřítomen)

436/11
Schvaluje opravu střechy v Mánesově ulici Cvikov č.p. 541 dle návrhu Služeb města Cvikov s.r.o Cvikov , správa bytů. (7 pro)

437/11
Schvaluje vyhrazené bezplatné parkovací místo pro držitele průkazu ZTP Evžena Jelínka, r. 1941, osobní automobil RZ 4LO- 6352. (7 pro)

438/11
Neschvaluje uzavření splátkového kalendáře na úhradu kupní ceny na koupi bytové jednotky a objektu kůlny – žadatelka Alena Maxová, Cvikov. (7 pro)

439/11
Vyhodnocení (usn. RM 397/11) veřejné nabídky prodeje bytových jednotek 590/5 Sídliště Cvikov II a 569/3 Martinovo údolí Cvikov II . K datu 17.10.2011 nebyla podána žádná nabídka.
Rada schvaluje opakování nabídky na prodej bytových jednotek 569/3 a 590/5, za stejnou cenu jako dosud. Nabídky inzerovat opakovaně ve Zpravodaji města , termín do 9.1.2012 .
Zajistí tajemník MěÚ. (6 pro, 1 proti)
440/11
Rada města jako zřizovatel souhlasí, že na schůzi Školské rady dne 19.10.2011 nebude zvolena nová školská rada, vzhledem k ukončení volebního období stávající školské rady. Stav bez „Školské rady“ bude do konce roku 2011, případně do schválení nového školského zákona. (6 pro, 1 zdržel)

441/11
Bere na vědomí zápisy z jednání Osadního výboru Drnovec 3.10.2011, Osadního výboru Lindava-Svitava z 21.9.2011. Zápisy budou předány ZM. (7 pro)

442/11
Bere na vědomí Rozbor hospodaření města za 1. -9. měsíc 2011. Bez dalšího opatření. (7 pro)

443/11
Doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města na rok 2011. (7 pro)

444/11
Rada doporučuje ZM schválit

A) prodej bytových jednotek (BJ) a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 537, Komenského, Cvikov II, Cvikov a pozemcích st.p.č. 1022 a p.p.č. 846/11 v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let (vč. porostů), s věcným břemenem (přístup ke kůlně na st.p.č. 1129), se závazkem umožnění přístupu k zahrádkám jejich uživatelům
- dům napojen na el.síť,vodovodní, plynovodní a kanalizační řad

a) BJ č. 537/1
žadatel: STEHLÍKOVI Zdeněk a Eva, Cvikov (spoluvlastnický podíl 790/3726)
za cenu: 118.105 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC
+ příslušenství 3.374 Kč
b) BJ č. 537/2
žadatel: JANČAROVÁ Monika, Cvikov (spoluvlastnický podíl 806/3726) –
za cenu: 121.546 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC
+ příslušenství 3.374 Kč
c) BJ č. 537/3
žadatel: CHRDLOVI Luděk a Jaroslava, Cvikov (spoluvlastnický podíl 806/3726)
za cenu: 120.128 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC
+ příslušenství 3.374 Kč
d) BJ č. 537/4
žadatel: HASENKOPF Aleš, Cvikov (spoluvlastnický podíl 664/3726)
za cenu: 103.587 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC
+ příslušenství 3.344 Kč
e) BJ č. 537/5
žadatel: PENČEV Petr, HOCKEOVÁ Irena, Cvikov (spoluvlastnický podíl 660/3726)
za cenu: 99.951 Kč
+ aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.334 Kč

bod A) a)-e) : (7 pro)
B) prodej bytových jednotek (BJ) a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 159, Boženy Němcové, Cvikov I, Cvikov, objektu-jiné stavby na st.p.č. 65 a pozemcích st.p.č. 65, st.p.č. 66, p.p.č. 3929, p.p.č. 123 a p.p.č. 118/1 v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let (vč. venkovních úprav, septiku a porostů)
- dům je napojen na el. síť, vodovodní, plynovodní a kanalizační řad
(část objektu odkanalizována do septiku)

a) BJ č. 159/1
žadatel: TYMEŠ Martin, TYMEŠOVÁ Mária, Cvikov (spoluvlastnický podíl 767/7196)
za cenu: 116.456 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC
+ příslušenství 3.487 Kč
b) BJ č. 159/8
žadatel: NĚMEC Petr, Cvikov (spoluvlastnický podíl 671/7196)
za cenu: 101.022 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC
+ příslušenství 3.487 Kč
bod B) a),b) : (7 pro)

445/11
Projednala návrh směny pozemků města v k.ú. Trávník u Cvikova

p.č.st.121 část o výměře 99 m˛ (dle GP č. 144-119/2011) z celkové výměry 143 m˛
KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště; dle ÚP: smíšené obytné území
hodnota pozemku dle ÚP: 99 m˛ x 100 Kč = 9.900 Kč
p.p.č. 40/2 část o výměře 114 m˛ (dle GP č. 144-119/2011) z celkové výměry 125 m˛
KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území
hodnota pozemku dle ÚP: 114 m˛ x 100 Kč = 11.400 Kč
ÚD: 24.05.2011 – 13.06.2011
p.p.č. 585/2 část o výměře 104 m˛ (dle GP č. 144-119/2011 díl “e“) z celkové výměry 251 m˛
KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území, dálkový kabel
hodnota pozemku dle ÚP: 104 m˛ x 100 Kč = 10.400 Kč
ÚD: 10.10.2011 - dosud
ve vlastnictví: Města Cvikov
za
p.p.č. 586/1 část o výměře 20 m˛ (dle GP č. 144-119/2011 díl “c“) z celkové výměry 4482 m˛
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 586/3 část o výměře 297 m˛ (dle GP č. 144-119/2011 díl “d“) z celkové výměry 1207 m˛
KN: ostatní plocha, manipulační plocha; ÚP: smíšené obytné území
ve vlastnictví: RYP Daniel a RYPOVÁ Margita, bytem Cvikov-Trávník, RYP Jaromír Mgr., bytem Stráž n/Nisou
účel: narovnání stavu dle skutečnosti - majetkoprávního narovnání k místní komunikaci
a
doporučuje ZM schválit směnu pozemků “metr za metr“ + společná úhrada příslušenství bez předkupního práva.
(7 pro)

446/11
Projednala návrhy a žádosti na prodej pozemků města

A) p.p.č. 585/2 část o výměře 147 m˛ (dle GP č. 144-119/2011) z celk.výměry 251 m˛
v k.ú. Trávník u Cvikova
KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území, dálkový kabel
žadatel: ULLRICH Milan Ing. a CHALAŠOVÁ Bedřiška, Praha 1
účel: rozšíření pozemků
ÚD: 10.10.2011 - dosud
a doporučuje ZM schválit prodej
+ příslušenství za cenu: 100,- Kč/m˛ bez předkupního práva
(7 pro)

B) p.p.č. 3790 o výměře 85 m˛ v k.ú. Svor
KN: ostatní plocha, neplodná půda;
ÚP: plochy bydlení-individuální bydlení venkovského charakteru
žadatel: STÁVKOVÁ Eliška, Svor-Rousínov
účel: scelení pozemků (k čp. 69, Svor-Rousínov ve vlastnictví žadatele)
ÚD: 19.09.2011 – 11.10.2011
doporučuje ZM schválit prodej
+ příslušenství za cenu: 30,- Kč/m˛ bez předkupního práva
(7 pro)

C) p.p.č. 62/25 o výměře 60 m˛ v k.ú. Lindava
KN: ostatní plocha-zeleň, ÚP: čistě obytné území-kolektivní (zaplavované území)
žadatel: ZEDNÍKOVÁ Jana, Lindava
-návrh stanovení ceny 30 Kč/m˛ (s ohledem na bezplatné zřízení věcného břemena) se zřízením věcného břemena k pozemku ve vlastnictví žadatelky p.p.č. 62/9, na kterém jsou umístěny 2 jímky pro č.p. 326, 327 a 328 (odkanalizování)
účel: zahrada (uvedení do souladu se skutečným stavem-scelení pozemků)
ÚD: 19.09.2011 – 11.10.201
doporučuje ZM schválit prodej
+ příslušenství za cenu: 30,- Kč/m˛bez předkupního práva
(7 pro)

D) p.č.st.130/3 –změna v KN na p.p.č. 3940 o výměře 49 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zastavěná plocha a nádvoří změněna na ostatní-jiná plocha
ÚP: smíšené obytné území, stoka jednotné kanalizace
p.p.č. 180 o výměře 136 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, ostatní komunikace; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: HŰBNEROVÁ Adriana, Cvikov
účel: zahrada, ÚD: 19.09.2011 – 11.10.2011
doporučuje ZM schválit prodej
+ příslušenství za cenu: 100,- Kč/m˛ (nejedná se o záplavové území),
bez předkupního práva
(7 pro)

E) p.p.č. 249 o výměře 51 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: NOVÁKOVÁ Eva, Praha (současný nájemce)
účel: zahrada – scelení pozemků (k č.p. 210 na st.p.č. 270, p.p.č. 246 a 247)
ÚD: 19.09.2011 – 11.10.2011
doporučuje ZM schválit prodej
+ příslušenství za cenu: 100,- Kč/m˛, bez předkupního práva
(7 pro)

F) p.p.č. 2744/2 o výměře 397 m˛ v k.ú. Cvikov KN: trvalý travní porost, ÚP: smíšené obytné území
žadatel: FORALOVI Milan a Hana, Cvikov
účel: rozšíření zahrady, ÚD: 10.10.2011 – 26.10.2011
doporučuje ZM schválit prodej
+ příslušenství za cenu: 100,- Kč/m˛ + předkupní právo
(7 pro)

G) p.p.č. 155/2 o výměře 709 m˛ v k.ú. Cvikov KN: zahrada, ÚP: smíšené obytné území
p.p.č. 155/4 část (travnatý porost) cca 80 m˛ z celkové výměry 140 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada, ÚP: smíšené obytné území
žadatel: POKORNÝCH Jiří a Ivona, Mimoň
účel: zahrada k domu č.p. 85, Cvikov I
+ žadatelé žádají o zachování příjezdové komunikace k pozemkům
ÚD: 19.09.2011 – 11.10.2011
Rada odkládá projednání žádosti do vypracování GP.
(7 pro)

H) p.p.č. 141/15 o výměře 1018 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada, ÚP: smíšené obytné území
žadatelé: JANOUŠKOVI Frant.a Liduška, TUREČKOVI Jaromír a Jana Mgr.
ŠVERMOVÁ Věra; Cvikov
a
odkládá projednání do vypracování GP
( vytyčení a zaměření dle usnesení 411/11 bod B))
(7 pro)

I) p.p.č. 233 část cca 60 m˛ (dle GP) z celkové výměry 98 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: BOTÁN Milan, Cvikov
účel: rozšíření zahrady
a odkládá projednání do vypracování GP (oddělení septiku)
(7 pro)

447/11
Rada projednala žádosti o pronájem pozemků města

A) st.p.č. 487/1 část cca 90 m˛ z celkové výměry 246 m˛ v k.ú. Cvikov KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště; ÚP: smíšené obytné území
p.č.st.487/2 3 –změna v KN na p.p.č. 3944 o výměře 30 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zastavěná plocha a nádvoří změněna na: ostatní-jiná plocha;
ÚP: smíšené obytné území
p.p.č. 593 o výměře 219 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: MARCINA Petr, RANIAKOVÁ Jana, Cvikov
účel: zahrada k čp. 121, Cvikov II ve vlastnictví žadatelů,
ÚD: 19.09.2011 – 11.10.2011
Schvaluje pronájem pozemku , za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok – (7 pro)

B) st.p.č. 1062 o výměře 18 m˛ v k.ú. Cvikov + stavba bez čp/če jiná st.
KN: zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: zahrady
p.p.č. 1074/19 o výměře 589 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: zahrady
žadatel: TÍMOVÁ Alena, Cvikov
ÚD: 19.09.2011 – 11.10.2011
Schvaluje pronájem pozemku , účel: zahrada , za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok – (7 pro)

C) p.p.č. 1006/2 část 119 m˛ z celkové výměry 397 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území (izofona hlukové zátěže denní i noční)
žadatel: KOCSICOVÁ Veronika, Cvikov
ÚD: 19.09.2011 – 11.10.2011
Schvaluje pronájem pozemku, účel: zahrada , za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok – (7 pro)
D) p.p.č. 2368/2 o výměře 308 m˛ vše v k.ú. Cvikov KN: ostatní plocha, neplodná půda; ÚP: smíšené neobytné území
p.p.č. 3812/8 část 1160 m˛ z celkové výměry 7179 m˛
KN: ostatní plocha, neplodná půda;
ÚP: smíšené neobytné území, komunikace (místní obslužná)
p.p.č. 3815 o výměře 70 m˛
KN: ostatní plocha, neplodná půda; ÚP: smíšené neobytné území
st.p.č. 746 –změna v KN na p.p.č. 3945 o výměře 84 m˛
KN: zastavěná plocha a nádvoří změněna na: ostatní plocha-neplodná půda;
ÚP: smíšené neobytné území
st.p.č. 749 –změna v KN na p.p.č. 3946 o výměře 18 m˛
KN: zastavěná plocha a nádvoří změněna na: ostatní plocha-neplodná půda;
ÚP: smíšené neobytné území
p.č.st.1066 o výměře 130 m˛
KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště;
ÚP: smíšené neobytné území, komunikace (místní obslužná)
žadatel: MELICHERČÍKOVÁ Šárka, Cvikov
účel: ostatní plocha (bez oplocení),
ÚD: 19.09.2011 – 11.10.2011, za cenu: 1,- Kč/m˛/rok
a
odkládá žádost o pronájem do vyjádření žadatele k navrhované změně
– doporučuje se pronájem s rozšířením o zarovnání dle zákresu vyjma st.p.č.1066 a s ní související části.(7 pro)

448/11
Projednala a schvaluje vyvěšení záměru obce na úřední desce – prodat pozemek

A) p.p.č. 44/1 o výměře 4039 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: REALITY CVIKOV s.r.o., Liberec (jednatelé: Evžen Janeba, Václav Markvart)
doplnění žádosti ze dne 05.09.2011 - specifikace záměru prodeje pozemku: za účelem výstavby staveb občanské vybavenosti, tj. výstavba obchodních ploch se zaměřením na prodej textilu, obuvi, potřeb do domácnosti a dalšího nepotravinářského zboží. Doplněno telefonicky p.Janebou :

doporučuje vyrozumět stávající nájemce o prodeji (p.Mareš a p. Peterková s možností odkoupení užívané části, p. Kleiner výpověď-užívaná část je nezbytná pro realizaci záměru žadatele o koupi)+vyhotovit geometrický plán pro rozdělení pozemku ( k zachování přístupu na ostatní pozemky) (7 pro)

B) p.p.č. 2743/11 část do cca 550 m˛ z celkové výměry 4193 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, manipulační plocha;
ÚP: smíšené obytné území (středotlaký plynovod)
žadatel: JANČAROVÁ Jitka, Cvikov
účel: umístění mobilního domu
(7 pro)

C) p.p.č. 47 o celkové výměře 120 m˛ v k.ú. Trávník u Cvikova
KN: trvalý travní porost; UP: smíšené obytné území
žadatel: KŘIVOHLAVÁ Dana, Česká Lípa
účel: rozšíření pozemků (pozemek přímo sousedí s p.p.č. 619 ve vlastnictví žadatelky)
(7 pro)

449/11
Projednala a odkládá vyvěšení záměru obce na úřední desce – prodat pozemek

p.p.č. 606/3 o celkové výměře 953 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
žadatel: PROCHÁZKA Tomislav, Česká Lípa
účel: realizace malé vodní elektrárny – MVE (žadatel je vlastníkem st.p.č. 85/3, na kterém se rozestavěná MVE nachází. Přes část p.p.č. 606/3 vede koryto pro odtok vody z MVE, historicky zde MVE byla i provozována. Žadatel chce rekonstrukci MVE dokončit a dále ji provozovat.)
do prověření podmínek dohody o přičlenění honebních pozemků. (7 pro)

450/11
Projednala a schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – pronajmout pozemky

A) p.p.č. 1475/1 část 1324 m˛ z celkové výměry 1475 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: zahrady
žadatel: MOČARKO Ivan, Česká Lípa
účel: zahrada
(7 pro)

B) p.p.č. 264/3 o celkové výměře 228 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
p.p.č. 264/5 o celkové výměře 223 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
p.p.č. 3928/1 o celkové výměře 180 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, jiná plocha; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: DVOŘÁK Jan, Cvikov
účel: zahrada
(7 pro)

C) p.p.č. 362 o celkové výměře 97 m˛ v k.ú. Lindava
KN: ostatní plocha, neplodná půda; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: LENČA Jiří, Nový Bor
účel: ostatní plocha – pronájem sklepa
(7 pro)

451/11
Projednala a odkládá vyvěšení záměru  obce na úřední desce – pronajmout pozemky

A) doplnění usnesení RM ze dne 06.06.2011 č. 371/11)d)
p.p.č. 3812/8 část 110 m˛ z celkové výměry 7179 m˛ v k.ú. Cvikov KN: ostatní plocha, neplodná půda;
ÚP: smíšené neobytné území, komunikace (místní obslužná)
účel: ostatní plocha (bez oplocení)
žadatel: MELICHERČÍKOVÁ Šárka, Cvikov
a doporučuje seznámit žadatele s rozšířením

B) p.p.č. 964/2 o celkové výměře 8357 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny (vodní tok)
žadatel: KRÁTKÝ Zdeněk, Cvikov (zemědělský podnikatel)
účel: pastva skotu
a doporučuje zjistit ochranná pásma (na pozemku funkční vrt)

C) p.p.č. 666/9 část cca 300 m˛ z celkové výměry 2504 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost; ÚP: čistě obytné území-kolektivní (středotlaký plynovod)
žadatel: SVOBODOVÁ Gabriela, Cvikov
účel: zřízení oplocené zahrádky pro posezení a hraní s dětmi, zajistit stanovisko společenství vlastníků BJ
bod A) – C) : (7 pro)

452/11
Doporučuje ZM revokaci usnesení

A) z důvodu odstoupení od Smlouvy o závazku uzavřít kupní smlouvu s předkupním právem
ze dne 12. března 2008 za účelem výstavby rodinných domů a za cenu 100 Kč/m˛ na pozemky v k.ú. Cvikov na návrh kupujícího:Stavokombinát Invest s.r.o., Liberec
pozemky schválené ZM dne 03.05.2007 pod usn.č. 6/A)b)
p.p.č. 2979/8 o výměře 1235 m˛, KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území p.p.č. 2979/9 o výměře 1243 m˛, KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné územ
p.p.č. 2979/10 o výměře 1159 m˛, KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné úze
p.p.č. 2979/11 o výměře 1144 m˛, KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné úze
p.p.č. 2979/12 o výměře 1008 m˛, KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné úze
p.p.č. 2979/13 o výměře 1012 m˛, KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné úze
p.p.č. 2979/14 o výměře 1022 m˛, KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné úze
p.p.č. 2979/15 o výměře 1027 m˛, KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území
pozemek schválený ZM dne 20.12.2007 pod usn.č. 2/A/g)
p.p.č. 3011/13 o výměře 5380 m˛, KN: trvalý travní porost;
ÚP: smíšené obytné území, louky a pastviny
(7 pro)

B) z důvodu nerealizace prodeje v termínu
p.p.č. 2979/16 (VB dle listiny) o výměře 3114 m˛ v k.ú. Cvikov,
KN: trv.trav.porost; ÚP: komunikace, SMO
schváleno ZM dne 15.05.2008 usn.č. 2/6/g)
kupující: firma Stavokombinát Invest s.r.o., Liberec - podnět města
(7 pro)

453/11
Projednala žádost o zrušení předkupního práva BJ č. 558/3 v č.p. 558, Sídliště, Cvikov II, Cvikov, spoluvlastnický podíl o velikosti 461/10000 na společných částech domů č.p. 557, 558 a stavebních parcel č. 1077 a 1078 v k.ú. Cvikov, žadatel: TÓTHOVÁ Alena, Cvikov , kupní smlouvy sepsána 14.02.2007, právní účinky vznikly dnem 15.02.2007, vklad práva zapsán do KN 19.03.2007.
Rada nedoporučuje ZM schválit z důvodu neuhrazení kupní ceny bytu a dalších pohledávek vůči městu. (7 pro)

454/11
Projednala a schvaluje Zřízení věcného břemena pro město na pozemku p.p.č. 62/9 o celkové výměře 131 m˛ v k.ú. Lindava, vlastník pozemku: ZEDNÍKOVÁ Jana, Lindava, zřízení věcného břemena k p.p.č. 62/9 - právo umístění, vstup a vjezd za účelem údržby jímek pro č.p. 326, 327 a 328 vše k.ú. Lindava ve vlastnictví města. (7 pro)

455/11
Schvaluje změnu druhu pozemku v majetku města p.p.č. 1693/1 o výměře 14766 m˛ v k.ú. Cvikov, KN: orná půda; ÚP: pozemky plnící funkci lesa, z orné půdy na lesní pozemek. (7 pro)

456/11
Bere na vědomí vytyčovací návrh - objekty se schváleným záměrem prodeje
a) čp. 354, Cvikov II – Komenského ul. na st.p.č. 706 k.ú. Cvikov
b) čp. 105, Cvikov I – Komenského ul. na st.p.č. 78 k.ú. Cvikov
a souhlasí s vypracováním geometrického plánu, kterým budou odděleny chodníky.
(7 pro)

457/11
Bere na vědomí informaci k usn.RM č. 353/11 ze dne 23.08.2011/- ke změně druhu a způsobu využití pozemku, který nesplňují definici “zbořeniště/společný dvůr“:
k.ú. Lindava st.p.č. 380 zastavěná plocha (stavba bez LV) změna na p.p.č. 2425 ostatní plocha jiná plocha vč. zrušení stavby na st.p.č. 380 :
Stanovisko Katastrálního úřadu pro LK, KP Česká Lípa: Budova nesplňuje podmínky pro evidenci v KN podle § 27 písm. k) zákona č. 344/1992 Sb., v platném znění o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), kde se mimo jiné uvádí, že má být budova navenek uzavřena. Autobusová zastávka toto nesplňuje, protože nemá dveře.

458/11
Historický majetek obce (HMO)
-žádost PF ČR, pracoviště Liberec o stanovisko města k oddělení HMO s uvedením doby, do kdy bude provedeno, s dotčením pozemkových parcel v k.ú. Cvikov č.:
1410/1, 2472/3, 2471/3, 2471/1, 2463, 1832/1, 1438/1, 2476/6, 1378/1, 3291/1, 3259/1, 2476/1, 2485/6, 2485/1, 2476/7, 3676/1
Rada schvaluje a doporučuje oddělení HMOvyhotovitele GP vybrat na základě výběrového řízení /nejnižší cena/. Dle výběrového řízení bude informován PF ČR. (7 pro)

459/11
Prodej pozemku p.p.č. 2128 o výměře 155 m˛ v k.ú. Lindava,
ZM dne 20. ledna 2011 pod usn.č. 3/3)A) schválilo prodej pozemku za účelem legalizace stávajícího stavu (prodej částí dle GP podle oplocení) a za cenu 20 Kč/m˛ kupujícím:
Svobodovi Josef a Alena, Nový Bor (p.p.č. 2128/2 o výměře 42 m˛, KC 840 Kč+GP 2.743 Kč+500 Kč)
Šimralovi Michal a Zuzana, Lindava (p.p.č. 2128/1 o výměře 113 m˛, KC 2.260 Kč+GP 2.743 Kč+500 Kč)
dne 03.10.2011 osobní návštěva Aleny Svobodové: odmítají úhradu části GP se zdůvodněním, že se nejednalo o jejich zájem na rozdělení pozemku
Rada doporučuje projednat zrušení prodeje Svobodovým a schválit prodej Šimralovým . Zrušení usnesení ZM a prodej předložit ke schválení ZM. (7 pro)

460/11
Souhlasí s opravou Smlouvy o dočasném užívání pozemku v k.ú. Cvikov
A) smlouva č. 0110 - nájemce KLEINER Jiří, Cvikov za účelem zahrada, sekání trávy
nájem sjednaný ode dne 01.01.2006 na dobu neurčitou, pronajatá část 586 m˛ z celkové výměry 4039 m˛
ve smlouvě chybně: p.p.č. 44/14, 15 správně: p.p.č. 44/1 (7 pro)
B) smlouva č. 0188 - nájemce Peterková Vlasta, Cvikov za účelem zahrada
nájem sjednaný ode dne 09.05.2005 na dobu neurčitou, pronajatá část 112 m˛ z celkové výměry 4039 m˛
ve smlouvě chybně: zahradnictví část správně: p.p.č. 44/1 (7 pro)
461/11
Souhlasí s odstoupením ( zrušením smlouvy) Smlouvy o dočasném užívání pozemku v k.ú. Cvikov p.p.č. 44/1-části (býv. zahradnictví) z důvodu nehrazení nájemného :

A) smlouva č. 0134 - nájemce Iva Vančurová, Cvikov - část 238 m˛ za účelem zahrady
nájem sjednaný ode dne 13.07.2004 na dobu neurčitou (nájemné nehrazeno od r. 2005)
B) smlouva č. 0242 - nájemce Ladislav Svačina, Cvikov - část 380 m˛ za účelem zahrady
nájem sjednaný ode dne 13.07.2005 na dobu neurčitou (nájemné nehrazeno od r. 2007)
C) smlouva č. 0189 - nájemce Edita Lorberová, Cvikov - část 420 m˛ za účelem zahrady
nájem sjednaný ode dne 02.01.2007 na dobu neurčitou (nájemné nehrazeno od r. 2008)
bod A) – C) : (7 pro)

JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města
Mgr. Šárka Jakobi starostka města


↑ jdi na obsah stránky