• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

21. RaM 19.listopadu 2009

Informace    z 21. schůze  Rady města Cvikov   dne 18. listopadu  2009

 

Účast :  ze 7 členů rady , přítomno 6, omluvena PhDr. Skopová

 

378/09

Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  o zřízení věcného břemene k zajištění staveb města  mezi městem  a

 

Libereckým krajem, vlastníkem pozemků , smlouva č.j.  OLP/2476/2009, pozemky dotčené stavbou vodovodu a kanalizace p.p.č. 2066/1, 2075, 2080, 2155, 2158/1, 2158/2, 2159, 2160, 2162, 2259 v k.ú. Lindava, p.p.č. 569/1, 574, 589/1 v k.ú. Svitava (6 pro, 1 nepřítomen)

Libereckým krajem, vlastníkem pozemků , smlouva č.j.  OLP/2352/2009 , pozemky dotčené stavbou kanalizace p.č. 577/3,607 v k.ú. Drnovec (6 pro, 1 nepřítomen)

Petrem Friedlem, bytem Cvikov, na pozemcích města p.č. 3552/1 k.ú. Cvikov, pro zřízení kanalizační přípojky k č.p. 262 Smetanova ulice Cvikov II (6 pro, 1 nepřítomen)

 

379/09

Město Cvikov jako vlastník pozemků  p.p.č. 245, 2359/7, 2360/1, v k.ú. Lindava souhlasí s provedením stavby  „Revitalizace Svitávky, Lindava“ a majetkoprávním vypořádáním převodu pozemků po provedení  a zaměření stavby. (6 pro, 1 nepřítomen)

 

380/09

Souhlasí s provedením zápočtu vynaložených nákladů na opravu nebytových prostor v č.p. 73 Drnovec ve výši 13 340,- Kč  na úhradu nájemného. (6 pro, 1 nepřítomen)

 

381/09

Oprava střešní krytiny na objektech města č.p. 539,540 a 541  v Mánesově ulici a č.p. 538 Komenského ulice  Cvikov II -  souhlasí se zadáním provedení havarijních  oprav střešní krytiny ve výši výdajů do  250 tis. Kč, včetně zajištění výsuvné plošiny , provedení  listopad-prosinec 2009, dodavatel Templation s.r.o Praha . (6 pro, 1 nepřítomen)

 

382/09

Souhlasí s vyvěšením záměru prodeje pozemků města  na úřední desce

 

a) p.č. 25/1 v k.ú. Drnovec – o výměře 157 m˛ , dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území, účel: zahrada, p.č. 568/1 v k.ú. Drnovec – část z celk. výměry 2985 m˛, dle KN: ostatní plocha, dle ÚP: komunikace, účel: stavby či rozšíření garáže ,  z podnětu osadního výboru na  návrh manž. Dičkových. (6 pro, 1 nepřítomen)

 

b) p.č. 2096 v k.ú. Lindava – část z celk. výměry 1117 m˛, dle KN: ostatní plocha – ost. komunikace, dle ÚP: komunikace, účel: zajištění vstupu, žadatel: Jiří a Anna Pačinkovi, Lindava (6 pro, 1 nepřítomen)

 

383/09

Souhlasí s vyvěšení záměru  pronájmu pozemku města  na úřední desce

p.č. 2752 v k.ú. Cvikov – o výměře 1252 m˛, dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: louky a pastviny, účel: zahrada (chov včel), žadatel: VERONIKA ŠMÍDOVÁ, Praha 1. (6 pro, 1 nepřítomen)

384/09

Rada souhlasí s utvořením projektového týmu k zajištění akce  „Cyklostezka – Stezka zdraví“ 1. etapa  (včetně žádosti o dotaci) a jmenuje jeho členy:  Mgr. Ivo Čeřovský – předseda projektového týmu, Jaroslav Hanzlíček – projektový manažer, ing. Bobelák – finanční manažer,  P. Špulák, P. Vrabec, ing. Zd.Křovák – členové . (6 pro, 1 nepřítomen)

 

385/09

Souhlasí s prodloužením podnájmu bytu města  č. 10 v č.p. 543 v ulici Mánesova Cvikov II – nájemce Zemanová Zdenka, Cvikov, podnájemce Vladimír Vančura, Cvikov, na dobu 1 roku. (6 pro, 1 nepřítomen)

 

386/09

Souhlasí s přidělením  bytu dle pořadí  a uzavření nájemní smlouvy na byt  1+1 v č.p. 303 Martinovo údolí Cvikov II – nájemce Vondráček Karel, Cvikov. (6 pro, 1 nepřítomen)

 

389/09

Schvaluje odpis majetku města ve správě příspěvkové organizace Mateřská škola Sídliště Cvikov dle návrhu v celkové hodnotě 41 497,30 Kč. (6 pro, 1 nepřítomen)

 

390/09

Schvaluje převod finančních prostředků příspěvkové organizace  Základní škola  a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov  -  z rezervního fondu  do fondu investic ve výši 350 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na stavební úpravy sociálních zařízení v objektu pobočky základní školy v Nerudově ulici (dofinancování r. 2010)  a nákup služebního osobního automobilu (nákup a výběr vozidla na základě souhlasu rady). (6 pro, 1 nepřítomen)

 

391/09

Doporučuje ZM revokaci usnesení ve věci projektu Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov  „ SCHKOLA- EVROPSKÝ ŠKOLNÍ MODEL“  vzhledem k vyřazení projektu . (6 pro, 1 nepřítomen)

 

392/09

Doporučuje ZM schválit snížení prodejní ceny bytu č. 11 v č.p. 558 Sídliště Cvikov II na částku 400 tis.Kč, včetně provize pro firmu- realitní kancelář REMAX Česká Lípa. ( 5 pro, 1 zdržel, 1 nepřítomen)

 

393/09

Projednala ústní návrh na snížení prodejní ceny objektu č.p. 242 Lindava  (bývalý  ústav) z částky   1200 tis. Kč na 600 tis.Kč (žadatel kupující MUDr. Hodeček) zejména z důvodu  likvidace azbestu obsaženého v obvodovém plášti a vnitřních příčkách. Písemná žádost bude předložena na ZM, s tím, že existence azbestu ve stavebních dílcích bude ověřena stavební technikem města. (3 pro, 2 proti,  1 zdržel, 1 nepřítomen)

394/09

Projednala návrh Města Česká Lípa  - projekt turistických autobusů  pro rok 2010 a  vzhledem k předpokladu minimálního využívání ze strany občanů města Cvikova   se k projektu nepřipojuje. (6 pro, 1 nepřítomen)

 

395/09

Projednala žádost p. Stránského -  užívání  pozemku p.č. 2339/2  v k.ú. Cvikov městem  -   výměna za stavební pozemek pro výstavbu RD v lokalitě za internátem – rada doporučuje projednat  s vlastníkem pozemku nabídku  na směnu  maximálně 500 m2 (část p.č. 2339/2 zastavěná cestou a kanalizačním zařízením, bude provedeno zaměření ) a část pozemku k výstavbě  odkoupit.   (6 pro, 1 nepřítomen)

 

 

Dále projednala a

 

- bere na vědomí  přehled  docházky dětí  za říjen – denní průměr 9,31  - MŠ Lindava

 

- bude provedena  kontrola platnosti smlouvy s realitní kanceláří   REMAX – na příští schůzi rady

 

- bere na vědomí informace stavebního technika o přepočtu výdajů a návratnosti finančních prostředků  při výstavbě plynovodů – materiál bude předložen souhrně na jednání rady – členové rady doporučují  řešit zejména  dokončení plynofikace středu města a hustěji obydlených částí města

 

 

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                         Mgr. Ivo Čeřovský

                        místostarosta města                                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky