• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

21. RaM 21.října 2003

Informace z jednání Rady města Cvikova 21. schůze  21. října 2003

 

217/03

Žádost TJ Dynamo na úhradu opravy traktorové sekačky – materiál 10 241,- Kč – rada doporučuje ZM provést rozpočtovou změnu.

218/03

Stav čerpání rozpočtu města za 1. – 9. měsíc 2003, informace o stavu finančních prostředků na účtech města a portfoliovém účtu, informace zástupce ČSOB, materiál na jednání zastupitelstva města.

219/03

Doporučuje ZM schválit vyhlášku o příspěvku na  neinvestiční náklady v mateřských školách a školní družině č. 4/2003.

220/03

Schválila uspořádání ohňostroje – 31.12.2003 – 00,30 hod. - cena 10 tis. Kč.

221/03

Vzala na vědomí plán činnosti příspěvkové organizace DDM Cvikováček na rok 2004 – 2010. Materiál pro ZM.

222/03

Druhá ordinace zubního lékaře – pověřuje starostu a místostarostu jednáním, nabídka nebytových prostor města.

223/03

Stížnost nájemníků bytů půdních vestaveb v Mánesově ulici Cvikov – zatékání …, kontrola stavebních deníků, souhlasí se zadáním k posouzení soudním znalcem, zda stavba byla provedena v souladu s projektovou dokumentací.

224/03

Otázka Základní školy a Mateřské školy v Lindavě – snížení počtu dětí, návrh na zrušení od příštího školního roku – pověřuje starostu a místostarostu svolat veřejnou schůzi občanů v místní části – návrh předložit na prosincovém zasedání ZM.

225/03

Doporučuje ZM zvýšení místního poplatku za likvidaci odpadů od ledna 2004 z důvodu zvýšení DPH o 17%. Návrh na 436,- Kč.

226/03

Stížnost na vlhkost v bytu Myšičkových v čp. 202 Palackého ulice – pověřuje stavebního technika prošetřením stavu.

227/03

Prodej pozemků  - rada doporučuje

1/ část p.č. 751/13 k.ú. Cvikov – rozšíření pozemku k výstavbě rodinného domu, výměra dle zaměření, smlouva o smlouvě budoucí kupní – kupující Josef Vesecký,bytem Cvikov

2/  směnu pozemků města  p.č. 790/2 a 765/1 v k.ú. Cvikov za pozemek 878 o výměře 684 m2  p. Jiřiny Jurišové, bytem Praha

3/  prodej zbývající výměry pozemku p.č. 790/2 a 765/1 v k.ú. Cvikov  - rozšíření zahrady – kupující Jiřina Jurišová, bytem Praha

228/03

Prodej pozemků – rada nedoporučuje

1/ nedoporučuje prodej části pozemku 2867/1 – sportovní hřiště v Dělnické ul. Cvikov – žadatel manž. Melicherčíkovi,bytem Cvikov, neschvaluje ani pronájem pozemku

2/ nedoporučuje prodej části pozemku 44/2 v k.ú. Cvikov – rozšíření zahrady – žadatel Bohuslav Havlíček, bytem Cvikov, souhlasí s pronájmem pozemku

229/03

1/  doporučuje ZM schválit změnu ÚP města na výstavbu rodinného domu v k.ú. Lindava st. p. 187/1 a p.č. 359 – stavebník Roman Tomiš, bytem Lindava

2/  doporučuje ZM schválit změnu ÚP města  na výstavbu rekreačního domu v k.ú. Naděje st.p. č. 868 – stavebník Jan Herclík, bytem Cvikov

230/03

Souhlasí s obnovením vodní nádrže na pozemku p.č. 503 v k.ú. Cvikov – stavebník Vladimír Borgula, bytem Praha

231/03

Doporučuje ZM  změna usnesení ZM  6. zasedání 22.5.03 – doplnění bodu 5  :

bezúplatný převod p.č. 748/1,597,124 v k.ú. Lindava, p.p.č. 213/1 v k.ú. Drnovec, p.p.č. 741/1,741/2,746,2480,2680/2,3111/11,3111/19,3719/3,2779/1 v k.ú. Cvikov

232/03

Pronájem pozemků

1/ souhlasí s pronájmem pozemků dle žádosti firmy Biochov s.r.o Postřelná, Jablonné v Podještědí, p.č. 1155/2,1627/4,1629,1635/1,2485/4,2533/2,3084/7,3084/8,3420/8 na dobu 5 let s tím, že u pozemku 1155/2 a 3420/8 nesouhlasí s výpovědní lhůtou 5 let, pronájem s výpovědní lhůtou 3 měsíce

2/ souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 765/1 v k.ú. Cvikov – rozšíření zahrady – nájemce Jurišová Jiřina, Praha

233/03

Stav kanalizace ulice Kollárova, podmáčení domů - pověřuje místostarostu zajištěním prověření stavu dešťové kanalizace v ul. Kollárova a jejího zaměření.

234/03

Výlepové plochy – návrh na zrušení pronájmu firmě Rengl Liberec – rada souhlasí s výpovědí smlouvy.

235/03

Anketa „Sportovec roku města Cvikova“ – souhlasí s vypsáním ankety.

 

Dále rada projednala

 

- vzala na vědomí dopis MV ČR  - integrační program pro azylanty – nabídka bytů obcí

- vzala na vědomí informaci k zajišťování transformace příspěvkové organizace SMC na s.r.o

- vzala na vědomí stanovisko k možnosti zveřejnění odůvodnění PČR ve věci nákupu hasičského auta ve zpravodaji města

- vzala na vědomí nabídku k provedení deratizace

 

          JUDr. Jaroslav  Švehla                                 Mgr. Ivo Čeřovský

           místostarosta města                                       starosta města


↑ jdi na obsah stránky