• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

21. RaM 28.listopadu 2006

Informace z jednání  21. schůze Rady města Cvikova dne   28. listopadu 2006

 

257/06

Souhlasí s udělením výjimky prodloužení hudební produkce – Mikulášská zábava  9.2. 2006 do 02,00 hodin v Lindavě, pořadatel Josef Jančar. (6 pro,1 nepřítomen)

258/06

Doporučuje ZM schválit odpis majetku města v zařízení ZŠ a MŠ Cvikov  - kopírka v hodnotě 36 tis. Kč. (6 pro, 1 nepřítomen)

259/06

Souhlasí s využitím rezervního fondu ZUŠ na nákup vybavení dle návrhu (program, klávesy). (7 pro)

260/06

Souhlasí s konáním pravidelných měsíčních trhů ve městě – pořadatel Jan Chaloupka, Hrádek nad Nisou, prostor náměstí, zajištění průjezdnosti komunikace. (7 pro)

261/06

Schvaluje používání služebního vozidla MěÚ Cvikov strážníkem MP Michalem Tomíškou.

262/06

Doporučuje ZM podpis dodatku smlouvy s firmou Marius Pedersen na rozšíření třídění separovaného odpadu na bílé a barevné sklo. (7 pro)

263/06

Bere na vědomí informaci o výdajích na likvidaci odpadů a ukládá místostarostovi zajistit zpracování uceleného přehledu o výdajích na likvidaci odpadů (komunální odpad, sběrný dvůr, tříděný odpad) a příjmech jak od občanů, tak fyzických a právnických osob na příští jednání rady. (7pro)

264/06

Bere na vědomí zápis z jednání se zástupcem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. (7 pro)

265/06

Projednala návrh rozpočtu města na rok 2007 včetně návrhu investičních akcí města na r. 2007. Návrh bude předložen na ZM 21.12. 2006. (7 pro)

 266/06

Zřizuje tyto komise rady a jmenuje jejich členy:  (5 pro, 2 nepřítomni)

 

sbor pro občanské záležitosti

předseda:      Marta Studničná

členové:         Ludmila Vrabcová

                        Jaroslava Moravcová

                        Jana Jandová

                        Marie Pýchová

                        Blanka Langerová

                        Zdena Luková

                        Květa Fribertová

 

redakční rada

předseda:      Jaroslav Kluch

členové:         Petr Foltýn

                        Pavla Kovalevová

                        Jiřina Baláková

                        Jana Nigrinová

                        Martina Hübnerová

                        PhDr. Ludmila Sýkorová

                        Zdeněk Nigrin

 

komise rozvoje města

předseda:      Ing. Josef Dostál

členové:         Mgr. Ivo Čeřovský

                        Ing. Miroslav Hokr

                        Ing. Vít Chalupníček

                        Petr Vrabec

                        Ivo Škola

                        Petr Beránek

                        Ivo Kolář

                        Ing. Zdeněk Křovák

 

 Dále rada projednala :

-           bere na vědomí žádost Cyklorenovy Cvikov oddíl triatlonu o dotaci na činnost v r.2007  s tím, že bude projednána v souvislosti  s rozdělováním kapitoly na sport po schválení rozpočtu města na r.2007

-           neschvaluje zadání inzerce města do publikace České turistiky Praha vzhledem k výši ceny ( 6 pro, 1 nepřítomen)

-           bere na vědomí uzavření mateřských škol v obvodu města v době od 27.12. 2006 do 29.12.2006

-            pověřuje referenta životního prostředí p. Kolbabovou prošetřením připomínky p.Jakobi o možnosti změny umístění kontejnerů na separovaný odpad u č.p. 589-590 - kout na tříděný odpad na sídlišti

-           bere na vědomí kontrolu usnesení

 

JUDr. Jaroslav Švehla                    Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                        starosta města


↑ jdi na obsah stránky