• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

21. RaM 29.listopadu 2005

Informace z jednání 21. schůze Rady města Cvikov dne 29. listopadu 2005

 

236/05

Převzetí bývalého hotelu Sever do majetku města – provést výběrové řízení na projektanta a zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci objektu, zdokumentování stávajícího stavu a dále postup oprav a rekonstrukce. (5 pro, 2 nepřítomni) 

237/05

K usn. 223/05 provedení výběrového řízení na výstavbu vodovodu v Ústavní ulici – vzhledem k zpracování projektu do konce r.2005 a možnosti čerpání dotace z KÚ do 30.6.2006 bude akce přeložena na r.2006. (5 pro, 2 nepřítomni)

239/05

Plán zimní údržby komunikací – beze změny . Rada vzala na vědomí.

241/05

Doporučuje ZM schválit dodatek ke smlouvě s firmou Marius Pedersen vzhledem ke změně DPH – snížení DPH a tím zlevnění skládkového směsného komunálního odpadu a objemného odpadu. (5 pro, 2 nepřítomni)

242/05

Zamítá žádost p. Gromanna a p.  Žalio  o vyhrazené parkování vzhledem k usnesení zastupitelstva  - pouze pro držitele průkazky ZTP. Rada se bude nadále zabývat problematikou rozšíření parkovacích míst . (5 pro, 2 nepřítomni) 

243/05

Postupuje žádost p. Štěpána, bytem Lindava o snížení ceny za prodej pozemku – louky v k.ú. Lindava , bez stanoviska rady (hlasování o zamítnutí snížení 3 pro, 1 zdržel, 3 nepřítomni)

244/05

Souhlasí s prodejem pohledů ze soutěže „Cvikov očima dětí“ dle návrhu 5,- Kč. (4 pro, 3 nepřítomni)

245/05

Rada vzala na vědomí výsledky voleb do školské rady z řad rodičů a  pedagogických pracovníků. První zasedání rady 5.12.2005.

246/05

Souhlasí s odpisem majetku dle návrhu MŠ Sídliště a doporučuje ZM schválit odpis investičního majetku dle návrhu. (4 pro, 3 nepřítomni)

 

Dále rada projednala   

-  informaci o slavnostním ukončení rekonstrukce ZŠ a MŠ  dle 12.12. 2005 ve 14,30 hod. – den otevřených dveří pro veřejnost.

 

JUDr. Jaroslav Švehla                      Mgr. Ivo Čeřovský

 místostarosta města                           starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky