• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

21. RaM 30.listopadu 2010

Informace  z 21. schůze Rady města Cvikova ze dne 30. listopadu  2010
účast:   7 členů

408/10
K usn.rady  č. 387/10 zajištění opravy hráze Kunratického (Cvikovského) rybníka: rada doporučuje ZM schválit záměr nabytí pozemku v kú Kunratice u Cvikova do majetku města, cena 1,- Kč
p.č. 3153  (ostatní plocha – komunikace )  o výměře 299m2
p.č. 3224 ( ostatní  plocha – komunikace)  o výměře 406 m2
(7 pro)

409/10
Projednala návrhy na zřízení a složení orgánů města a doporučuje zastupitelstvu města zřídit v souladu se zákonem o obcích  

a) finanční výbor
doporučuje jmenovat za členy finančního výboru
Ing. Miroslava Hokra  - předsedou finančního výboru
p. Radomíra Schindlera – členem finančního výboru
Bc. Ivo Školu – členem finančního výboru
(7 pro)

b) kontrolní  výbor
doporučuje jmenovat za členy kontrolního výboru
p. Michala Vojtěcha – předsedou kontrolního výboru
p. Petra Kořínka – členem kontrolního výboru
p. Darka Stejskala – členem kontrolního výboru
(7 pro)

c) Osadní výbor  Lindava-Svitava
doporučuje jmenovat členy osadního výboru
Ladislav Krsek (předseda)
Josef Škrabánek
Ing. Petr Beránek
Lukáš Havlas
Radek Krátký
Lenka Šípová  
Zdeněk Šíp
Marek Říha
Jan Toráň
Jana Vodhánělová
Petr Lohr
(7 pro)

d) Osadní výbor  Drnovec
doporučuje jmenovat členy osadního výboru
Miloš Doležal (předseda)
Marie Pýchová
Růžena Jechová
Petr Walter
Markéta Henkeová
Bohuslava  Bartošová
Květa Bělinová
Ivo Henke
 (7 pro)

e) Osadní výbor Trávník-Naděje   ( zatím bez složení)
(7 pro)

410/10
Rada města  zřizuje tyto komise rady

a) sbor  pro občanské záležitosti
a jmenuje  předsedu a členy
předsedkyně:  Marta Studničná
členové:
        Ludmila Vrabcová
        Marie Pýchová
        Blanka Langrová
        Jana Jandová
        Jana Zedníková
        Štěpánka Petrusová   (zapisovatelka)
(7 pro)

b) stavební a pozemková komise
a jmenuje předsedu a členy  komise:
předseda:      Mgr. Ivo Čeřovský
členové:
        Mgr. Šárka Jakobi
        Erika Lázničková  (zapisovatelka)
        Pavel Pandadis
        Bc. Ivo Škola
        Petr Vrabec
        Ing. Vít Chalupníček
        Ing. Zdeněk Křovák
        Ing. Miroslav Hokr
(7 pro)

c)  komise rozvoje,  údržby a pořádku
a jmenuje předsedu a členy komise:
předseda:     Ing. Petr Beránek
členové:
        Marek Říha
        Ing. Josef Dostál
        Jan Herclík
        Mgr. Šárka Jakobi
        JUDr. Jaroslav Švehla
        PhDr. Jarmila Skopová
(7 pro)

d) redakční rada
a jmenuje předsedu a členy komise
předseda:     Jaroslav Kluch
členové:
        Jiřina Baláková
        Ing. Jaroslav Bartoš CSc.
        Petr Foltýn
        Pavla Kovalevová
        Jana Nigrinová
        Zdeněk Nigrin
        Mgr. Rudolf Repka
        PhDr. Ludmila Sýkorová
(7 pro)

411/10
Bere na vědomí informaci o zřízení zvláštních orgánů  jmenovaných starostkou města

a) místní povodňová komise ve složení
předseda:            Mgr. Šárka Jakobi, starostka města
místopředseda:   JUDr. Jaroslav Švehla , místostarosta města
tajemník:            Lucie Kolbabová
členové:
        Ing. Zdeněk Peter
        Ing. Zdeněk Křovák
        Martin Ouzký
        npor.Bc.Michal Sedlák
        Jaroslav Máslík
        Zdeňka Jiráková
        Ladislav Krsek

b)  komise k projednávání přestupků  -  beze změn

c)  havarijní komise  (složení bude upřesněno)

412/10
Projednala  návrh rozpočtu města na rok 2011, který bude předán členům zastupitelstva na jednání 16.12.2010 s tím, že připomínky k rozpočtu mohou předkládat  starostce  a radě města do 6.ledna 2011, kdy bude svolána pracovní schůzka členů zastupitelstva k seznámení se s detailním rozpisem jednotlivých kapitol rozpočtu města. (7 pro)

413/10
Projednala žádost  Římskokatolické farnosti Cvikov o finanční dotaci na opravu další části střechy kostela Sv. Alžběty ve Cvikově ve výši  200 tis. Kč a konstatuje, že částka byla zařazena do rozpočtu města na rok 2011 a  doporučuje ZM schválit příspěvek  na 2. část opravy střechy. (7 pro)


414/10
Doporučuje ZM schválit prodej bytových jednotek

A/ včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech budovy čp. 303 a 569 Cvikov II – Martinovo údolí a pozemcích    st.p.č. 1102 a 1103 s předkupním právem města na 5 let, s převodem užívacího práva SMC s.r.o. (NS 30.04.2010)

    a) BJ č. 303/1
žadatel: KOVALEVOVÁ Kateřina, Cvikov (spoluvlastnický podíl 636/6626)
za cenu: 202.674 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC +  příslušenství 2.734 Kč
    b) BJ č. 303/4
žadatel: MAZANCOVÁ Ivana, Cvikov (spoluvlastnický podíl 514/6626)
za cenu: 152.746 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC +  příslušenství 2.734 Kč
    c) BJ č. 303/5
žadatel: WALTEROVÁ Zdeňka, Cvikov (spoluvlastnický podíl 688/6626)
za cenu: 202.674 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC +  příslušenství 2.734 Kč

B/ včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech budovy čp. 470 Cvikov II – Martinovo údolí a pozemcích   st.p.č. 893/13 a p.p.č. 3863/4 s předkupním právem města na 5 let

    a) BJ č. 470/1
žadatel: KRATOCHVÍL Stanislav Ing., Cvikov (spoluvlastnický podíl 636/3909)
za cenu: 180.102 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC +  příslušenství 3.224 Kč
    b) BJ č. 470/4
žadatel: ROUBÍČKOVI Petr a Michaela., Cvikov (spoluvlastnický podíl 819/3909)
za cenu: 233.234 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC +  příslušenství 3.224 Kč
    c) BJ č. 470/5
žadatel: SEKYRA Martin, Cvikov (spoluvlastnický podíl 813/3909)
za cenu: 231.837 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.224 Kč


C/ včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech budovy čp. 494 Cvikov II – Martinovo údolí a pozemcích    st.p.č. 893/14 a p.p.č. 3863/2 s předkupním právem města na 5 let

    a) BJ č. 494/1
žadatel: BOESOVI Petr a Marcela, Cvikov (spoluvlastnický podíl 738/4011)
za cenu: 213.386 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.226 Kč
    b) BJ č. 494/2
žadatel: SOUDSKÝ Radim, Cvikov (spoluvlastnický podíl 828/4011)
za cenu: 239.445 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.227 Kč
    c) BJ č. 494/3
žadatel: BALOGOVÁ Marianna, Cvikov (spoluvlastnický podíl 813/4011)
za cenu: 235.880 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.227 Kč
    d) BJ č. 494/4
žadatel: KNÁPKOVÁ Helena, Cvikov (spoluvlastnický podíl 813/4011)
za cenu: 235.880 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.227 Kč
    e) BJ č. 494/5
žadatel: KRATOCHVÍLOVÁ EVA, Cvikov (spoluvlastnický podíl 819/4011) za cenu: 237.306 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.227 Kč

D/ včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech budovy čp. 542 a 543 Cvikov II – Mánesova, 2 kolnách a pozemcích st.p.č. 1027/1,2 a 1133 a 1134 s předkupním právem města na 5 let

    a) BJ č. 542/105
žadatel: ZDEŇKOVÁ Marta, Cvikov (spoluvlastnický podíl 456/8087) za cenu: 75.800 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.463 Kč
    b) BJ č. 542/106
žadatel: ZADRAŽILOVI Karel a Dáša, Cvikov (spoluvlastnický podíl 605/8087) za cenu: 102.165 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.465 Kč
    c) BJ č. 542/107
žadatel: MAŇASKOVI Martin a Alena, Cvikov (spoluvlastnický podíl 768/8087) za cenu: 130.484 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.465 Kč

bod A – D   (7 pro)

415/10
Zamítá žádost   o koupi místnosti ve 3.NP patřící k BJ 542/102, žadatel: MAŇASKOVI Martin a Alena, Cvikov  z důvodu, že  místnost je součástí BJ č. 542/102 - nájemce Gabriela Kováčová, se kterou před vkladem prohlášení vlastníka nedošlo k dohodě o vyčlenění místnosti z nájmu. (7 pro)

416/10
Schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – pronajmout pozemek
p.p.č. 91/3 – část 373 m˛ z celkové výměry 746 m˛ v k.ú. Cvikov
dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území
žadatel: SCHINDLEROVÁ Hana, Cvikov , účel: zahrada
(7 pro)

417/10
Schvaluje způsob úhrady nájmu pozemku v celkové výši 33194,- Kč  nájemce  Lenka HYBNEROVÁ  pronájem pozemků a to formou měsíční platby ve výši 2.767 Kč. (5 pro, 2 proti Mgr. Čeřovský, Ing. Dostál)

418/10
Neschvaluje a zamítá  žádost o snížení nájemného z pozemků (nájem schválen dne 29.06.2010 pod usn. č.223/10)b) v k.ú. Lindava, nájemce a žadatel Václav Lohr,bytem Lindava, cena stanovena 1,- Kč/m˛/rok: (7 pro)

420/10
Bere na vědomí odstoupení od prodeje pozemku p.p.č. 1475/1 k.ú. Cvikov schváleného pod usn.č. 2/2)C) ZM dne 24.06.2010 Oldřichovi a Lence Hájkovým, bytem Cvikov; navrhovatelé m. Hájkovi z důvodu nesnížení ceny za pozemek. (7 pro)

421/10
Neschvaluje změnu účelu pronájmu p.p.č. 1475/1 k.ú. Cvikov ze zahrady na účel sekání trávy a schvaluje ukončení nájmu k 31.12.2010, nájemci Oldřich a Lenka Hájkovi, bytem Cvikov (7 pro)
Po skončení nájmu bude znovu zveřejněn záměr města prodeje p.p.č. 1475/1 k.ú. Cvikov.

423/10
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o zřízení bezúplatného  věcného břemene na právo vstupu a vjezdu pro údržbu, provoz a odstraňování poruch přípojek vodovodu, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace na p.p.č.3552/1 kú Cvikov (ost.plocha, ost.komunikace)  v majetku města , pro novostavbu RD na st.p.č. 1641 (Jaroslav a Jindřiška Dvorský) kú Cvikov , dle GP
a) k vodovodní přípojce dle GP č. 1404-831/2008
b) k přípojce dešťové kanalizace dle GP č. 1435-831/2008
c) k přípojce splaškové kanalizace – A , a k přípojce dešťové kanalizace - B dle GP č. 1529-919/2010
(7 pro)

424/10
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene (č.IV-12 4005223/P002) mezi městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s. Děčín (zastoupena LAMAL s.r.o Pertoltice pod Ralskem) na p.p.č. 3420/20, 3420/23, 3744/1, 3747/2 a 3552/1 v kú Cvikov. Vše dle GP. Jednorázová náhrada 6 900,-Kč s DPH. (7 pro)

425/10
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene na právo vedení a údržby kanalizační přípojky na p.p.č. 3552/1 v kú Cvikov (ost.plocha, ost.komunikace) v majetku města, pro RD čp.305 Smetanova ulice Cvikov II  (Miroslav Hokr). Vše dle GP. VB se zřizuje bezúplatně. (7 pro)

426/10
Bere na vědomí informaci o stavu zajišťování  akcí  vodovod a kanalizace v místních částech:
Drnovec – kanalizace (vydáno ÚR 4.3.2010, nabídka na dopracování PD ke SP 442 tis.Kč termín 6 – 10/2011). Již vynaložené finanční prostředky 375 tis.Kč. Předpokládaná částka na realizaci dle rozpočtu 49,5 mil.Kč.
Lindava, Svitava – kanalizace, vodovod (vydáno SP 26.10.2009, bude třeba prodloužit ve 3/2011. Již vynaložené prostředky 1,569 mil. Kč. Předpokládaná částka na realizaci dle rozpočtu celkem 65 mil.Kč, (z toho kanalizace 39 mil.Kč, vodovod 17 mil.Kč, vodojem 7,5 mil.Kč a komunikace 1,5 mil.Kč).

427/10
Schvaluje výběr lustrů pro multifunkční centrum Sever od Preciosy Kamenický Šenov. Propočet – sál 2ks 380 tis., předsálí 2 ks 40, nástěnky 20 ks 110 tis. Pokrytí nano vlákny 50 tis.Kč, zvedací zařízení. Cena celkem cca 600 tis.Kč – rozpočet 500 tis.Kč. (7 pro)

428/10
Bere na vědomí informaci k pokračování rekonstrukce budovy pobočky základní školy č.p. 300  Nerudova  Cvikov I, výměna oken a zateplení,  souhlasí se zadáním přípravy  PD a EA pro případnou žádost o dotaci. (7 pro)

429/10
Souhlasí s uzavřením a podpisem  Dodatku č. 4  ke Smlouvě o dílo na provedení díla „Rekonstrukce Multifunkčního centra SEVER Cvikov „  z důvodu provedení prací dle  změnového listu č. 3   v celkové hodnotě 880 tis.  bez DPH. (7 pro)

430/10
Souhlasí se změnou umístění bezpečnostních kamer  na monitorování prostoru u objektu multifunkčního centra Sever Cvikov v ulici Žitavská a Ústavní. (7 pro)

431/10
Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5000,- Kč na činnost – žadatel Farní charita Česká Lípa . (7 pro)

432/10
Neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na financování akce kulturní akce – Rodeo Lindava 2011, žadatel  Kučera Aleš, Lindava, z důvodu soukromé podnikatelská akce . (7 pro)

433/10
Projednala žádost Místní organizace, o.s.  Svazu tělesně postižených Cvikov  o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40 tis.Kč. Příspěvek byl zařazen  do rozpočtu města Cvikova na rok 2011, rada doporučuje ZM příspěvek schválit v rámci rozpočtu. (7 pro)

434/10
Projednala a odkládá  žádost Kynologického klubu Cvikov o příspěvek na   činnost   v roce 2011 ve výši 10 tis. Kč pro  klub  a ve výši 5 tis.Kč pro člena p.Ing.  Pospíšila.  O žádosti bude rozhodováno na jednání rady města v roce 2011 (leden-březen)  po schválení rozpočtu na sportovní a kulturní činnost v r.2011. (7 pro)

435/10
Projednala žádost  občanského sdružení  Lusatia Cvikov o poskytnutí finančního příspěvku ve výši   60 tis.  Kč. Příspěvek byl zařazen do rozpočtu města Cvikova na r.2011 , rada doporučuje ZM příspěvek schválit v rámci rozpočtu. (7 pro)

436/10
Souhlasí s uzavřením a  podpisem mandátních smluv na provedení a zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky v rámci projektu  operačního programu životní prostředí s ARR – agenturou regionálního rozvoje spol. s r.o. Liberec a to
a)    Zateplení mateřské školky Sídliště 592/II, 471 54 Cvikov , cena 36000,-Kč včetně DPH
(7 pro)
b)    Zateplení hasičské zbrojnice Husova 268, 471 54 Cvikov, cena 36000,- Kč včetně DPH
(7 pro)
c)  Obnova rybníka Internát, cena 36000,- Kč včetně DPH
(7 pro)

437/10
Souhlasí s pořádáním prodejních trhů ve městě   v prostoru náměstí, lx měsíčně,  pořadatel  Václav Chaloupka , Hrádek nad Nisou. (7 pro)

438/10
Schvaluje odpis a likvidaci (sběrný dvůr) majetku dle soupisu v hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Sídliště Cvikov  v celkové částce 39 990,50 Kč , včetně revokace usnesení č.  288/10 z 24.8.2010 o převodu lehátek zpět na město a darování do oblasti postižené povodní (nebylo realizováno).  (7 pro)

439/10
Euroregion NISA Cíl 3  - Program na podporu přeshraniční spolupráce  - podpora opatření na odstranění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010, žádost o dotaci ve výši  6,5 mil. Kč, 15 % spoluúčast obcí . Rada souhlasí s připojením města do programu  a doporučuje ZM schválit podání žádosti  ve spolupráci s ostatními městy  a Jonsdorfem –  účel : pořízení speciální techniky ( hasičského auta) pro město Cvikov.  (6 pro, 1 nepřítomen PharmDr. Skopová )

443/10
Schvaluje navýšení  pracovního  úvazku   na  1   pro pracovnici knihovny p.Ireny Malé, příspěvková organizace Městské kulturní středisko Cvikov  . (4 pro, 2 proti Ing. Dostál, p. Herclík, 1 nepřítomna PharmDr. Skopová)

444/10
Schvaluje  úpravu  - navýšení osobní příplatku ředitelce příspěvkové organizace Městské kulturní středisko PhDr. Ludmile Sýkorové dle návrhu za zpracovávání analytických  popisů článků regionálního tisku. (4 pro, 2 proti Ing. Dostál, p. Herclík, 1 nepřítomna PharmDr. Skopová)

445/10
Bere na vědomí návrh řešení areálu letního kina , v současné době vzhledem k finanční náročnosti rozpracovaných  akcí s finanční spoluúčastí města , bude záměr  posuzován k zajištění  v průběhu volebního období. (6 pro, 1 nepřítomen PharmDr. Skopová )

446/10
Bere na vědomí  návrh  na   přestěhování  městské   knihovny do multifunkčního centra Sever Cvikov, nesouhlasí s tímto námětem . (5 pro, 1 nepřítomen PharmDr. Skopová, 1 zdržel Ing. Beránek )

448/10
Schvaluje poskytnutí finančního daru  ve výši 1000,- Kč Nemocnici Česká Lípa na zakoupení nového mamografického přístroje, z důvodu nevyužití získání finančních prostředků z jiných zdrojů ze strany Nemocnice Česká Lípa. (6 pro, 1 nepřítomen PharmDr. Skopová )


Dále rada projednala:

- bere na vědomí časový harmonogram zasedání Rady města a Zastupitelstva města

- bere na vědomí informaci o provedení opravy informačního panelu na Schillerově vyhlídce

- žádá Služby města Cvikova s.r.o o zpracování a předložení přehledu pronájmu nebytových prostor  včetně výše nájemného.

-  projednala zápisy Osadního výboru Lindava-Svitava   -  náměty k povodňovému plánu budou předány stavebnímu technikovi p.Vrabcovi k dalšímu využití a řešení, jmenování nového složení osadního výboru provede zastupitelstvo 16.12.2010, oprava zastávek byla zahrnuta do rozpočtu města na r. 2011, požadavek na vyčištění příkopu u silnice III.tř. bude postoupen Ředitelství silnic Libereckého kraje

- projednala zápis Osadního výboru  Drnovec- požadavky na rok 2011 budou předány k posouzení a zajištění Službám města Cvikova
        JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Šárka Jakobi
        místostarosta města             starostka města


↑ jdi na obsah stránky