• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

21. RaM 4.listopadu 2008

Informace z jednání 21. schůze Rady města Cvikova ze dne 4. listopadu 2008

 

310/08

Žádost nájemců domu č.p. 544 a 545. Mánesova ulice Cvikov na zřízení nových  parkovacích míst  a  likvidace septiků  - rada projednala s tím, že zrušení septiků a napojení na kanalizaci je navrženo do rozpočtu města na r. 2009. Otázka parkoviště bude posouzena stavebním technikem a správcem komunikací  SMC s požadavkem na vypracování návrhu řešení. Připomínka k potřebě řešení vykácení části stromů bude projednána v souvislosti s přípravou akce. (7 pro)

311/08

Souhlasí s podnájem bytu  v č.p.  544 byt  č. 10  Cvikov II, Mánesova ulice do 30.11. 2009  – podnájemce p. Vladimír Vančura, nájemce  p. Zemanová Zdenka. (7 pro)

312/08

a) Souhlasí s výměnou bytů v č.p. 261 Vančurova ulice Cvikov II – byt č. 5 nájemce p.  Kristina Gorolová  za byt č. 3  nájemce p. Milan Duna.  (7 pro)

b)  Nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu  č. 3  mimo pořadník  p. Grundzové. (7 pro)

c)  Pověřuje SMC prověřením napojení jednotlivých bytů na vlastní elektroměry. (7 pro)

313/08

Rozpočtové změny - doporučuje ZM pověřit radu města schválením rozpočtových změn v závěru roku dle skutečného čerpání v rámci daného rozpočtu. (7 pro)

314/08

Schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi městem a firmou Gedos - 2. etapa rekonstrukce fotbalových kabin – změna ceny, úspora 195 tis. vlastních  nákladů. (7 pro)

315/08

Schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi městem a firmou SaM Varnsdorf, změna termínu – dokončení  akce k 30.10. 2008.

316/08

Projednala zápočet provedení investičních prací – údržby do objektu č.p 295 Komenského ulice, Cvikov I, trvalé zhodnocení objektu, zápočet částky 205.895,50 Kč do nájmu z nebytových prostor. (6 pro, 1 nehlasoval)

318/08

Projednala žádost občanů o napojení kanalizace 4 RD Potoční  a Smetanova ulice Cvikov II.

Bude zjištěna možnost napojení na stávající kanalizaci formou vlastních kanalizačních přípojek. Žádost zůstává nadále v jednání zatím bez rozhodnutí – o výsledku zařazení budou žadatelé informováni. (7 pro)

319/08

Otázka objektů města – rada předkládá ZM návrh:

- neprodávat objekty, kde je provozovna

- prodej bytových domů – nájemníkům

- návrh na ponechání části bytů jako sociální

- ostatní objekty -  nechat zpracovat odhady, stanovit cenu

(7 pro)

 

Dále rada projednala:  

- bere na vědomí změnu  hodin pro veřejnost  provozoven České pošty  

- bere na vědomí informaci České inspekce ŽP – informace o šetření kácení stromů p. Šnegoněm – dne 11.11. 2008 na MěÚ Cvikov

- bere na vědomí sledování docházky v MŠ Lindava

- připomínku člena rady p.Jakobi k možnosti vyrovnání terénu (příp. zábradlí) u vchodu do    hřbitova v části k brance – prověří SMC

- bere na vědomí zahájení příjmu plateb za místní poplatek – odpady  od 2.2. 2009

 

JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                         starosta města      


↑ jdi na obsah stránky