• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

21. RaM 4.prosince 2001

Usnesení Rady města Cvikov z 21. schůze dne 4. prosince 2001

 

Kontrola usnesení

102/01 -  kronika - trvá

124/01 -  kan. přípojka – návrh smlouvy na převod předložen do konce roku, zaměření , kolaudační řízení

144/01 – kancelářská buňka – pravděpodobně do konce listopadu

176/01 – výjimka z vyhlášky 1/01 Praha - trvá

189/01 - infocentrum – v rámci miniregionu – žádost o dotace z malých projektů - trvá

203/01 - čp.35 – ing. Dostál – nedoporučuje převod, nejde opravit, demolice cca 5OO tis.Kč

toto stanovisko půjde na ZM s doporučením demolice, revokace usnesení rady

205/01 – pronájem čp. 73 Drnovec  - dnešní jednání

215/01 – plynofikace internátu – poptávkové řízení – byly posouzeny nabídky provedení prací včetně rozpočtu, nejvýhodnější nabídka  p. Friedl  /hlasování 4 pro/

220/Ol – pronájem bytu p.Maxová – leden 2002

203/01 – převod čp.35 v ČSA – požádat o převod části pozemku k zajištění přístupu

vyřadit: 144/01,215/01,222/01,223/01,224/01,225/01,226/01

 

227/01

- Způsob financování nákupu hasičského vozidla – zabezpečení usnesení ZM – schválen leasing s 2 mil. Kč akontace .

 

228/01

- Pronájem nebytového prostoru – bývalá výměníková stanice v ul.Družstevní – schválen pronájem p.Vojtěchovi Matiášovi, bytem Kunratice pro účely prodejny nápojů.

 

229/01

- Pronájem nebytového prostoru čp.73 Drnovec – usn. RM 205/01 – výběr z 2 žádostí, schválen pronájem od 1.1. 2002 p. Jelínkové, bytem Cvikov – podmínka zachování restaurace a prodejny, uvolnění pro účely města – volby, komise  - uvést do smlouvy.

 

210/01

- Schválila výpůjční řád městské knihovny a stanovení výše poplatků od 1.1.2002 dle návrhu.

 

Dále projednala:

      - otevřený dopis ve věci integrovaného záchranného systému na okrese

-         -         žádost pěveckého sboru Camila N.Bor – bude poskytnuto  po upřesnění l.5OO na dítě z fondu starosty  v r. 2002

-         -         vzala na vědomí informaci ředitele SMC o podání exekuce a vystěhování z bytu p. Karla Miksy

-         -         vzala na vědomí poskytnutí 1000,-Kč z fondu starosty na atletický mítink k úhradě dopravy

 

          Petr Kořínek                                                              Jaroslav Hanzlíček

         místostarosta                                                                starosta města


↑ jdi na obsah stránky