• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

21. ZaM 17.září 2009

Město Cvikov

Usnesení  z  21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova

konaného dne    17. září  2009  v Městském klubu kultury Cvikov

 

Účast :

z 21 členů zastupitelstva  přítomno 20 , omluveni  1 p.Pech

 

Zastupitelstvo města projednalo a  

 

1/

Bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení  a revokuje usnesení

 

a) ZM dne 14.05.2009 usn. č. 2/h), navrhovatel: Karel a Beáta Petrželovi, Cvikov

prodej pozemku p.p.č. 2743/11 v k.ú. Cvikov

b) ZM dne 25.06.2009 usn. č. 4/4)a), navrhovatel: Juraj a Monika Draškovičovi, Cvikov , prodej p.p.č. 2970/2 v k.ú. Cvikov

c) ZM dne 25.06.2009 usn. č. 4/4)j) , navrhovatel: Marta Lohrová, Malé Kyšice

prodej pozemku  p.č. 384, p.č. 381, p.č. 378/1 v k.ú. Lindava

d) ZM  dne 25.6.2009 usn. č. 4/4)g), navrhovatel :  Anna Piskáčková , Praha

prodej  pozemků  p. č.  2743/3 k.ú. Cvikov

 

hlasování 19 pro, 2 nepřítomni p. Vojtěch M. p. Pech

 

2/  Pozemky města 

 

2-1)

Nabytí pozemků do majetku města

 

a) schvaluje nabytí pozemku  p.č. 3722/3 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 723 m˛ v k.ú. Cvikov , účel: zachování přístupové komunikace - bezúplatný převod od Pozemkového fondu ČR .

hlasování : 19 pro, 2 nepřítomni p.Vojtěch M., p.Pech , 0 proti,0 zdržel

 

b) schvaluje  nabytí pozemku p.č. 565/11 – část z celkové výměry 958 m˛  v k.ú. Trávník u Cvikova , dle KN: trvalý travní porost; dle ÚP: louky a pastviny od:  Ing. LUDVÍK ŠAJTAR, TRÁVNÍK , účel: uvedení do souladu se skutečností – na části pozemku komunikace , za cenu: 105 Kč/m˛ příslušenství hradí město

hlasování: 16 pro, 2 nepřítomni p.Vojtěch M., p.Pech , 2 proti JUDr. Švehla, Ing. Vojtěch D. , 1 zdržel  p. Tuma

 

2-2)

Pozemky – prodej

 

a) schvaluje prodej pozemku  p.č. 580/4 – část 7 m˛ z celk. výměry 161 m˛ (dle GP č.132-414/2008 nové p.č. 580/5) k.ú. Trávník u Cv., dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: smíšené obytné území kupující : KAROL A MIROSLAVA MACKOVI, TRÁVNÍK , účel: uvedení do souladu se skutečným stavem, za cenu: 100 Kč/m˛          + příslušenství

hlasování : 19 pro, 2 nepřítomni p.Vojtěch M., p.Pech. , 0 proti,0 zdržel

 

b) schvaluje prodej pozemku p.č. 3022/1 – část 265 m˛ z celk. výměry 5440 m˛ (dle GP č. 1417-4/2009 nové p.č. 3022/16) k.ú. Cvikov dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: smíšené obytné území, kupující: VÍTĚZSLAV A IVETA HOLASOVI, bytem Cvikov  – stávající nájemce, účel: zahrada, za cenu: 100 Kč/m˛  + příslušenství

hlasování : 17 pro, 2 nepřítomni p.Vojtěch M., p.Pech , 0 proti,2 zdržel  Ing. Hokr, p. Hanzlíček

 

c) schvaluje prodej pozemků  u  čp. 214, Ústavní ul. Cvikov II  a doplnění usnesení ZM  č. 2-4) ze dne 26.06.2008, kupující manž.Pavelkovi

- p.č. 3886 ostatní plocha o výměře 2948 m2 – dle GP oddělená část o výměře 1799 m2 - nové p.č.3886/2

- p.č. 3062/1 zahrada o výměře 996 m2 – dle GP části o výměře 702 m2 pod p.p. č. 3062/1

- p.č.st. 889 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2  včetně stavby bez čp/če na parcele

hlasování : 18 pro, 2 nepřítomni p.Vojtěch M., p.Pech Vl. , 0 proti,1 zdržel p. Tuma

 

d) prodej pozemků   a návrh rozdělení pozemků u obytných domů  města

prodej současně s byty a domy v souladu se zásadami o prodeji obytných domů a bytových jednotek z majetku města Cvikov , odhad domu spolu se stavebním pozemkem,  další pozemky  mimo odhad, podílem, jako zahrada 30,- Kč za m2,

hlasování:  15 pro,  3 proti  Ing. Hokr, p.Hanzlíček, p. Kořínek, 2 zdrželi p. Tuma, p. Vojtěch,  M. , 1 nepřítomen p. Pech

 

Lindava čp. 326, 327 a 328 

odkládá  projednání návrhu  na  prodej st.p.č. 377, 378 a 379 p.p.č. 62/7

 

Cvikov II , Martinovo údolí čp. 469, 470 a 494

prodej st.p.č. 893/12, 893/13 a 893/14 součást znaleckého posudku  bytových jednotek;

část  p.p.č. 3863 (po oddělení komunikace) jako zahrada cena 30,- Kč/m2 , podílem

hlasování:  15 pro,  3 proti  Ing. Hokr, p.Hanzlíček, p. Kořínek, 2 zdrželi p. Tuma, p. Vojtěch,  M. , 1 nepřítomen p. Pech

 

Cvikov II,  Martinovo údolí čp. 303 a 569

prodej st.p.č. 1102 a 1103 – součást znaleckého posudku k bytovým jednotkám

hlasování: 17 pro, 0 proti, 3 zdrželi p. Vojtěch M., p. Tuma, p.Kořínek, 1 nepřítomen p. Pech

 

Cvikov I , Boženy Němcové čp. 159

prodej st.p.č. 66  a st.p.č. 65 součást znaleckého posudku k bytovým jednotkám  (kůlny na pozemku  -  prodej  uživatelům kůlen)

p.p.č. 118/1 a p.p.č. 123 jako zahrada cena 30,- Kč/m2 , podílem

hlasování:  13 pro,  3 proti  Ing. Hokr, p.Hanzlíček, p. Tuma, 4 zdrželi p. Kořínek, p. Vojtěch,  M. , Ing. Beránek, Ing. Dostál,  1 nepřítomen p. Pech

 

Cvikov II , Komenského čp. 536, 537 a 538

prodej st.p.č.1021, 1022 a 1023 součást znaleckého posudku  k bytovým jednotkám;

st.p.č. 1128 a 1129 -  součást znaleckého posudku  - prodej uživatelům kůlen;

část  p.p.č. 846/7,11,12 (po zaměření k oplocení zahrádek  a oddělení komunikace) jako zahrada cena 30,- Kč/m2 , podílem

hlasování:  17 pro, 1 proti p.Hanzlíček, 2 zdrželi p. Vojtěch M. p.Kořínek, 1 nepřítomen p.Pech

 

Cvikov II , Mánesova čp. 539 a 540

prodej st.p.č. 1024 a 1025 -  součást znaleckého posudku  k bytovým jednotkám;

st.p.č. 1130 a 1131 -  součást znaleckého posudku ( prodej uživatelům kůlen);

část p.p.č. 997/1 a 997/2 (oddělení zahrádek a komunikace) jako zahrada cena 30,- Kč/m2 , podílem

hlasování:  16 pro, 1 proti p.Hanzlíček, 3 zdrželi p. Vojtěch M. p.Kořínek, p. Krafková,  1 nepřítomen p.Pech

 

Cvikov II , Mánesova čp. 541, 542 a 543

prodej st.p.č. 1027/1, 1027/2 a 1026 – součást znaleckého posudku  k bytovým jednotkám;

st.p.č. 1132, 1133 a 1134  -  součást znaleckého posudku -  prodej uživatelům kůlen;

část p.p.č. 1007/4 jako zahrada cena 30,- Kč/m2 , podílem k bytovým jednotkám č.p. 541

hlasování. 14 pro, 1 proti p. Hanzlíček, 5 zdrželo p. Tuma, p.Kořínek, p. Krafková, p. Vojtěch M., Ing. Hokr,

1 nepřítomen p.Pech

 

Cvikov II , Mánesova čp. 546 a 547

prodej st.p.č. 1051/1 a 1051/2  - součást znaleckého posudku   k bytovým jednotkám

část pozemku p.č. 1008 dle zaměření  před  domem jako zahrada cena 30,- Kč/m2 , podílem

hlasování. 14 pro, 1 proti p. Hanzlíček, 5 zdrželo p. Tuma, p.Kořínek, p. Krafková, p. Vojtěch M., Ing. Hokr,

1 nepřítomen p.Pech

 

2-3)

Převod pozemků města

odkládá projednání návrhu na převod pozemků z majetku města na Pozemkový fond ČR

- p.č. 741/1 orná půda o výměře 15001 m2  k.ú. Cvikov , p.č. 746/1 orná půda o výměře 21653 m2 k.ú. Cvikov, p.č. 748/1 trvalý travní porost o výměře 19872 m˛ k.ú. Lindava - do předložení výše úhrady  dle znaleckého posudku PF ČR za prodané pozemky

 

3/

Schvaluje Rozpočtové opatření č. 7

a bere na vědomí informaci o zúžení portfolia  u ČSOB.

hlasování: 20 pro, 1 nepřítomen p.Pech , 0 proti, 0 zdržel

 

4/

Schvaluje změnu užití  investičních prostředků  příspěvkové  organizace  Mateřská škola Sídliště Cvikov  ve výši 85 tis. na rekonstrukci kuchyně.

hlasování: 19 pro, 1 nepřítomen p.Pech , 0 proti, 1 zdržel Mgr. Jakobi

 

5/

Schvaluje smlouvu  mezi městem Cvikov a Regionální radou NUTZ II Severovýchod na poskytnutí dotace na rekonstrukci Multifunkčního centra Sever , včetně finačního zajištění akce ze strany města. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

hlasování: 20 pro, 1 nepřítomen p.Pech, 0 proti, 0 zdržel

Bere na vědomí iformaci o zadání veřejné soutěže .

 

6/

Schvaluje zařazení akce  přechod pro pěší na silnici I/13  k Nádražní ulici na rok 2010.

hlasování: 19 pro, 2 nepřítomen p.Pech, JUDr. Švehla, 0 proti, 0 zdržel

 

7/

Souhlasí se záměrem přípravy  2. etapy Cyklostezky zdraví  Cvikov  - pokračování směr Cvikov – Lindava- Kunratice

hlasování: 17 pro, 2 proti JUDr. Švehla, p.Kovalev, 1 zdržel p. Ing.Vojtěch D, 1 nepřítomen p.Pech

8/

Schvaluje  vypsání veřejné soutěže  na svoz a likvidaci komunálního odpadu na období od r. 2010 na dobu neurčitou s 3 letou opcí

hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen p.Pech

 

9/

Bere na vědomí informaci o vývoji daňových příjmů rozpočtu města.

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                         Mgr. Ivo Čeřovský

                        místostarosta města                                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky