• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

21. ZaM 30.června 2005

U s n e s e n í

21. zasedání Zastupitelstva města Cvikov dne 30. června 2005

 

Účast členů zastupitelstva na jednání:

 

z 21 členů zastupitelstva,  20 přítomno  (1 omluven -  p. Kovalev)  

Marta Studničná, Petr Kořínek , ing. Miroslav Hokr, ing. Zbyněk Kraus, Daniela Hanušová , Břeněk  Henke, Pavel Cyrus, Michal Vojtěch, Dr. ing. Dalibor Vojtěch, Mgr. Jiří Walter, Vladislav Pech, Pavel Pech, JUDr. Jaroslav Švehla, Jiří Jirák, Mgr. Ivo Čeřovský, Ladislav Krsek, PhDr. Ludmila Sýkorová, Mgr. Šárka Jakobi, ing. Josef Dostál, Mgr. Olga Svatošová

 

Zastupitelstvo města Cvikova

 

1)

V souladu s jednacím řádem schvaluje

 

a)     ověřovatele zápisu : Mgr. Jakobi Šárka, ing. Dostál Josef (15 pro, 2 zdrželi – ing. Dostál, Mgr. Jakobi, 3 nepřítomni – ing. Hokr, PhDr.  Sýkorová, p. Pech P.)

b)     složení komise pro úpravu usnesení ve složení předseda JUDr. Jaroslav Švehla, členové Dr.ing. Vojtěch Dalibor, p.Vojtěch Michal (16 pro, 2 zdrželi – p.Vojtěch M., Dr. ing. Vojtěch D., 2 nepřítomni – PhDr. Sýkorová, p.Pech P.)

c)      program jednání dle pozvánek s doplněním zařazení projednání petice občanů ve věci výstavby rodinných domů v Ústavní ulici.

(hlasování 19 pro, 1 nepřítomen  -  p.Pech P. )

2)

Projednalo petici občanů vyjadřující nesouhlas s výstavbou rodinných domů v Ústavní ulici Cvikov, bere na vědomí nesouhlas části občanů s touto výstavbou a trvá na původním rozhodnutí. (17 pro, 3 zdrželi – p.Hanušová, p.Sýkorová, p. Henke, 0 proti )

3)

Bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

4)

Schvaluje závěrečný účet hospodaření města za rok 2004, a to bez výhrad. (20 pro)

5)

Schvaluje rozpočtová opatření dle upraveného návrhu. (20 pro)

6) 

Souhlasí s podpisem smlouvy se SFŽP o poskytnutí dotace na rekonstrukci ČOV a kanalizace (19 pro, 1 nepřítomen – Dr. Ing. Vojtěch)

7)

Souhlasí s podpisem smlouvy o podmínkách převodu ČOV a kanalizace na SVS Teplice dle návrhu (20 pro)

8)

Souhlasí s prodejem pozemku p.č. 746 o výměře 7000 m2 v k.ú. Cvikov firmě JASIP spol. s r.o. Jablonec nad Nisou za účelem výstavby prodejny potravin PLUS-DISCOUNT, cena 100,- Kč/1m2, smlouva o smlouvě budoucí kupní (16 pro, 1 zdržel – JUDr. Švehla, 3 nepřítomni – Mgr. Walter, p. Kořínek, p. Henke)

9)

Revokuje usnesení č. 9 zastupitelstva o způsobu prodeje pozemků z 25.9. 2003. Schvaluje prodej pozemků pro výstavbu formou kupní smlouvy s předkupním právem města do doby kolaudace stavby. (17 pro, 0 proti, 1 zdržel – p. Hanušová, 2 nepřítomni – Mgr. Walter, p. Henke)

10) 

Schvaluje prodej pozemků města

a)     p.č. 3011/18 výměra 1520 m2, k.ú. Cvikov, lokalita Ústavní ul. pro výstavbu RD,   kupující MUDr. Dalibor Maršák, bytem Cvikov

b)     p.č. 3011/20 výměra 982 m2, k.ú. Cvikov, lokalita Ústavní ul. pro výstavbu RD, kupující ing. Václav a Dana Dostálovi, bytem Nový Bor

c)      p.č. 3011/21 výměra 1002 m2, k.ú. Cvikov, lokalita Ústavní ul. pro výstavbu RD, kupující  Jiří Masare ml., bytem Cvikov

d)     p.č. 3011/22 výměra 1001 m2, k.ú. Cvikov, lokalita Ústavní ul. pro výstavbu RD,  kupující Jiří a Marcela Hovorkovi, bytem Příbram

e)     p.č. 3011 /23 výměra 1012 m2, k.ú. Cvikov, lokalita Ústavní ul. pro výstavbu RD,  kupující Miroslav Novotný, bytem Cvikov

      f)   p.č. 3011/24 výměra 1002 m2  k.ú. Cvikov, lokalita Ústavní ul. pro výstavbu RD, 

           kupující Ing. Jiří Mašát, bytem Praha 12

g)     p.č. 3011/25 výměra 975 m2, k.ú. Cvikov, lokalita Ústavní ul. pro výstavbu RD, kupující Karel a Petra Sedlákovi, bytem Nový Bor

h)      p.č. 3011/26 výměra 978 m2, k.ú. Cvikov, lokalita Ústavní ul. pro výstavbu RD,  kupující Monika Blažková, bytem Nový Bor

     (hlasování bod 10 a – h : 17 pro, 1 zdržel – p. Hanušová, 2 nepřítomni Mgr. Walter, p.Henke)

i)        p.č. 442/2 v k.ú. Drnovec o výměře 1022 m2, pro účely zahrady, kupující do spoluvlastnictví Jaroslava Grillová-Dvořáčková, bytem Cvikov a Martin Třešňák, bytem Cvikov (18 pro, 2 nepřítomni – Mgr. Walter, p.Henke)

j)        st.p. č. 102/1(po změně kultury na zahradu) o výměře 199 m2 k.ú. Cvikov, kupující Květoslava Fribertová, bytem Cvikov (18 pro, 2 nepřítomni – Mgr. Walter, p. Henke)

k)      p. č. 2464/3 o výměře 194 m2 a st. č. 920/2 o výměře 10 m2, v k.ú. Cvikov, pro účely zahrady, kupující Vlastislav Langr, bytem Cvikov (15 pro, 1 zdržel – ing. Kraus, 4 nepřítomni – JUDr. Švehla, Dr. Ing. Vojtěch, Mgr. Walter, p. Henke)

l)        části p.č. 3420/8 (výměra bude upřesněna po geometrickém rozdělení parcely na 3 díly včetně přístupové cesty k jednotlivým částem) v k.ú. Cvikov, pro výstavbu RD, pozemek dle ÚP určen k výstavbě, kupující Josef Tuma, bytem Cvikov (18 pro, 2 nepřítomni – Mgr. Walter, p. Henke)

m)   části p.č. 2979/1 (výměra cca 1000 m2 -  bude upřesněna po geometrickém zaměření parcely dle zástavbové studie 8 RD lokality Pod Zeleným vrchem ), pro výstavbu RD, kupující ing. Milan a Irena Klimešovi, bytem Cvikov (16 pro, 4 nepřítomni – Mgr. Walter, p. Henke, p. Jirák, p. Pech P.)

n)      části p.č. 2979/1 (výměra cca 1000 m2 – bude upřesněna po geometrickém zaměření parcely dle zástavbové studie 8 RD lokality Pod Zeleným  vrchem), pro výstavbu RD,  kupující Přemysl Šťástka, bytem Nový Bor (16 pro, 4 nepřítomni – Mgr. Walter, p. Henke, p. Jirák, p. Pech P.)

o)     části p.č. 1141/1 o výměře 495 m2, k.ú. Cvikov, za účelem zahrádky, kupující Jindřich Potměšil, bytem Cvikov, s podmínkou, že kupující nebude požadovat po městu Cvikov zajištění příjezdu k uvedenému pozemku (16 pro, 1 zdržel – ing. Kraus, 3 nepřítomni – p. Jirák, Mgr. Walter, p. Henke)

11/

Nesouhlasí s prodejem pozemků

a)     p.č. 541/5 o výměře 412 m2, p.č. 541/6 o výměře 150 m2, v k.ú. Trávník, pro účely zahrady, kupující Libor Liška, bytem Trávník za cenu 1,- Kč/m2 ani za cenu dle vyhlášky (hlasování uvedeno v zápise)

b)     p.č. 446 k.ú. Drnovec , 1764 m2, pro účely zahrady,  žadatel  Martin Třešňák, bytem Cvikov, pozemek je určen k výstavbě – plocha smíšeného obytného území (14 pro, 1 zdržel – Mgr. Jakobi, 5 nepřítomno – p. Jirák, ing. Kraus, p. Cyrus, Mgr. Walter, p. Henke)

c)      p.č. 446 k.ú. Drnovec, 1764 m2, pro účely zahrady, žadatel Jaroslava Grillová-Dvořáčková, bytem Cvikov, pozemek je určen k výstavbě – plocha smíšeného obytného území (14 pro, 1 zdržel – Mgr. Jakobi, 5 nepřítomno – p. Jirák, ing. Kraus, p. Cyrus, Mgr. Walter, p. Henke)

d)     p.č. 238/3 v k.ú. Cvikov, 323 m2, pro účely zahrady, žadatel Stanislav Teplík, bytem Cvikov, pozemek je určen k výstavbě – plocha smíšeného obytného území (17 pro, 3 nepřítomni – ing. Kraus, Mgr. Walter, p. Henke)

e)     část p.č. 3182 o výměře 400 m2, k.ú. Cvikov, pro účely zahrady, žadatel Vítězslav Mataj, bytem Cvikov, z důvodu plánované revitalizace rybníka „Internát“ (16 pro, 2 zdrželi – ing. Kraus, p. Kořínek, 2 nepřítomni – Mgr. Walter, p. Henke)

f)        část p.č. 3182 o výměře 975 m2, k.ú. Cvikov, pro účely zahrady, žadatel Alena Hájková, bytem Cvikov, z důvodu plánované revitalizace rybníka „Internát“ (16 pro, 2 zdrželi – ing. Kraus, p. Kořínek, 2 nepřítomni – Mgr. Walter, p. Henke)

g)     část p.č. 3182 o výměře 400 m2 k.p. Cvikov, pro účely zahrady, žadatel Ján Dražkovič, bytem Cvikov, z důvodu plánované revitalizace rybníka „Internát“ (16 pro, 2 zdrželi – ing. Kraus, p. Kořínek, 2 nepřítomni – Mgr. Walter, p. Henke)

h)      část p.č. 2883/3 o výměře 1250 m2 v k.ú. Cvikov, na výstavbu RD, žadatel Martin Maňaska, bytem Cvikov, z důvodu el. vedení ( 18 pro, 2 nepřítomni – Mgr. Walter, p.Henke)

i)        část pozemku p.č. 741/1 o výměře 1600 m2 v k.ú. Cvikov, za účelem založení sadu a výstavby hosp. objektu, pozemek v ploše smíšeného neobytného území, žadatel manž. Kolářovi, bytem Cvikov (15 pro, 1 zdržel – p. Hanušová, 1 proti – Dr.ing. Vojtěch, 3 nepřítomni – p. Kořínek, Mgr. Walter, p. Henke)

12)

a)     Revokuje usnesení o nesouhlasu se směnou pozemků v ulici Nábřežní mezi městem a manž. Urbanovými a souhlasí se směnou pozemků dle návrhu a geometrického zaměření, pro účely zajištění komunikace, mezi městem a manžely Urbanovými, bytem Cvikov (18 pro, 2 nepřítomni – Mgr. Walter, p.Henke)

b)     Revokuje usnesení o prodeji a směně pozemků v ul. Nábřežní mezi městem a p. Toušem a souhlasí se směnou pozemků mezi městem a p. Martinem Toušem, bytem Cvikov, pro účely zajištění komunikace, dle návrhu a geometrického zaměření (18 pro, 2 nepřítomni – Mgr. Walter, p. Henke)

13)

Schvaluje bezúplatné nabytí pozemků od Pozemkového fondu ČR, p.č. 2865/16, 2743/1, 1261/10 v k.ú. Cvikov (18 pro, 2 nepřítomni – Mgr. Walter, p. Henke)

14)

Schvaluje odstoupení od kupní smlouvy na prodej bytu s manž. Kotyzovými, souhlasí s uzavřením smlouvy nájemní na byt na dobu určitou se zpětnou úhradou nájemného. (18 pro, 2 nepřítomni – Mgr. Walter, p. Henke)

15)

Nesouhlasí se snížením prodejní ceny os. automobilu Felicie na 40 tis. Kč a revokuje usnesení o odpisu vozidla. (18 pro, 2 nepřítomni – Mgr. Walter, p.Henke)

16)

 Bere na vědomí

- informaci starosty o ukončení stravování dětí v MŠ Lindava ze strany ÚSP Linda Lindava 

- informaci starosty o prodeji domů a dražbě, souhlasí s navrhovanými dražbami domů v souladu s usnesením ZM

- informaci starosty o výběrových řízeních  hřiště Vančurova ul. a oprava mostu Nábřežní ul.

 

JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky