• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

22. RaM 1.listopadu 2011

U s n e s e n í 22. schůze Rady města Cvikova 1. listopad 2011

účast: 6 členů rady, 1 omluven Ing. Beránek

462/11
Doporučuje ZM schválit výjimku Základní škole a Mateřské škole Bohumila Hynka Cvikov -z počtu dětí pro odloučené pracoviště  Mateřskou školu Lindava podle vyhlášky MŠMT č. 14/2005 z 15 dětí na 14 dětí pro školní rok 2011/2012 , s tím, že minimální počet 15 dětí pro 1 třídní mateřské školy by měl být naplněn v průběhu školního roku . (5 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen)

463/11
Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti mezi s.r.o KUSTOD Horní Libchava a Základní školou a Mateřskou školou Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace k realizaci projektu „Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v oblasti školské legislativy“. ( 6 pro, 1 nepřítomen)

464/11
Schvaluje podávání žádosti města na Celní správu - Celní úřad Česká Lípa, 5.května 813/12, Česká Lípa jako exekučnímu správnímu úřadu podle § 106 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů k vymáhání neuhrazených pokut uložených v přestupkovém řízení včetně nákladů řízení. ( 6 pro, 1 nepřítomen)

465/11
Ruší usnesení 375/1 (pozn. chybné číslování ve zveřejněném usnesení rady, správně 375/11) ze dne 6.9.2011 o vyměření místního poplatku za užívání pozemku města M. Botánovi,Cvikov. ( 6 pro, 1 nepřítomen)

466/11
Souhlasí se zpracováním propagační publikace o městě s 40-80 kresbami památkově chráněných objektů , ostatních staveb a drobných památek, včetně stručného popisného textu. Souhlasí se zařazením do rozpočtu města na r. 2012 a objednávkou 100 kusů publikace. ( 6 pro, 1 nepřítomen)

467/11
Schvaluje uzavření a podpis Dodatku č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 9.12.2009 uzavřené mezi městem a Stavokombinát Invest s.r.o Liberec – doplnění pozemků města . ( 6 pro, 1 nepřítomen)

468/11
Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy č. 10068553 o poskytnutí podpory SFŽP na akci „Zateplení objektu a výměna oken hasičské zbrojnice Cvikov „ . ( 6 pro, 1 nepřítomen)

469/11
Souhlasí se zřízením nového odběrního místa - rozvaděče, náhradou za rozvaděč na pozemku p.č. 141/15 v k.ú. Cvikov pro objekty města
a
ruší usnesení č. 411/11 bod B) část týkající se zaměření a zpracování GP pro zřízení věcného břemene vedení elektrického kabelu na pozemku p.č. 141/15 v k.ú. Cvikov.
( 6 pro, 1 nepřítomen)

470/11
Návrh prodeje nebytového prostoru číslo jednotky 548/9 v budově č.p. 548, 549 a 550, Sídliště, Cvikov II, Cvikov na st.p.č. 1095, 1096 a 1097 , podíl o velikosti 377/10000 na společných částech domu č.p. 548, 549 a 550 a pozemcích st.p.č. 1095, 1096 a 1097 .
popis nemovitosti: v prostoru nebytového prostoru jsou vedeny rozvody el., topného media, teplé vody, kanalizace - pro celý dům je nutné zřídit věcné břemeno vedení rozvodů s přístupem pro opravy rozvodů.
Výměra 60,68 m˛; ZP č.3192-131/11 ze dne 25.10.2011-cena: 194.760,- Kč, po odečtení VB 10.000,- Kč 184.760 Kč, nájemce nebytového prostoru : Monika Kocsicová .
Rada doporučuje před vyvěšením nabídky projednat prodej se Sdružením vlastníků bytových jednotek. ( 6 pro, 1 nepřítomen)

471/11
Schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – prodat pozemek
p.p.č. 606/3 o celkové výměře 953 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny (SÚ-pozemek není určen k výstavbě)
žadatel: PROCHÁZKA Tomislav, Česká Lípa
účel: realizace malé vodní elektrárny. S  upozorněním, že pozemek je součástí dohody o přičlenění honebních pozemků č. 2002M03/39 ze dne 17.09.2003
( 6 pro, 1 nepřítomen)

472/11
Schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – pronajmout pozemky

  1. doplnění usnesení RM ze dne 06.06.2011 č. 371/11)d)

o část 290 m˛ p.p.č. 3812/8 (z celkové výměry 7179 m˛) k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, neplodná půda; ÚP: smíšené neobytné území
účel: ostatní plocha (bez plocení)
žadatel: MELICHERČÍKOVÁ Šárka, Cvikov
( 5 pro, 2 nepřítomni)

B) p.p.č. 964/2 o celkové výměře 8357 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny (vodní tok)
žadatel: KRÁTKÝ Zdeněk, Cvikov (zemědělský podnikatel)
účel: pastva skotu
při podpisu smlouvy upřesnit ochranné pásmo o výměře 387 m˛ (dle GP č. 377-23/2006 p.p.č. 964/4 -nové p.p.č. z 964/2 - není zapsáno v KN), oprava oplocení + další zabezpečení elektrickým ohradníkem
( 6 pro, 1 nepřítomen)

473/11
Bere na vědomí vypracované znalecké posudky na ocenění objektů určených k prodeji (k usn. rady ze dne 23.08.2011 č. 355/11)

A) č.p. 56, ulice Pivovarská, Cvikov I na st.p.č. 147
- podsklepen, napojení na vodovodní a kanalizační řad, přípojka el. energie a plynu
- prodejna nápojů, 2x BJ 1+0, 2x BJ 1+3
- cena nemovitostí: 1.680.720,- Kč (budova, dřevěná kůlna, pozemek)
B) č.p. 84, ulice Jiráskova, Cvikov I na st.p.č. 109/1
- podsklepen, napojení na vodovodní a kanalizační řad přes starý septik,
přípojka el. energie a plynu
- 2x BJ 2+1, 2x BJ 3+1
- cena nemovitostí: 2.161.160,- Kč (budova, zděná kůlna, vodovodní a kanalizační přípojka, pozemek)
- zpracovává se vytyčení pozemků
C) stavba technického vybavení bez čp/če, ulice Družstevní, Cvikov I na st.p.č. 1465
- přípojka elektrické energie
- cena nemovitostí: 69.570,- Kč (budova, pozemek)
D) č.p. 105, ulice Komenského, Cvikov I na st.p.č. 78
- napojení na vodovodní a kanalizační řad, přípojka el. energie a plynu
- 3x prodejna, 1x kancelář, 1x BJ 1+3, 1x BJ 1+2
- cena nemovitostí: 1.376.280,- Kč (budova, zděná a dřevěná kůlna, vod.,
kanal. a plyn. přípojka, plot, pozemek)
- zpracovává se vytyčení pozemků
E) č.p. 295, ulice Komenského, Cvikov I na st.p.č. 75/2
- napojení na vodovodní a kanalizační řad, přípojka el. energie a plynu
- 2x prodejna
- cena nemovitostí: 1.326.810,- Kč (budova, přístavba, vodovodní a kanalizační přípojka, pozemek)
F) č.p. 354, ulice Komenského, Cvikov II na st.p.č. 706
- podsklepen, BJ 1+3, 1+1, 2+1, 2x 1+0,
- napojení na vodovodní a kanalizační řad, přípojka el. energie a plynu
- cena nemovitostí: 1.136.490,- Kč (budova, ocelokolna, zděná kůlna, plot, vrátka, vrata, zpevněná plocha, pozemek)
- zpracovává se vytyčení pozemků
G) č.p. 30, ulice Pivovarská, Cvikov II na st.p.č. 639/1
- napojení na vodovodní a kanalizační řad, přípojka el. energie a plynu
- cena nemovitosti: 1.663.430,- Kč
- od roku 2007 není doloženo vyúčtování finančních prostředků ani platba za pronájem
H) jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 170
- napojení na elektrický proud
- stavba opravena majitelem okolních pozemků (21.11.2008 podána žádost o prodej),
není nájemní smlouva
- cena nemovitostí: 173.090,- Kč (stavba, pozemek) ZP z roku 2011
21.090,- Kč (stavba, pozemek) ZP z roku 1998

Rada doporučuje odboru správy majetku města zpracovat návrh nabídky na prodej jednotlivých objektů v souladu se schválenými zásadami prodeje. Termín pro podání nabídek do 31.3.2012, zveřejnění na úřední desce, zaslání nabídky nájemcům jednotlivých objektů. Zpracované nabídky předložit na příštím zasedání rady. ( 6 pro, 1 nepřítomen)

474/11
Bere na vědomí odstoupení od prodeje pozemku a doporučuje ZM revokaci usnesení o prodeji pozemku p.p.č. 2128 část o výměře 42 m˛ (dle GP č. 463-272/2010 nové p.p.č. 2128/2) z celkové výměry 155 m˛ v k.ú. Lindava
- prodej schválen ZM dne 20.01.2011 pod usn.č. 3/3)A) za stanovenou cenu 20 Kč/m˛ + příslušenství, kupující: SVOBODOVI Josef a Alena, Nový Bor. ( 4 pro, 3 nepřítomni )

475/11
Schvaluje prodloužení termínu realizace prodeje BJ 328/2 kupující HALČINOVI Ján a Ludmila, Lindava, prodej schválilo ZM dne 12.05.2011 pod usn.č. 1/C)
- z důvodu řešení odkanalizování obytných domů v Lindavě č.p. 326, 327 a 328 (funkční septik na p.p.č. 62/9 ve vlastnictví J. Zedníkové) prodloužení lhůty pro prodej BJ do doby zápisu věcného břemena v katastru nemovitostí. ( 4 pro, 3 nepřítomni)

476/11
Schvaluje opravy Smlouvy o dočasném užívání pozemku v k.ú. Cvikov - dodatky
- zpřesněna výměra pronajatých pozemků:

A) smlouva č. 0162 - nájemce Jiřina Najmanová,účel zahrada
ve smlouvě uvedeno: p.p.č. 1006/2 část o výměře 310 m˛
správně: p.p.č. 1006/2 -část 142 m˛ z celkové výměry 397 m˛
p.p.č. 1005/11 -část 257 m˛ z celkové výměry 468 m˛
B) smlouva č. 0219 - nájemce Jana Pýchová, Cvikov - za účelem zahrady
ve smlouvě: p.p.č. 1005/11 část o výměře 100 m˛
správně: p.p.č. 1005/11 -část 93 m˛ z celkové výměry 468 m˛
p.p.č. 1006/2 -část 17 m˛ z celkové výměry 397 m˛
( 5 pro, 2 nepřítomni)

477/11

Schvaluje zrušení smlouvy o dočasném užívání pozemku č. 0069 ze dne 11.02.2005 na dobu neurčitou na pronájem p.p.č. 3143/1 -části 412 m2 z celkové výměry 7871 m˛ v k.ú. Cvikov; nájemce: GROŠAFT Josef, Cvikov, užívaná část je součástí pozemku p.p.č. 3152 ve vlastnictví ČR (Lesy ČR)

(5 pro, 2 nepřítomni)

Dále rada projednala a

JUDr. Jaroslav Švehla  místostarosta města
Mgr.Šárka Jakobi  starostka města


↑ jdi na obsah stránky