• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

22. RaM 1.prosince 2009

Informace  z 22. schůze  Rady města Cvikov   dne 1. prosince  2009

 

Účast :  ze 7 členů rady , přítomno 7

 

396/09

Doporučuje ZM  podpis smlouvy o dílo  na provedení „Rekonstrukce multifunkčního centra SEVER Cvikov“  mezi městem a Sdružením  „Cvikov Sever – EG“  (CL- EVANS s.r.o a GEDOS spol. s r.o.  Česká Lípa)   dle výsledku veřejné soutěže a po právní  konzultaci jednotlivých ustanovení smlouvy . (7 pro)

 

397/09

Schvaluje zadání zpracování prohlášení vlastníka, včetně zjištění přesných výměr  prodávaných bytových a nebytových prostor Jar. Koutské – celkem hodnota  práce 150 tis.Kč. (7 pro)

 

398/09

Rada byla seznámena s předběžnými cenami prodávaných bytů . Vzhledem k výši prodejní ceny dle znaleckého posudku, doporučuje ZM změnu výše prodejní ceny  - původní návrh 1/3 nový návrh rady na 1/5 znaleckého posudku, po roce původní návrh 1/2  nový návrh na 1/3 .(5 pro, 2 zdrželi). Návrh na Ľ  a ˝  nebyl schválen. (7 pro)

 

400/09

Souhlasí s konáním „Prodejních trhů „  v roce 2010 na náměstí ve Cvikově – pořadatel p. Chaloupka, Hrádek nad Nisou. (5 pro, 1 proti, 1 zdržel)

 

401/09

Doporučuje ZM  podpis smlouvy mezi městem a firmou Marius Pedersen a.s. Hradec Králové  na zajištění komplexních služeb při nakládání s komunálním odpadem  dle výsledku veřejné soutěže. (6 pro, 1 nehlasoval)

 

402/09

Doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2009 , kterou se mění vyhláška č. 1/2003  o odpadech v souvislosti se změnou úhrady a  likvidace odpadu právnických osob a fyzických osob podnikajících. Doporučuje vydání  obecně závazné vyhlášky č. 4/2009 jako úplného nového znění . (6 pro, 1 nepřítomen)

 

403/09

Doporučuje ZM schválit odpis majetku města v organizacích MěÚ a Hasičská zbrojnice  v celkové výši 132 100,80 Kč.

Odkládá projednání návrhu odpisu majetku v organizaci Městský klub kultury na příští jednání. (6 pro, 1 nepřítomen)

 

404/09

Nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa  dle žádosti Gabriely Svobodové před č.p. 551-553 z titulu přepravy osoby se ZTP, neboť  je jiné bydliště držitele ZTP . (6 pro, 1 nepřítomen)

 

406/09

Bere na vědomí provedení rozpočtové změny č. 10 dle návrhu . (6 pro, 1 nepřítomen)

 

407/09

Doporučuje ZM schválit rozpočtovou  změna č. 11  dle návrhu (proúčtování dotací) a  pověřit radu města k projednání a schválení rozpočtových opatření na zasedání  rady dne 29.12.2009, tzn. přijaté dotace v závěru roku, rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu. Provedená rozpočtová opatření budou předložena na vědomí na lednovém zasedání zastupitelstva města. (5 pro, 1 zdržel, 1 nepřítomen)

 

408/09

Projednala pracovní návrh rozpočtu města na rok 2010, včetně návrhu akcí  investičního charakteru  a předkládá rozpočet k projednání na ZM. (6 pro, 1 nepřítomen) 

 

409/09

Doporučuje ZM schválit vyhlášení rozpočtového provizoria na rok 2010 a stanovení pravidel. (6 pro, 1 nepřítomen) 

 

410/09

Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena na pozemcích města p.č. 3512/12,3538/2,3512/13 v k.ú. Cvikov  pro účely zřízení  plynové, vodovodní a kanalizační přípojky k budoucímu odbjektu supermarketu v Tovární ulici ,  Stavokombinát Invest s.r.o Liberec. (5 pro, 2 nepřítomni)

 

411/09

Souhlasí  s podpisem Dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne  2. 10.2000

Smluvní strany:             Město Cvikov a Jiří Ďuráč

Předmět smlouvy: pozemky v k.ú. Lindava p.č.st. 180 a 181  , účel výstavba rodinného domu,

Důvod zrušení: nemožnost realizace záměru (pozemky dle územního plánu v ploše louky pastviny, a dále převážně v zaplavovaném území)  (5 pro, 2 nepřítomni)

 

412/09

Souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy  s Pozemkovým fondem ČR na pozemek v k.ú.Cvikov

p.č. 620/1 zahrada o výměře 514 m2 . Účel: zahrada u domu v majetku města čp. 261 ul. Vančurova  Cvikov , Nájemné: 75 Kč/rok, od  1.12.2009 , pozdější odkoupení. (5 pro, 2 nepřítomni)

 

413/09

Projednala návrhy doplnění změny č. 3 Územního plánu města  a

č. 77,78  - doporučuje  zařazení dle návrhu (4 pro, 1 proti,2 nepřítomni)

č. 79,80  - předkládá zařazení dle návrhu (2 pro, 2proti, 1 zdržel, 2 nepřítomni)

bez č.      - předkládá  návrh změny u  pozemku  p.č. 61/3 a 62/3 v k.ú. Lindava – žadatel p.Tomišová Alena,návrh na odložení do doby zaměření pozemku a upřesnění hranice zátopového území (2 pro, 1 proti, 2 zdrželi, 2 nepřítomni)

 

414/09

Bere na vědomí zrušení žádosti   Marka Říhy, Petra Šimko a Jiřího Herčíka  o odprodej pozemků v k.ú. Lindava za účelem rekonstrukce bývalého koupaliště (usn. rady ze dne 17.6.2008 č. 177/08 – M) .

 

415/09

Rada projednala návrhy na směnu pozemku  a  

 

a)         doporučuje ZM schválit změnu  usnesení zastupitelstva města č. 6/A/a ze dne 03.05.2007 (v souvislosti se směnou ad b): prodej části p.p.č. 29/1 (dle návrhu GP č. 1306-342/2007 oddělení části pod novým p.p.č. 29/8) (5 pro, 2 nepřítomni)

 

b)   doporučuje ZM  schválit směnu pozemku část p.p.č. 29/1 -dle GP č. 1306-342/2007 p.p.č. 29/8 o výměře 5 m2 k.ú. Cvikov ,  KN: zahrada; ÚP: smíšené neobytné území; ocenění: 500 Kč

vlastník: Město Cvikov

za

část p.p.č. 29/4 -dle GP č. 1306-342/2007 p.p.č. 29/9 o výměře 10 m2 k.ú. Cvikov       

KN: zahrada; ÚP: smíšené neobytné území; ocenění 1000 Kč

vlastník: STUDECKÝ Milan a Radka, Cvikov

účel: uvedení do souladu s projektovou dokumentací (výstavba marketu)

rozdíl v ocenění: doplatek 500 Kč ve prospěch m.Studeckých+veškeré náklady uhradí Město Cvikov. (5 pro, 2 nepřítomni)

 

c)   doporučuje směnu pozemků  měst  p.p.č. 568/3 –dle GP č. 216-507/2008 díly d+g o výměře 22 m2

       k.ú. Drnovec KN: ostatní plocha-komunikace; ÚP: ostatní plocha (komunikace); ocenění: 440 Kč

      p.p.č. 53/2 –dle GP č. 216-507/2008 část pod novým p.p.č. 53/5 o výměře 65 m2 k.ú. Drnovec       

      KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území; ocenění: 6500 Kč    , (ocenění celkem: 6940 Kč)     

      za

      st.p.č. 21 - dle GP č. 216-507/2008 díl b o výměře 5 m2 sloučený do nového p.p.č. 51/2 o celkové     

      výměře 22 m2 k.ú. Drnovec  KN: zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: smíšené obytné území;

      ocenění 500 Kč

      p.p.č. 51 - dle GP č. 216-507/2008 díl a o výměře 16 m2 sloučený do nového p.p.č. 51/2 k.ú.

      Drnovec , KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území; ocenění 1600 Kč

      p.p.č. 52 - dle GP č. 216-507/2008 díly c+f o výměře 17 m2 k.ú. Drnovec KN: zahrada;

      ÚP:   smíšené obytné území; ocenění 1700 Kč    (ocenění celkem: 3800 Kč)

      vlastník: ZETKOVÁ Lenka, Cvikov účel: narovnání stavu, zachování průjezdnosti komunikace                         

      Rada  nedoporučuje bezplatnou směnu, směna dle návrhu s doplatkem ocenění (3140,- Kč)

      a ˝   příslušenství.

      Současně s tím doporučuje   zařazení  změny  pozemků v územním plánu.

      (4 pro, 1 proti, 2 nepřítomni)

 

416/09

Rada projednala žádosti o koupi pozemků města a

 

a)   doporučuje ZM  schválit prodej st.p.č. 158/2 o výměře 11 m˛  k.ú. Trávník u Cvikova

      KN:  zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: smíšené obytné území

      žadatel: DĚDINOVI Antonín a Jitka, Praha

      účel: sjednocení pozemku,  za cenu 100 Kč/m˛+ příslušenství. (5 pro, 2 nepřítomni)

 

b)   doporučuje ZM  schválit prodej p.p.č. 568/1 –část z celkové výměry 2985 m˛  

      k.ú. Drnovec

      KN:   ostatní plocha – ostatní komunikace, ÚP: komunikace

      žadatel: DIČKOVI Zdeněk a Helena, Cvikov ,  účel: rozšíření plochy (garáž)

      Současně s tím doporučuje zařazení změny pozemku v územním plánu .

      (5 pro, 2   nepřítomni)

 

c)   doporučuje ZM  prodej pozemku p.p.č. 25/1 o výměře 157 m˛  k.ú. Drnovec

      KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území, žadatel DIČKOVI Zdeněk a Helena, Cvikov

      účel: zahrada,  za cenu 100 Kč/m˛ + příslušenství

      a

      zámítnout  žádost  p. RENFUSE  Romana, Praha

      (5 pro, 2 nepřítomni)

 

d)   doporučuje ZM  prodej pozemku

      p.p.č. 264/1 –část z celkové výměry 676 m˛  k.ú. Cvikov

      KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území, biokoridor

      p.p.č. 3532/5 o výměře 31 m˛  k.ú. Cvikov

      KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území

      žadatel: KOŠTEJNOVI Ladislav a Anita, Cvikov                            

      účel: příjezdová cesta a zahrada, za cenu 100 Kč/m˛+ příslušenství, (5 pro, 2 nepřítomni)

 

e)   doporučuje ZM  prodej pozemku p.p.č. 2096 –část z celkové výměry 1117 m˛ 

      k.ú.   Lindava

      KN: ostatní plocha – ostatní komunikace, ÚP: komunikace

      žadatel: PAČINKOVI Jiří a Anna, Lindava                            

      účel: zajištění vstupu k budově za cenu 20 Kč/m˛+ příslušenství    

       Současně s tím doporučuje zařazení změny pozemku v územním plánu.

     (5 pro, 2 nepřítomni)

 

f)   pozastavuje projednání žádosti p. Marka a Radka Říhy, bytem Lindava

      o prodej  p.p.č. 904/3 , p.p.č. 956 , p.p.č. 949 -část  ( některé pozemky dosud  nepřevedeny)

Žádost o bezúplatný převod nebo prodej za symbolickou cenu, účel: rekonstrukce koupaliště , návrh rady na projednání prodeje za cenu 20,- Kč. (5 pro, 2 nepřítomni)

 

417/09

Projednala žádosti na pronájem pozemků města a

 

a)   souhlasí s pronájmem pozemku p.p.č. 2763 o výměře 535 m˛  k.ú. Cvikov

      KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území

      žadatel: Mgr.URBAN Martin, Česká Lípa

      účel: zahrada- za cenu 1,50 Kč/m˛/rok      (5 pro, 2 nepřítomni)

 

b)  pozastavuje žádost o pronájmem pozemku  p.p.č. 2752 o výměře 1252 m˛  k.ú. Cvikov

      KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny

      p.p.č. 2694/ o výměře 1490 m˛  k.ú. Cvikov    (nájemce p.Machačný)

      KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny

      žadatel: ŠMÍDOVÁ Veronika, Praha

      účel: zahrada     za  cenu 1,50 Kč/m˛/rok        

      Ukončení (výpověď) nájmu pozemku s nájemcem p.Machačným. (5 pro, 2 nepřítomni)

 

c)   souhlasí s prodloužením smlouvy o  pronájmu

      sklepa na parcele p.č. 3886 (původ p.č.st. 355) k.ú. Cvikov, za cenu 63 Kč/m˛/rok

      KN: ostatní-jiná plocha; dle ÚP: ostatní zeleň

      žadatel: ČERNÝCH Jan a Věra, Cvikov (5 pro, 2 nepřítomni)

 

 

418/09

Souhlasí s vyvěšením  záměru prodeje pozemků města  na úřední desce

 

a) p.č. 3602/3 v k.ú. Cvikov část z celkové výměry 3615 m˛

dle KN: ostatní plocha, jiná plocha, dle ÚP: komunikace

p.č. 3512/8 v k.ú. Cvikov část z celkové výměry 1142 m˛

dle KN: ostatní plocha, jiná plocha, dle ÚP: komunikace

- doplnění pozemku k prodeji obytného domu v majetku Města Cvikov, ulice Boženy  Němcové čp. 159, Cvikov I

 

b) p.č. 122/3 v k.ú. Drnovec celková výměra   2643 m˛

dle KN: orná půda, dle ÚP: louky, pastviny

žadatel: Ing. Ervín a Jana Taübelovi, Brandýs nad Labem, účel: louka k sekání a pastvě ovce a kozy

 

419/09

Prodej a pronájem pozemků v k.ú. Lindava  dle žádosti p. Alžběty Dvořákové  v souvislosti s odkoupením domu č.p. 246 a žádostí o odkoupení pozemku u bývalé kotelny . Rada souhlasí se  zřízením  věcného břemene  na celé výměry pozemků, nájemní smlouva na pozemky dle návrhu

k zajištění přístupu a příjezdu na pozemky města , prodej až po realizaci prodeje bývalé kotelny.

 

420/09

Schvaluje nákup služebního vozidla Škoda ROOMSTER (stáří 1 rok, 4 roky prodloužená záruka) cena 229 000,- Kč  z prostředků příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov.

 

 

 

 Dále rada  projednala a 

 

-rada pověřuje  starostu a místostarostu  prověřením  na  IBP Ústí nad Labem  potřeby  koordinátora bezpečnosti práce na akci rekonstrukce hotelu Sever– případné provedení vyhlášení výběrového řízení

 

-bere na vědomí sdělení ing. Kubáta ve věci likvidace odpadu  z č.p. 242 Lindava

 

-odkládá projednání smluv  s firmou REMAX na zastupování města při prodeji vybraných objektů města  (3 byty, garáž + č.p. 242 Lindava) na příští zasedání – pozvat na jednání zástupce firmy

 

-seznámila se s informacemi velitele obvodního oddělení PČR Cvikov, předala připomínky a podněty ke zlepšení činnosti zejména s ohledem na prevenci kriminality a svolání schůzky zástupců Českého svazu zahrádkářů, města, Městské policie  a PČR obvodní oddělení Cvikov

 

-získání kronikáře města  – výzva do Zpravodaje města

 

-bere na vědomí poděkování p.Ing.  Pospíšil –za příspěvek na jeho činnost a účast v kynologické soutěži Mistrovství stopařů plemena Hovawart

 

-bere na vědomí připomínku p. Svobody , bytem Cvikov I Nerudova ulice na konání hudebních produkcí  v přízemí MKK. Připomínka nebude řešena, neboť tato činnost není v rozporu  s daným účelem užívání objektu MKK  - kulturní činnost

 

 

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla              Mgr. Ivo Čeřovský

                        místostarosta města                             starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky