• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

22. RaM 12.prosince 2006

Informace z jednání  22. schůze Rady města Cvikova dne   12. prosince 2006

267/06

Pronájem nebytového prostoru čp. 73 Drnovec  - veřejná nabídka , podána 1 obálka č.j. MUC3851/2006 ze dne 20.11.2006 – kriteria splněna, cena 200,- Kč za m2 ročně, účel restaurační zařízení – rada souhlasí s pronájmem p. Jitce Štyndlové, bytem Cvikov.(7pro)

268/06

a) Bere na vědomí zápis Hlavní inventarizační komise ze dne 11.12.2006 

b) Doporučuje ZM schválit odpis  1 ks NOTEBOOK ACER 355 v poř. ceně 52 600,- Kč.

c) Schvaluje odpis majetku města dle písemného návrhu  v pořizovací hodnotě do 20 tis. Kč.

(7pro)

269/06

Doporučuje ZM  zřízení těchto výborů včetně návrhu na zvolení jednotlivých předsedů a členů výborů.: (6 pro, 1 zdržel)

kontrolní výbor:          Mgr. Šárka Jakobi - předseda

                                   Petr Kořínek , člen

                                   Michal Vojtěch, člen

                                   Jiří Tichý, člen

                                   Ivo Škola, člen 

finanční výbor:           Ing. Miroslav Hokr – předseda

                                   Josef Lupoměský, člen

                                   Mgr. Eliška Jelínková, člen

                                   Liběna Růžičková, člen

                                   Kateřina Zahrádková, člen

osadní výbor Drnovec:         Marie Pýchová – předseda

                                               Růžena Jechová, člen

                                               Ivo Henke, člen

                                               Mgr. Miroslava Drahoňovská, člen

                                               Denisa Gajdošová, člen

                                               Jitka Štyndlová, člen

                                               Květa Bělinová, člen

osadní výbor Lindava-Svitava:       Ladislav  Krsek – předseda

                                                           Jaroslava Moravcová, člen

                                                           Josef  Škrabánek, člen

                                                           Ing. Petr Beránek, člen

                                                           Lukáš Havlas, člen

                                                           Radek Krátký, člen

270/06

Zřizuje komisi životního prostředí  a jmenuje předsedu a členy komise: (5 pro, 2 nepřítomni)

předseda –    Mgr. Jiří Stránský

členové :        Mgr. Olga Svatošová

                        Zdeněk Nigrin

                        PharmDr. Jarmila Skopová

                        Mgr. Ita Krafková

                        Lenka Mohylová

zapisovatel:  Lucie Kolbabová (hlas poradní)

271/06

Předkládá ZM k projednání a schválení návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva, členům rady, předsedům výborů a komisí. (7pro)

273/06

Doporučuje ZM schválit změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací města: DDM Cvikováček, ZŠ a MŠ Bohumila Hynka, MŠ Sídliště, MŠ Jiráskova, ZUŠ od 1. ledna 2007. (6 pro, 1 nepřítomen)

274/06

Doporučuje ZM schválit dodatek č. 2 Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy se Severočeskou vodárenskou společností a.s.  Teplice - na stavbu Cvikov, rozšíření ČOV a kanalizace.  ((7pro)

275/06

Doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy se SVS a.s. Teplice, na převod stavby  - Cvikov Martinovo údolí – kanalizace, zkolaudované 28.1. 1998, v hodnotě 711 000,- Kč, kolaudace č.j. ŽP 4533/97-231.2 OkÚ Česká Lípa, včetně veřejné části 12 kanalizačních domovních přípojek. (7 pro)

276/06

Doporučuje ZM uzavření Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy a návrh kupní smlouvy se SVS a.s. Teplice na stavbu vodovodu a kanalizace Ústavní ulice Cvikov. (7 pro)

277/06

Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1000,- Kč Fondu ohrožených dětí Praha. (6 pro, 1 nepřítomen)

278/06

Doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření  k rozpočtu města 2006

a)  264 400,- Kč ze zvýšených příjmů z prodeje pozemků na úhradu nákladů zhotovení přechodu pro chodce na silnici 1/13 v Pivovarské ulici. (7 pro)

b) pověření rady ke schválení rozpočtových opatření – úprav rozpočtu dle skutečných příjmů a výdajů k 31.12. 2006. (7 pro)

279/06

Předkládá ZM k projednání návrh rozpočtu města na rok 2007 včetně zařazení investičních a neinvestičních akcí pro rok 2007 (předpoklad  schválení rozpočtu v měsíci lednu 2007) a doporučuje ZM vyhlášení rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí 2007 do doby schválení rozpočtu města dle návrhu. (7 pro)

280/06

Doporučuje ZM prodej domu č.p. 214 v Ústavní ul. za cenu 470 tis. Kč. Žadatel p. Josef Polakovič, bytem Cvikov. (7 pro)

281/06

Doporučuje ZM snížení cen prodeje domů z majetku města o 50 %  z již snížené odhadní ceny :

dům č.p. 31 Kollárova – 223 tis. Kč

dům č.p. 346 Čs. armády – 493 tis.Kč

dům č.p. 13+14 Kollárova – 402 tis. Kč

Zveřejnění nabídky prodeje (písemně nájemcům bytů), termín podání žádostí do 30.4. 2007, s přednostním právem koupě pro nájemce bytu v objektu. (7 pro)

282/06

Doporučuje ZM schválit dodatek č. 6 ke smlouvě na zajištění sběru, svozu, využití a odstranění komunálního odpadu s a.s. Marius Pedersen, Hradec Králové – úprava ceníku  služeb  o 3,4 %  v některých položkách vzhledem k růstu inflace. (7 pro)

283/06

Projednala a posoudila náklady na likvidaci odpadů včetně příjmů, a vzhledem k nárůstu rozdílu mezi příjmy a výdaji za sběr a likvidaci komunálního odpadu doporučuje ZM změnu  sazby výše místního poplatku za sběr a likvidaci komunálního odpadu  od  1.1. 2007 ve výši 492,- Kč ročně – a změnu vyhlášku města č. 1/2006 s účinností od 1.1.2007. (7 pro)

284/06

Schvaluje pronájem pozemku pro účely zahrady  část p.p.č. 2883/23 o výměře 723 m2 – nájemce Jana Zemanová, bytem Cvikov. (6 pro 1 nepřítomen)

285/06

Doporučuje ZM schválit

a) prodej pozemku pro výstavbu rod. domu v lokalitě ul. Československé armády, část z  p.č. 1261/14 kupující  žadatel  Martin Maňaska, bytem Cvikov (6 pro, 1 nepřítomen)

b) zařazení žádosti p Vítězslava Neumana, bytem Nový Bor do seznamu žadatelů – náhradníků o prodej pozemku na výstavbu rodinných domů v lokalitě ul. Československé armády.  (6 pro 1 nepřítomen)

c) prodej pozemku  p.č. 2883/23 v k.ú. Cvikov pro účely rozšíření zahrady – kupující Vlastimil a Petra Zelenkovi, bytem Cvikov (odstoupení  p. Ludmily Zelenkové, bytem Cvikov od koupě pozemku schváleného usnesením ZM dne 14.9. 2006, písm. B/d). (6 pro,1nepřítomen)

d) potvrzení usnesení ZM z 18.12. 2003 o prodeji pozemků kupující Ondřej Tajovský, k.ú. Svitava a tím zamítnutí žádosti o změnu podmínek koupě pozemku (6 pro 1 nepřítomen)

286/06

Doporučuje ZM schválit záměr prodeje domu č.p. 256 Nábřežní ulice se st.p. 318, + část pozemku v areálu Delty dle návrhu  zaměření k zajištění přístupu a příjezdu k objektu , prodej obálkovou metodou, minimální podání cena dle znaleckého posudku, st.pozemek  200,-Kč, ostatní pozemek 30,- Kč, zveřejnění nabídky prodeje po zpracování znaleckého posudku. (7 pro)

288/06

Souhlasí s převodem nájmu bytu  z p. Boženy Jirůvové na Jaroslavu Jirůvovou, byt 1+1 v čp. 588. (podmínka písemné potvrzení o bezdlužnosti vůči městu). (7 pro) 

289/06

Souhlasí s podnájmem bytu č. 1 v č.p. 326 Lindava – nájemce Marie Jiříková, bytem Cvikov, Lindava, na dobu určitou 1 roku. (podmínka písemné potvrzení o bezdlužnosti vůči městu). (7pro)

291/06

Předkládá ZM časový harmonogram konání zasedání Zastupitelstva města v r. 2007.:

18. ledna, 8. března, 3. května (v Lindavě), 28. června (v Trávníku), 13. září, 1. listopadu, 20. prosince s možností změny termínu v případě potřeby. (7 pro)

292/06

Souhlasí s provedením úpravy stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u č.p. 5489-590 Sídliště  - oddělení výsadbou živého plotu. Zajistí referent  ŽP p. Kolbabová ve spolupráci se SMC, kontrola duben 2007. (7 pro)

 

Dále rada projednala a

 

-           žádosti DDM Cvikováček o poskytnutí dotace na činnost (oddíly 75 tis. Kč, oddíl atletiky – cílená dotace na T. Pokornou 10 tis. Kč, oddíl stol. tenisu 10 tis.) a žádost TJ Dynamo Lindava (100 tis. investice –zařazeno v rozpočtu), 94 tis. provozní náklady -   budou projednány po schválení rozpočtu na r. 2007 – rozdělení kapitoly sport

-           vzala na vědomí zprávy Finančního úřadu Česká Lípa o provedené kontrole čerpání a využití finančních prostředků poskytnutých dotací (rekonstrukce I.etapa ZŠ a MŠ, volby, Program partnerství – veřejné osvětlení na sídlišti) – výsledek kontroly „Bez závad“

-           ukládá referentovi SMM  informovat radu na 2. schůzi v měsíci lednu 2007 o stavu realizace prodeje domu č.p. 246 Lindava

 

JUDr. Jaroslav Švehla                    Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                          starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky