• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

22. RaM 13.prosince 2005

Informace z jednání 22. schůze Rady města Cvikov dne 13. prosince 2005

 

248/05

K usn. 105/05 + ZM – demolice části objektu p. Štěpánka – rada souhlasí s prodloužením termínu ukončení do 30.6. 2006. (6 pro, 1 nepřítomen)

249/05

Souhlasí s pronájmem části nebytového prostoru v MKK pro potřeby stavební spořitelny Modrá pyramida, cena pronájmu dle návrhu smlouvy 500,- Kč měsíčně. (6 pro, 1 nepřítomen)

250/05

Předkládá k posouzení návrh na snížení vyvolávacích cen prodeje vybraných domů ve veřejných dražbách z důvodu nezájmu o koupi. ((6 pro, 1 nepřítomen)

251/05

Souhlasí se zadání zpracování návrhu projektové dokumentace na rozšíření parkoviště u čp. 586 Sídliště Cvikov ing. Špulákovi – projekt, ověření sítí, odvodnění, cena 29 750,- Kč. (6 pro, 1 nepřítomen)

252/05

Souhlasí s poskytnutím příspěvku FOD ve výši 2000,- Kč. (6 pro, 1 nepřítomen)

254/05

Souhlasí s pořádáním  prodejních trhů ve městě, 1x měsíčně, v prostoru náměstí (zachování průjezdnosti místních komunikací, nepoškozování povrchu chodníků) dle žádosti p. Chaloupky, Hrádek nad Nisou. (4 pro, 1 proti, 2 nepřítomni)

256/05

Rada doporučuje ZM schválit prodeje pozemků dle žadatelů o koupi 

a/ Martin Maňaska, Mánesova 542, Cvikov – žádá o prodej pozemku p.p.č. 3420/15 o výměře 961 m2 v k.ú. Cvikov za účelem výstavby rodinného domu:). Dle územního plánu se pozemek nachází  v zastavitelném území města v ploše smíšeného obytného území.

b/ Roman Vondrák, Skalická 733, Nový Bor – žádá o prodej pozemku p.p.č. 3011/22 o výměře 1001 m2 v k.ú. Cvikov za účelem výstavby rodinného domu (lokalita ul. Ústavní Cvikov): za podmínky, že manželé Hovorkovi Cvikov vezmou svou žádost o prodej tohoto pozemku zpět  Dle územního plánu se pozemek nachází v zastavitelném území města v ploše smíšeného obytného území.

c/ Jan Straka mladší, Komenského 373, Cvikov – žádost o prodej pozemku p.p.č. 751/10 o výměře 1049 m2 v k.ú. Cvikov za účelem výstavby rodinného domu (lokalita ul. Martinovo údolí Cvikov):. Dle územního plánu se pozemek nachází v zastavitelném území města v ploše smíšeného obytného území. Nedoporučuje snížení ceny.

d/ Jiří Walter, Martinovo údolí 239, Cvikov – žádá o prodej pozemku p.p.č. 3175/1 o výměře 1497 m2 v k.ú. Cvikov za účelem rozšíření zahrady: Dle územního plánu se pozemek nachází v zastavěném území města v ploše smíšeného obytného území.

e/ Mgr. Ludmila Kopačková, Staromlýnská 2, Praha 9 – žádá o prodej popř. pronájem části pozemků p.p.č. 453/7 o výměře cca 65 m2 a 453/1 o výměře cca 800 m2 a v k.ú. Trávník u Cvikova za účelem rozšíření zahrady u čp. 70 v Trávníku u Cvikova:. Dle územního plánu se pozemky nacházejí v nezastavěném území části města v ploše ostatní zeleně. Pozemky nejsou určeny k výstavbě.

f/ Ludvík Šajtar, Trávník u Cvikova čp. 81 – žádá o prodej části pozemků p.p.č. 32 o výměře 502 m2, p.p.č. 30 o výměře 1038 m2, st.p.č. 104 o výměře 112 m2 v k.ú. Trávník u Cvikova za účelem výstavby domu k trvalému bydlení. Dle územního plánu se pozemky nacházejí  v nezastavěném území části města v ploše ostatní zeleně. Pozemky nejsou určeny k výstavbě.

g/ Jan a Eva Hladíkovi, Hanusova 35, Praha 4 – žádají o prodej pozemku p.p.č. 57/2 o výměře 220 m2 v k.ú. Trávník u Cvikova za účelem umožnění přístupu k čp. 48 v Trávníku u Cvikova. Dle územního plánu se pozemek nachází v nezastavěném území části města v ploše louky, pastviny. Pozemek není určen k výstavbě.

h/ Kateřina Kameníková, Čs.Armády 138, Cvikov – žádá o prodej pozemku p.p.č. 3011/26 o výměře 978 m2 v k.ú. Cvikov za účelem výstavby rodinného domu (lokalita ul. Ústavní Cvikov): za podmínky, že pan Dvořák Cvikov vezme svou žádost o prodej tohoto pozemku zpět. Dle územního plánu se pozemek nachází v zastavitelném území města v ploše smíšeného obytného území.

ch/ 2/ Vladimír Svoboda, Komenského 444, Cvikov – žádá o prodej pozemků p.p.č. 3589/9 o výměře 28 m2 a p.p.č. 3589/10 o výměře 36 m2 v k.ú. Cvikov za účelem vybudování kanalizační přípojky na vlastní náklady za podmínky, že prodej pozemků bude uskutečněn až po kolaudaci kanalizační přípojky. Dle územního plánu se pozemky nacházejí v zastavitelném území města v ploše smíšeného obytného území.

i/ Naďa Tiščenková, Lindava 183 – žádost o prodej pozemku p.p.č. 192 o výměře 94 m2 a p.p.č. 195 o výměře 133 m2 v k.ú. Lindava za účelem rozšíření zahrady u čp. 183 v Lindavě:. Dle územního plánu se pozemky nacházejí v zastavitelném území obce Lindava, pozemky

nejsou určeny k výstavbě.

j/ Luboš Bret, Lindava 322 – žádá o prodej pozemku p.p.č. 2282/2 o výměře 469 m2 v k.ú. Lindava za účelem z celení vlastních pozemků. Dle územního plánu se pozemek nachází  mimo zastavěné území obce Lindava, pozemek není určen k výstavbě.

(hlasování k bodu a-j  - 5 pro, 2 nepřítomni)

257/05

Pronájmy pozemků města

a/ Souhlasí s pronájmem pozemku - nájemce Lenka Hájková, Sídliště 576, Cvikov –  pronájem pozemku p.p.č. 1475/2 o výměře 809 m2 v k.ú. Cvikov (ukončený nájem pozemku  pana Ladislava Stehlíka) za účelem zahrady. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města, pozemek není určen k výstavbě. (5 pro, 2 nepřítomni)

b/ Souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pozemek  p. Fridrichovi (5 pro, 2 nepřítomni)

c/ Souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pozemek p. Libichová Zd. (5 pro, 2 nepřítomni)

d/  Souhlasí se změnou nájemní smlouvy na pozemek p. Paterová – rozdělení pozemku a  souhlas s pronájmem části pozemku manž. Ziguškovým (5 pro, 2 nepřítomni)

258/05

Doporučuje ZM schválit vyhlášku č. 6/2005, kterou se mění vyhláška č. 1/2001 o podmínkách provozování hudebních produkcí. (5 pro, 2 nepřítomni)

259/05

Předkládá  ZM k projednání návrh rozpočtu města na rok 2006, včetně návrhu jednotlivých investičních akcí.

Doporučuje ZM schválit návrh rozpočtových opatření k rozpočtu města r. 2005, včetně zakoupení průmyslové myčky skla a nádobí v ceně 80 tis. MŠ Sídliště z úspory rozpočtu. (5 pro, 2 nepřítomni)

260/05

Schvaluje odpis majetku dle návrhu a doporučuje ZM schválit odpis majetku nad 20 tis. Kč u zařízení města .

 

Dále rada projednala:

 

- vzala na vědomí informaci o počtu docházejících dětí v MŠ Lindava za 11/05 – 14 dětí

- nepřijímá nabídku Proradia Ústí nad Labem  uzavření smlouvy na rozhlasovou reklamu

- přijala návrh vedoucí MK Cvikov – zařazení mezi dlužníky města  - těch občanů (čtenářů), kteří porušují výpůjční řád a nevrací knihy, seznamy budou předávány vedoucímu fin. odboru a  průběžně aktualizovány vedoucí MK

 

JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

       místostarosta                              starosta města


↑ jdi na obsah stránky