• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

22. RaM 14.prosince 2010

Informace  z 22. schůze Rady města Cvikova ze dne 14 . prosince  2010
účast:   6 členů   omluven Ing. Beránek Petr

449/10
K usn. rady č. 399/10  pronájem nebytového prostoru v čp.137  veřejná nabídka , obálky do  3.12.2010 , došla 1 nabídka -  viz obálka č.j. MUC 3706/2010 , nájem 520 Kč/m2/rok – Pohřební služba Auxilia, s.f. Nový Bor, Jiří Havlák. ( 6 pro, 1 nepřítomen )

450/10
Doporučuje ZM schválit v souladu se zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v návaznosti na § 13 rozpočtových pravidel, vydání  pravidel potřebné k zajištění plynulosti hospodaření pro vlastní rozpočet a ostatní rozpočtové soustavy, financované z rozpočtu města, tzv. rozpočtové  provizorium, platné od 1.ledna 2011.
Pravidla:
Celkové  běžné  výdaje  z rozpočtu  města  nepřekročí  roční výši   46 481 000,- Kč , tzn.  výši  běžných  výdajů  schváleného   rozpočtu    na  rok  2010.   Příkazcům   operací ( odpovědní pracovníci za účetní operace ) budou stanoveny závazné vztahy nepřekročitelných ročních  výdajů.
Nad tento podíl budou uvolňovány poskytnuté účelové dotace z vyšších rozpočtů jako jsou sociální dávky  a podobně.
Nad rámec vymezených objemů budou dle sjednaných platebních kalendářů hrazeny případné splátky jistin  k úvěrům, úroky z úvěrů, probíhající investiční akce a faktury týkající se minulého účetního období ( převážně prosince ).
Rozpočtové příjmy a výdaje, uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
( 6 pro, 1 nepřítomen )

451/10
Projednala návrh rozpočtových opatření č. 9 a doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření a pověřit radu města ke schválení rozpočtových opatření na zasedání dne 28.12.2010, tzn. přijaté dotace v závěru roku, rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu s tím, že  provedená rozpočtová opatření budou předložena na vědomí na lednovém zasedání zastupitelstva města. ( 6 pro, 1 nepřítomen )

452/10
Seznámila se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 a návrhem opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve  Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010, které bylo provedeno ve dnech 13.10.2010 – 14.10.2010 pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje
Závěr zprávy:
Při přezkoumání  hospodaření města Cvikov za rok 2010 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ( §10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků  .
Rada opatření schvaluje a doporučuje ZM opatření projednat a vzít na vědomí a schválit  změnu usnesení týkající se dodatku č. 1 zřizovací listiny Městského kulturního střediska Cvikov.
( 6 pro, 1 nepřítomen )

453/10
Schvaluje odpisový plán  příspěvkové organizace DDM   Cvikováček Cvikov na   r. 2010  -
technické zhodnocení objektu  zateplení  ubytovny .
( 6 pro, 1 nepřítomen )

454/10
Bere na vědomí  uvádění smluvních cen v kupních smlouvách  za prodej bytu , která se skládá
z poměrné části ceny bytu dle znaleckého posudku  + aktuální doplatek za vybavení bytu .
( 6 pro, 1 nepřítomen )

454/10
Doporučuje ZM ke schválení prodej se zřízením věcného břemena (právo chůze a jízdy) ve prospěch nemovitosti p.p.č. 2904/7 a st.p.č. 1122 k.ú. Cvikov za cenu 20 Kč/m2+příslušenství
p.p.č. 2897/1 o výměře 1.886 m˛ v k.ú. Cvikov dle KN: vodní plocha-rybník; ÚP: vodní prvky
p.p.č. 2897/2 o výměře 120 m˛  v k.ú. Cvikov  dle KN: vodní plocha-rybník; ÚP: ostatní zeleň
p.p.č. 2897/5 o výměře 157 m˛  v k.ú. Cvikov dle KN: zahrada; ÚP: ostatní zeleň
p.p.č. 2904/6 o výměře 2.396 m˛ v k.ú. Cvikov dle KN: ostatní plocha-neplodná půda; ÚP: ostatní zeleň
žadatel: BURŠÍK Vratislav, Cvikov, účel: rozšíření zahrady se zachováním vodní plochy.
( 6 pro, 1 nepřítomen )

455/10
Doporučuje schválit snížení kupní ceny  garáže na st.p.č. 1138/2 (ve vlastnictví  kupujících manž. LANGROVÝCH Vlastislava a Blanky, Cvikov) k.ú. Cvikov  (prodej řadové garáže za cenu dle znaleckého posudku  schválilo ZM dne 28.02.2002 pod usnesením č. 10/02) , snížení na 10.000 Kč + příslušenství  , snížení s ohledem na stav objektu, vložené vlastní prostředky  na nezbytné opravy a řádné placení nájmu. ( 6 pro, 1 nepřítomen )

456/10
Projednala možnost bezúplatného převodu pozemku p.p.č. 56/1 k.ú. Cvikov (pozemek slouží jako zadní přístup k objektu v majetku města čp. 38, Cvikov I-Nám.Osvobození) a na základě sdělení ÚZSVM k převodu pozemku: Komise pro nakládání s majetkem státu na svém zasedání dne 06.10.2010 možnost bezúplatného převodu zamítla a schválila prodej pozemku spolu s pozemkem st.p.č. 176 a stavbou na pozemku výběrovým řízením. Bezúplatný převod by byl možný pouze v případě zařazení pozemku v pasportu místních komunikací. O vyhlášení výběrového řízení budou písemně informovat.
Rada města rozhodla požádat  ÚZSVM, aby pozastavil prodej do opravy v katastru nemovitostí (zápisu GP) a současně požádat o zřízení věcného břemena spočívajícího v právu chůze a jízdy ve prospěch vlastníka čp. 38, Cvikov I  . ( 6 pro, 1 nepřítomen )

457/10
Schvaluje prodloužení termínu realizace prodeje pozemků města

a) p.p.č. 559/1 část (dle GP) z celkové výměry 191 m˛ v k.ú. Cvikov (Vančurova ulice)
st.p.č. 457 část (dle GP) z celkové výměry 251 m˛
kupující: ERDINGEROVÁ Štěpánka, Cvikov
schváleno: Zastupitelstvem města Cvikov 24.06.2010 pod usn.č. 2/2)D)
- na podnět Města Cvikov - do doby shromáždění všech potřebných podkladů nezbytných pro převod vlastnictví k pozemkům

b) p.p.č. 904/3 o výměře 6.738 m˛ v k.ú. Lindava
p.p.č. 956 o výměře 834 m˛
p.p.č. 949  – část z celk. výměry 39.040 m˛
kupující: ŘÍHOVI Marek a Radek, Lindava
schváleno: Zastupitelstvem města Cvikov 24.06.2010 pod usn.č. 2/2)G)
- na podnět Města Cvikov - do doby shromáždění všech potřebných podkladů nezbytných pro převod vlastnictví k pozemkům
( 6 pro, 1 nepřítomen )

458/10
Doporučuje ZM podpis smluv  Cíl 3  - nákup hasičského auta. ( 6 pro, 1 nepřítomen )

459/10
Projednala nabídky na zpracování lesního hospodářského plánu na rok 2012-2022:
- EKOLES-PROJEKT s.r.o  Jablonec nad Nisou
- Příroda – s.r.o    Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
cena 516,- s DPH
vyhodnocení nabídek - Ekoles projekty  - mimo nabídkovou cenu dodá podkladové mapy : obrysová ,typologická, parcelní, provozně technologická  mapa
Částka  120 tis. Kč zařazena do rozpočtu města na rok 2011  v rozpočtu města
( 6 pro, 1 nepřítomen )

460/10
Projednala žádost občanského sdružení  Most k naději –územní pracoviště Česká Lípa   o příspěvek ve výši 26 964,- Kč (stanoveno podle počtu obyvatel) na činnost zejména  „K centrum“  v České Lípě a nesouhlasí s požadovanou výší příspěvku a schvaluje zařazení příspěvku ve výši 5000,- Kč do návrhu rozpočtu města na rok 2011.

461/10
Projednala žádosti občanského  sdružení  SHŠ Garde – historický šerm Cvikov o poskytnutí finančního příspěvku (grantu) ve výši 10 tis.Kč na materiální vybavení a  finančního příspěvku (grantu) ve výši 25 tis.Kč na uspořádání bitvy „Cvikovské hřmění“ . Rada nesouhlasí s požadovanou výší příspěvku a schvaluje zařazení příspěvku ve výši 15 tis. Kč do návrhu rozpočtu města na r. 2011 s využitím ze strany občanského sdružení pro oba účely.
( 6 pro, 1 nepřítomen )

462/10
Nesouhlasí s poskytnutím příspěvku  dle žádosti : Domov Svatého Josefa -  oblastní charita
Červený Kostelec s tím, že město podporuje místní oblastní charity a občanská sdružení.
( 6 pro, 1 nepřítomen )

463/10
Projednala žádost  místní organizace Český rybářský svaz  Cvikov  o poskytnutí finančního příspěvku ve výši  3 tis.  Kč na organizaci rybářských  závodů.  Příspěvek je zahrnut do návrhu rozpočtu města na rok 2011. ( 6 pro, 1 nepřítomen )

464/10
Schvaluje přijetí  finančních a věcných darů  dle soupisu příspěvkovou organizací DDM Cvikováček Cvikov poskytnuté organizaci na kulturní a sportovní akce. (6 pro, 1 nepřítomen )

465/10
Projednala návrh SOLK  k zaslání návrhů na využití výtěžku  z veřejné sbírky pořádané  SOLK   na odstranění následků povodní 7. a 8. srpna 2010 v Libereckém kraji, celkem  415 tis. Kč . Rada   doporučuje dát  výtěžek vybrané obci do 1000 obyvatel na zafinancování jejich projektů k odstranění škod způsobené povodněmi. ( 6 pro, 1 nepřítomen )

466/10
Souhlasí s přidělením – pronájem bytu v souladu s pořadníkem  - byt 1+2  č.1 Mánesova ulice č.p. 541 Cvikov II  , nájemce Veronika Kocsisová,bytem Cvikov . (6 pro, 1 nepřítomen )

468/10
Schvaluje odpis majetku  v hospodaření  příspěvkové organizace  Základní škola a Mateřské škola Bohumila Hynka Cvikov
 v celkové hodnotě 7160,- Kč – v evidenci školní jídelny
 v celkové hodnotě  140 393,51 Kč v evidenci základní školy
 v celkové hodnotě    28 600,- Kč v evidence Mateřské školy Lindava
a
Doporučuje ZM schválit odpis  majetku  v hospodaření příspěvkové organizace  Základní škola a Mateřské škola Bohumila Hynka Cvikov  v celkové hodnotě     36 587,80 Kč
(kopírka) ( 5 pro  2 nepřítomni JUDr. Švehla, Ing. Beránek )


Dále rada projednala a  

-    bere na vědomí informaci z ÚZSVM o převodu nemovitosti z majetku ČR k.ú. Cvikov pozemku p.p.č. 1181/1, který je zastavěný stavbou bez čp/če ve vlastnictví SVS a.s., Teplice; převod na vlastníka objektu

      -    oprava textu usnesení 423/10 ze dne 30.11.2010  nové znění:  
    b) k přípojce dešťové  kanalizace dle GP č. 1435-831/2008
        JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Šárka Jakobi
        místostarosta města             starostka města


↑ jdi na obsah stránky