• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

22. RaM 18.listopadu 2008

Informace z jednání 22. schůze Rady města Cvikova ze dne 18. listopadu 2008

 

Účast na jednání: přítomno: 5 členů rady, 2 omluveni (p. Jirák, p. Pech)

 

320/08

Projednala návrh prodeje majetku města a ukládá starostovi, místostarostovi a tajemníkovi MěÚ připravit návrh vyhlášky na další etapu privatizace bytového fondu města. Termín předložení návrhu 2.12. 2008. hlasování: 5 pro

321/08

Souhlasí s podpisem smlouvy o dílo na zpracování videopořadu „Cvikov – brána Lužických hor“ na DVD s firmou Studio foto-video Jiří Elsner, Praha 4. Hodnota - 90 tis. Kč, termín zpracování: do 30.11. 2009. hlasování 5 pro

322/08

Obálková metoda prodeje pozemku p. č. 746 a st. p.č. 66 v k.ú. Naděje – obálková metoda zájemci o koupi : Ing. Machek – nabídka 101,- Kč za 1  m2,  p. Pekárek – nabídka 102,- Kč za 1 m2. Rada souhlasí s prodejem na základě usnesení zastupitelstva nejvyšší nabídce, tj. 102,- Kč za 1 m2 – kupující p. Pekárek. hlasování : 5 pro 

328/08

Projednala žádost Lindava-net Lindava o příspěvek 30 000,- Kč na rok 2009 a žádá o předložení vyúčtování příspěvku v r. 2007-2008 a doložení podrobnějšího zdůvodnění žádosti na jednání rady  2.12. 2008. hlasování : 5 pro

329/08

Souhlasí s podnájmem bytu v č.p. 303 Martinovo údolí Cvikov – nájemce Jan Brejška, podnájemce p. M. Eiselt, na dobu 1 roku od 1.12. 2008. hlasování : 5 pro

330/08

Souhlasí s podpisem smlouvy mezi městem a EKO servisem Varnsdorf a.s. o odvozu a odstranění odpadů z odlučovače lehkých kapalin GSO 5 umístěném na parkovacím stání před č.p. 553 Sídliště  Cvikov. hlasování : 5 pro

331/08

Schvaluje plán zimní údržby místních komunikací na rok 2008-2009 Služeb města Cvikova s.r.o. hlasování : 5 pro

332/08

Rada doporučuje zařadit žádost Lucie Krafkové (orientační běh) o finanční příspěvek ve výši 15 tis.Kč do rozpočtu města r. 2009 do kapitoly  sport.

333/08

Schvaluje finanční příspěvek na propagaci města Cvikova v publikaci „Národní kulturní dědictví Libereckého kraje“. Velikost 88x85 mm, cena 8 333,- Kč včetně DPH. hlasování: 4 pro, 1 nepřítomen

334/08

Schvaluje prominutí úhrady za pronájem nebytového prostoru restaurace v MKK Cvikov z důvodu nutné renovace nebytového prostoru za měsíc listopad a prosince 2008. Nájemce restaurace  p. Petr UMAN. hlasování : 5 pro

 

Dále rada projednala a

-         bere na vědomí informaci firmy Rengl o výměně plakátovací plochy v ulici Československé armády

-         bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Sídliště o uzavření provozu mateřské školy o vánočních prázdninách od 24.12. 2008 do 2.1. 2009

-         navrhuje členky zastupitelstva Mgr. Jakobi a p. Studničnou za členy školské rady (schválení na jednání příští rady)

-         bere na vědomí zápis Osadního výboru Lindava a pověřuje starostu města písemně odpovědět na podněty

 

                                   JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                                     místostarosta města                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky