• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

22. RaM 27.listopadu 2007

Informace z jednání 22. schůze Rady města Cvikova ze dne 27. listopadu 2007

 

338/07

Vzala na vědomí informaci starosty o prodeji bytů prostřednictvím realitní kanceláře RE/MAX. Souhlasí se změnou nájemních smluv u bytů v panelových domech  – na dobu neurčitou k zajištění ochrany stávajících nájemců (podmínka bezdlužnosti vůči městu) (7 pro)

339/07

Doporučuje ZM schválit směnu a případné odkoupení pozemků od manž. Pecharových, bytem Cvikov, v  k. ú. Cvikov u  rybníku Internát  k zajištění vlastnictví pozemků do majetku města - příprava projektu na revitalizaci rybníku Internát. (7 pro)

341/07

Doporučuje ZM schválit Dodatek č. 3 – kanalizace a rozšíření ČOV Cvikov – doplnění smlouvy vzhledem ke změně hodnoty díla na 19 345 780,- Kč (zvýšení o 268 650,- Kč). (7 pro)

342/07

Souhlasí s podpisem smlouvy o dílo  v hodnotě 234 973,- Kč na vybudování kanalizace k č.p. 181 Palackého ulice Cvikov jako náhrady škody při výstavbě ČOV. (7 pro)

343/07

Prodloužení lhůty pro sepsání kupních smluv

- souhlasí s prodloužením lhůty do 31.12.2007 pro sepsání kupní smlouvy včetně její realizace, tj. úhrady kupní ceny - kupující p. Tajovský (nutné oddělení pozemků u otočky v  k.ú. Svitava) (7 pro)

- souhlasí s prodloužením lhůty do 31.3.2008 pro sepsání kupní smlouvy včetně úhrady kupní ceny do tohoto termínu - kupující p. Otradovec (pozemky v  k.ú. Svitava ) (7 pro)

344/07

Příspěvek Svazku obcí Novoborsko (ve výši 5,50 Kč na 1 obyvatele) na činnost  Centra odborné psychologické péče v Novém  Boru  - pro další jednání zjištění celkových nákladů na provoz tohoto centra – zajistí p. Bělinová.

345/07

Využití činnosti Svazku obcí Novoborska pro město – např. finanční prostředky na poradenskou činnost (nejsou podklady jak byly použity), propagace evropské turistické stezky (jaký způsob propagace, žádný materiál na Infocentra).

Starosta a místostarosta zajistí podklady a vyvolá jednání s předsedou Svazku obcí Novoborska a euromanažerem.

346/07

Schvaluje úpravu cen obědů ve Školní jídelně ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov od 1. ledna 2008 dle návrhu z důvodu změny sazby DPH a zvýšení cen potravin a energií. (7 pro)

347/07

Nesouhlasí se změnou smlouvy o pronájmu pozemků – nájemce p. Jan Mikuš, bytem Cvikov, pozemek nadále jako zahrada. (7 pro)

348/07

Schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo 608/2007 s firmou GEDOS – cena beze změny, pouze změna v provedení (dveře,podhled).  (7 pro)

349/07

Souhlasí s prodloužením doby konání do 02.00 hodin – akce Mikulášská zábava 8.12. 2007 v Lindavě, pořadatel Josef Škrabánek Lindava. (7 pro)

350/07

Vzala na vědomí informaci o přípravě rozpočtu města na příští rok, seznámila se s návrhy příspěvků pro organizace a sdružení (Lussatia, LindavaNet, Svaz tělesně postižených, Ovečka), které budou mimo položku sport. K žádosti Mysliveckého sdružení Ortel – doporučuje pozvat hospodáře p. Salavce k vysvětlení a podání informace o hospodaření a činnosti sdružení).

Dále rada projednala a

- vzala na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na samostatné referenty stavebního odboru, přijetí 2 pracovníků

- vzala na vědomí informaci o uzavření MŠ Jiráskova ulice v době od 27.12. 2007 do 31.12. 2007

- souhlasí s pořádáním ohňostroje 6.12. 2007 u MŠ Jiráskova ulice

- odkládá na příští schůzi rady - žádost p. Chaloupky ve věci pořádání trhů ve městě na jednání rady (posouzení návrhu změny místa – bývalá tržnice v ul. Československé armády, asfaltové hřiště na Sídlišti)

 

JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky