• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

22. RaM 30.listopadu 2004

Informace z jednání Rady města Cvikova 22. schůze dne 30. listopadu 2004

 

264/04

Prodej bytu – nabídka 11/04 - obálková metoda – uzávěrka 26.11.04. Celkem došly 4 nabídky. Prodej bytu nejvyšší nabídce, tj. kupující Eva Marešová, bytem Cvikov. (7 pro) 

265/04

Výběr nabídek na zpracování zástavbové studie rodinných domů v lokalitě pod Zeleným vrchem. Dle výběrové komise ze dne 18.11.2004 vybrána nabídka Projekty-stavby ing. Dostál Cvikov. (7 pro)

267/04

Propagace Městské knihovny – igelitové tašky s potiskem – prodej zájemcům 5,- Kč/1 ks. (7 pro)

268/04

Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na činnost Českému svazu bojovníků za svobodu, organizace Cvikov. (7 pro)

269/04

Nevyhovuje žádosti p. Hradeckého ve věci odkoupení či úhrady nákladů na výstavbu trafostanice v k.ú. Drnovec (nebyly doloženy doklady, pravděpodobně majetek SČE). (6 pro 1 zdržel)

270/04

Souhlasí s pořádáním prodejních trhů ve městě – žadatel p. Chaloupka, 1x měsíčně. (7 pro). Určuje místo pro pořádání trhů – návrh tržiště v ul. Čsl.armády, příp. areál bývalého letního kina, prostor náměstí pouze mimořádně např. předvánoční. (6 pro 1 proti)

271/04

Stanovuje počet členů školské rady – 9 členů (3 zástupci rodičů, 3 ped. pracovníci, 3 ostatní), volba z předložených návrhů, bude provedena příprava podkladů a volebního řádu. (7 pro)

272/04

Projednala návrh firmy p. Pittnera na výstavbu vodovodu a kanalizace – bez přípojek, délka 300 m – pro výstavbu nových RD v lokalitě ulice Československé armády Cvikov dle schváleného územního plánu. Rada doporučuje ZM zařazení akce do rozpočtu města na rok 2005. (6 pro, 1 nepřítomen)

273/04

Doporučuje ZM přijmout nabídku firmy Mega Stráž pod Ralskem na likvidaci komínu a betonového zařízení po nádržích LTO (výjimka bez dalšího nabídkového řízení). (6 pro, 1 nepřítomen)

274/04

Doporučuje ZM schválit návrh rozpočtových opatření a doporučuje pověřit radu

-  prováděním rozpočtových opatření při účtování příjmů a tím i výdajů z účelově poskytnutých finančních prostředků a dotací  (7 pro)

-    rozdělením příjmu z nájmu bytů na údržbu bytového fondu  (7 pro)

-    schválením rozpočtových opatření  k 31.12. 2004 (7 pro)

276/04

Doporučuje ZM schválit smlouvu o spolupráci při zabezpečení požární ochrany s obcí Svor a bezplatného nabytí majetku pro hasičský sbor.

277/04

Informace o činnosti v „jeskyních“ Svitava – nepovolené akce, nepořádek na silnici, neprůjezdnost komunikace, nečinnost policie, vybírání vstupného,veřejná prezentace akcí na internetu,  úhrada poplatků, nepovolené stavební úpravy, hluk, nedovolené podnikání …,stížnost p. Štolůna. Město a stavební úřad MěÚ  vyvolá jednání všech dotčených orgánů včetně Báňského úřadu – požádání o právní stanovisko – zmocnění právní firmy – sjednání nápravy, případně podání návrhu k soudu na nečinnost dotčených orgánů.

279/04

Souhlasí s úpravou výše poplatku za meziknihovní výpůjční služby na 20,- Kč za 1 publikaci z důvodu zvýšení poštovného. (7 pro) 

280/04

Doporučuje ZM schválit vyhlášku 6/2004, kterou se mění vyhláška 1/2003 o stanovení systému shromažďování a likvidace komunálního odpadu.

281/04

Souhlasí s dodatkem smlouvy mezi městem a firmou Marius Padersen – z důvodu změny cen skládkového (navýšení o odvody do státního rozpočtu) a doporučuje ZM schválit dodatek, vyplývající z ustanovení podepsané smlouvy.

282/04

Rada projednala žádosti o prodej a pronájem pozemků města  a

 

1/ nedoporučuje ZM prodej části p.p.č. 741/1  v k.ú. Cvikov na výstavbu domu (v rozporu s územním plánem) – žadatel Jiří Košler, Komořanská 827, Most  (7 pro)

2/ pozastavuje žádost o prodej části p.p.č. 741/1 v k.ú. Cvikov bez udání výměry pro výstavbu parkoviště, pneuservisu dle schematického nákresu - dle informací stavebního úřadu není další zástavba lokality u čerpací stanice povolena ani územně projednána, nebyly doloženy doklady. Dle územního plánu je p.p.č. 741/1 v zastavěném území obce v ploše smíšeného neobytného území.

3/ nedoporučuje ZM prodej části p.p.č. 741/1 bez udání výměry v k.ú. Cvikov pro zemědělské účely – výsadba vína atd. – žadatelé Ivo a Žaneta Kolářovi, Sídliště 561/II, Cvikov. Dle územního plánu je p.p.č. 741/1 v zastavěném území obce v ploše smíšeného neobytného území. (6 pro, 1 zdržel)

4/ doporučuje ZM prodej části p.p.č. 1073/2 a 1012/15 v k.ú. Cvikov pro účely zahrádky – žadatel pan Schütze, Mánesova 544, Cvikov  (7 pro)

5/ pozastavuje žádost p. Schützeho o prodej části p.p.č. 3812/9 do doby prověření otázky bývalého drážního tělesa a zaměření cesty.

6/ doporučuje ZM  prodej části p.p.č. 1094/8 dílu b1 a c1 o výměře 188 m2 v k.ú. Cvikov dle starého předloženého geometrického plánu ze dne 16.10.1973 za účelem zahrádky – žadatel  Jan Štěpánek, Sídliště 586, Cvikov (7 pro)

7/ odkládá žádost Moniky Blažkové, Tylova, Nový Bor o prodej části p.p.č. 3011/16 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Cvikov pro výstavbu rodinného domu do provedení zástavbové studie dané lokality určené pro výstavbu, smlouva o smlouvě budoucí kupní. Dle územního plánu se pozemek nachází v zastavitelném území obce a je navržen v ploše č. 27 a 28 pro výstavbu smíšeného obytného území.

8/ doporučuje ZM prodej pozemku parc.č. 671 o výměře 760 m2 v k.ú. Naděje z důvodu zřízení zahrady – žadatel  Luděk Walter, K Beránku 3, Praha 4. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území obce v ploše zahrad a ostatní zeleně a není určen k výstavbě. (5 pro, 2 nepřítomni)

9/ doporučuje ZM prodej části pozemku parc.č. 560/15 (původně dle geometrického plánu ze dne 25.5. 2004 p.p.č. 560/10) o výměře 154 m2 v k.ú. Svitava za účelem zřízení zahrady – žadatel Věra Zdařilová, Svitava 37. Dle územního plánu pozemek není určen k výstavbě a nachází se v ploše ostatní zeleně.(5 pro, 2 nepřítomni)

10/ Doporučuje ZM zřízení věcného břemene na přístup a příjezd po p.p.č. 549/1 v k.ú. Drnovec ke stávající nemovitosti na st.p.č. 126 a 153 v Drnovci – žadatel Ing. Jiří Černohorský, Javornického 127, Vysoké Mýto. (5 pro, 2 nepřítomni)

11/ odkládá projednání žádosti pana  Krejčího, Žitavská 56, Cvikov o prodej části pozemku v k.ú. Cvikov z důvodu zřízení zahrady do doby projednání otázky prodeje domu č.p. 56 v Žitavské ul.

 

Dále rada projednala a

 

- doporučuje SMC zajistit dostatečné veřejné osvětlení v ul. Žitavská u zastávky autobusu směrem od Trávníku   

- příští zasedání rady se bude konat  28.12. 2004 a 11.1. 2005  

-  nesouhlasí s poskytnutím příspěvku Asociaci rodičů  Klub Radost Prostějov  (7 pro)

 

                                   JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                                         místostarosta                                       starosta  


↑ jdi na obsah stránky