• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

22. RaM 4.listopadu 2003

Informace z jednání Rady města Cvikova 22. schůze  4. listopadu 2003

 

236/03

K usn. 164/03 – prodej domu čp.13-14 Kollárova ul. – doporučuje ZM provedení nabídky k odprodeji ostatním zájemcům, obálkovou metodou, nejnižší podání odhad, inzerce ve zpravodaji, v denním tisku a vývěsce.

237/03

K usn. 224/03 – vzala na vědomí informace o demografickém vývoji dětí v ZŠ a MŠ Cvikov v Lindavě, doporučuje v případě uzavření školy objekt neprodávat, výhodná přestavba na bytové jednotky.

238/03

K usn. 153/02 – vzala na vědomí informaci, že dům čp. 35 v ul. Československé armády Cvikov nebude převeden do majetku města. Vzhledem ke stavu objektu ukládá odboru výstavby vyvolat s vlastníkem objektu stavební řízení k zajištění údržby objektu.

239/03

K usn. 184/03+ZM – pověřuje starostu města projednat nákup buněk od obce Kly s úhradou v letošním roce, ale dodávku buněk v roce 2004 s tím, že bude nadále zjišťována možnost jejich umístění.

240/03

Prodej bytu č. 7 , 1+3 v čp. 554 Sídliště Cvikov – doručeny 4 obálky, nejvyšší cena čj. 2636/03 220 tis.Kč. Rada schválila prodej bytu p.Jaroslavovi Švehlovi a Haně Šrámkové.

241/03

Pověřuje sl. Ing. Kateřinu Vlčkovou řízením služebního vozidla města.

242/03

Vzala na vědomí nabídku k odprodeji pozemků v k.ú. Drnovec p.č. 43 a č. 44 o výměře 1065 m2 – dle územního plánu určen výstavbě - výkup jako louka – rada nedoporučuje výkup pozemků.

243/03

K usn. 140/03 + ZM – projednala otázku ekonomické transformace příspěvkové organizace SMC na s.r.o. Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s ing. Hofrichtrem – předmět transformace příspěvkové organizace na obchodní společnost s.r.o z účetního a daňového hlediska, zadávací rozvaha s.r.o – do 31.3.2004, měsíční paušál+výkony v sídle zhotovitele+cestovné, fakturace 1x měsíčně. Požaduje doplnění dohody o odpovědnosti.

Rada doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu.

244/03

Projednala návrh Městské policie na zrušení a přemístění konání trhu z prostoru náměstí a toto neschvaluje. Výjimka z tržního řádu pro konání trhu udělena. Zajištění BESIP a ostatních připomínek v pravomoci městské policie. Otázka odvozu popelnic bude projednána pracovníkem MěÚ, zásobování prodejen  - projednání s jednotlivými prodejnami zajistí SMC.

245/03

Souhlasí s pronájmem pozemku dle žádosti pro účely zahrádky p. Marhoulové (ukončení nájmu p. Pytlíkovou).

246/03

Projednala žádost o finanční pomoc manželů Barcíkových, Lindava z důvodu požáru jejich RD a doporučuje ZM poskytnutí finanční půjčky – 50 tis. nenávratné a 50 tis. z FRBC, dále bude poskytnuta věcná pomoc při likvidaci a to zajištěním techniky.

247/03

Vzala na vědomí ukončení nájmu nebytových prostor v čp. 105 Komenského ul. Cvikov s tím, že bude zveřejněna nabídka k pronájmu těchto prostor.

248/03

Udělila výjimku ke konání kulturních akcí v provozovně Brooklyn Cvikov a Vinárny p. Levkové Cvikov na měsíc listopad s tím, že pro další povolení je nutné předložit živnostenský list na provozování hudebních produkcí a stanovisko stavebního úřadu ke změně užívání objektu.

249/03

Schválila změnu úředních dnů na MěÚ – rozšíření na celý týden dle pracovní doby. Tajemník zajistí ihned zveřejnění ve Zpravodaji, internetu a vývěsce na dveřích.

250/03

Projednala návrh MKK a ZUŠ na uspořádání multižánrového festivalu 24. a 25. 9. 2004 a vzhledem k finanční náročnosti (předběžný rozpočet výdajů 200 tis. Kč) nedoporučuje jeho konání.

 

Dále rada projednala   

- vzala na vědomí informaci starosty a místostarosty z návštěvy skládky a sběrného dvora v Rožanech, opatření pro vozidla svážející tříděný odpad – budou označeny druhem odpadu, který je odvážen

- vzala na vědomí informaci k usn. 51/03 – přestěhování ÚSP Lindava – dle vyjádření z KÚ Liberec by mělo být provedeno k 30.6. 2004

- schválila změnu termínu jednání rady – liché týdny – úterý – od 9,00 hodin – souhlasí s refundací mzdy členů rady p.Mgr.Jakobi a p.Krska

 

JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                       starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky