• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

22. ZaM 22.září 2005

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Cvikov dne 22. září 2005

 

Účast členů zastupitelstva na jednání: 

z 21 členů zastupitelstva : 

Marta Studničná, Petr Kořínek , ing. Miroslav Hokr, ing. Zbyněk Kraus, Miroslav Štěpán, Břeněk  Henke, Pavel Cyrus, Pavel Kovalev, Michal Vojtěch, Dr. ing. Dalibor Vojtěch, Mgr. Jiří Walter, Vladislav Pech, Pavel Pech, JUDr. Jaroslav Švehla, Jiří Jirák, Mgr. Ivo Čeřovský, Ladislav Krsek, PhDr. Ludmila Sýkorová, Mgr. Šárka Jakobi, ing. Josef Dostál, Mgr. Olga Svatošová

přítomno 17 členů,

omluveni   4 členové – p.Cyrus, ing. Dostál, p.Pech P., Mgr. Svatošová

 

Zastupitelstvo města Cvikova

1)

V souladu s jednacím řádem schvaluje

a)        ověřovatele zápisu : ing. Hokr, ing. Kraus (13 pro, 2 zdrželi – ing. Hokr, ing. Kraus, 2 nepřítomni – p. Krsek, p. Henke) 

b)    složení komise pro úpravu usnesení ve složení předseda JUDr. Jaroslav Švehla, členové  p.Jirák , p. Pech Vl. (13 pro, 2 zdrželi – p. Jirák, p. Pech Vl., 2 nepřítomni – p. Krsek, p. Henke) 

c)    program jednání dle pozvánek s doplněním zařazení projednání změny č. 1 územního plánu města ( 15 pro, 2 nepřítomni  - p. Krsek, p. Henke)

2)

Bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.

3)

a) Schvaluje rozpočtové opatření dle návrhu 

b) Souhlasí se zadání zpracování projektů na inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ústavní ulice

(16 pro, 1 zdržel –  p. Henke)

4)

Přihlašuje město Cvikov ke zpracování „Komunitního plánu sociálních služeb“(17 pro)

5)

Pozemky

a) souhlasí s prodejem pozemků

- p. č. 3011/26 k.ú. Cvikov výměra 978 m2, pro výstavbu rodinného domu v ul. Ústavní Cvikov, kupující Dalibor Dvořák, bytem Cvikov (16 pro, 1 zdržel – p.Henke)

- p.č. 3011/23 k.ú. Cvikov výměra 1012 m2, pro výstavbu rodinného domu v ul. Ústavní Cvikov, kupující manželé ing. Milan a Irena Klimešovi, bytem Cvikov (16 pro, 1 zdržel – p.Henke)

- část p.č. 3420/8 v k.ú. Cvikov, výměra cca 1000 m2 – dle GP, pro výstavbu rodinného domu, kupující Tomáš Svoboda, bytem Cvikov (17 pro)

- p.č. 208/2 o výměře 42 m2, p.č. 208/1 o výměře 274 m2, st.p.č. 241 o výměře 64 m2, v k.ú. Cvikov, pro účely rozšíření zahrady, kupující Miroslav a Květa Chládkovi, bytem Cvikov (17 pro)

- část p.č. 44/1 k.ú. Cvikov, výměra po geometrickém zaměření, pro výstavbu rodinného domu, kupující Radka Mrnková, bytem Šluknov (16 pro, 1 zdržel – p. Henke)

- st.p.č. 232/2 o výměře 288 m2 a st.p.č. 216/4 o výměře 6 m2 v k.ú. Cvikov, pro účely zřízení zahrady, kupující Libor a Eva Petrusovi, bytem Cvikov ( 17 pro)

- p.č. 1151/1 o výměře 702 m2 v k.ú. Cvikov, pro účely zřízení zahrady, nebude zajišťován ze strany města příjezd na pozemek, kupující Petr a Hedvika Hodboďovi, bytem Cvikov (16 pro, 1 zdržel – p. Henke)

- p.č. 51/1 o výměře 74 m2 v k.ú. Cvikov, pro účely zahrady, kupující Drahomíra Schwarzová, bytem Cvikov  (17 pro)

- část p.č. 1376/21 o výměře dle GP, k.ú. Cvikov, pro účely zahrady, kupující František Studecký, bytem Cvikov (17 pro)

-  části p.č. 31 v k.ú. Trávník o výměře dle GP, cena 10,- Kč m2, kupující Josef Krbeček, bytem Praha (16 pro, 1 zdržel – ing. Kraus)

-  p.č. 414 o výměře 789m2, st.p.č. 385 o výměře 130 m2 v k.ú. Cvikov pro účely zahrady a výstavby,cena 200,- Kč/m2,  bez předkupního práva pro město, kupující  Petr Čechal, bytem Cvikov (14 pro, 1 nepřítomen – JUDr. Švehla, 2 zdrželi – ing. Kraus, PHDr. Sýkorová) 

b) nesouhlasí s prodejem pozemků

- st.p.č. 98 o výměře 613 m2 v k.ú. Trávník, pro účely trvalého užívání, žadatel ing. Zdeněk Procházka, bytem Praha, z důvodu možné výstavby (16 pro, 1 zdržel – p. Henke)

- p.č. 758/2 o výměře 1318 m2 v k.ú. Trávník, bez udání účelu, žadatel Eliška Jelínková, bytem Naděje, z důvodu možné výstavby ( 16 pro, 1 zdržel – p. Henke)

c) souhlasí s bezplatným nabytím pozemků část p. č. 964/2 a 964/3, výměra dle GP, k.ú. Lindava – pozemky související s vrtem Lindava + ochranné pásmo (17 pro)

d) souhlasí se zrušením předkupního práva k pozemkům smlouva mezi městem a p. Košlerem  ( 15 pro, 2 zdrželi – ing. Kraus, p.Hanušová)

e) souhlasí s prodejem    p.č. 541/5 o výměře 412 m2, p.č. 541/6 o výměře 150 m2, v k.ú. Trávník, pro účely zahrady, kupující Libor Liška, bytem Trávník za cenu 1,- Kč/m2  (13 pro, 4 proti – PhDr. Sýkorová, ing. Hokr, ing.Kraus, p.Hanušová)

6)

Schvaluje zadání změny č. 1 Územního plánu města Cvikov. (17 pro)

7)

Souhlasí se snížením vyvolávací ceny nemovitostí k dražbě

č.p. 319 + pozemky v k.ú. Lindava   na 1100 tis.  Kč-  ( 11 pro ,  5 proti  - ing. Kraus, Mgr. Čeřovský, Mgr.  Jakobi,  PhDr. Sýkorová, ing. Vojtěch D., 1 zdržel – p. Henke)  

ostatní domy 60% odhadu ( 17 pro), tj.

č.p. 31 dle odhadu 742 610,- Kč  snížení na 445 566,- Kč

č.p. 214 dle odhadu 1,579 280,-  Kč snížení na  947 568,- Kč

č.p. 346 dle odhadu  1 643 640,- Kč  snížení na  9861844,- Kč

č.p. 246 dle odhadu  647,100,- Kč  snížení na 388 260,- Kč

č.p. 13+14 dle odhadu  1,339840,- Kč  snížení na  803 904,- Kč.

8)

Souhlasí se záměrem výstavby vodovodu a kanalizace v místní části Lindava. (17 pro)

9)

Souhlasí s doplněním usnesení o poskytování příspěvku města na zřízení kanalizační přípojky ve výši 5 tis.Kč na objekt po  provedení kolaudačního řízení, případně ohlášení stavby přípojky – i pro připojení na stávající kanalizace. (17 pro)

10)

a)      ve věci majetkoprávního vypořádání č.p. 18 Kollárova ulice  schvaluje ponechat stávající stav dle výpisu katastru nemovitostí,  bez dalšího uplatňování nároků města (16 pro, 1 zdržel – ing. Kraus)  

b)        ve věci majetkoprávního vypořádání sochy na prodaném pozemku města nesouhlasí s doplatkem kupní ceny za nemovitou kulturní památku sochu Sv. Prokopa, která nebyla součástí kupní smlouvy pozemku p.č.857/2 trvalý travní porost o výměře 142 m2, k.ú. Cvikov,  ze dne 3.10. 2003  mezi městem a prodávajícími p. Kodešem a spol.. (17 pro)

11)

Bere na vědomí informaci starosty o odvolání tajemníka MěÚ.

 

                 JUDr. Jaroslav Švehla               Mgr. Ivo Čeřovský

                   místostarosta města                    starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky