• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

22. ZaM 29.října 2009

Usnesení  z  22. zasedání Zastupitelstva města Cvikova konaného dne    29. října   2009  v Městském klubu kultury Cvikov

 

Účast :

z 21 členů zastupitelstva      přítomno 17  , omluveni 4 - Ing. Hokr, P. Tuma, Mgr. Krafková, P. Kovalev

 

 

Zastupitelstvo města projednalo a  

 

1/

Bere na vědomí rezignaci p. Vladislava Pecha na funkci člena zastupitelstva a tím zánik mandátu člena zastupitelstva a funkce člena rady  a nastoupení náhradníka  a   platnost osvědčení o vzniku mandátu  pana Karla Petržely, včetně složení slibu.

 

2/

Schvaluje volební řád pro volbu člena rady.

hlasování: 13 pro, 3 proti p. Kořínek, p. Vojtěch M. , Ing. Vojtěch D. , 1 zdržel p. Hanzlíček

 

3/

Zvolilo pana Karla Petrželu  členem rady města.

hlasování v tajné volbě : 13 pro, 3 proti, 1 neplatný hlas

 

4/

Bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení  .

 

5/

Schvaluje

a ) Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace  Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov

b) Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace  Mateřská škola Sídliště Cvikov

c) Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Jiráskova Cvikov

d) Dodatek č. 1  zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola Cvikov

e) Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Cvikováček Cvikov

 

s platností od  1. 11. 2009.  hlasování: 17 pro, 0 proti,0 zdržel

 

6/

Schvaluje  Zřizovací listinu příspěvkové organizace  Městské kulturní středisko Cvikov

s platností od  1.1.2010 . hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel

 

7/

Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Cvikova č. 3/2009, kterou se ruší   Obecně závazné vyhlášky města  č. 1/2008 a 2/2009 o stanovení koeficientů daně z nemovitostí.

hlasování: 14 pro, 0 proti, 3 zdrželi – p.Hanzlíček, p.Kořínek, p.Neckař

 

8/

Pozemky

8/1

Schvaluje    převedení pozemků města na Pozemkový fond ČR

- p.č. 741/1 orná půda o výměře 15001 m2  k.ú. Cvikov

- p.č. 746/1 orná půda o výměře 21653 m2 k.ú. Cvikov

- p.č. 748/1 trvalý travní porost o výměře 19872 m˛ k.ú. Lindava

a

souhlasí s úhradou ceny za  oddělené a prodané části z p.p.č. 741/1 -  p.č. 741/5  a z p.p.č. 746/1 – p.č. 746/2 dle znaleckého posudku PF ČR ve výši 77.140 Kč

hlasování: 15 pro, 0 proti, 2 zdrželi p.Kořínek, Ing.Beránek

 

8/2

Schvaluje nabytí pozemků do majetku města

a) p.č. 3628/3 v k.ú. Cvikov o výměře 1381 m˛, dle KN: ost. plocha – ost. komunikace, dle ÚP: komunikace od vlastníka: Státní statek Cvikov, hlasování:  17 pro, 0 proti,0 zdržel

 

b) p.č. 3016 v k.ú. Cvikov – část (parcela ZE č. 2975/2 o výměře 572 m˛) z celk. výměry 1092 m˛ dle KN: trvalý travní porost, ÚP: komunikace od vlastníka: Státní statek Cvikov

hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel

 

c)  st.č. 639/1 pod čp. 30 v k.ú. Cvikov

od  ÚZSVM , část o výměře 906 m˛ za cenu v místě a čase obvyklou

hlasování: 13 pro, 0 proti, 4 zdrželi p. Hanzlíček,p.Jirák, p.Tichý, PhDr. Sýkorová

 

d)

částí pozemku  p.č. 922/7 2 773 m2 v k.ú. Cvikov  dle geometrického plánu z Pozemkového fondu ČR na město   pro účely majetkoprávního vypořádání pozemků pro výstavbu chodníku Cvikov-Svor. hlasovájní: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel

 

8/3

Schvaluje  směnu pozemků

p.č. 825/2 – část  15 m˛ (dle GP č. 1437-134/2009 nové p.č. 825/3, na pozemku socha Sv.Petra) z celk. výměry 163 m˛                     v k.ú. Cvikov, 

st.p.č. 833 – část 27 m˛ (dle GP č. 1437-134/2009 nové p.č. 3922, na pozemku komunikace) z celk. výměry 516 m˛        v k.ú. Cvikov,

- stanovená cena směňovaných pozemků 200 Kč/m˛ (8400 Kč)

za

p.č. 824/1 – část 236 m˛ (dle GP č. 1437-134/2009 nové p.č. 824/18, využití jako zahrada) z celk. výměry 3782 m˛   v k.ú Cvikov,

- stanovená cena směňovaného pozemku 100 Kč/m˛ (23600 Kč),

 

mezi městem a žadatelem : MARTIN A HANA BÉROVI, Cvikov, účel: uvedení do souladu se skutečným stavem, úhrada GP - rozdíl  hodnoty pozemků ve výši 15200 Kč  a ˝ příslušenství hradí manž. Bérovi. hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel

 

8/4

Schvaluje prodej pozemků

 

a) v k.ú. Lindava

p.č. 384 – o celkové výměře 824 m˛, dle KN: trvalý travní porost, ÚP: louky, pastviny

p.č. 381 – o celkové výměře 901 m˛, dle KN: trvalý travní porost, ÚP: louky, pastviny;                             

p.č. 378/1 – o celkové výměře 4742 m˛; dle KN: trvalý travní porost, ÚP: louky, pastviny; pozemky             

st. 178 o výměře 194 m˛, dle KN: zast. plocha – nádvoří, zbořeniště, dle ÚP: louky a pastviny

st. 179 o výměře 144 m˛, dle KN: zast. plocha – nádvoří, zbořeniště, dle ÚP: louky a pastviny

st. 180 o výměře 172 m˛, dle KN: zast. plocha – nádvoří, zbořeniště, dle ÚP: louky a pastviny

st. 181 o výměře 517 m˛, dle KN: zast. plocha – nádvoří, zbořeniště, dle ÚP: louky a pastviny

p.č. 377/3 o výměře 69 m˛, dle KN: zahrada, dle ÚP: louky a pastviny

p.č. 378/2 o výměře 56 m˛, dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: louky a pastviny

účel:louky a pastviny, s podmínkou udržování odvodňovacího kanálu,  

kupující  VÁCLAV LOHR, Lindava,prodej všech pozemků  jako celek, za cenu: 20 Kč/m˛ + příslušenství    hlasování: 16 pro, 0 proti, 1 nepřítomen Ing. Dostál

 

b) st.p.č. 163 v k.ú. Lindava o výměře 43 m˛, dle KN:  zast. plocha a nádvoří, zbořeniště, dle ÚP: smíšené neobytné území, kupující : STANISLAV HOLUB, Česká Lípa, účel: scelení pozemku, za cenu: 100 Kč/m˛+ příslušenství. hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel           

 

c) p.č. 261 v k.ú. Cvikov o  výměře 204 m˛, dle KN: zahrada, dle ÚP: smíš. obyt. území, zasahuje biokoridor, kupující: BOHUMIL A JAROSLAVA UXOVI, Most, účel: scelení pozemků, za cenu: 100 Kč/m˛+ příslušenství, hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel           

 

d) p.č. 256/3 v k.ú. Cvikov o výměře 280 m˛, dle KN: trv. tr. porost, dle ÚP: smíš. obytné území, kupující: Zdeněk a Ivana ČERNÝCH, Cvikov, účel: scelení pozemků (zahrady)

za cenu: 100  Kč/m˛     + příslušenství . hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel

 

e) p.č. 470/3 v k.ú. Cvikov o  výměře 1861 m˛, dle KN: tr. tr. porost, dle ÚP: louky a pastviny (zóna ochrany vod. zdrojů a CHKO), kupující: ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – M.O.CVIKOV, účel: zajištění přístupu k rybníku, za cenu: 20 Kč/m˛+ příslušenství. hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel          

 

f) p.č. 481/3 v k.ú. Trávník u Cvikova o  výměře 399m˛, dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: smíšené obytné území, kupující: PaedDr. Ivan  Pokorný,  CSc. a Renata Pokorná, Ústí n./L., účel: scelení pozemku, za cenu: 100 Kč/m˛      + příslušenství      . hlasování  14 pro, 0 proti, 2 zdrželi p.Jirák, p. Kořínek, 1 nepřítomen Ing. Vojtěch D.

 

9/

Schvaluje rozpočtová opatření č. 9 . hlasování: 15 pro, 0 proti, 2 nepřítomni JUDr. Švehla, Ing. Beránek

 

10/

Bere na vědomí čerpání rozpočtu města 1. -9. měsíc 2009.

 

11/

Schvaluje odpis majetku města dle návrhu . hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel

 

12/

Schvaluje zadání zpracování změny č. 3 Územního plánu  z důvodu uvedení do souladu se skutečným stavem , rozšíření ploch pro výstavbu bydlení a  na základě individuálních podnětů.

Projednala  návrhy č. 1-77  změny č. 3 Územního plánu města a schvaluje jejich zařazení do zpracování změn vyjma návhů:

č. 23 žádost manž. Josífkových na změnu zařazení pozemku p.č. 1130 k.ú. Cvikov

č. 24 žádost Šárky  Svobodové  na změnu zařazení pozemku p.č. 1352/35 k.ú. Cvikov

č. 30 žádost manž. Laurincových  na změnu zařazení pozemku p.č. 2419/9,2420/1,4,5 k.ú.Cvikov

č. 41 žádost D. Hrocha na změnu zařazení pozemků č. 114/1,133/4,86/3 k.ú. Drnovec

č. 61 žádost J. Šťastné na změnu hranice záplavového území k.ú. Lindava

č. 62 žádost manž. Šimonových na změnu hranice záplavového území k.ú. Lindava

č. 68 žádost manž. Kleinových na změnu zařazení pozemku p.č.113/1,2 k.ú. Trávník

č. 70 žádost M. Landy  na změnu zařazení pozemku p.č.508 k.ú. Trávník

č. 74 žádost L. Waltera na změnu zařazení pozemku p.č. 655/1 k.ú. Naděje

a  

odkládá  návrh  č. 77 Ing. Dostála na změnu zařazení pozemku p.č. 3884 a 3278/4,6,3 k.ú. Cvikov do doby projednání změny s vlastníky pozemků

Hlasování k jednotlivým návrhům uvedeno v zápise  o průběhu jednání.

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla              Mgr. Ivo Čeřovský

                        místostarosta města                             starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky