• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

23. RaM 11.prosince 2007

Informace z jednání 23. schůze Rady města Cvikova ze dne 11. prosince 2007

 

352/07

Rada schvaluje konání měsíčních prodejních trhů v prostoru „bývalé tržnice“  roce 2008, pořadatel Václav Chaloupka, Donín 24, Hrádek nad Nisou. (4pro, 1 proti, 2  nepřítomni)

354/07

Souhlasí s podnájmem bytu na dobu 1 roku v č.p. 159, Boženy Němcové, Cvikov I – nájemce  Josef Kubík, podnájemce Aladar Šaraj. (5 pro, 2 nepřítomni)

355/07

Souhlasí s podnájmem bytu na dobu 1 roku v č.p. 569, Martinovo údolí, Cvikov II, nájemce Jan Brejška, podnájemce Václav Čapek. (5 pro, 2 nepřítomni)

356/07

Bere na vědomí oznámení o zrušení veřejného telefonního automatu v místní části Lindava.

357/07

Doporučuje ZM schválit podpis smlouvy mezi městem a Krajským úřadem Libereckého kraje – příspěvek ve výši 90,- Kč na obyvatele k zajištění dopravní obslužnosti v roce 2008. (5 pro, 2 nepřítomni)

358/07

a)     Schvaluje prodloužení termínu do 30.4. 2008 k sepsání kupních smluv a realizaci úhrady kupní ceny o prodeji pozemků (27.6. usn.č. 3, písm. a) s občany (p. Angelov, p. Tancoš, manž. Libichovi, p. Ondrušková, manž. Tauchmannovi, p. Daniel, sl. Němečková A., p. Paterová L.) u školního hřiště a rybníku Veselák, z důvodu zaměření pozemků a vytyčení bývalého drážního tělesa. (5 pro, 2 nepřítomni)

b)     Schvaluje prodloužení termínu do 30.6. 2008 k sepsání kupní smlouvy o prodeji pozemku a realizaci úhrady kupní ceny, s p. Prokopem z důvodu zaměření a vytyčení pozemku. (5 pro, 2 nepřítomni)

359/07

Doporučuje ZM pověřit starostu města Mgr. Čeřovského zástupcem obce pro jednání ve věci dotací z Evropských fondů. (5 pro, 2 nepřítomni)

360/07

Žádost TJ Dynamo Lindava – příspěvek na činnost a provoz ve výši 98 000,- Kč a 100 000,- Kč na investice. Rada doporučuje schválit do rozpočtu příspěvek 100 000,- Kč. Položka na provoz bude projednávána po schválení rozpočtu města na r. 2008, rozdělení položky  tělovýchova.  (5 pro, 2 nepřítomni)

361/07

Rozpočtová opatření - dle návrhu v položkách - hmotná nouze, příspěvek školám, Běh Cvikovem, Sportovní dny, bytové hospodářství, veřejně prospěšné práce, Novoborsko, veřejné osvětlení, sociální fond, Fond rozvoje a rezerv, Fond rozvoje bydlení. Doporučuje ZM schválit předložené rozpočtové změny. (5 pro, 2 nepřítomni)

362/07

Rada města doporučuje ZM vyhlášení rozpočtového provizoria na rok 2008, včetně schválení pravidel a čerpání  ve výši 1/12 rozpočtu roku 2007. (5 pro, 2 nepřítomni)

363/07

Doporučuje ZM schválit návrh na stanovení kompetencí pro ZM a radu města :

1/ zastupitelstvo si vyhrazuje provádět následující rozpočtová opatření:

a)     rozpočtová opatření, kterými se zapojují volné finanční prostředky města – úspory

b)     rozpočtová opatření týkající se změn investičních akcí ve schváleném rozpočtu

2/ rada města zabezpečuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce :

a)     přesuny prostředků mezi jednotlivými oddíly, paragrafy

b)     na návrh správce rozpočtových prostředků provést přesun mezi jednotlivými položkami v rámci jim spravovaných prostředků (přesun se nesmí dotknout limitovaných výdajů)

c)      při nepříznivém vývoji na příjmové straně rozpočtu může rada města vydat závazné opatření k odstranění tohoto stavu (např. omezení konkrétních výdajů)

d)     technické úpravy rozpočtu (změna položek a paragrafů v souladu se změnou předpisů, navýšení příjmů a výdajů ve stejné výši u účelových dotací a proúčtování daně z příjmu za obec)

e)     opravy oddílu, paragrafu, položek, UZ, Org., ZJ

(5 pro, 2 nepřítomni)

364/07

Doporučuje ZM projednat návrh rozpočtu města na rok 2008 dle předloženého návrhu. (5 pro, 2 nepřítomni)

365/07

Doporučuje ZM schválit dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací k převodu pozemků k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkových organizací a k jejímu vlastnímu hospodářskému využití do správy dle soupisu v hodnotě:

a)     Základní škola a mateřská škola Bohumila Hynka - 368 899,40  Kč

b)     Mateřská škola Cvikov, Jiráskova  88/I  - 144 883,85 Kč

c)      Mateřská škola Cvikov, Sídliště 592/II - 62 316,60 Kč

d)     Dům dětí a mládeže Cvikováček , ČSLA 195/I - 575 827,70 Kč.

(5 pro, 2 nepřítomni)

366/07

P r o d e j   p o z e m k ů

 

a) pozemku v průmyslové zóně k.ú. Cvikov, p.p.č. 746/1-část o výměře18805 m2 k.ú.Cvikov, za cenu 100 Kč/m2 . Rada doporučuje upřednostnit kupujícího:

SCA PACKAGING ČR s.r.o., Nový Bor, Sídliště 550 za účelem výstavby výrobní haly

důvod: podání žádosti o blokaci a prodej již v září 2007, jedná se o zavedenou firmu v Novém Boru, zaměstnává 21 občanů města Cvikova, dlouhodobě předjednáváno a odsouhlaseno majitelem firmy skupinou SCA -  ekologický provoz

a tím doporučuje zamítnout žádost firmy na tuto část pozemku: nectec Automotive s.r.o., Česká Lípa, Litoměřická 86 za účelem výstavby výrobní haly (5 pro, 2 nepřítomni)

b) pozemku v průmyslové zóně k.ú. Cvikov p.p.č. 741/1 o výměře 15001 m2 k.ú. Cvikov, za cenu 100 Kč/m2 . Rada doporučuje  schválit - kupující: nectec Automotive s.r.o., Česká Lípa, Litoměřická 86; za účelem výstavby výrobní haly (5 pro, 2 nepřítomni)

c) pozemků za účelem obnovy malé vodní elektrárny včetně tělesa stavidel umístěných na vodním toku p.p.č. 3783/1 v k.ú. Cvikov

p.p.č. 3783/32 o výměře 14 m2 ,  část p.p.č. 3519/12 –dle GP 757 m2, část p.p.č. 3805 – dle GP 97 m2 - s věcným břemen na přístup a příjezd a předkupním právem města, za cenu 100,- Kč/m2 ,doporučuje schválit – kupující Martin ŠIMERDA, Liberec, Putimská 323/1 (5 pro, 2 nepřítomni)

d) částí st.p.č. 309 (dle GP) o celkové výměře 188 m2  k.ú. Cvikov, za cenu 100 Kč/m2 - kupující: Radim BĚLÍK, Nehvizdy, U Hřiště 429 – za účelem výstavby RD, Oldřiška ČERVENÁ a Renáta ČERVENÁ, Pha 5, Zborovská 38/601 – za účelem zahrady, Martin KÖHLER,Cvikov, Na Svahu 614 –za účelem rozšíření zahrady k č.p. 254, částí p.p.č. 309/1 (dle GP) o výměře 570 m2 k. ú. Cvikov, za cenu 100 Kč/m2  - kupující: Radim BĚLÍK, Nehvizdy, U Hřiště 429 – za účelem výstavby RD, Martin KÖHLER, Cvikov, Na Svahu 614 –za účelem rozšíření zahrady k č.p. 254,  st.p.č. 310/1 o výměře 141 m2 , st.p.č. 310/2 o výměře 51 m2 , p.p.č. 309/2 o výměře 62 m2 , p.p.č. 310/1 o výměře 276 m2 , p.p.č. 310/2 o výměře 121 m2, vše v k.ú. Cvikov, za cenu 100 Kč/m2 - kupující: Radim BĚLÍK, Nehvizdy, U Hřiště 429 – za účelem výstavby RD.

Rada doporučuje schválit dle návrhu komise rozvoje  (4 pro, 3 nepřítomni)

e) část p.p.č. 3525-část z celkové výměry 432 m2(dle GP), část p.p.č. 241-část z celkové výměry 102 m2 (dle GP), vše v k.ú. Cvikov, za cenu 100 Kč/m2 - kupující: REAL CROSS s.r.o., Liberec 2, Široká 170/22.

Rada doporučuje schválit dle návrhu komise rozvoje  (4 pro, 3 nepřítomni)

f) p.p.č. 2891/4  o výměře 254 m2 k.ú. Cvikov, p.p.č. 3710/3  o výměře 257 m2 k.ú. Cvikov, vše za cenu 100 Kč/m2 - kupující: Vladimír BENKOVSKÝ a David BENKOVSKÝ, Stráž pod Ralskem, Lesní 124, za účelem zahrady k č.p. 317.

Rada doporučuje schválit dle návrhu komise rozvoje  (4 pro, 3 nepřítomni)

g) p.p.č. 3011/13 o výměře 5380 m2  k.ú. Cvikov , za cenu: 100 Kč/m2 - kupující: STAVOKOMBINÁT INVEST, s.r.o., Liberec, Dr.M. Horákové 185/66; za účelem výstavby rodinných domů.

Rada doporučuje schválit dle návrhu komise rozvoje  (4 pro, 3 nepřítomni) 

h) část p.p.č. 2865/16 –části z celkové výměry 12661 m2 dle GP k.ú. Cvikov za cenu 100,- Kč/m2 , část pro výstavbu, 30 Kč/m2 , část zelený pás - kupující: Pavel KÁBELE, Pertoltice 144, Mimoň; za účelem výstavby RD a zelený pás za účelem zahrady.

Rada doporučuje schválit dle návrhu komise rozvoje (4 pro, 3 nepřítomni) 

i) p.p.č. 24/1 o výměře 494 m2 k.ú. Cvikov, za cenu 30 Kč/m2 s přechodem nájemního vztahu na část pozemku nájemcem p. Štěpánem, kupující: Radek HORÁČEK, Cvikov, Kollárova 13; za účelem zahrady k č.p. 13.

Rada doporučuje schválit dle návrhu komise rozvoje  (4 pro, 3 nepřítomni) 

j) p.p.č. 3622/1 o výměře 79 m2k.ú. Cvikov, za cenu 100 Kč/m2 - kupující: Martin KAMENÍK, Cvikov, Žitavská 442; za účelem zahrady.  

Rada doporučuje schválit dle návrhu komise rozvoje  (4 pro, 3 nepřítomni)

k) p.p.č. 52/3 o výměře 166 m2 k.ú. Drnovec, cena 30Kč/m2, zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu na sousední pozemky - kupující: René a Ester JIROUTOVI, Cvikov, Drnovec č.p. 4; za účelem přístupu na vlastní pozemek.

Rada doporučuje schválit dle návrhu komise rozvoje  (4 pro, 3 nepřítomni)

l) p.p.č. 14 o výměře 455 m2  v k.ú. Lindava:, část p.p.č. 2164/1-část z celkové výměry 1804 m2(dle GP) v k.ú. Lindava za sníženou cenu (zátop.zóna): 20 Kč/m2 - kupující:     Pavel DIVIŠ, Lindava č.p. 268, pro účely zahrady.

Rada doporučuje schválit dle návrhu komise rozvoje  (4 pro, 3 nepřítomni) 

m) st.p.č. 109 o výměře 140 m2, p.p.č. 465  o výměře 173 m2 , p.p.č. 466 o výměře 165 m2   p.p.č. 467 o výměře 86 m2 , p.p.č. 468 o výměře 61 m2 , část p.p.č. 2092/1-část z celkové výměry 2651 m2(dle GP-cca 20 m2), vše v k.ú. Lindava, za cenu 100 Kč/m2, kupující: Václav MARTÍNEK, Lindava č.p. 87.

Rada doporučuje schválit dle návrhu komise rozvoje  (4 pro, 3 nepřítomni) 

n) p.p.č. 1021/7 o výměře 1332 m2 k.ú. Naděje za cenu 100 Kč/m2 – s předkupním právem města vzhledem k možné výstavbě -  kupující: Vlastimil a Barbora KOCOURKOVI, Cvikov, Naděje 85.

Rada doporučuje schválit dle návrhu komise rozvoje  (4 pro, 3 nepřítomni) 

o) p.p.č. 757/3 o výměře 833 m2 k.ú. Naděje za cenu 100 Kč/m2 – s předkupním právem města - kupující: JUDr.Vladimír GALUŠKA, Praha 6, Na Ostrohu 57; za účelem výstavby.

Rada doporučuje schválit dle návrhu komise rozvoje  (4 pro, 3 nepřítomni)

367/07

Doporučuje ZM schválit nabytí pozemků do majetku města:

a) p.p.č. 3888/1 o výměře 42 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: ostatní plocha – jiná plocha, dle ÚP: zastavěné území - čistě obytné území – kolektivní za účelem – pozemek navazuje na část  hřiště; od: ČR - Úřad pro zastupování státu  ve věcech majetkových, Územní pracoviště Česká Lípa; úplatný převod dle podmínek ÚZSVM.

Rada doporučuje schválit dle návrhu komise rozvoje  (4 pro, 3 nepřítomni) 

b) p.p.č. 3888/2 o výměře 16 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: ostatní plocha–sportoviště a rekreační plocha, dle ÚP: zastavěné území - čistě obytné území - kolektivní za účelem narovnání stávajícího stavu(zasahuje do hřiště); od: ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Česká Lípa; úplatný převod dle podmínek ÚZSVM. Rada doporučuje schválit dle návrhu komise rozvoje  (4 pro, 3 nepřítomni) 

368/07

1. Schvaluje pronájem pozemků  města 

a)  p.č. 846/7 část o výměře cca 190 m2 v k.ú. Cvikov – nová nájemní smlouva – nájemce Božena Pacovská, bytem Cvikov II Komenského 537, účel zahrada

b)  p.p.č. 1121/1 o výměře 5 431 m2 v k.ú. Cvikov, vodní plocha – rybník Veselák, účely sportovního rybářství, cena pronájmu 1,- Kč ročně za celou výměru – nová nájemní smlouva – nájemce MO Českého rybářského svazu Cvikov

c)  p.p.č. 60/2 část 600 m2, k.ú. Lindava, pro účely zahrady, 1,50 Kč/m2/rok, - nájemce Vítězslav Čihák, bytem Lindava 324

(4 pro, 3 nepřítomni)    

369/07

Pověřuje strážnici MP sl. Líbalovou řízením služebního motorového vozidla. (5 pro, 2 nepřítomni)

370/07

Doporučuje ZM zařadit do rozpočtu města na r. 2008 příspěvek Mysliveckému sdružení Ortel Cvikov ve výši 140 tis.Kč na zakoupení garáže v ulici Nádražní  Cvikov od ÚZSVM Česká Lípa s podmínkou předkupního práva pro město (bezplatně do hodnoty příspěvku města) (4 pro, 1 zdržel, 2 nepřítomni)

371/07

Doporučuje ZM schválit návrh a podpis smlouvy o vzájemné spolupráci při poskytování služeb při realizaci projektu „Cyklostezka, stezka zdraví„ se Sdružením obcí Libereckého kraje Liberec. (5 pro, 2 nepřítomni)

372/07

Schvaluje návrh odpisu majetku města dle písemného návrhu a doporučuje ZM schválit odpis majetku zařízení bývalého kina celkem v hodnotě 96 232,- Kč (čtyřkanálový zesilovač, promítací projektor Meo) z důvodu technického stavu a neupotřebitelnosti majetku. (4 pro, 3 nepřítomni)

373/07

Doporučuje ZM schválit uzavření mandátní smlouvy dle návrhu na provedení 2. změny Územního plánu města s Ing. arch. Zdeňkou Táborskou, Teplice v hodnotě 95 tis. Kč, čerpání r. 2008. (4 pro, 3 nepřítomni)

Rada projednala a

-  bere na vědomí změnu v jízdním řádu ČSAD – linka Nový Bor – Cvikov - bude jezdit v 10,00 hodin, nová linka v 11,00 hodin je sice uvedena v jízdním řádu, ale jezdit nebude, upozornění do Zpravodaje

-  bere na vědomí informaci místostarosty JUDr. Švehly ve věci přechodu Krompach, informace o hapeningu, 21.12. 2007 otevření přechodu dle Schengenské dohody

- návrh komisi rozvoje k usn.č. 309/07) „zasíťovaný-nezasíťovaný  pozemek“ - upřesnění návrhu: 

1.  nemožnost připojení - 100,- Kč/m2

2. možnost připojení - 200,- Kč/m2     

3. zasíťovaný pozemek (se sloupkem na hranici pozemku) - 300,- Kč/m2

 

            JUDr. Jaroslav Švehla                       Mgr. Ivo Čeřovský

             místostarosta města                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky