• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

23. RaM 14.prosince 2004

Informace z jednání Rady města Cvikova 23. schůze dne 14. prosince   2004

 

283/04

Doporučuje ZM stanovit podíl žadatelů o změnu územního plánu města ve výši 50 % úhrady poměrných vynaložených nákladů města. (6 pro, 1 nepřítomen)

284/04

K usn. č. 224/04, 59/04 úpravy nebytových prostor v  čp.137 pro Úřad práce – rada souhlasí s vyúčtováním nákladů a souhlasí s podpisem dodatku smlouvy s úřadem práce - nájemné 6700 měsíčně po dobu 5 let (rozpočítány náklady rekonstrukce) od 1.11. 2004, poté nové jednání o výši nájemného. (6 pro, 1 nepřítomen)

285/04

K usn.č.266/04+255/04  - žádost manželů Kotyzových o změnu úhrady kupní ceny bytu – rada prodlužuje možnost úhrady do 28.2. 2004, v případě nedodržení původní návrh na odstoupení od kupní smlouvy. (6 pro, 1 nepřítomen)

286/04

Doporučuje ZM zrušení vyhlášky č. 4/2004 o příspěvku na neinvestiční náklady MŠ a ŠD od 1.1. 2005 v souvislosti se změnou úpravy dle nového školského zákona. (6 pro, 1 nepřítomen)

288/04

Ukládá kronikáři města předložit ke schválení na jednání rady 8. února 2005 konečné znění zápisu do kroniky za rok 2003. (6 pro, 1 nepřítomen)  

290/04

Přijala petici občanů části panelových domů Sídliště vyslovující nesouhlas se zřízením klempířské a zámečnické dílny v objektu bývalé kotelny. Petice bude předložena na ZM . Rada nedoporučuje odstoupení od  prodeje a záměru využití. (6 pro, 1 nepřítomen) 

292/04

Doporučuje ZM vyhlásit rozpočtové provizorium na rok 2005 do doby schválení rozpočtu města. (6 pro, 1 nepřítomen)

293/04

Doporučuje ZM schválit navrhovaná rozpočtová opatření . (6 pro, 1 nepřítomen)

294/04

Souhlasí s pojištěním majetku města dle návrhu finančního odboru se spoluúčastí 20 tis. Kč. (6 pro, 1 nepřítomen)

296/04

Pověřuje  Služby města Cvikova s.r.o správou nebytových prostor, na základě usnesení rady města uzavírat v zastoupení města smlouvy o pronájmu nebytových prostor s tím, že nájemné za nebytový prostor bude přeúčtováváno na město, vyúčtování služeb včetně tepla bude provádět správce. (6 pro, 1 nepřítomen) 

298/04

Souhlasí s pronájmem bytu v DPS č. 1 p. Řehákovi, bytem Cvikov. (6 pro, 1 nepřítomen)

 

Dále rada projednala:

-         informaci o prověřování možnosti využití vrtu v Lindavě v souvislosti s přípravou výstavby vodovodu – provedení čerpacích zkoušek, vydatnosti pramenu, kvality vody – nabídka bude předložena na příští zasedání rady

-         odkládá žádost MŠ Jiráskova o finanční prostředky na výtah, nutno doložit výdaje na opravy  a údržbu, záznamy o opravách za rok 2004 

-         vyslovuje poděkování p. Walterovi Petrovi a p. Scholzemu za práci na získávání a překladu starších záznamů kroniky a dějin obce Lindava

-         vzala na vědomí informaci o podpisu smlouvy na úplatný převod pozemků (komunikací) od Pozemkového fondu – Státní statek Bílý Kostel – p. č. 3054/2,3164,3165 v k.ú. Cvikov – cena 9230,- Kč.

-         informace o průběhu rekonstrukce budovy MěÚ – překročení výdajů s ohledem na provádění prací souvisejících s 2. etapou, projednání v rámci rozpočtu města na r. 2005

 

JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky