• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

23. RaM 15.listopadu 2011

 

Usnesení 23. schůze Rady města Cvikova 15. listopadu 2011

účast: 7 členů rady

478/11
Bere na vědomí oznámení o ukončení nájmu bytů k 31.10.2011
byt č. 4 Mánesova 543 (nájemce Jiří Mikisch)
byt č. 4 Lindava 326 (nájemce Miroslav Vlk)
Uvedené byty určeny k prodeji v souladu se zásadami. Doporučuje odboru správy majetku města připravit nabídku včetně ceny dle znaleckého posudku. Žádost p. Mikische o vyrovnání vložených investic bude posouzena (smlouva se SMC).
(7 pro)

479/11
Souhlasí s poskytnutím příspěvku 1000,- Kč Fondu ohrožených dětí Praha. (7 pro)

480/11
Schvaluje odpis a likvidaci majetku města v hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Cvikov, Jiráskova ul. dle soupisu DHM skupiny od 3000,- - 40000,- Kč v celkové hodnotě 42 640,- Kč. (7 pro)

481/11
Schvaluje výplatu mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní umělecká škola Cvikov dle návrhu. (7 pro)

482/11
Bere na vědomá žádost o dotaci na sportovní činnost na rok 2012 - oddílu TT Cyklorenova Cvikov p.Loubek . Žádost bude posouzena po schválení rozpočtu města na rok 2012 z oddílu sport . (7 pro)

483/11
Bere na vědomí žádost občanského sdružení Lusatia consort Cvikov o příspěvek na činnost na rok 2012 ve výši 60 tis.Kč . Částka zahrnuta do návrhu rozpočtu města na příští rok. (7 pro)

484/11
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko Cvikov a ochotnickým souborem NOPOĎ (bezplatně prostor pro zkoušení , recipročně představení zdarma případně další činnosti při pořadech MKS) . (7 pro)

485/11
Doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace LB/0557/D1 k projektu „Rekonstrukce multifunkčního centra Sever „ z důvodu změny rozdělování dotací s ohledem na rozpočet roku 2012 , snížení o 7,5 % s Regionální radou regionu soudružnosti Severovýchod Hradec Králové.
(7 pro)

486/11
Doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy s Euroregionem Nisa Liberec - nabídka pro město Cvikov – dotace z Cíle 3 - pro Projekt č. 100087008 – Společně proti živlům - na nákup (7 mil.Kč) hasičského auta. Smlouva na zpracování podkladů, zpracování projektu, finanční a technické poradenství, celkem 225 tis.Kč. (90 % bude hrazeno z dotace, část město). (7 pro)
a
doporučuje ZM schválit záměr prodeje hasičského auta Tatra (za 1 mil. Kč v r. 2012) (7 pro)
487/11
Schvaluje uzavření a podpis Dodatku č.7 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce multifunkční centrum Sever ve Cvikově“ (Sdružení Cvikov Sever EG) – odpočty neprovedených prací – cena 58 787 281,-Kč s DPH. (7 pro)

488/11
Schvaluje uzavření a podpis Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.2011-07„Rekonstrukce multifunkční centrum Sever ve Cvikově“ (Sdružení Cvikov Sever EG) – vybavení interiéru , navýšení o 173 150,40 Kč. (7 pro)

489/11
Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o dílo č.VR 111019 01 – Multifunkční centrum Sever (Barevný svět s.r.o. Liberec) – žaluzie viz výběrové řízení. Cena 67 859,-Kč. (7 pro)

490/11
Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy č.10068743 o poskytnutí podpory SFŽP ČR na akci Zateplení objektu a výměna oken – Mateřská škola Cvikov, Sídliště čp.592. (7 pro)

491/11
Rada souhlasí s dočasným bezplatným záborem p.p.č. 491/4 v kú Cvikov na akci „OPŠ 08/2010 – Rekonstrukce Rousínovského potoka Cvikov, Rousínov“ pro Povodí Ohře sp. Chomutov. (7 pro)

492/11
Doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy na doplatek u akce Hasičská zbrojnice Cvikov – provedení a revize nového hromosvodu – Stamo s.r.o.Děčín, cena 66 276,- dle nabídky z výběrového řízení. (7 pro).

493/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy s IP Polná na zpracování přepočtu energetického auditu u MŠ Jiráskova. Nutný podklad pro ZVA na energetické úspory. Cena 12 000,- Kč s DPH. (7 pro)

494/11
Bere na vědomí informaci místostarosty JUDr. Švehly o vyhlášení dotačního titulu na zateplování veřejných budov – město má připravený projekt na objekt školy v Nerudově ul. (okna,dveře, fasáda). Schvaluje zadání zpracování žádosti o dotaci ze SFŽP u Agentury regionálního rozvoje Liberec tak, aby žádost byla podána nejpozději do 15.12.2011. (7 pro)

495/11
Doporučuje ZM vyhlášení rozpočtového provizoria na rok 2012, do doby schválení rozpočtu města na r. 2012 . (5 pro, 2 nepřítomni)

496/11
Schvaluje uzavření smlouvy s Agenturou DEUS Česká Lípa - kulturní kalendář Lípa - pro propagaci kulturních , společenských a sportovních akcí města (portál I- dnes) od r. 2012, cena 2500 Kč bez DPH měsíčně . (6 pro, 1 nepřítomen)

497/11
Schvaluje přidělení bytu v DPS (2.patro - pro manželskou dvojici) pro jednotlivce s tím, že v případě uvolnění jiného bytu pro jednotlivce , bude tento byt nájemcem uvolněn pro dalšího žadatele – manželskou dvojici. (6 pro, 1 nepřítomen)

498/11
Bere na vědomí změnu žadatelů u prodeje pozemku p.p.č. 141/15 v k.ú. Cvikov o celkové výměře 1018 v k.ú. Cvikov - žadatelé: Janouškovi František a Liduška, Turečkovi Jaromír a Jana Mgr., Švermová Věra - (úmrtí 25.10.2011) změna žadatele na dceru Věru Březinovou . (6 pro, 1 nepřítomen)

499/11
Doporučuje ZM schválit zveřejnění nabídky prodeje BJ č. 539/7 v č.p. 539 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 733/4322 na společných částech budovy č.p. 539, ul. Mánesova, Cvikov II, objektu-jiné stavby na st.p.č. 1131 a pozemcích st.p.č. 1025, 1131 a p.p.č. 997/2 k.ú.Cvikov

Cena nemovitostí dle znaleckého posudku 535.820 ,- Kč (byt, zděná kůlna, pozemky).
Prodej obálkovou metodou, se stanovením ceny 50 % z administrativní ceny stávajícího znaleckého posudku, tj. 267.910,- Kč . Dále kupující hradí příslušenství (správní poplatek související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, prohlášení vlastníka). (6 pro, 1 nepřítomen)

500/11
Schvaluje vyvěšení záměru na úřední desce - prodej objektů ve vlastnictví Města Cvikov [schváleno ZM dne 23.06.2011 usn.č. 3/A)]

A) č.p. 56, ulice Pivovarská, Cvikov I na st.p.č. 147 včetně pozemku
st.p.č. 147 o celkové výměře 245 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: centrální smíšené území
cena nemovitostí dle znaleckého posudku: 1.680.720,- Kč

B) č.p. 84, ulice Jiráskova, Cvikov I na st.p.č. 109/1 včetně pozemků
st.p.č. 109/1 o celkové výměře 624 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: centrální smíšené území
st.p.č. 109/2 o celkové výměře 22 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stavba-bez čp/če garáž ve vlastnictví J.Černé;
ÚP: smíšené obytné území
p.p.č. 155/3 část o výměře 394 m˛ z celkové výměry 413 m˛ v k.ú. Cvikov
(dle GP č. 1575-194/2011 díly:b,d,f)
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
p.p.č. 157 část o výměře 544 m˛ z celkové výměry 613 m˛ v k.ú. Cvikov
(dle GP č. 1575-194/2011 díl:g)
KN: zahrada; ÚP: centrální smíšené území
cena nemovitostí dle znaleckého posudku: 2.161.160,- Kč
s převodem platných nájemních smluv na pozemky

C) stavba technického vybavení bez čp/če, ulice Družstevní, Cvikov I
na st.p.č. 1465 včetně pozemku
st.p.č. 1465 o celkové výměře 19 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: čistě obytné území-kolektivní
cena nemovitostí dle znaleckého posudku: 69.570,- Kč

D) č.p. 105, ulice Komenského, Cvikov I na st.p.č. 78 včetně pozemků
st.p.č. 78 o celkové výměře 424 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: centrální smíšené území
p.p.č. 143 o celkové výměře 92 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: centrální smíšené území
cena nemovitostí dle znaleckého posudku: 1.376.280,- Kč

E) č.p. 295, ulice Komenského, Cvikov I na st.p.č. 75/2 včetně pozemku
st.p.č. 75/2 o celkové výměře 275 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: občanská vybavenost
cena nemovitostí dle znaleckého posudku: 1.326.810,- Kč

F) č.p. 354, ulice Komenského, Cvikov II na st.p.č. 706 včetně pozemků
st.p.č. 706 o celkové výměře 161 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: centrální smíšené území
p.p.č. 842/3 o celkové výměře 263 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: centrální smíšené území
cena nemovitostí dle znaleckého posudku: 1.136.490,- Kč

G) č.p. 30, ulice Pivovarská, Cvikov II na st.p.č. 639/1
objekt se nachází v zastavěném území - dle platného ÚP plocha smíšené neobytné území
cena nemovitostí dle znaleckého posudku: 1.663.430,- Kč

H) jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 170 včetně pozemku
st.p.č. 170 o celkové výměře 25 m˛ v k.ú. Lindava
KN: zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: smíšené obytné území
cena nemovitostí dle znaleckého posudku: 173.090,- Kč
bod A) – H) : (6 pro, 1 nepřítomen)

501/11
Schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – směnit, prodat pozemky
/k usn.RM č.161/10-a z 18.05.2010/
A) p.p.č. 771/1 část cca 370 (dle GP) z celkové výměry 2583 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
ve vlastnictví žadatele: HÁJKOVI Milan a Ljuba, Praha
za
p.p.č. 772/2 část cca 370 (dle GP) z celkové výměry 4537 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny, biokoridor
ve vlastnictví Města Cvikov
účel: narovnání stavu dle skutečnosti (na p.p.č. 771/1 komunikace, na p.p.č. 772/2 stavba žadatele)
: směna m˛ za m˛ s příp.doplatkem rozdílu /zbývající výměra prodej dle žádosti p.Petra Pecha/
(6 pro, 1 nepřítomen)

B) p.p.č. 155/3 část 19 m˛ z celkové výměry 413 m˛ v k.ú. Cvikov (dle GP č. 1575-194/2011 díl:e)
KN: zahrada; dle ÚP: smíšené obytné území
žadatel: POKORNÝCH Jiří a Yvona, Mimoň
- doplnění žádosti /prodej pozemků p.p.č. 155/2 a 155/4 za účelem zahrady k domu č.p. 85, Cvikov I/ /návaznost na usn.RM č. 311/11 z 12.07.2011/
(6 pro, 1 nepřítomen)

C) p.p.č. 3519/7 o celkové výměře 87 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: OP-ost. komunikace;
ÚP: SOÚ, biokoridor, , vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod, hranice záplav. území Q100
p.p.č. 298 o celkové výměře 180 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada;
ÚP: SOÚ, biokoridor, , vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod, hranice záplav. území Q100
st.p.č. 298 o celkové výměře 125 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zast.plocha a nádvoří, zboř.;
ÚP: SOÚ, biokoridor, , vodovod pásmo Nisan, středotl. plynovod, hranice záplav. úz. Q100
žadatel: POKORNÝCH Vladimír Ing. a Jaroslava MUDr., Praha
účel: rozšíření zahrady
(6 pro, 1 nepřítomen)
D) p.p.č. 2412 o celkové výměře 131 m˛ v k.ú. Lindava
KN: ostatní plocha, jiná plocha;
ÚP: smíšené obytné území, vodní prvek, záplavové území, akt.zóna při průtoku Q 100
p.p.č. 53 o celkové výměře 433 m˛ v k.ú. Lindava
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území, vodní prvek, akt.zóna při průtoku Q 100
žadatel: KUBALA Patrik, Praha
účel: zahrady
(6 pro, 1 nepřítomen)

502/11
Neschvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – prodat pozemky a doporučuje ZM zamítnou prodej dle žádosti p. Piskáčkové Soni,Lindava , pro účel výstavby RD.
(K usnesení RM dne 08.03.2011 č. 112/11)a)-odložení projednání do doložení stanoviska OV , souhlasné stanovisko uživatelů bytů k prodeji pozemků st.p.č. 174změna v KN na p.p.č. 2414 o celkové výměře 180 m˛ v k.ú. Lindava , KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště změna na ostatní plocha, jiná plocha; ÚP: smíšené obytné území, vodní prvek a p.p.č. 390 o celkové výměře 191 m˛ v k.ú. Lindava, KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území, vodní prvek. Souhlasné stanovisko nebylo získáno, zamítnutí z důvodu, že by došlo k omezení přístupu na okolní pozemky.) (6 pro, 1 nepřítomen)

503/11

Schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – pronajmout pozemky
A) p.p.č. 2430/1 o celkové výměře 1104 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené neobytné území, dálkový kabel, středotlaký plynovod
p.p.č. 2430/6 o celkové výměře 1445 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené neobytné území, dálkový kabel, středotlaký plynovod
žadatel: BERÁNKOVI Jiří a Monika, Cvikov
účel: ostatní plocha – výhledově zájem o odkoupení pozemků se záměrem výstavby RD a dílny. Z uvedeného důvodu žadatelé žádají o zachování pozemků v ploše smíšeného neobytného území dle ÚP Města Cvikov.
(6 pro, 1 nepřítomen)
B) p.p.č. 66 část cca 20 m˛ z celkové výměry 98 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: občanská vybavenost, izofona hlukové zátěže denní i noční
žadatel: PALUŠ Petr, Česká Lípa
účel: ostatní plocha (přístup do garáže)
(6 pro, 1 nepřítomen)

C) p.p.č. 100/4 o celkové výměře 58 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada;
ÚP: komunikace, izofona hlukové zátěže denní i noční,
vodovod pásmo Cvikov, středotlaký plynovod
žadatel: UREŠ Pavel, Cvikov
účel: zahrada (narovnání stavu dle skutečnosti)
(6 pro, 1 nepřítomen)

D) p.p.č. 47/1 o celkové výměře 79 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: centrální smíšené území, vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod
p.p.č. 3512/15 část cca 25 m˛ z celkové výměry 366 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, ostatní komunikace;
ÚP: centrální smíšené území, vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod
žadatel: PETERKOVI Stanislav a Martina, Cvikov
účel: zahrada (narovnání stavu dle skutečnosti)
(6 pro, 1 nepřítomen)

E) p.p.č. 192 o celkové výměře 64 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území, středotlaký plynovod
žadatel: LOHNERTOVI Ladislav a Lenka, Cvikov
účel: rozšíření zahrady s VB chůze a jízdy
(6 pro, 1 nepřítomen)

F) p.p.č. 3519/10 část cca 10 m˛ z celkové výměry 103 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: OP-ost. komunikace;
ÚP: smíš.obyt.území, vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod, hranice záplav. území Q100
žadatel: POKORNÝCH Vladimír Ing. a Jaroslava MUDr., Praha
účel: rozšíření zahrady
(6 pro, 1 nepřítomen)

G) p.p.č. 260 o celkové výměře 156 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území, biokoridor, hranice záplavového území Q100
p.p.č. 2468/2 o celkové výměře 64 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, ostatní komunikace; ÚP: smíšené obytné území
st.p.č. 277 o celkové výměře 68 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zastavěná plocha a nádvoří;
ÚP: smíšené obytné území, biokoridor, hranice záplavového území Q100
žadatel: ZORIĆOVÁ Soňa, Cvikov
účel: zahrada (narovnání stavu dle skutečnosti)
(6 pro, 1 nepřítomen)

I) p.p.č. 391/2 o celkové výměře 291 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území, záplavové území
žadatel: GUBENKO Alexej, Lindava
účel: zahrádka
(6 pro, 1 nepřítomen)

504/11
Odkládá návrh na řešení užívání pozemku města p.p.č. 828/17 k.ú. Cvikov, KN: zahrada; ÚP: centrální smíšené území; výměra 67 m2 do zpracování digitalizace k.ú. Cvikov. (6 pro, 1 nepřítomen)

505/11
Doporučuje ZM schválit prodej garáže na st.p.č. 1220 k.ú. Cvikov (ul.Tovární) za symbolickou 1,- Kč do vlastnictví Mirony Pastorové, Cvikov
a
ruší tímto usnesení rady ze dne 06.09.2011 č. 376/11 .
(6 pro, 1 nepřítomen)

506/11
Zajištění usnesení zastupitelstva ze dne 26.června 2008 usn.č. 2/1):

a) souhlasí s nabytím  pozemků do majetku města 
pozemky na sídlišti ve Cvikově - dle GP č. 1341-15/2008
p.p.č. 651/9 o výměře 24 m2
od: Jurkovičová Ludmila, Cvikov, Sídliště 596, právní nástupci po zemřelém Vladimíru Jurkovičovi, Cvikov, Sídliště 596
převod: dle dohody = město uhradí náklady související s notářským řízením rodiny Jurkovičových

Dále rada projednala

- návrh rozpočtu na r. 2012 - jako materiál na příští jednání , návrh vyrovnaného rozpočtu
56 mil. Kč

- připomínka člena rady k opravě překopů silnice III tř. ulice Československé armády – projednají SMC na Krajské správě silnic Lbc.kraje
a stavební technik možnost reklamačního řízení – odstranění závad z výstavby kanalizace firmou Pittner .

- Změna č. 3 Územního plánu – vyřazení velkých ploch pro dalších výstavbu – tím snížení využitelnosti území. Bude prověřen stav zpracování . Zajistí JUDr. Švehla.

- bere na vědomí žádost p.Touše o opravu komunikace ulice Wolkerova , bude předána k řešení SMC

JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Šárka Jakobi
místostarosta města             starostka města


↑ jdi na obsah stránky