• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

23. RaM 15.prosince 2009

Informace  z 23. schůze Rady města Cvikov dne 15.prosince 2009

 

Účast: ze 7 členů rady, přítomno 5, omluveni Ing. Beránek, PharmDr. Skopová

 

421/09

Rada souhlasí s prodloužením lhůty do 25.06.2010 pro sepsání směnné smlouvy mezi městem a manž. Jurajem a Monikou Draškovičovými, Cvikov dle usnesení zastupitelstva č. 4/3/a) ze dne 25.06.2009 směně pozemku k.ú. Cvikov p.č. 2970/2 (v majetku města) – část o výměře 77 m2 z celkové výměry 937 m2 za st.p.č. 693 (v majetku žadatelů) – část o výměře 55 m2  z celkové výměry 539 m2      (5 pro, 2 nepřítomni)

 

422/09

Rada souhlasí s prodloužením lhůty do 31.01.2010 pro sepsání kupní smlouvy na prodej pozemků k.ú. Cvikov p.č. 2743/8 – části cca 1000 m2 z celkové výměry 35146 m2 (dle GP) žadatelé: Miroslav a Anna Vránovi – prodej schválen ZM dne 25.06.2009 pod usnesením č. 4/4h) za účelem zahrady. (5 pro, 2 nepřítomni)

 

423/09

Schvaluje pronájem pozemků města p.p.č. 2752 o výměře 1252 m2 k.ú.Cvikov, dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: louky a pastviny

a zamítá pronájem pozemku p.p.č. 2694/1 z výměry 1490 m2 k.ú. Cikov (z důvodu užívání jiným řádným nájemcem) žadatel: VERONIKA ŠMÍDOVÁ, Praha 1, účel: zahrada (chov včel), za cenu 1,50 Kč/ m2/rok. (5 pro, 2 nepřítomni)

 

424/09

Odkládá návrh na vyvěšení záměru na základě žádosti Martiny Miksové, Praha, o prodej pozemku p.p.č. 1644 o výměře 3675 m2 k.ú. Cvikov, pro účely rekreace. (pozvat žadatele k osobnímu jednání k vysvětlení záměru). (5 pro, 2 nepřítomni)

 

425/09

Souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín pro věcné břemeno na pozemcích města p.č. 3600 (dle skutečného zaměření) k.ú. Cvikov, pro zařízení „kabelové vedení AYKY“ za úhradu 1000 Kč. (5 pro, 2 nepřítomni)

 

426/09

Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na pozemcích města p.č. 1261/14, 1261/27, 3628/1, 3628/5, vše v k.ú. Cvikov, pro zařízení „11 odběrných míst“ ulice K Zahrádkám Cvikov, úhrada 500 Kč. (5 pro, 2 nepřítomni)

 

427/09

Projednala návrh smlouvy o poskytnutí poradenských služeb v oblasti energetiky nabídka na zpracování návrhů -  úspora. Doporučuje stavebnímu technikovi vyvolat jednání se zástupci firmy – zda možný zápočet výdajů od celkové hodnoty úspory a vyvolat jednání s příspěvkovými organizacemi města a s.r.o. seznámit je s řešením a podmínkami. (5 pro, 2 nepřítomni)

Bere na vědomí, že je zpracovaný registr energetických rizik na všechny objekty města, veřejné osvětlení.

 

428/09

Projednala žádost p. Kovaleva Pavla, Cvikov, o pronájem 2 částí Městské tržnice pro účely zřízení kanceláře. Vzhledem k jinému účelu užívání nutné úpravy objektu (zateplení stropu, dveře, okna, elektrické vedení). Projednat možnost zainvestování na náklady nájemce a provedení zápočtu s nájemným (500,-  Kč/m2 a rok). Výše nákladů na úpravy nebytového prostoru bude projednána městem. Kontrola příští jednání rady. (5 pro, 2 nepřítomni)

 

429/09

Projednala návrh spolupráce a smlouvy o výhradním poskytování realitních služeb s realitní kanceláří REMAX na prodej vybraných objektů města, z důvodu vysoké výše provize firmy odkládá podpis smlouvy

a    u k l á d á    tajemníkovi MěÚ Ing. Peterovi provést prověrku trhu a porovnání nabízených cen realizace prodeje majetku města. (5 pro, 2 nepřítomni)

 

430/09

Schvaluje podpis mandátní smlouvy na „TDI pravidlený“ s Ivo Kolářem, stavitel – Stavební a technické práce, Cvikov, v souladu s provedeným výběrovým řízením. (5 pro, 2 nepřítomni)

 

431/09

Rada projednala žádost p. Miloslava Sochůrka, Nový Bor, ve věci stanovení výše ceny za pronájem pozemku k umístění prodejních stánků na Sídlišti, a to žádost o snížení a nevyhovuje žádosti o přepočet a potvrzuje platnost svého rozhodnutí o výši nájmu za pronájem pozemku. (5 pro, 2 nepřítomni)

 

432/09

Souhlasí s podpisem smlouvy s Libereckým krajem o příspěvku města na dopravní obslužnost na rok 2010 ve výši 404.460 Kč. Výdaj zahrnut v rozpočtu města na rok 2010. (5 pro, 2 nepřítomni)

 

433/09

Projednala a schvaluje  návrh na odpisy majetku města:

 

a)      příspěvkové organizaci:

v celkové hodnotě 28.18,10 dle přeloženého soupisu, který je v hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka. (5 pro, 2 nepřítomni)

 

b)      v organizaci města

728 – v celkové hodnotě 3 334,- Kč – Domě s pečovatelskou službou

121 – v celkové hodnotě 17 137,20 Kč – Tenisových kurtech

720-730 – v celkové hodnotě 58 882,90 Kč – Městském klubu kultury a Loutkové scéně

722 – v celkové hodnotě 241 596,39 Kč – Hasiči

(5 pro, 2 nepřítomni)

 

434/09

Schvaluje storno faktury DDM Cvikováček č. 200197 za pronájem sokolovny TJ Jiskra oddíl volejbalu Cvikov za měsíc únor až duben 2009, v souladu s usnesením rady má TJ Jiskra jako organizace zapojující se do organizovaných oficiálních soutěží užívání zdarma.

 

435/09

Pronájem nebytového prostoru, restaurace v objektu MKK Cvikov Nerudova ulice – v souvislosti s přechodem práva hospodaření k objektu Městkého klubu kultury z města příspěvkové organizaci. Městské kulturní středisko (dle zřizovací listiny) souhlasí s uzavřením smlouvy o ukončení nájmu nebytového prostoru se stávajících nájemcem Petr Umanem, Úštěk. Právo nájmu stávajícího nájemce nebytového prostoru přechází na příspěvkovou organizaci od 1.1.2010. (5 pro, 2 nepřítomni)

 

437/09

Souhlasí s pronájmem bytu na dobu 1 roku – byt 1+0 v č.p. 544 Mánesova ulice Cvikov II – nájemce Marie Čermáková, podnájemce Pavel Pytlík, Cvikov. (5 pro, 2 nepřítomni)

 

438/09

Souhlasí s podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o vzájemné spolupráci při poskytování služeb mezi městem a Sdružením obcí Libereckého kraje na akci 1 etapa Cyklostezka Stezka zdraví a to změna termínu plnění služeb – ukončení realizace 24 měsíců od schválení dotace. (5 pro, 2 nepřítomni)

 

439/09

Odprodej nemovitostí č.p. 242 v Lindavě – návrh kupujícího MUDr. Hodečka  o prodloužení termínu a snížení ceny. Rada nesouhlasí s prodloužením termínu realizace. Žádost nebyla podána v termínu na ZM, nesouhlasí s likvidací nebo úhradou za likvidaci nepotřebného stavebního materiálu. (5 pro, 2 nepřítomni)

 

440/09

Projednala a bere k dalšímu posouzení členy rady návrh na kamerový systém v rámci varovného systému – návrh spolupráce s agenturou regionálního rozvoje: digitální povodňová mapa + možnost rozhlasu + čidla stavu vody + kamery + signalizace. Další možnost řešení v rámci Svazku obcí Novoborska – bezdrátové rozhlasy – zažádáno o dotační titul. (5 pro, 2 nepřítomni)

 

Dále rada projednala a

 

-         vzala na vědomí průběžnou zprávu o prováděné kontrole likvidace odpadů u podnikajících subjektů

-         bere na vědomí odstoupení Ivany Loubkové, Cvikov, od žádosti na pronájem části objektu č.p. 295 Komenského ulice Cvikov I

-         odkládá žádost Stavokombinátu Invest o prodloužení termínu realizace smlouvy na prodej pozemku na příští zasedání rady

-         nepřijímá nabídku na zhotovení nástěnných kalendářů města

-         připomínku členů rady, zda je započítáván příjem z nebytových prostor města v zařízeních, které byly předány s právem hospodaření příspěvkovým organizacím, ke snížení výdajů bude předána k ověření vedoucímu finančního odboru

-         návrh vyhlášky o odpadech včetně právního rozboru předán k připomínkování – návrh na příští zasedání rady

-         bere na vědomí informaci příspěvkové organizace Mateřská škola Sídliště Cvikov – uzavření školy od 21.12.2009 z důvodu malého počtu dětí

-         bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna ve dnech 21. a 22.12.2009 v Základní škole a Mateřské škole Bohumila Hynka Cvikov

 

 

JUDr. Jaroslav Švehla                                                                              Mgr. Ivo Čeřovský

místostarosta města                                                                                  starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky