• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

23. RaM 18.listopadu 2003

Informace z jednání Rady města Cvikova 23. schůze 18. listopadu 2003

 

251/03

Projednala návrh podkladů pro zadání  poptávky na projektovou dokumentaci rekonstrukce budovy MěÚ – kompletní zpracování prováděcí PD ve všech profesích včetně rozpočtu a výpisu materiálu pro výběrové řízení. Návrh 2 variant – 1. varianta  předpoklad výdajů na rekonstrukci objektu  4228 tis. Kč – předpoklad výdajů na PD 307 tis.Kč, 2.varianta předpoklad výdajů na rekonstrukci objektu 7923 tis. Kč – předpoklad výdajů na PD 530 tis.Kč.

Rada projednala a doporučuje ZM schválit a přijmout nabídku  smluvní ceny zpracování PD  ing. Dostála na zpracování prováděcí PD u 1.varianty ve výši 135 tis.Kč, u 2 varianty 183 tis. Kč již  s ohledem za zpracování dokumentace  stávajícího stavu objektu . Výdaje budou v rozpočtu města na rok 2004.

(hlasování 5 pro)

252/03

Návrh Městského klubu kultury na uspořádání hudebního festivalu v září 2004  - návrh bude předložen ZM na vědomí se stanoviskem rady  zamítnutí návrhu a doporučení zajistit pouze samostatný koncert některé hudební skupiny a termínu polovina měsíce června.

(hlasování 6 pro)

253/03

Souhlasí s pronájmem části pozemku 1154/1 v k.ú. Cvikov p.Dvořákové Lence, bytem Cvikov  pro účely zahrádky (ukončení nájmu p.Šurkalovou).

(hlasování 5 pro)

254/03

Pověřuje starostu města zajištěním zápisu příspěvkové organizace DDM Cvikováček do obchodního rejstříku (zřizovací listina z r. 1994 na dobu neurčitou, výpůjčka majetku do 31.8.2005).

(hlasování 5 pro)

 

255/03

K usn. 166/03 – pozemky od Státního statku Bílý Kostel – Státní statek Cvikov s.p. v likvidaci – možnost přímého prodeje – návrh likvidátora na smluvní cenu pozemků – pozemky v k.ú. Lindava 100 tis. Kč, pozemky v k.ú. Cvikov 227 tis. Kč. Rada nedoporučuje ZM schválit cenu, pověřit starostu dalším jednáním se Státním statkem  na snížení ceny, zjištění možnosti výjimky a bezplatného převodu vzhledem k tomu,že se jedná o pozemky občanské vybavenosti u bytových jednotek.

(hlasování 6 pro)

256/03

Žádost kynologického klubu na příspěvek ve výši 118 tis.Kč na přístavbu sociálního zařízení  - doporučuje ZM zahrnout akci do rozpočtu města na rok 2004.

(hlasování 5 pro)

257/03

Souhlasí s pronájmem části pozemku – zpevněné plochy dětského hřiště v Dělnické ulici k uskladnění stavebního materiálu p. Danielovi Bednářovi,bytem Cvikov,  na dobu 25.11.2003-31.3.2004. Cena pronájmu 500,- Kč měsíčně.

(hlasování 4 pro, 1 zdržel)

258/03

K usn. 48/03 digitální technická mapa – nabídka zpracování a zprovoznění stávajících podkladů do digitální podoby  a zpracování dalších podkladů (modul katastrální mapy, propojení se souborem popisných info, územní plán, instalace systému, uliční graf, mapa čísel popisných, obyvatelé, mapa majetku města, relatační databáze ..) firmy Hrdlička Praha. Nabídková cena 140 tis. Kč.

Rada pověřuje starostu města jednáním s firmou Hrdlička Praha k digitálním mapám, zpracovat podklady pro jednání ZM a doporučuje ZM zahrnout výdaje do rozpočtu města .

(hlasování 6 pro)

259/03

Schválila změny cen služeb Městské knihovny Cvikov od 1.1.2004 – registračního poplatek  pro občany nad 70 let  0,-Kč, délka platnosti uživatelského průkazu, zvýšení mezivýpůjčního  poplatku na 10,- Kč.

(hlasování 6 pro)

260/03

Návrh rozpočtu TJ Dynamo Lindava na rok 2004 – kabiny TJ – požadavek na 100 tis. Kč na opravu sociálního zařízení, 108 tis. Kč na činnost. Bude zahrnuto do návrhu rozpočtu města a schválení  na ZM dle možností.

(hlasování 6 pro)

261/03

Zajištění usnesení ZM – umístění retardéru v ulici Nerudova a Komenského – rada doporučuje zajištění retardéru v ulici Nerudova  (kladné stanovisko projektanta) a znovu posouzení umístění dalšího retardéru v ulici Komenského v prostoru u zastávky, omezení výjezdu ze sídliště na hlavní silnici.

(hlasování 6 pro)

 

Dále rada projednala a  

- seznámila se s návrhem mandátní smlouvy Mgr. Hrubešové na projednávání přestupků a právní pomoci – tři alternativy

- vzala na vědomí dopis DDM Cvikováček  - oznámení o ukončení činnosti a smluv týkající se fotbalového oddílu a fotbalového areálu  - město bude muset pravděpodobně převzít oddíl , možnost zřízení samostatného klubu -  vyvolání  jednání ke zprovoznění sauny – další postup ohledně fotbalového oddílu podle výsledku jednání se zástupci oddílu, získání lidí do výboru

- vzala na vědomí dopis MUDr. Schneebergera za  Dětskou léčebnu Cvikov – poděkování za příspěvek města k zakoupení fritézy

 

 

 

- žádost p.Chaloupky ve věci pořádání trhů v r.2004 – překládá na příští jednání rady

- seznámila se s návrhem na uzavření smlouvy na projektovou přípravu – rybník u DPS, včetně zajištění dotace z SFŽP – jednání 27.11.03 – místostarosta projedná návrh rady -  úhrady projektu po zajištění dotace – materiál bude předložen znovu na příští schůzi rady

- žádost p. Langa Jaroslava ve věci převodu pozemků od města – bude došetřeno zda byla uzavřena smlouva o koupi pozemku

- bude provedena prohlídka v areálu dětského hřiště v Dělnické ulici ve věci pronájmu části pozemku p.Melicherčíkovi, zda nedojde k omezení přístupu na hřiště

- odkládá žádost p.Radové na změnu užívání nebytového prostoru v čp. 56 – přemístění knihovny a zřízení prodejny polotovarů a bufetu na příští schůzi rady – bude prověřena platnost smlouvy a podmínek výběrového řízení pronájmu

 

poznámka:

účast členů rady na jednání : přítomno 6 ze 7 členů

 

 

JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr.Ivo Čeřovský

  místostarosta města                      starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky