• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

23. RaM 18.prosince 2001

Usnesení Rady města CVIKOV z 23. schůze dne 18. prosince 2001

 

Kontrola usnesení

102/01 -  kronika - trvá

124/01 -  kan. přípojka – návrh smlouvy na převod předložen do konce roku, zaměření, kolaudační řízení

176/01 – výjimka z vyhlášky 1/01 Praha - trvá

189/01 - infocentrum – v rámci miniregionu – žádost o dotace z malých projektů - trvá

203/01 - čp.35 – ing. Dostál – nedoporučuje převod, nejde opravit, demolice cca 500 tis.Kč

toto stanovisko půjde na ZM s doporučením demolice, revokace usnesení rady, viz dnešní jednání dále k usn. 203/01 – převod čp.35 v ČSA – požádat o převod části pozemku k zajištění přístupu

220/01 – pronájem bytu p. Maxová – leden 2002

227/01 – financování nákupu hasičského auta – informace pro ZM

vyřadit z kontroly: 205/01, 230/01, 228/01, 229/01

 

232/01

- Vzala na vědomí informaci o stanovisku přednostky k otevřenému dopisu ve věci záchranného systému a informaci o jednání v Novém Boru.

 

233/01

- K usnesení 227/01 k nákupu a financování hasičského auta – vybrána firma F-Line, akontace ve výši 2.256 tis. Kč, měsíčně platby 65 tis. Kč, zahrnuto pojištění a služby.

 

234/01

- K usnesení 203/01 převod čp. 35 – Československé armády Cvikov od Okresního úřadu – přehodnocení – jako historický majetek musí být převeden na město, OKÜ získal zájemce o jeho prodej. Souhlasí s revokací usn. 203/01 a doporučení nabytí majetku.

 

235/01

- Schválila odpis hmotného investičního majetku a potravin dle soupisu na základě provedení inventarizace HIM města k 31. 12. 2001.

 

236/01

- Schválila výplatu odměny řediteli SMC p. Maděrovi ve výši ˝  měsíční hrubé mzdy.

 

O p r a v a   č í  s l o v á n í    u s n e s e n í   r a d y :

 

č. 2l0/01  ze dne 4. 12. 2001  na  230/01

č. 211/01 ze dne 11. 12. 2001  na  231/011

 

 

 

                 Petr Kořínek                                                  Jaroslav Hanzlíček

                 místostarosta                                                    starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky