• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

23. RaM 2.prosince 2008

Informace z jednání 23. schůze Rady města Cvikova ze dne 2. prosince 2008

 

Účast na jednání: přítomno: 7 členů rady

335/08

Schvaluje odpis majetku města ve správě příspěvkové organizace města Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka  Cvikov dle návrhu v celkové hodnotě  38 317,80 Kč pro základní školu a v hodnotě 27382,- Kč zařízení školní jídelny. hlasování: 7 pro

336/08

Schvaluje odpis majetku města ve správě příspěvkové organizace města Mateřská škola Sídliště Cvikov dle náv rhu v celkové částce   30232,- Kč. hlasování: 7 pro

337/08

Nesouhlasí s převodem nájmu bytu v č.p. 261 Vančurova ulice Cvikov II z důvodu, že žadatelé nemají uhrazeny pohledávky vůči městu.

hlasování: 7 pro

338/08

Souhlasí s převodem nájmu nebytového prostoru  prodejny v č.p. 99 Komenského ulice Cvikov I na a.s. YUCATANA a.s. Mikulášovice. hlasování 6 pro,1 nepřítomen

339/08

Projednala návrh vyhlášky o 2. etapě privatizace bytů města a prodej domů, doporučuje dopracovat o zásady prodeje domů, návrh prodeje za 1/3 odhadní ceny nájemcům, ostatním kupujícím za odhadní cenu. Materiál bude předán k připomínkování členům zastupitelstva s tím, aby připomínky podali do 14 dnů, aby mohl být materiál předán ke konečnému  schválení  ZM dne 22.1. 2009. hlasování: 7 pro

340/08

Souhlasí s pronájmem veřejného prostranství – chodníků a parkovacího stání v prostoru náměstí pro konání prodejních trhů v r. 2009, nájemce p. Chaloupka. hlasování: 7 pro

341/08

Jmenuje členy školské rady :  Mgr. Šárka Jakobi, Marta Studničná. Lenka Šípová. hlasování 7 pro

342/08

Souhlasí s dočasným uzavřením pobočky pošty v Lindavě z technických důvodů do doby vyřešení prodeje domu č.p. 242 Cvikov část Lindava. Požaduje zajistit poštovní obslužnost Lindavy. hlasování: 7 pro

343/08

Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  mezi městem a

-         ČEZ Distribuce, a.s.  Děčín   (č. smlouvy IV-12-4006273/S001)- pozemek p.č. 1261/3 k.ú. Cvikov o výměře 2 323 m2, ostatní plocha – pro zařízení ČEZ na nové odběrné místo,  za úplatu 5 tis. Kč. hlasování 7 pro

-         Danielem Bednářem, bytem Cvikov – pozemek p.č. 3680/3 k.ú. Cvikov o výměře 3 243 m2  pro zřízení přípojky el. energie pro fotovoltaickou elektrárnu za úhradu 5 000,- Kč.  hlasování 6 pro, 1 zdržel

344/08

Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem a

-         ČEZ Distribuce a.s. Děčín – pozemek  3011/17,3011/27,3054/2,3062/6,3729/1 k.ú. Cvikov  rozšíření KNN 9xOM za úplatu 900,- Kč.  hlasování 7 pro

-         Ředitelstvím silnic a dálnic ČR – pozemek  p.č. 3820 ostatní plocha  k.ú. Cvikov, na umístění zařízení pro měřič rychlosti u silnice I/13, úhrada 179.- Kč. hlasování 7 pro

345/08

Nesouhlasí se změnou správce finančních prostředků města - zamítá nabídku firmy Profit Investment v.o.s.  hlasování 7 pro

346/08

prodej pozemků p.č. 659/2 a 659/3 k.ú. Lindava 

Doporučuje ZM revokovat usnesení č. 2 /C/ f   o prodeji p. Dytrichovi,bytem Lindava  z důvodu odstoupení od žádosti. hlasování: 7 pro

347/08

Pozemky - NABYTÍ do majetku města

a)        Doporučuje ZM  souhlasit s nabytím  p.č. 571/2 o výměře 565 m2 k.ú. Drnovec , druh pozemku: ost.plocha-komunikace; dle ÚP: ostatní plocha-cesta, účel: zachování komunikace; bezúplatný převod od: ČR – Státní statek Bílý Kostel, s.p. v likvidaci, Hrádek n/Nisou

hlasování: 7 pro

Doporučuje ZM souhlasit s nabytím  p.č. 300/2 o výměře 874 m2 k.ú. Trávník u Cvikova

druh pozemku: ost.plocha-neplodná půda; dle ÚP: ostatní zeleň, účel: na pozemku veřejně prospěšná stavba (osvětlení)+pro příp. rozšíření stávající komunikace v majetku města; bezúplatný převod od: ČR – Státní statek Bílý Kostel, s.p. v likvidaci, Hrádek n/Nisou

hlasování: 7 pro

Doporučuje ZM souhlasit s nabytím  p.č. 2331/2 o výměře 1332 m2 k.ú. Lindava , druh pozemku: ost.plocha-komunikace; dle ÚP: ostatní plocha-komunikace, účel: zachování komunikace; bezúplatný převod od: ČR – Státní statek Bílý Kostel, s.p. v likvidaci, Hrádek n/Nisou, hlasování: 7 pro

348/08

 Pozemky -   směna  Chodník Cvikov-Svor

            Doporučuje ZM souhlasit s uzavřením  směnné smlouvy mezi Městem Cvikov a Květoslavou Mihalenko, bytem Česká Lípa, Růženou Noskovou, bytem Česká Lípa, Janou Raab, bytem Česká Lípa, Miloslavem Veselým, bytem Cvikov a Zdeňkem Veselým, bytem Nový Bor - směna veřejnou stavbou dotčené části pozemků rodiny Veselých za pozemek pro výstavbu RD za ubytovnou DDM Cvikováček p.p.č. 2363/13 o výměře 996 m2 v k.ú. Cvikov (s upozorněním na užívací právo třetí osoby - s.r.o. BIOCHOV do   1.1. 2010). hlasování: 7 pro

349/08

Pozemky - PRODEJ           

a)     Doporučuje ZM  souhlasit s prodejem p.č. 3022/1 – k.ú. Cvikov, části dle GP z celkové výměry 5440 m2 účel: zahrada, druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: zastavitelné území-smíšené obytné území, GP dle jednotlivých zahrádek a následný prodej, s  upřednostněním současných nájemců  za cenu 100 Kč/m2 + příslušenství, koupě nejpozději do 30.6.2008. Poté neprodané části   nabídkou dalším zájemců o koupi pozemku.

Žadatelé : stávající nájemci zahrádek              

Marie BOESOVÁ, Mánesova 545, Cvikov

Eva JANKECHOVÁ, Vančurova 601, Cvikov

Josef a Věra KLEMENTOVI, Družstevní 174, Cvikov

Stanislav a Věra LINHARTOVI, Martinovo údolí 470

Ria RUDOLFOVÁ, Švermova, Jablonné v Podještědí

Petr a Dagmar SOUČKOVI, Merboltice 131, Děčín

Věra TEJMLOVÁ, Sídliště 588, Cvikov

Josef ZELENKA, Musílkova 54, Praha 5 (nájemce=Hana Máslíková)

hlasování: 7 pro

b) Doporučuje ZM odložit projednání žádosti o koupi pozemku p.č. 746/1 část dle GP (cca 5000 m2) z celkové výměry 21653 m2 k.ú. Cvikov (Mart.údolí), druh pozemku: orná půda; dle ÚP: NÚ-smíšené neobytné území (návrhová plocha), žadatel: Jiří SVOBODA, Cvikov, Slovanka 189, účel: výstavba objektu-haly na ekologickou likvidaci autovraků, hlasování: 5 pro, 2 proti

c) Doporučuje ZM souhlasit s prodejem p.č. 3445/7 o výměře 260 m2 k.ú. Cvikov   (Martinovo údolí), druh pozemku: zahrada; dle ÚP: ZÚ-smíšené neobytné území, žadatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1106, účel: scelení pozemků.  hlasování: 7 pro

d) Doporučuje ZM souhlasit se směnou pozemků města p.č. 609 -část dle GP z celkové výměry 399 m2 k.ú.Drnovec, druh pozemku: ostatní plocha-silnice; dle ÚP: ostatní plocha – komunikace za část p.č. 195, žádost: Oldřich a Zdenka GAJDOŠOVI, Cvikov, Drnovec 90

účel: zahrada , zaměření části pozemku pro směnu nesmí bránit napojení na komunikaci p.č. 3174/2 v k.ú. Kunratice u Cvikova. hlasování: 7 pro

e) Doporučuje ZM nesouhlasit s prodejem pozemku p.č.st. 70 o výměře 201 m2  k.ú. Lindava                                   

žadatel: Josef a Světlana VOLEJNÍKOVI, Ústí nad Labem, Růžový Palouček 12, souhlasí s provedením zaměření sklepů v této části k.ú. Lindava k upřesnění vlastnictví sklepů

hlasování: 7 pro

f) Doporučuje ZM  nesouhlasit s prodejem p.č. 930 o výměře 879 m2 k.ú. Naděje, žadatelé: Radek DUBEN, Doksy, 5.května 31, Václav SOUDIL, Cvikov, Naděje 57

Doporučuje pronájem vlastníkům sousedících pozemků.Po projednání  zájmu o pronájem rozdělení pozemků a pronájem. hlasování: 7 pro

g) Doporučuje ZM  souhlasit s prodejem   p.č.st. 133 o výměře 144 m2 k.ú. Lindava, druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: NÚ-louky,pastviny+záplavové území, p.č. 415 o výměře 349 m2, druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: NÚ-louky,pastviny+záplavové území, žadatel: Josef a Květoslava ŘÍHOVI, Lindava 307, účel: zajištění příjezdové cesty na vlastní pozemky, prodej za cenu 20 Kč/m2 + příslušenství    hlasování: 7 pro

350/08

Zpracování nového Územního plánu města v souladu s novým stavebním zákonem a na základě připomínek ke stávajícímu ÚP – bere na vědomí informaci z komise rozvoje městě o možnosti provedení změny č. 3  - další informace prověří předseda komise Ing. Dostál a starosta města Mgr. Čeřovský.

351/08

Souhlasí se stávajícím  využitím  pozemku p.č. 3812/8  o výměře 7179 m2 v k.ú. Cvikov (OP-neplodná půda) (dle ÚP: smíšené neobytné území) pouze pro účely zahrady k  pronájmu. V případě prodeje vyzvat vlastníka nemovitosti na st.p. 850 k.ú. Cvikov a případně nájemce.

hlasování: 7 pro

352/08

Nabídka využití viaduktu na p.č. 2379 pro kulturní účely a volnočasové aktivity se zapojením města. Záměr projedná komise rozvoje města .

353/08

a) souhlasí s pronájmem

p.č.st. 89 o výměře 162 m2 k.ú. Lindava

druh pozemku: zbořeniště; dle ÚP: nezastavěné území-louky,pastviny

p.č.st. 90 o výměře 133 m2

druh pozemku: zbořeniště; dle ÚP: nezastavěné území-louky,pastviny

p.č. 555 o výměře 1025 m2

druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: nezastavěné území-louky,pastviny

p.č. 564 o výměře 755 m2

druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: nezastavěné území-louky,pastviny

p.č. 1971/1 o výměře 749 m2

druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: nezastavěné území-louky,pastviny

p.č. 2085 o výměře 432 m2

druh pozemku: ostatní plocha-komunikace; dle ÚP: ostatní plocha-cesta

žadatel: Tomáš JOR, Lindava 75

účel: ostatní-pastva pro koně,sekání trávy    

vyjma komunikace p.č. 2085, pronájem za cenu 1 Kč/m2/rok

hlasování: 7 pro

b) souhlasí se změnou smlouvy o pronájmu pozemku  č. 307, p.č. 2883/21 k.ú. Cvikov  snížení pronájmu (zahrada) z pronajaté celk.výměry 1401 m2 na 650 m2 z důvodu celoročního zamokření pozemku, nájemce : Jan MIKUŠ, Cvikov, Žitavská 56, za podmínky zachování vstupu na uvolněnou část pozemku, která bude nabídnuta k dalšímu pronájmu.

hlasování 7 pro

354/08

Schvaluje rozpočtovou změnu č. 24, hlasování 7 pro

355/08

Doporučuje ZM  schválit  rozpočtovou  změnu  č. 25 dle návrhu. hlasování  5 pro 1 zdržel 1 nepřítomen

356/08

Doporučuje ZM vyhlásit Rozpočtové provizorium na r. 2009 následovně:      

Do doby schválení rozpočtu města v zastupitelstvu, v návaznosti na § 13 rozpočtových pravidel, vydá zastupitelstvo města  pravidla potřebná k zajištění plynulosti hospodaření pro vlastní rozpočet a ostatní rozpočtové soustavy, financované z rozpočtu města, tzv. rozpočtové  provizorium, platné od 1. ledna 2009.

P r a v i d l a :

Celkové běžné výdaje z rozpočtu města nepřekročí roční výši  43 291 000,- Kč, tzn. výši běžných výdajů schváleného rozpočtu na rok 2008. Běžné výdaje budou uvolňovány   v podílu 1/12 z vymezených ročních objemů. Příkazcům operací (odpovědní pracovníci za účetní operace) budou stanoveny závazné vztahy nepřekročitelných výdajů.

Nad tento podíl budou uvolňovány poskytnuté účelové dotace z vyšších rozpočtů jako jsou sociální dávky a podobně. Nad rámec vymezených objemů budou dle sjednaných platebních kalendářů hrazeny případné splátky jistin k úvěrům, úroky z úvěrů a probíhající investiční akce. Rozpočtové příjmy a výdaje, uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. hlasování: 7 pro

357/08

Doporučuje ZM schválit vyhlášku o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství č. 2/2008, včetně přílohy a zapracování připomínek. hlasování 6 pro, 1 proti

358/08

Bere na vědomí k připomínkování návrh rozpočtu města na r. 2009, který bude dán jako pracovní materiál na vědomí ZM.

359/08

Doporučuje ZM pověřit radu města ke schválení rozpočtových opatření na zasedání 30.12. 2008 (přijaté dotace v závěru roku, rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu). Provedená rozpočtová opatření budou předložena na vědomí na lednovém zasedání 2009.

hlasování 7 pro

Dále rada projednala:

a)     žádost  občanského sdružení Lussatia  Cvikov o příspěvek na činnost v r. 2009 ve výši 50 tis. Kč bude zahrnut do návrhu rozpočtu města na r. 2009

b)     bere na vědomí návrhy pro záběry  města na video

c)      bere na vědomí informaci o rozhodnutí Krajského soudu v Liberci o zamítnutí výkonu rozhodnutí odstranění stavby – stavebník p.Krejčí  (Pekelné doly) a pověřuje tajemníka MěÚ a místostarostu města prověřením zamítnutí

d)     bere na vědomí informaci o přípravě účetnictví města na platbu DPH

e)     bere na vědomí informaci stavebního technika MěÚ o zajištění úkolů rady:

-         zajištění zrušení septiků v Mánesově ul. je zařazeno do návrhu roku 2009

-         otázka zřízení parkovacích míst v ulici Mánesova je podmíněno povolením pokácení vzrostlých stromů, bude provedena další prohlídka po písemném vyjádření  referentky  životního prostředí

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                         starosta města


↑ jdi na obsah stránky