• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

23. ZaM 10.prosince 2009

Usnesení  z  23. zasedání Zastupitelstva města Cvikova konaného dne 10. prosince  2009  v Městském klubu kultury Cvikov

 

Účast :

z 21 členů zastupitelstva      přítomno    21 členů

 

Zastupitelstvo města projednalo a  

 

1/

Bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

a

schvaluje revokaci usnesení ZM  bod č. 11/  ze dne 18.9.2008 (projekt SCHKOLA- EVROPSKÝ ŠKOLNÍ MODEL)

hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni  Ing. Beránek, Ing. Vojtěch D.

 

 

2.      pozemky 

 

2-1)            směna

 

a)   schvaluje změnu usnesení zastupitelstva města č. 6/A/a ze dne 03.05.2007 (v souvislosti se směnou ad b):

a prodej části p.p.č. 29/1 (dle návrhu GP č. 1306-342/2007 oddělení části pod novým p.p.č. 29/8)

schválený prodej pozemků v k.ú. Cvikov pro výstavbu marketu - kupující s.r.o. Stavokombinát Invest Liberec

hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni  Ing. Beránek, Ing. Vojtěch D.

 

b)      schvaluje směnu pozemků

část p.p.č. 29/1 -dle GP č. 1306-342/2007 p.p.č. 29/8 o výměře 5 m2 k.ú. Cvikov       

KN: zahrada; ÚP: smíšené neobytné území; ocenění: 500 Kč

vlastník: Město Cvikov

za

část p.p.č. 29/4 -dle GP č. 1306-342/2007 p.p.č. 29/9 o výměře 10 m2 k.ú. Cvikov       

KN: zahrada; ÚP: smíšené neobytné území; ocenění 1000 Kč

vlastník: STUDECKÝCH Milan a Radka, Cvikov

účel: uvedení do souladu s projektovou dokumentací (výstavba marketu)

rozdíl v ocenění: doplatek 500 Kč ve prospěch m.Studeckých+veškeré náklady uhradí Město Cvikov

hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni  Ing. Beránek, Ing. Vojtěch D.

 

c)   schvaluje směnu pozemků

      p.p.č. 568/3 –dle GP č. 216-507/2008 díly d+g o výměře 22 m2 k.ú.       Drnovec       

                           KN: ostatní plocha-komunikace; ÚP: ostatní plocha (komunikace);

                           ocenění: 440 Kč  vlastník: Město Cvikov                                        

      za

      st.p.č. 21 - dle GP č. 216-507/2008 díl b o výměře 5 m2 sloučený do nového      p.p.č. 51/2 o celkové výměře 22 m2 k.ú. Drnovec KN: zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: smíšené obytné území; ocenění 500 Kč

      p.p.č. 51 - dle GP č. 216-507/2008 díl a o výměře 16 m2 sloučený do nového p.p.č. 51/2 k.ú. Drnovec   KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území; ocenění 1600 Kč

      p.p.č. 52 - dle GP č. 216-507/2008 díly c+f o výměře 17 m2 k.ú. Drnovec       

                        KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území; ocenění 1700 Kč   

      vlastník: ZETKOVÁ Lenka, Cvikov      

      účel: narovnání stavu, zachování průjezdnosti komunikace

      směna s doplacením  rozdílu v ocenění +1/2           příslušenství 

 

      a 

      zamítá směnu (prodej)  části pozemku p.č. 53/2 v k.ú. Drnovec

      – žadatel  :        Lenka Zetková, Cvikov

       hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni  Ing. Beránek, Ing. Vojtěch D.

 

 

2-2)      pozemky – prodej

 

a)  schvaluje prodej  st.p.č. 158/2 o výměře 11 m˛  k.ú. Trávník u Cvikova

      KN:  zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: smíšené obytné území

      kupující: DĚDINOVI Antonín a Jitka, Praha ,

     účel: sjednocení pozemku,  za cenu 100 Kč/m˛ + příslušenství

      hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni  Ing. Beránek, Ing. Vojtěch D.

           

b)   schvaluje prodej  p.p.č. 568/1 –část (dle geometrického zaměření) z celkové výměry

      2985 m˛  k.ú. Drnovec, KN: ostatní plocha – ostatní komunikace, ÚP: komunikace

      kupující: DIČKOVI Zdeněk a Helena, Cvikov ,

      účel: rozšíření plochy (garáž)za cenu 20 Kč/m˛ + příslušenství

      hlasování : 17 pro, 0 proti, 2 zdrželi  p.Hanzlíček, p. Tichý, 2 nepřítomni  Ing. Beránek, Ing. Vojtěch D.

 

c)  schvaluje prodej p.p.č. 25/1 o výměře 157 m˛  k.ú. Drnovec

      KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území,      účel: zahrada

      za cenu 100 Kč/m˛ + příslušenství

      kupující DIČKOVI Zdeněk a Helena, Cvikov

      a

     zamítá žádost o koupi pozemku žadatel : RENFUS Roman, Praha

     hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni  Ing. Beránek, Ing. Vojtěch D.

 

d)   schvaluje prodej p.p.č. 264/1 –část z celkové výměry 676 m˛  k.ú. Cvikov

      KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území, biokoridor

      p.p.č. 3532/5 o výměře 31 m˛  k.ú. Cvikov

      KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území

      kupující: KOŠTEJNOVI Ladislav a Anita, Cvikov

      účel: příjezdová cesta a zahrada,   za cenu 100 Kč/m˛+ příslušenství

      hlasování 18 pro, 0 proti, 1 zdržel p. Hanzlíček, 2 nepřítomni Ing. Beránek, Ing.Vojtěch

 

e)   doporučuje  prodej p.p.č. 2096 –část z celkové výměry 1117 m˛  k.ú. Lindava

      KN: ostatní plocha – ostatní komunikace, ÚP: komunikace

      kupující: PAČINKOVI Jiří a Anna, Lindava                             

      účel: zajištění vstupu k budově ,     prodej za cenu 20 Kč/m˛+ příslušenství          

      hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni  Ing. Beránek, Ing. Vojtěch D.     

 

3)  Schvaluje doplnění  změny č. 3 Územního plánu města  - body 3/77 -83

      (hlasování k jednotlivým návrhům uvedeno v zápisu)

 

4/ 

a)      Bere na vědomí návrh  rozpočtu města na rok 2010  s tím, že po připomínkování a zapracování připomínek a podnětů členů zastupitelstva bude předložen ke schválení v měsíci lednu 2010.

 

b)      Do doby schválení rozpočtu města v zastupitelstvu, v návaznosti na § 13 rozpočtových pravidel, vydává zastupitelstvo města  pravidla potřebná k zajištění plynulosti hospodaření pro vlastní rozpočet a ostatní rozpočtové soustavy, financované z rozpočtu města, tzv. rozpočtové  provizorium, platné od 1.ledna 2010.

      hlasování  20 pro, 1 nepřítomen  Ing. Beránek

 

c)      Schvaluje   P r a v i d l a :

 

Celkové  běžné  výdaje  z rozpočtu  města  nepřekročí  roční   výši   46 609 000,- Kč ( 46 085 000,- Kč + 524 000,- Kč / Soc.fond / ), tzn.  výši  běžných  výdajů  schváleného   rozpočtu    na  rok  2009.   Příkazcům   operací ( odpovědní pracovníci za účetní operace ) budou stanoveny závazné vztahy nepřekročitelných ročních  výdajů.

 

Nad tento podíl budou uvolňovány poskytnuté účelové dotace z vyšších rozpočtů jako jsou sociální dávky  a podobně.

 

Nad rámec vymezených objemů budou dle sjednaných platebních kalendářů hrazeny případné splátky jistin  k úvěrům, úroky z úvěrů, probíhající investiční akce a faktury týkající se minulého účetního období ( převážně prosince ).

 

Rozpočtové příjmy a výdaje, uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

hlasování  19 pro, 2 nepřítomen  Ing. Beránek, p. Tichý

 

5/ 

Schvaluje rozpočtová opatření číslo 11 a pověřuje radu města ke schválení rozpočtových opatření na zasedání dne 29.12.2009, tzn. přijaté dotace v závěru roku, rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu. Provedená rozpočtová opatření budou předložena na vědomí na lednovém zasedání zastupitelstva města.

hlasování  20 pro, 1 nepřítomen  Ing. Beránek

 

6/ 

Schvaluje znění smlouvy o dílo  na provedení díla „Rekonstrukce multifunkčního centa SEVER ve Cvikově „  mezi městem a zhotovitelem Sdružení „CVIKOV SEVER – EG“ Česká Lípa   a pověřuje starostu jejím podpisem.

hlasování  20 pro, 1 nepřítomen  Ing. Beránek

 

7/

Schvaluje znění smlouvy  na zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu mezi městem a firmou Marius Pedersen  na zajištění komplexních služeb  při nakládání s komunálním odpadem  a pověřuje starostu jejím podpisem.

hlasování  19 pro, 1 nepřítomen  Ing. Beránek, 1 nehlasoval p. Petržela

 

8/

Schvaluje  Změnu pravidel pro prodej domů a bytů města – bod 3a) a 4a) výše ceny  a to z 1 třetiny odhadu  na 1 pětinu / po uplynutí 12 ti měsíců  z 1 poloviny na 1 třetinu  odhadu.

hlasování 19 pro, 1 proti p. Vojtěch M., 1 zdržel p.Hanzlíček

 

9/

Schvaluje snižení prodejní ceny bytu č. 11 v č.p. 558 Sídliště Cvikov II

na 400 tis. Kč včetně provize realitní kanceláře.

hlasování:  20 pro, 1 zdržel p. Tuma

 

10/

Schvaluje odpis majetku města dle návrhu v celkové hodnotě 164 772,80  Kč.

hlasování: 21 pro

 

11/

Bere na vědomí zprávu o stavu kostela (farář P. Rudolf Repka)

 

12/

Neschvaluje  zrušení Městské police dle návrhu  člena zastupitelstva p. Jiřího Tichého.

hlasování: 1 pro p. Tichý, 19 proti, 1 zdržel p. Tuma

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla              Mgr. Ivo Čeřovský

                        místostarosta města                             starosta města


↑ jdi na obsah stránky