• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

23. ZaM 3.listopadu 2005

Usnesení z 23.zasedání Zastupitelstva města Cvikov dne 3.listopadu 2005

 

Účast členů zastupitelstva na jednání:

z 21 členů zastupitelstva : 

Marta Studničná, Petr Kořínek , ing. Miroslav Hokr, ing. Zbyněk Kraus, Daniela Hanušová, Břeněk  Henke, Pavel Cyrus, Pavel Kovalev, Michal Vojtěch, Dr. ing. Dalibor Vojtěch, Mgr. Jiří Walter, Vladislav Pech, Pavel Pech, JUDr. Jaroslav Švehla, Jiří Jirák, Mgr. Ivo Čeřovský, Ladislav Krsek, PhDr. Ludmila Sýkorová, Mgr. Šárka Jakobi, ing. Josef Dostál, Mgr. Olga Svatošová

přítomno : 18 členů

omluveni : p. Hanušová, p. Kořínek, p. Henke

Zastupitelstvo města Cvikova

 

1)

V souladu s jednacím řádem schvaluje

a) ověřovatele zápisu : p. Cyruse , p. Jiráka - 15 pro, 2 zdrželi p. Jirák, p. Cyrus, 1 nepřítomen p. Pech

b)    složení komise pro úpravu usnesení ve složení předseda JUDr. Jaroslav Švehla, členové  ing. Dr. Vojtěch Dalibor, p. Vojtěch M. - 15 pro , 2 zdrželi  p. Vojtěch M., p. Vojtěch D., 1 nepřítomen p. Pech

c)    program jednání dle pozvánek s doplněním bodu 7 různé – 17 pro,1 nepřítomen p. Pech

odvolání proti rozhodnutí ZM – p. Procházka

věcné břemene kabel.sítě NN ul. Ústavní

 

2)

Bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.

 

3)

Schvaluje rozpočtové opatření dle návrhu s doplněním bodu 3 – podmínit poskytnutí příspěvku 60 tis.  smlouvou o závazku převodu sochy na město - 18 pro

 

4)

Schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy ZŠ a MŠ Cvikov – snížení o 1 z minimálního počtu  na školní rok 2005/2006 – 16 pro, 2 nepřítomni p. Jirák, p.JUDr.Švehla

 

5)

Nesouhlasí se zřízením chodníku podél  objektu č.p. 583-586 Sídliště Cvikov II.  –

14 pro, 3 proti  p.JUDr. Švehla, p. Vojtěch M. p. Kovalev,1 zdržel p.Krsek,

a schvaluje zřízení prostoru pro 15 parkovacích míst  - 16 pro,  1 proti p.ing. Kraus,1 zdržel p.Krsek

 

6)

Schvaluje návrh rady města –

pravidla při prodeji majetku města  – realizace prodeje (návrh na vklad ) do 6 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva, výjimky k prodloužení  termínu rada. -  18 pro

 

7)

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků z majetku města

a/ kupující  Pavel Kovalev, Příčná 617 Cvikov II  - prodej části pozemku p.č. 2881/7 v k.ú. Cvikov za účelem rozšíření zahrady u čp. 617.  Dle územního plánu se pozemek nachází  v zastavěném území města v ploše smíšeného obytného území.- 17 pro, 1 zdržel se p.Kovalev, 0 proti

b/ kupující  Karel Hašek, Kollárova 13 Cvikov I  –  prodej pozemku p.č. 1352/25 o výměře 694 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zahrady. Dle územního plánu není pozemek určen k výstavbě. – 18 pro

c/ kupující Ervín Runge, Sídliště 582 Cvikov II –  prodej pozemku p.č. 3603/4 o výměře 304 m2 v k.ú. Cvikov za účelem rozšíření zahrady: Dle územního plánu není pozemek určen k výstavbě. – 18 pro

d/ kupující  Jaroslav Štěpán, Lindava čp. 158 –  prodej pozemku  p.č. 258  o výměře 1788 m2 v k.ú. Lindava za účelem rozšíření zahrady. Dle územního plánu není pozemek určen k výstavbě. – 18 pro

e/ kupující Josef Říha, Lindava čp. 307 –  prodej pozemku p.č. 22 o výměře 96 m, p.č. 413 o výměře 500 m2, st.p.č. 141/2 o výměře 177 m2, vše  v k.ú. Lindava za účelem zcelení pozemků kolem objektu čp. 307. Dle územního plánu není pozemek parc.č. 413 určen k výstavbě. ostatní  pozemky jsou součástí zastavěné plochy. – 18 pro

f/ kupující Eva Absolonová, Botevova 3105/4 Praha 4 –  prodej části p.č. 597 o výměře 250 m2  v k.ú. Lindava pro zajištění  výjezdu od nemovitosti čp. 312 v Lindavě. Pozemek je dle územního plánu určen k výstavbě. – 17 pro ,1 zdržel se  p.ing. Kraus

g/ kupující ing. Danko a Alena Kvapilovi, bytem Cvikov – prodej p.č. 2881/7 cca 120 m2 dle GP, k.ú. Cvikov pro účely zahrady. Pozemek dle ÚP jako smíšené obytné území. – 17 pro, 1 nepřítomen p. Pech P.

h/ kupující Jan Maděra, bytem Cvikov – prodej p. č. 40 o výměře 661 m2 a p.č. 44/2 o výměře 384 m2 v k.ú. Drnovec (17 pro, 1 proti p. ing. Hokr), za cenu 100,- Kč (16 pro, 2 zdrželi  p.ing. Hokr, p. Mgr. Čeřovský). Pozemek dle ÚP určen k výstavbě.

ch/ kupující Marta Hájková, bytem Cvikov – prodej p.č. 3532/2 o výměře 157 m2, p.č. 3807/2 o výměře 126 m2, k.ú. Cvikov pro účely zahrady. Pozemek dle ÚP jako smíšené obytné území. - 18 pro

i/ kupující p. Procházka, bytem Praha, prodej pozemku st.p. 98 v k.ú. Trávník, pro účely výstavby rodinného nebo rekreačního domu, pozemek vhodný pro výstavbu, cena 100,- Kč za 1 m2 (revokace usnesení o zamítnutí prodeje z 22.9.2005)  - 16 pro, proti 0, 2 zdrželi p. Mgr. Jakobi, p.PhDr. Sýkorová 

8)


Zastupitelstvo města schvaluje nabytí do majetku města

a/ bezúplatný převod pozemků v k.ú. Lindava p.č. 2157, 2282/1, 2321 (cesty) v k.ú. Lindava od  Pozemkového fondu -  18 pro

b/ bezúplatný převod pozemků v k.ú. Svitava p.č.  113, 52/1, 588, 565 od Pozemkového  fondu ČR - 18 pro

c/ bezúplatný převod pozemků (přijetí daru ) dle návrhu darovací smlouvě v k.ú. Cvikov od Krajského úřadu Libereckého kraje Liberec - 16 pro, 2 nepřítomen p.Krsek, p.Cyrus 

 

9)

Schvaluje osvobození od úhrady místního poplatku za odpady za r. 2005 manž. Starý, bytem Cvikov.- 18 pro

 

10)

Schvaluje splátkový kalendář dle žádosti manž. Čechalových – úhrada kupní ceny za pozemek ve 2 splátkách do konce r. 2006 . - 17 pro, 1  proti p.PhDr.Sýkorová

 

11)

Schvaluje zrušení předkupního práva města k pozemku p.č.  62/5 v k.ú. Lindava , majitel p. Babka - 18 pro 

 

12)

a/

Neschvaluje prodej pozemků st.p.č. 463 o výměře 200 m – žadatelé p.Duna a p. Botošová, bytem Cvikov, z důvodu zajištění pozemku u vodoteče - 17 pro, 1 nepřítomen p. ing. Dostál

b/

Nesouhlasí s bezúplatným nabytím pozemku p. č. 207/2 v k.ú. Svitava od Pozemkového fondu - 18 pro

 

13)

Souhlasí se zřízení věcného břemene položení kabelové sítě NN pro novou výstavbu v Ústavní ul. a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se SČE Děčín - 18 pro

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky