• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

24. RaM 16.prosince 2008

Informace z jednání  24. schůze Rady města Cvikova dne 16. prosince 2008

 

Účast na jednání: přítomno: 6 členů rady, 1 omluven p.Pech

360/08

Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem a vlastníkem nemovitostí č.p. 96, Jiráskova ulice p. Růženou Radovou, bytem Cvikov na zhotovený bezbariérový přístup do objektu na pozemku města - části chodníku města  na Náměstí Osvobození u objektu č.p. 96, za úhradu 10 tis.Kč + 500,- příslušenství (kolek) . (4 pro, 2 nepřítomni)

361/08

Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku v ulici Vančurova pro zřízení kanalizační přípojky pro objekt  p. M. Procházky. (4 pro,2 nepřítomni)

362/08

Zřízení parkoviště v ulici Mánesova - vzala na vědomí informaci referentky životního prostředí MěÚ ve věci pokácení stromů, nesouhlas na rozšíření parkoviště, souhlas na pozemku č. 3602/3 v k.ú. Cvikov. Rada pověřuje stavebního technika p. Vrabce zajistit přípravu stavby rozšíření parkoviště. (4 pro, 2 nepřítomni)

363/08

Nedoporučuje ZM schválit vstup města do Svazu měst a obcí s tím, že doporučuje stávající členství města ve Sdružení měst a obcí Libereckého kraje . (4 pro, 2 přítomni)

364/08

Schvaluje prodloužení lhůty pro prodej domu č.p. 214 v ulici Ústavní Cvikov II, včetně přilehlých pozemků, kupující Jan a Irena Pavelkovi, bytem Mimoň, do 30.6. 2009 z důvodu odstraňování odchylek a nesrovnalostí v katastrálním operátu. (5 pro,1 nepřítomen)

366/08

Žádost Mysliveckého sdružení „Ortel“ o dotaci do 100 tis. Kč. Rada doporučuje ZM schválit dotaci ve výši 30 tis. Kč po předložení kupní smlouvy na garáže v Nádražní ulici.

368/08

Souhlasí s konáním 5ti denních závodů v OB BOHEMIA 2009 ve dnech 5.-9.8. 2009 na území města – polesí Milštejn. Souhlasí s poskytnutím cisternového vozidla s vodou u cíle etap a součinnost městské police s Policií ČR  k řízení dopravy v době konání akce. (4 pro, 2 nepřítomni)

369/08

Doporučuje ZM schválit finanční příspěvek pro OS Lindava NET ve výši 30 tis. Kč na rozšíření sítě internetového připojení domácností. (5 pro, 1 nepřítomen)

370/08

Dodatek smlouvy č. 7 na úpravu cen odvozu odpadů na r. 2009, navýšení 13,7 % z důvodu inflace a zvýšení poplatků za uložení odpadů. Rada souhlasí s podpisem dodatku smlouvy č. 7 na r. 2009. (5 pro, 1 nepřítomen)

371/08

Souhlasí s umístěním uzavřeného kontejneru firmy Marius Pedersen do prostoru sběrného dvora pro sběr odpadového papíru a plastů pro podnikatele. Kontejneru budou využívat podnikatelé na základě uzavření smlouvy. Dále možnost uzavření smlouvy se sběrovou firmou na odvoz odpadů z provozovny. (6 pro)

372/08

Schvaluje zvýšení cen za likvidaci odpadů pro podnikatele – fyzické osoby o 14 % na r. 2009, vzhledem k tomu, že nadále zůstávají ve sběrném systému likvidace odpadů města.

373/08

U k l á d á  referentce životního prostředí  p. Kolbabové provést fyzickou kontrolu nakládání a likvidace odpadů  u všech podnikatelských subjektů na území města. (6 pro)

 

Rada projednala a

-         bere na vědomí informaci o uzavření Mateřské školy Jiráskova ulice v době od 24.12. 2008 do 2.1. 2009.

-         bere na vědomí informaci o nově zvolených členech školské rady ZŠ a MŠ BH Cvikov Andrea Formánková, Jiří Stůj, Ing. Dagmar Slánská.

-         bere na vědomí informaci p. Pražáka o zajištění mimořádného odvozu papíru v sobotu 27.12. 2008

-         bere na vědomí informaci – zápis Osadního výboru Lindava-Svitava

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                         starosta města


↑ jdi na obsah stránky