• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

24. RaM 2.prosince 2003

Informace z jednání Rady města Cvikova 24.schůze 2. prosince 2003

 

262/03

K usn. 234/03 – výpověď firmě Rengl Liberec z pronájmu výlepových ploch – žádost firmy o změnu usnesení – zrušení výpovědi. Vzhledem k přijetí usnesení ZM rada předkládá žádost k vyjádření na  ZM se stanoviskem rady ponechat v platnosti výpověď.

(hlasování 7 pro)

263/03

Pronájem nebytového prostoru v čp. 105 Komenského ul. Cvikov – podány 2 žádosti, p. Čermák P. – prodejna zeleniny, p. Kameníková K. – prodejna dětského zboží. Rada schválila pronájem nebytového prostoru p.Čermákovi pro prodejnu zelenina s tím, že bude zrušen stánek u sokolovny, dalšímu žadateli bude nabídnut jiný nebytový prostor.

(hlasování 7 pro)

264/03

K usn. 166/03+255/03 – pozemky od Státního statku Bílý Kostel – nabídka na smluvní cenu ˝ odhadnu, tj. 210 tis. celkem za pozemky v k.ú. Lindava a v k.ú. Cvikov. Možnost převodu pouze pozemků komunikací k zajištění přístupu k bytovým jednotkám. Další jednání p.Waltera s ing. Koudelkou k získání informaci o možnosti jejich převodu. Materiál pro ZM.

(hlasování 7 pro)

265/03

Zhodnocení nákladů na odvoz odpadů a přehled příjmů z místního poplatku k 30.10.2003, přehled separovaného odpadu za r.2002 a 2003, informace o výkonech sběrného dvora, zpětný odkup separovaného odpadu , rozšíření stanovišť pro separovaný odpad. Rada vzala zprávu na vědomí s tím, že bude předloženo na ZM.

(hlasování 7 pro)

266/03

Uděluje výjimku z vyhlášky města 1/2001 konání hudebních produkcí firmě s.r.o Špičák Česká Lípa na dobu 1 roku v provozovně Drnovecká hospůdka Drnovec.

(hlasování 6 pro)

267/03

Prodeje, nabytí a směny pozemků:

Rada projednala žádosti občanů o prodej pozemků  a stanovisko komise výstavby a

a) doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 443 o výměře 2341 m2  k.ú. Lindava,  žadatel Radek Říha,bytem Lindava, pro účely zahrady  (hlasování 6 pro)

b) doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.st.č. 18 o výměře 151 m2, p. č. 604/3 o výměře 102 m2, p.č. 31/2 o výměře 155 m2, v k.ú. Drnovec, žadatel Jan Hanák, bytem Cvikov, pro účely zahrady (hlasování 6 pro)

c) doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 25/1 o výměře 317 m2, k.ú. Drnovec, s tím,že části pozemku cca 10-15 m2 bude směna za pozemek žadatele p.č. 23/1 pro účely rozšíření místní komunikace, žadatel  Irena a MUDr. Josef Dalecký, bytem Lysá nad Labem, účel rozšíření zahrady (hlasování 6 pro)

d) nedoporučuje ZM prodej části pozemku p.č. 751/13 v k.ú. Cvikov pro účely rozšíření přístupu k novostavbě RD lokalita Martinovo údolí, žadatel Josef Vesecký,bytem Cvikov , s tím, že uvedený pozemek bude převeden na ostatní plochu a využit pro rozšíření stávající komunikace (hlasování 7 pro)

e) doporučuje ZM prodej pozemku p.č. 751/9 o výměře 842 m2, k.ú. Cvikov pro účely výstavby RD, formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní, žadatel František Mareš, bytem Cvikov (hlasování 7 pro)

f) nedoporučuje ZM přijmutí nabídky na vykoupení pozemků v k.ú. Drnovec  od vlastníků M.Vigové a J. Zdeňkové, dle ÚP pozemky nevhodné pro výstavbu (hlasování 7 pro)

g) doporučuje ZM prodej části pozemku p.č. 24, 25, 560/2 v k.ú. Svitava, po geometrickém zaměření pozemků pro otočku autobusů, formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní, pro účely zřízení parkoviště, žadatel Ondřej Tajovský, smluvní cena 30,- Kč/m2 (hlasování 7 pro)

h) doporučuje ZM prodej pozemku p.č. 674/1 o výměře 923 m2 v k.ú. Naděje , účel zahrada, prodej po provedení změny užívání rekreačního domu č.p. 5 na rodinný domek s trvalým bydlením, žadatel ing. Zdeněk Peter, bytem Naděje (hlasování 7 pro)

ch) doporučuje ZM odkoupení  pozemku  p.č. 223/4 o výměře 18 m2 v k.ú. Lindava od Českého telecomu, a.s. Pardubice, nabídka na celkovou smluvní cenu 1000,- Kč , rada nesouhlasí s cenou a doporučuje za cenu obvyklou (hlasování 7 pro)

i) pověřuje starostu města k jednání s rod. Týmových o vykoupení části pozemku v k.ú. Cvikov pro účely zajištění přístupové cesty  k rodinným domům v ul. Československé armády a s vlastníky domů manž. Malinský a manž.Honzátkovi  o odprodeji pozemků města (hlasování 7 pro)

j) pověřuje starostu města k jednání s firmou Obuv Zlín o možnosti prodeje domu čp. 64 pro město (hlasování 7 pro)

268/03

Projednala žádost občanského sdružení Trávník Naděje a nesouhlasí se změnou režimu veřejného osvětlení (osvětlení celou noc)  v místních částech Trávník a Naděje, připomínky k době zapínání  budou upraveny pracovníkem SMC, možnost rozšíření veřejného osvětlení o další světelné body bude posouzena SMC. (hlasování 6 pro, 1 zdržel)

269/03

Souhlasí s pronájmem pozemku na zahrádku dle žádosti p.Josefovi Danielovi,bytem Cvikov (ukončení nájmu zahrádky p.Pitříkovou). (hlasování 7 pro)

270/03

Doporučuje ZM schválit změnu vyhlášky o místním poplatku za likvidaci komunálního odpadu – beze změny sazby, změna v souladu s novelou zákona o místních poplatcích. (hlasování 7 pro)

271/03

Doporučuje ZM schválit vyhlášku o místním poplatku za provozovaný VHP, beze změny sazby, změna v souladu s novelou zákona o místních poplatcích, zrušení vyhlášky 1/1998 a 4/1998. (hlasování 7 pro)

272/03

Doporučuje ZM schválit vyhlášku o místním poplatku ze psů, vstupného, ubytovací kapacity a užívání veřejného prostranství, návrh nových sazeb u poplatku ze psů, ubytovací kapacity , změna v souladu s novelou zákona o místních poplatcích, zrušení předchozí vyhlášky.

(hlasování – 6 pro,1 proti – 7 pro - 4 pro, 3 proti – 7 pro – 7 pro)

273/03

Doporučuje ZM uzavření smlouvy o dílo s ing. Andělem na organizační a technickou pomoc k získání dotace na plynofikaci místní části Drnovec dle návrhu. (hlasování 6 pro)

274/03

Souhlasí se stanovením pronájmu tělocvičny ZŠ a MŠ dle návrhu ředitele školy pro kroužky a děti ZŠ.(hlasování 6 pro)

275/03

Souhlasí se spoluúčastí města na akci „Zdravotní styl“ , podání žádosti ZŠ a MŠ Cvikov o grant, spoluúčast ostatních subjektů, spoluúčast města 5 tis.Kč. Bude zahrnuto do rozpočtu města v r.2004. (hlasování 6 pro)

276/03

Vzala na vědomí dopis člena zastupitelstva p.Henkeho, jednotlivé návrhy byly projednány s těmito návrhy – zvýšení dohledu u církevních objektů  je prováděno v ranních a večerních hodinách, vývěsky politických stran na výlepové ploše v Komenského ul., oprava kostelních hodin je dán  návrh do rozpočtu města na rok 2004, opravu osvětlení kostela, souhlasí s trvalým osvětlením, opravu zajistí SMC.

277/03

Souhlasí s konáním trhů ve městě  v r. 2004 dle žádosti p. Chaloupky, výjimka z tržního řádu města – prostor náměstí. (hlasování 4 pro, 3 proti)

 

Dále rada projednala a

- souhlasí s nevypínáním veřejného osvětlení v době vánočních svátků v místní části Lindava

- souhlasí s osvětlením hřbitova  v době vánočních svátků

- pověřuje místostarostu jednáním s JUDr. Paulovou ve věci přestupkové komise

- nepřijímá nabídku firmy Kompakt na reklamní materiál města s leteckým pohledem na město

 

             JUDr. Jaroslav Švehla                               Mgr. Ivo Čeřovský

                   místostarosta                                           starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky