• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

24. RaM 28.prosince 2004

Informace z jednání Rady města Cvikova 24. schůze dne 28. prosince 2004

 

 

300/04

K usn. 273/04+ZM provedení nabídky na likvidaci komínu a betonového zařízení po nádržích LTO a bývalé čerpací stanice v areálu Delty – rada navrhuje provedení 2 akcí vzhledem k nutnosti provedení průzkumu, zda nedošlo ke kontaminaci půdy u nádrží v areálu Delty. Rada souhlasí se zadáním nabídky na provedení likvidace komínu a betonového zařízení po nádržích LTO na Sídlišti. Areál Delty bude řešena jako samostatná akce. (6 pro, 1 nepřítomen)

301/04

K usn. 272/04+ZM – neschválení nabídky firmy  p. Pittnera na výstavbu vodovodu a kanalizace pro výstavbu nových RD v uli. Československé armády Cvikov, doporučuje vyzvat k upřesnění a přepracování nabídky. (6 pro, 1 nepřítomen)

302/04

Provedení zkoušek a kontroly kvality vody, stavu vrtu v Lindavě (jako podklad a začátek akce vodovod Lindava) – výdaje  100 tis. Kč , specializovaná firma BAUGEO. Podle výsledků by byl požádán PF o převod na město. (6 pro, 1 nepřítomen)

303/04

Uděluje výjimku z počtu dětí v jednotlivých třídách podle nového školského zákona na školní rok 2004/2005  dle návrhu v Mateřské škole Sídliště Cvikov a v Mateřské škole Jiráskova Cvikov. (6 pro, 1 nepřítomen)

304/04

Návrh změny územního plánu – lokalita pod Zeleným vrchem – doplnění pozemků převedených od Pozemkového fondu do stavebních parcel. (6 pro, 1 nepřítomen)

305/04

Souhlasí s pronájmem nebytového prostoru bývalé výměníkové stanice v ul. Družstevní Cvikov pro účely prodeje ovoce, zeleniny a nápojů. Výše nájemného 500,- Kč za 1 m2/rok. (6 pro, 1 nepřítomen) 

307/04

Souhlasí s odložením rozhodnutí o prodeji domu č.p. 246 v Alšově ul. Cvikov na měsíc únor 2005. (6 pro, 1 nepřítomen)

Nedoporučuje další snížení ceny, doporučuje zachovat stávající snížení dle usnesení ZM na 60 %. (6 pro, 1 nepřítomen) 

309/04

Rada souhlasí se stanovením místního poplatku za užívání veřejného prostranství za zábor chodníku u č.p. 35 v ul. Čsl. armády Cvikov vlastníkovi objektu. (6 pro, 1 nepřítomen)

 

Dále rada projednala a

 

-  odložila projednání  odkoupení objektu bývalého hotelu Sever na další zasedání (6 pro, 1 nepřítomen)

- souhlasí s rozšířením kriterií pro přidělování bytů – nepřijímat žádosti o pronájem bytu města od vlastníků bytů (6 pro, 1 nepřítomen)

 

 

 

                        Mgr. Šárka Jakobi                           JUDr. Jaroslav Švehla

                            členka rady                                     místostarosta města

 


↑ jdi na obsah stránky