• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

24. RaM 29.listopadu 2011

Usnesení 24. schůze Rady města Cvikova 29. listopadu 2011

účast: 7 členů rady

507/11
Schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – prodat stavbu
zajištění realizace usnesení RM ze dne 15.11.2011 č. 505/11 – doporučen prodej stavby bez čp/če garáž na st.p.č. 1220 k.ú. Cvikov za účelem narovnání stavu za symbolickou 1,- Kč p. Mironě Pastorové. (6 pro, 1 nepřítomen)

508/11
Doporučuje ZM schválit uzavření a podpis smlouvy na doplatek u akce MŠ Sídliště Cvikov – provedení a revize nového hromosvodu – Stamo s.r.o.Děčín, cena 77 400,- dle nabídky z výběrového řízení. (7 pro)

509/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy : Smlouva o zřízení věcného břemene na právo chůze a jízdy za účelem opravy a údržby inženýrských sítí (přípojka plynovodu) na p.p.č.3512/1 v kú Cvikov pro RD čp. 38 Nám.Osvobození na st.p.č. 177 v kú Cvikov. (7 pro)

510/11
Schvaluje zadání vypracování energetického auditu pro objekt sokolovny jako podklad pro dotační titul u IPP Polná , cena cca 60 000,- Kč, zpracování do 1 měsíce. (7 pro)

511/11
Schvaluje uzavření a podpis Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č.CI/276/11 na akci „Oprava mostu M-24 poškozeného při povodni v srpnu 2010 přes Svitávku, k.ú.Lindava, Cvikov“ – posunutí termínu dokončení prací : 15.prosinec 2011. (7 pro)

512/11
Projednala jednotlivé úpravy návrhu rozpočtu na r. 2012 a po jejich provedení doporučuje ZM schválit vyrovnaný rozpočet města na rok 2012, kde
Závaznými ukazateli jsou:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši 56 201 100,00 Kč
z toho :
daňové příjmy                             36 770 000,00 Kč
nedaňové příjmy                           5 084 000,00 Kč
kapitálové příjmy                        11 032 000,00 Kč
dotace                                         3 193 100,00 Kč
fondy                                             122 000,00 Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši 56 201 100,00 Kč
Financování ve výši 0,00 Kč
z toho :
změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech + 788 000,00 Kč
splátka půjčky - 788 000,00 Kč

a
dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, věcných
darů dle návrhu rozpočtu na rok 2012 v té výši a těm fyzickým a právnickým
osobám jaké jsou uvedeny v tabulkové části rozpisu rozpočtu.
(7 pro)

513/11
Souhlasí s pořádáním Prodejních trhů v prostoru náměstí ve Cvikově v r. 2012 ( l x měsíc, úterý) - pořádající Václav Chaloupka , Hrádek nad Nisou. (7 pro)

514/11
Žádost místní organizace Svazu tělesně postižených o poskytnutí účelového příspěvku na činnost ve výši 40 tis. Kč - částka byla zahrnuta do návrhu rozpočtu města na r. 2012. (7 pro)

515/11
Žádost ZO Českého rybářského svazu o finanční příspěvek 3 tis. Kč na ceny pro rybářské závody - částka byla zahrnuta do návrhu rozpočtu města na r. 2012.

516/11
Žádosti o přidělení grantu – finančního příspěvku občanského sdružení Garde – SHŠ Cvikov o částku 10 tis.Kč na materiál a 25 tis.Kč na zajištění 5. ročníku Cvikovského hřmění , byly projednány, návrh do rozpočtu města na r. 2012 ve výši 15 tis.Kč. (7 pro)

517/11
Schvaluje udělení výjimky v počtu dětí pro školní rok 2011/2012 v příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiráskova Cvikov – návrh pro jednotlivé třídy 25-26- 27- 25 . Rada schvaluje
počet do 28 dětí na každou třídu. (7 pro)

518/11
Souhlasí s výplatou mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Jiráskova ulice Cvikov Bc. Bobelákové dle návrhu. (7 pro)

519/11
Souhlasí s výplatou mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Sídliště Cvikov p. Fialové dle návrhu. (7 pro)

520/11
Schvaluje převod z rezervního fondu do fondu odměn ve výši 12 tis. Kč pro výplatu mimořádné odměny provozních zaměstnanců příspěvkové organizace Mateřská škola Sídliště Cvikov. (7 pro)

521/11
Schvaluje vyřazení – odpis z evidence majetku skupiny DDHM v hodnotě 12 227,- Kč, skupiny DDNM v hodnotě 9 380,- Kč , v příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Cvikov a jeho likvidaci dle návrhu. (7 pro)

522/11
Schvaluje vyřazení – odpis z evidence majetku skupiny DHM v hodnotě 8500,-Kč, skupiny DDHM 12900,- Kč, ODHM 6102,- Kč dle návrhu v příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiráskova ulice Cvikova a jeho likvidaci dle návrhu. (7 pro)

523/11
Doporučuje ZM schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě s Marius Pedersen Hradec Králové vyplývající z ustanovení smlouvy - inflační doložka – 2% . (7 pro)

524/11
Nabídka firmy Marius Pedersen na svážení biologického odpadu – úkol pro referentku životního prostředí - otázka počtu popelnic – založení kompostu - provedení ankety mezi občany ke zjištění zájmu. (7 pro)

525/11
Nemá námitek k udělení licence na provádění osobní přepravy na trase – Semily – Dolní Poustevna , Bus Line Semily, as. , se zastávkou na autobusovém stanovišti Cvikov.

526/11
Informace místostarosty JUDr. Švehly o vyhlášení dotačního titulu 15. prosince 2011 – poslední výzva na zateplování veřejných budov, musí být zpracován energetický audit . Záměr města na podání žádosti o dotaci na zateplení objektu pobočky školy v Nerudově ulici a objektu sokolovny v Komenského ulici. Stavební povolení vydaná, platná do r.2012. Záměr zateplení objektu, výměna oken. Nutno řešit zachování a řešení ozdobných prvků na objektu sokolovny. (7 pro)

527/11
Doporučuje ZM schválit v rozpočtu města na rok 2012 (200 tis. Kč) provedení odkanalizování domů města (zejména v Komenského ulici) provedením přímých kanalizačních přípojek do kanalizační stoky. V souvislosti s tím pověřuje SMC a stavebního technika provedení zkoušky odkanalizování jednotlivých objektů. (7 pro)

528/11
Doporučuje ZM schválit v rozpočtu města na rok 2012 provedení části kanalizace ulice Zahradní ulice na odkanalizování rodinných domů do kanalizační stoky ulice Dělnická (300 tis.Kč) dle žádosti občanů p. Pandadise, p. Janošky a p. Vodenky.(6 pro, 1 nepřítomen)

529/11
Doporučuje stavebnímu technikovi a stavebnímu odboru posoudit možnost stavebního rozdělení objektu č.p. 99 Komenského ulice Cvikov I, přidělení 2 samostatných čísel, se záměrem oddělit nebytový prostor sloužící pro kulturní činnosti a část nebytového prostoru prodejny s bytovými jednotkami. (6 pro, 1 nepřítomen)

530/11
Výstavba inženýrských sítí pro výstavbu RD v lokalitě za internátem :
kanalizační šachty a vodovodní přípojky , na každou parcelu náklad ve výši 30-40 tis. Kč navýšení akce - cena za pozemek + příslušenství , které bude zahrnovat tyto náklady na výstavbu kanalizačních šachet a přípojek. (6 pro, 1 nepřítomen)

531/11
Projednala možnost převodu vybudovaných kanalizačních řadů na SČVaK za stanovenou odkupní cenu – zpět dotace na podporu bydlení cca 85 tis. Kč na objekt. Pro převod podmínka napojení stanoveného počtu RD. Zatím se nedaří naplňovat např. ulice Ústavní – nejsou napojeny 2 RD. Budou vyzváni majitelé pozemků, kteří dosud nezačali stavět k zahájení výstavby RD nebo vrácení pozemku zpět městu. (6 pro, 1 nepřítomen)

532/11
Rada doporučuje ZM schválit prodej bytových jednotek

A) prodej BJ a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 303 a 569, Martinovo údolí, Cvikov II, Cvikov a pozemcích st.p.č. 1102 a 1103 v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let a s převodem užívacího práva Služeb města Cvikova s.r.o.(nájemní smlouva ze dne 30.04.2010)

a) BJ č. 303/2
žadatel: PÝCHA Lukáš, Cvikov (spoluvlastnický podíl 256/6626)
za cenu: 76.086 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.734 Kč

B) prodej BJ a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 536, Komenského, Cvikov II, Cvikov a pozemcích st.p.č. 1023 a p.p.č. 846/12 v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let (vč. porostů), s věcným břemenem (přístup ke kůlně na st.p.č. 1129), se závazkem umožnění přístupu k zahrádkám jejich uživatelům
- dům je napojen na el. síť, vodovodní, plynovodní a kanalizační řad (původně byl objekt odkanalizován do septiku)

a) BJ č. 536/1
žadatel: ČERNÁ Marie, Cvikov (spoluvlastnický podíl 807/3917)
za cenu: 131.794 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.374 Kč
b) BJ č. 536/2
žadatel: TÍMA Ladislav, Cvikov (spoluvlastnický podíl 778/3917) – syn nájemkyně Boženy Tímové
za cenu: 126.276 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.344 Kč
c) BJ č. 536/3
žadatel: MAXOVÁ Alena, Cvikov (spoluvlastnický podíl 717/3917)
za cenu: 117.940 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.311 Kč
d) BJ č. 536/4
žadatel: ČECHOVI Vladimír a Jana (spoluvlastnický podíl 835/3917)
za cenu: 135.621 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.374 Kč

C) prodej BJ a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 539, Mánesova, Cvikov II, Cvikov, objektu-jiné stavby na st.p.č. 1131 a pozemcích st.p.č. 1025, 1131 a p.p.č.997/2 v k.ú.Cvikov s předkup.právem města na 5 let -dům napojen na el.síť,vodovodní,plynovodní řad a septik

a) BJ č. 539/1
žadatel: TONAR Ivan, Cvikov (spoluvlastnický podíl 633/4322
za cenu: 94.764 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC
+ příslušenství 3.305 Kč
b) BJ č. 539/3
žadatel: KOLÁŘOVI Jiří a Věra, Cvikov (spoluvlastnický podíl 635/4322)
za cenu: 95.021 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC
+ příslušenství 3.305 Kč

D) prodej BJ a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 542 a 543, Mánesova, Cvikov II, Cvikov, objektů-jiné stavby na st.p.č. 1133, 1134 a pozemcích st.p.č. 1027/1, 1027/2, 1133, 1134 v k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let

a) BJ č. 542/104
žadatel: JODASOVÁ Věra, Cvikov (spoluvlastnický podíl 605/8087)
za cenu: 102.165 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.465 Kč

hlasování k bodu A) – D) (6 pro, 1 nepřítomen)

533/11
Odkládá žádost o prodej BJ č. 569/4 v č.p. 569 ulice Martinovo údolí Cvikov II, žadatel: VLČKOVÁ Alena, Cvikov (spoluvlastnický podíl 780/6626), za cenu: 223.159 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.729 Kč z důvodu podání ukončení nájmu k bytu (výpovědi) u Okresního soudu Česká Lípa. (6 pro, 1 nepřítomen)

534/11
Doporučuje ZM schválit záměr prodeje bytové jednotky (nájem ukončen)

A) BJ č. 543/204 včetně spoluvlastnického o velikosti 495/8087 na společných částech budovy č.p. 542 a 543, Cvikov II – Mánesova, objektů-bez čp/če jiné st. na st.p.č. 1133, 1134 a pozemcích st.p.č. 1027/1, 1027/2, 1133 a 1134 k.ú. Cvikov
popis nemovitosti: bez závazku nájemce; o velikosti 1+2 v II. NP (kuchyň 8,8 m˛, pokoj 14,6 m˛, pokoj 14,5 m˛, chodba 4,9 m˛, koupelna s WC 3,7 m˛ a sklep 3 m˛)
cena dle ZP č. 3032-85/10-14 ze dne 01.12.2010: 462.540,- Kč, doporučená prodejní cena 350 tis.Kč + příslušenství (správní poplatek související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, alikvotní část nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku, prohlášení vlastníka a geometrického plánu) ve výši 2.465 Kč. Prodej obálkovou metodou.
(5 pro, 1 nepřítomen, 1 zdržel)

B) BJ č. 326/4 včetně spoluvlastnického o velikosti 735/3265 na společných částech budovy č.p. 326, Lindava a pozemcích st.p.č. 378 a p.p.č. 62/7 k.ú. Lindava
popis nemovitosti: bez závazku nájemce; o velikosti 1+3 v III. NP (kuchyň 10,1 m˛, pokoj 8,8 m˛, pokoj 19,1 m˛, pokoj 15,2 m˛,chodba 3 m˛, koupelna s WC 5,5 m˛ a sklep 11,8 m˛)
cena dle ZP č. 3033-86/2010-4 ze dne 02.05.2011: 804.250,- Kč , doporučená prodejní cena 400 tis.Kč + příslušenství (správní poplatek související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, alikvotní část nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku, prohlášení vlastníka a geometrického plánu) ve výši 2.994 Kč + doplatek zařizovacích předmětů od SMC s.r.o. ke dni 31.10.2011: 8.944,- Kč . Prodej obálkovou metodou. (6 pro, 1 nepřítomen)

535/11
Odkládá projednání návrhu a žádosti o směnu a prodej pozemků v k.ú. Cvikov, lokalita Na Skalce p.p.č. 772/2 za p.p.č. 771/1 ,p.p.č. 771/1 a p.č. 767 (žádost manž. Hájkových, p.Pecha a projednání nabídky p. Borgulovi), po projednání a vyhotovení GP předložit ke schválení společně se směnou a prodejem . (6 pro, 1 nepřítomen)

536/11
Pozemky – prodej

A) p.p.č. 155/2 o celkové výměře 709 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada, ÚP: smíšené obytné území, ul.Jiráskova - vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod
p.p.č. 155/3 část 19 m˛ (dle GP č. 1575-194/2011 díl-e) z celkové výměry 413 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada, ÚP: smíšené obytné území, ul. Jiráskova -vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod
p.p.č. 155/4 část 61 m˛ (dle GP č. 1575-194/2011 díl-j) z celkové výměry 140 m˛
v k.ú. Cvikov
KN: zahrada,
ÚP: smíšené obytné území, ul. Jiráskova-vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod žadatel: POKORNÝCH Jiří a Ivona, Mimoň
(=stávající nájemce-NSč.0206 části p.p.č.155/2-342 m˛=ukončení s prod.)
účel: zahrada k domu č.p. 85, Cvikov I-žadatelé mají zájem o prodej celého vlastnictví k pozemkům, jinak podílu dle vlastnictví domu o vel. 21160/34540 a žádají o zachování příjezdové komunikace k pozemkům;
ÚD: 19.09.2011 –11.10.2011 [p.p.č.155/2,4-RM 12.07.2011 usn.č.311/11)],
30.11.2011 -15.12.2011 [p.p.č.155/3 RM 15.11.2011 usn.č.501/11)B)]
Rada doporučuje ZM prodej + příslušenství,
za cenu: 30,- Kč/m˛ bez předkupního práva (6 pro, 1 nepřítomen)

B) p.p.č. 155/3 část 35 m˛ (dle GP č. 1575-194/2011 díl-d, nové p.p.č. 155/4) z celk. výměry 413 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada, ÚP: smíšené obytné území, ul. Jiráskova-vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod
p.p.č. 155/4 část 41 m˛ (dle GP č. 1575-194/2011 díl-c, nové p.p.č. 155/4) z celk. výměry 140 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada, ÚP: smíšené obytné území, ul. Jiráskova-vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod

žadatel: ČERNÁ Jindřiška, Cvikov (spoluvlastnický podíl ˝)
POKORNÝCH Jiří a Ivona, Mimoň (spoluvlastnický podíl ˝)
účel: příjezdová cesta k p.p.č. 155/2 a ke stavbě bez čp/če garáž na st.p.č. 109/2
ÚD: 19.09.2011–11.10.2011 [p.p.č. 155/4 RM 12.07.2011 usn.č. 311/11)]
30.11.2011- 15.12.2011 [p.p.č. 155/3 RM 15.11.2011 usn.č. 501/11)B)]
Rada doporučuje ZM prodej+ příslušenství,
za cenu: 30,- Kč/m˛, bez předkupního práva (6 pro, 1 nepřítomen)

C) st.p.č. 109/2 o celkové výměře 22 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zast. plocha a nádvoří, ÚP: smíšené obytné území, ul. Jiráskova-vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod
žadatel: ČERNÁ Jindřiška, Cvikov (stávající nájemce, prodejem ukončení NS č. 0034)
účel: narovnání stavu (na parcele stojí stavba bez čp/če garáž ve vlastnictví žadatelky)
ÚD: 30.11.2011 – 15.12.2011 [RM 15.11.2011 usn.č. 500/11)B)-pozemky současně s č.p. 84, Cvikov I]
Rada doporučuje ZM prodej+ příslušenství,
za cenu: 100,- Kč/m˛, bez předkupního práva (6 pro, 1 nepřítomen)

D) p.p.č. 2743/11 část do cca 550 m˛ z celkové výměry 4193 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, manipulační plocha; ÚP: SOÚ, ul. Dělnická- vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod
žadatel: JANČAROVÁ Jitka, Cvikov
účel: umístění mobilního domu
ÚD: 30.11.2011 – 15.12.2011 [RM 18.10.2011 usn.č. 448/11)B)]
Rada doporučuje ZM prodej + příslušenství, za cenu: 200,- Kč/m˛,předkupní právo
(6 pro, 1 nepřítomen)

E) p.p.č. 3519/7 o celkové výměře 87 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: OP-ost. komunikace; ÚP: SOÚ, biokoridor,hranice záplav. území Q100, ul.P- vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod
p.p.č. 298 o celkové výměře 180 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: SOÚ, biokoridor,hranice záplav. území Q100, ul.P-vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod
st.p.č. 298 o celkové výměře 125 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zast.plocha a nádvoří, zboř.; ÚP: SOÚ, biokoridor,hranice zápl. úz. Q100, ul.P- vodovod p. Nisan, středotlaký plynovod
žadatel: POKORNÝCH Vladimír Ing. a Jaroslava MUDr., Praha
účel: rozšíření zahrady
ÚD: 30.11.2011- 15.12.2011 [RM 15.11.2011 usn.č. 501/11)C)]
Rada doporučuje ZM prodej + příslušenství, za cenu: 200,- Kč/m˛, předkupní právo
(6 pro, 1 nepřítomen)

F) p.p.č. 606/3 o celkové výměře 953 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny, vodní prvek, část zaplavované území
žadatel: PROCHÁZKA Tomislav, Česká Lípa
účel: realizace malé vodní elektrárny – MVE (žadatel je vlastníkem st.p.č. 85/3, na kterém se rozestavěná MVE nachází. Přes část p.p.č. 606/3 vede koryto pro odtok vody z MVE, historicky zde MVE byla i provozována. Žadatel chce rekonstrukci MVE dokončit a dále ji provozovat), pozemek je součástí dohody o přičlenění honebních pozemků č. 2002M03/39 ze dne 17.09.2003
ÚD: 30.11.2011 – 15.12.2011 [RM 01.11.2011 usn.č. 471/11]
Rada doporučuje ZM prodej + příslušenství,
za cenu: 100,- Kč/m˛, bez předkupního práva (6 pro, 1 nepřítomen)

G) p.p.č. 53 o celkové výměře 433 m˛ v k.ú. Lindava
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území, vodní prvek, akt.zóna při průtoku Q 100
p.p.č. 2412 o celkové výměře 131 m˛ v k.ú. Lindava
KN: ostatní plocha, jiná plocha; ÚP: SOÚ, vodní prvek, záplavové území, akt.zóna při průtoku Q 100
žadatel: KUBALA Patrik, Praha
účel: zahrada , ÚD: 30.11.2011 – 15.12.2011 [RM 15.11.2011 usn.č. 501/11)D)]
Rada doporučuje ZM prodej + příslušenství, za cenu: 100,- Kč/m˛, předkupní právo
(6 pro, 1 nepřítomen)

H) p.p.č. 47 o celkové výměře 120 m˛ v k.ú. Trávník u Cvikova
KN: trvalý travní porost; UP: smíšené obytné území, v ulici-vodovod okolní sídla
žadatel: KŘIVOHLAVÁ Dana, Česká Lípa
účel: rozšíření pozemků (pozemek přímo sousedí s p.p.č. 619 ve vlastnictví žadatelky)
ÚD: 30.11.2011 – 15.12.2011 [RM 18.10.2011 usn.č. 448/11)C)]
Rada doporučuje ZM prodej + příslušenství, za cenu: 100,- Kč/m˛ + ocenění porostu , bez předkupního práva + složení částečně vratné kauce 5.000,- Kč (v případě odstoupení od koupě bude odečteno znalečné a vrácena zbývající částka) (6 pro, 1 nepřítomen)

537/11
Schvaluje ukončení pronájmu p.p.č. 3802 část 33 m˛ z celkové výměry 702 m˛ v k.ú. Cvikov /NS č. 0381 na dobu neurčitou/ na žádost nájemce FILEK Otakar, Lindava – ukončení ke dni 31.12.2011 . (6 pro, 1 nepřítomen)

538/11
Doporučuje ZM schválit doplnění
usnesení zastupitelstva města – změna kupujícího

A) usn.č. 1/B)b) ze dne 12.05.2011 -prodej bytové jednotky (BJ) č. 159/5 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 897/7196 na společných částech budovy č.p. 159, Boženy Němcové, Cvikov I, objektu-jiné stavby na st.p.č. 65 a na pozemcích st.p.č. 65, st.p.č. 66, p.p.č. 3929, p.p.č. 123 a p.p.č. 118/1 v k.ú. Cvikov (vč. venkovních úprav, septiku a porostů), s předkupním právem města na dobu 5 let
změna kupujícího z Bedřicha a Zdeňky Pochopových, Cvikov na dceru nájemkyně HAMMEROVOU Pavlínu, Česká lípa, (6 pro, 1 nepřítomen)

  1. usn.č. 3/3/A) ze dne 20.01.2011 -prodej p.p.č. 2128 o výměře 155 m˛ v k.ú. Lindava (prodej dle užívání –rozděleno GP č. 463-272/2010) kupují Josef a Alena Svobodových, Nový Bor a Michala a Zuzana Nimralovi, Lindava změna – kupující pouze ŠIMRALOVI Michal a Zuzana, Lindava z důvodu písemného odstoupení od prodeje m. Svobodových (nesouhlas platby za příslušenství)

RM 01.11.2011 usn.č. 474/11 vzala na vědomí odstoupení m. Svobodových a navrhla ZM revokaci usnesení 3/3)A) z 20.01.11
(6 pro, 1 nepřítomen)

539/11
Doporučuje ZM schválit zrušení usnesení ZM /revokace prodeje/
A) usn.č. 2/2)A) ze dne 12.05.2011 – schválen prodej p.p.č. 597/1 o celkové výměře 4453 m˛ v k.ú. Lindava za účelem výstavby stavby pro bydlení - kupující Dvořáková Alžběta, Lindava, z důvodu písemného odstoupení od prodeje ze dne 09.11.2011
B) usn.č. 1/A) ze dne 12.05.2011 – schválen prodej bytové jednotky č. 303/8, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 271/6626 na společných částech budovy č.p. 303 a 569 Cvikov II – Martinovo údolí a pozemcích st.p.č. 1102 a 1103, s předkupním právem města na dobu 5 let a s převodem užívacího práva Služeb města Cvikova s.r.o.- kupující – Plačková Jaroslava, Cvikov, z důvodu písemného odstoupení od prodeje ze dne 14.11.2011
C) usn.č. 6/b) ze dne 10.02.2005 – schválen prodej p.p.č. 751/15 o celkové výměře 44 m˛ v k.ú. Cvikov za účelem rozšíření zahrady a zarovnání pozemku - kupující Vlčková Kateřina, Cvikov z důvodu nerealizace prodeje v termínu
D) usn.č. 5/a) ze dne 22.09.2005 – schválen prodej části p.p.č. 44/1 v k.ú. Cvikov za účelem výstavby RD – kupující Mrnková Radka, Cvikov z důvodu nerealizace prodeje v termínu
E) usn.č. 4/ ze dne 18.03.2004 – schválen prodej p.p.č. 192 o výměře 64 m˛ v k.ú. Cvikov s podmínkou legalizace stávajících staveb (kůlna, garáž) pro kupujícího – Bartel Eduard, Cvikov z důvodu nerealizace prodeje v termínu
k bodu A) – E) - (6 pro, 1 nepřítomen)

540/11
Zajištění usn. RM č. 456/10 ze dne 14.12.2010 – zamítnutý bezúplatný převod pozemku p.p.č. 56/1 k.ú. Cvikov +žádost města o zřízení věcného břemena-chůze a jízda ve prospěch vlastníka čp. 38, Cvikov I-Nám.Osvobození)
Rada bere na vědomí sdělení ÚZSVM čj. UCL/6646/2011 ze dne 23.11.2011: Komise pro nakládání s majetkem státu ÚZSVM na svém zasedání dne 02.11.2011 revokovala své původní rozhodnutí ze dne 06.10.2010 (zamítnutí převodu a prodej pozemku ve výběrovém řízení) a schválila bezúplatný převod s omezujícími podmínkami (řádná péče o pozemek, zákaz komerčního využití, zákaz pronájmu, zákaz prodeje na 10 let). Převod možný až po geometrickém zaměření kolny na st.p.č. 176 dle skutečné polohy. Z výše uvedeného důvodu tedy nebude zřízeno věcné břemeno ve prospěch města. Rada souhlasí s vypracováním GP. (6 pro, 1 nepřítomen)

541/11
Převod komunikací od a.s. Morton Trade - písemné stanovisko společnosti doručené 24.10.2011 čj. MUC-4052/2011 k vyrozumění čj. 528/2011 ze dne 27.01.2011 /RM pod.usn.č. 31/11 ze dne 11.01.2011 projednala otázku užívání pozemků v k.ú. Cvikov ul. Nádražní p.p.č. 3678/2 o výměře 256 m2, KN: ostatní plocha, ostatní komunikace; ÚP: komunikace; p.p.č. 3682 o výměře 484 m2, KN: ostatní plocha, ostatní komunikace; ÚP: produkční území vlastník: MORTON TRADE, a.s., Teplice Omezení vlastnického práva: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, Nařízení exekuce, Zástavní právo soudcovské, Zástavní právo z rozhodnutí právního orgánu Jiné zápisy: podán návrh na naříz. výkonu rozh.zřízením soudc.zástav.právaZM 27.3.03 usn.č. 3)a) schválilo nabytí pozemku p.p.č. 3682ZM 25.3.1999 usn.č. A/10. schválilo bezúplatné nabytí od firmy Grafostroj, a.s. formou darovací smlouvy a  doporučuje odboru správy majetku vyrozumět vlastníka/správce  pozemků a  převod zrealizovat/: v nejbližší době bude již možné tyto pozemky odprodat; rada bere na vědomí potvrzení zájmu o p.p.č. 3678/2 a p.p.č. 3682 příp. i o p.p.č. 3521 = rozhodující bude cena za m2
(6 pro, 1 nepřítomen)

542/11
Návrh doplnění zásad – dokládání bezdlužnosti při podání žádosti občanů , v případě neuhrazených pohledávek pověřuje radu zamítnutím žádosti občana. (6 pro, 1 nepřítomen)

Dále rada projednala a
- bere na vědomí informaci Služeb města Cvikova – provedení opravy okapů na objektu v ulici Boženy Němcové 159 ve výši 16 tis. Kč
- bere na vědomí informaci Služeb města Cvikov - provedení opravy komínu v objektu č.p. 543 ulice Mánesova ve výši 46 400,- Kč
- bere na vědomí zařazení opravy schodů z ulice Vančurova na Sídliště ve výši 90-100 tis.Kč na r. 2012 z kapitoly vzhledu obcí
- bere na vědomí informaci o nabídce Unie reality Praha 3 na prodej objektu č.p.64 Žitavská ulice za 4,5 mil. Kč
- projednala otázku spotřeby elektrické energie v objektu centra Sever - spotřeba energie, provést průzkum , zjistit reálnou cenu - zprávu předložit radě ( zajistí stavební technik a MKS)
- otázka spotřeby elektrické energie v objektu loutkové scény a bývalé knihovny – provést kontrolu jističů a upřesnit jednotlivé rozvody, porovnat spotřebu elektrické energie za poslední období se spotřebou, kdy tam byla umístěna knihovna , zprávu předložit radě ( zajistí MKS a SMC)

- bere na vědomí informaci odboru SMM , že od ledna 2012 je zvýšení vkladového správního poplatku o 500 Kč = bude navýšeno příslušenství

JUDr. Jaroslav Švehla               Mgr. Šárka Jakobi
místostarosta města                    starostka města


↑ jdi na obsah stránky