• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

24. RaM 29.prosince 2009

Informace z 24. schůze Rady města Cvikov dne 29.prosince 2009

Účast: ze 7 členů rady, přítomno 7

 

441/09

Doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o systému shromaďování a likvidace komunálního odpadu. (7pro)

 

442/09

Projednala návrh stavebních úprav nebytových prostor v městské tržnici  v Komenského ulici do výše 40 tis.Kč(zateplení stropu, okna,dveře), úpravy z rozpočtu nebytových prostor. Oprava 3 částí,  pronájem  2 částí p. Pavel Kovalev, bytem Cvikov, cena 500 Kč/m2/rok. (7 pro)

 

445/09

Schvaluje podpis dodatku smlouvy s  firmou Marius Pedersen  na zajištění komplexních služeb  při nakládání s komunálním odpadem  z důvodu změny sazeb DPH od 1.1.2010. (7 pro)

 

446/09

Schvaluje prodloužení termínu do 31.3.2010  realizace smlovy o budoucí kupní smlouvě  mezi městem a Stavokombinátem Invest Liberec z důvodnu územního řízení na stavbu supermarketu. (7 pro)

 

447/09

Schvaluje přečíslování objektů města dle návrhu v místní části Cvikov II Mánesova ulice a v místní části Lindava z důvodu záměny pozemků při  označení budov a přihlášení občanů k trvalému pobytu. (7 pro)

 

448/09

Schvaluje rozpočtové opatření č. 12 . (7 pro)

 

449/09

Doporučuje ZM schválit rozpočet města na rok 2010 dle návrhu. (7 pro)

 

453/09

Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na kanalizační přípojku k č.p. 232 v ulici Smetanova Cvikov na pozemku města p.č. 3552/1 mezi městem a Martinou a Milenou Procházkovými,bytem Cvikov. (7 pro)

 

454/09

Souhlasí s podpisem smlouvy na koordinaci realizace projektu  „Cvikov – Multifunkční centrum SEVER „   s regionálním sdružením  EUREGION NISA, Liberec, v hodnotě 333.200,- Kč včetně DPH dle výsledku výběrového řízení. (7 pro)

 

455/09

Souhlasí s podpisem smlouvy o dílo na autorský dozor ( občasný) hodinová sazba dle návrhu – rekonstrukce „Cvikov – Multifunkční centrum SEVER“ s Ing. Josefem Dostálem. (7 pro)

 

 

456/09

Souhlasí s podpisem smlouvy  o dílo  na koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  na akci  „Cvikov – Multifunkční centrum SEVER  s Ing. Jaroslavem Karlem , bytem Česká Lípa, dle výsledku výběrového řízení. (7pro)

 

457/09

Souhlasí s převodem částky 181 tis.Kč ( pohledávka Zd.Štěpánka, bytem Cvikov)  na město a vedení pohledávky na podrozvahovém účtu města.

 

 

Dále rada projednala a

-         bere na vědomí informaci o průměrné docházce děti v MŠ  Lindava za listopad 2009

-         bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech města k 29.12.2009

 

 

 

                                   JUDr. Jaroslav Švehla              Mgr. Ivo Čeřovský

                                   místostarosta    města                           starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky