• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

24. ZaM 22.prosince 2005

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Cvikov dne 22. prosince 2005

 

Účast členů zastupitelstva na jednání:

z 21 členů zastupitelstva : 

Marta Studničná, Petr Kořínek , ing. Miroslav Hokr, ing. Zbyněk Kraus, Daniela Hanušová, Břeněk  Henke, Pavel Cyrus, Pavel Kovalev, Michal Vojtěch, Dr. ing. Dalibor Vojtěch, Mgr. Jiří Walter, Vladislav Pech, Pavel Pech, JUDr. Jaroslav Švehla, Jiří Jirák, Mgr. Ivo Čeřovský, Ladislav Krsek, PhDr. Ludmila Sýkorová, Mgr. Šárka Jakobi, ing. Josef Dostál, Mgr. Olga Svatošová

 

přítomno 14

omluveni  6  (PhDr. Sýkorová, Dr. ing. Vojtěch D., Hanušová D., Studničná M., Pech P., Kovalev P.)

 

Zastupitelstvo města Cvikova

v souladu s jednacím řádem schvaluje

 

a)  ověřovatele zápisu :  Jirák Jiří, Pech Vladislav

hlasování  11 pro, 1 zdržel p. Jirák, 3 nepřítomni (p. ing. Dostál, p. Mgr. Jakobi,  p. ing. Kraus)

b)  složení komise pro úpravu usnesení ve složení předseda JUDr. Jaroslav Švehla, členové   Krsek Ladislav, Cyrus Pavel

hlasování  12 pro , 3 nepřítomni (p. ing. Dostál, p. Mgr. Jakobi,  p. ing. Kraus)

c)      program jednání dle pozvánek s doplněním – vyřazení dopisu MO ČSSD z programu jednání

hlasování  12 pro , 3 nepřítomni (p. ing. Dostál, p. Mgr. Jakobi,  p. ing. Kraus)

1)

Bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.

2)

Doporučuje radě zpracovat připomínky k návrhu  rozpočtu města na rok 2006 a předložit jej ke schválení na příští zasedání zastupitelstva.

hlasování 13 pro, 2 nepřítomni ( p. Mgr. Jakobi,  p. ing. Kraus)

3)

Schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo s firmou SaM Varnsdorf na rekonstrukci mostu v Pivovarské ulici dle návrhu.

hlasování - 13 pro, 2 nepřítomni (p.Pech,  p. ing. Kraus) 

4)

a) Schvaluje rozpočtové opatření dle návrhu, hlasování 14 pro, 1 nepřítomen (p.ing. Kraus)

b) Schvaluje vyhlášení rozpočtového provizoria pro rok 2006 dle návrhu, hlasování 14 pro, 1 nepřítomen (p.ing. Kraus)

c) Pověřuje radu města ke schválení rozpočtových opatření úprav rozpočtu dle skutečných příjmů a výdajů k 31.12.2005, hlasování 14 pro, 1 nepřítomen (p.ing. Kraus)

5)

Schvaluje prodej majetku města – pozemků dle žádostí

a/ kupující Vladimír Svoboda, Komenského 444, Cvikov –  prodej pozemků p.p.č. 3589/9 o výměře 28 m2 a p.p.č. 3589/10 o výměře 36 m2 v k.ú. Cvikov za účelem vybudování kanalizační přípojky na vlastní náklady, smlouva po kolaudaci kanalizační přípojky. Dle územního plánu se pozemky nacházejí v zastavitelném území města v ploše smíšeného obytného území,  cena  1,-, podmínka věcného břemene připojení a čištění kanalizační přípojky, hlasování  14 pro, 1 nepřítomen (p.ing. Kraus)

b/ kupující Naďa Tiščenková, Lindava 183 –  prodej pozemku p.p.č. 192 o výměře 94 m2 cena 30,- Kč a p.p.č. 195 o výměře 133 m2 cena 20,- Kč, v k.ú. Lindava za účelem rozšíření zahrady u čp. 183 v Lindavě:. Dle územního plánu se pozemky nacházejí v zastavitelném území obce Lindava, pozemky nejsou určeny k výstavbě, hlasování  14 pro, 1 nepřítomen (p.ing. Kraus)

c/ kupující Luboš Bret, Lindava 322 – prodej pozemku p.p.č. 2282/2 o výměře 469 m2 v k.ú. Lindava, cena 20,- Kč, za účelem scelení vlastních pozemků Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území obce Lindava, pozemek není určen k výstavbě, hlasování  14 pro, 1 nepřítomen (p.ing. Kraus)

d/ kupující Martin Maňaska, Mánesova 542, Cvikov - prodej pozemku p.p.č. 3420/15 o výměře 961 m2 v k.ú. Cvikov za účelem výstavby rodinného domu, cena  100,-/m2.   Dle územního plánu se pozemek nachází v zastavitelném území města v ploše smíšeného obytného území, hlasování  14 pro, 1 nepřítomen (p.ing. Kraus)

e/ kupující Roman Vondrák, Skalická 733, Nový Bor - prodej pozemku p.p.č. 3011/22 o výměře 1001 m2, cena 200,- Kč, v k.ú. Cvikov za účelem výstavby rodinného domu (lokalita ul. Ústavní Cvikov). Dle územního plánu se pozemek nachází v zastavitelném území města v ploše smíšeného obytného území. (ruší se usnesení o prodeji manž. Hovorkovým) hlasování 13 pro, 1 nepřítomen (p.ing. Kraus), 1 zdržel (p. Henke)

f/ kupující Jan Straka mladší, Komenského 373, Cvikov - prodej pozemku p.p.č. 751/10 o výměře 1049 m2 v k.ú. Cvikov za účelem výstavby rodinného domu (lokalita ul. Martinovo údolí Cvikov), cena 200,- Kč. Dle územního plánu se pozemek nachází v zastavitelném území města v ploše smíšeného obytného území. hlasování – 13 pro, 1 zdržel ( p.Kořínek), 1 nepřítomen (p.ing. Kraus).

nesouhlasí  se snížením ceny pozemků, hlasování 13 pro, 1 nepřítomen (p.ing. Kraus), 1 zdržel (ing. Dostál)

g/ kupující Jiří Walter, Martinovo údolí 239, Cvikov - prodej pozemku p.p.č. 3175/1 o výměře 1497 m2 v k.ú. Cvikov za účelem rozšíření zahrady, cena 30,-. Dle územního plánu se pozemek nachází v zastavěném území města v ploše smíšeného obytného území, hlasování - 14 pro,  1 nepřítomen (p.ing. Kraus).

h/ kupující Mgr. Ludmila Kopačková, Staromlýnská 2, Praha 9 - prodej  části pozemků p.p.č. 453/7 o výměře cca 65 m2 a 453/1 o výměře cca 800 m2 a v k.ú. Trávník u Cvikova za účelem rozšíření zahrady u čp. 70 v Trávníku u Cvikova, cena 100,- Kč. Dle územního plánu se pozemky nacházejí v nezastavěném území části města v ploše ostatní zeleně. Pozemky nejsou určeny k výstavbě, hlasování - 14 při,  1 nepřítomen (p.ing. Kraus).

ch/ kupující Ludvík Šajtar, Trávník u Cvikova čp. 81 - prodej části pozemků p.p.č. 32 o výměře 502 m2, p.p.č. 30 o výměře 1038 m2, st.p.č. 104 o výměře 112 m2 v k.ú. Trávník u Cvikova za účelem výstavby domu k trvalému bydlení, cena 100,-. Dle územního plánu se pozemky nacházejí v nezastavěném území části města v ploše ostatní zeleně. Pozemky nejsou určeny k výstavbě. Nutno podat žádost o změnu ÚP.

hlasování 13 pro, 2 nepřítomni (ing. Hokr, ing. Kraus)

i/ kupující Jan a Eva Hladíkovi, Hanusova 35, Praha 4 - prodej pozemku p.p.č. 57/2 o výměře 220 m2 v k.ú. Trávník u Cvikova za účelem umožnění přístupu k čp. 48 v Trávníku u Cvikova cena 100,-. Dle územního plánu se pozemek nachází v nezastavěném území části města v ploše louky, pastviny. Pozemek není určen k výstavbě. hlasování 13 pro, 2 nepřítomni (ing. Hokr, ing. Kraus)

j/ kupující Kateřina Kameníková, Čs. armády 138, Cvikov -  prodej pozemku p.p.č. 3011/26 o výměře 978 m2 v k.ú. Cvikov. cena 200,- za účelem výstavby rodinného domu (lokalita ul. Ústavní Cvikov). Dle územního plánu se pozemek nachází v zastavitelném území města v ploše smíšeného obytného území. (ruší se usnesení o prodeji p. Dvořákovi) ) hlasování 12 pro, 2 nepřítomni (ing. Hokr, ing. Kraus), 1 zdržel (p. Henke)

k)  souhlasí se snížením ceny pozemků na výši 20,- Kč/1 m2 dle žádosti p. Štěpána, bytem Lindava  - hlasování 12 pro, 3 nepřítomni  (p.Henke, ing. Kraus, ing. Hokr)

l)  nesouhlasí  se snížením ceny pozemků dle žádosti p. Dědiny, bytem Praha, hlasování 11 pro, 3 nepřítomni (Mgr. Svatošová, ing. Kraus, ing. Hokr), 1 zdržel (p. Henke)

6)

Schvaluje dodatek ke smlouvě s firmou Marius Pedersen na likvidaci odpadů od 1.1.2006 dle návrhu, hlasování 11 pro, 4 nepřítomni  (p. Kořínek, ing. Kraus, ing. Hokr, Mgr. Svatošová)

7)

Schvaluje úhradu výdajů SVS Teplice spojených se změnami při výstavbě kanalizace v roce 2006,  hlasování 12 pro (3 nepřítomni – p.Krsek, ing. Kraus, ing. Hokr)

8)

Schvaluje obecně závaznou vyhlášku města o stanovení podmínek veřejně přístupných produkcí dle návrhu, hlasování - 11 pro, 1  zdržel p.Kořínek, 3 nepřítomni   - p. Krsek, ing. Kraus, ing. Hokr

9)

Schvaluje odpis majetku města dle návrhu, hlasování  12 pro, 3 nepřítomni ing. Kraus, ing. Hokr, p. Krsek

10)

Bere na vědomí plán zimní údržby místních komunikací ve městě.

11)

Bere na vědomí informaci starosty města o výběrových řízení a veřejných soutěžích.

12)

Nesouhlasí se snížením stávajících vyvolávacích cen prodeje domů z majetku města,

hlasování - 12 pro, proti 0, zdržel 0, 3 nepřítomni (p.Krsek, ing. Kraus, ing. Hokr)

 

 JUDr. Jaroslav Švehla              Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                  starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky