• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

24.ZaM 21.ledna 2010

Usnesení  z  24. zasedání Zastupitelstva města Cvikova konaného dne 21. ledna 2010  v Městském klubu kultury Cvikov

 

Účast :

z 21 členů zastupitelstva      přítomno    20 členů , nepřítomen p. Tuma

 

Zastupitelstvo města projednalo a  

 

1/

Bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení a  schvaluje opravu a revokaci usnesení :

a) oprava usnesení  č. 2/2 bod e)  ze dne 12.12.2009

oprava  slova  doporučuje   na    s c h v a l u j e    ostatní text zůstává nezměněn (hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel)

b ) revokace usnesení  zastupitelstva o prodeji pozemků p.č. 180 a 181 k.ú. Lindava na výstavbu rodinného domku – kupující Jiří Ďuráč, smlouva o smlouvě budoucí  uzavřena  dne 2. 10. 2000. Prodej a kupní smlouva nebude realizována se souhlasem žadatele p.Ďurače Jiřího,bytem Lindava (hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel)

c)  revokaci usnesení č. 3/a) ze dne 25.06.2009  o prodeji  nemovitostí v k.ú. Lindava: objektu čp. 242 (býv. ÚSP Linda) včetně garáží na st.p.č. 419, 420; stavebních parcel pod objekty st.č. 416, 419, 420 a přilehlých pozemkových parcel č.  57/9, 57/10, 60/8, 60/14, 60/15, 60/16, 2381,za sjednanou kupní cenu 1mil.200tis. Kč

kupující: MUDr. HODEČEK Ladislav, Nový Bor , důvod: nesplnění podmínky úhrady kupní ceny a nerealizace v termínu ˝ roku (hlasování 20 pro, 0 proti, 0 zdržel)

 

2/ Pozemky

 

2/1 schvaluje směnu pozemku města  v k.ú. Cvikov - p.p.č. 417/1 o výměře 183 m˛

dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území, stanovená cena pozemků v majetku Města Cvikov 18.300 Kč

za

- p.p.č. 421 část o výměře 111 m˛ z celk. výměry 312 m˛ (nové p.p.č. 421/2 dle GP č. 1051-157/2003)

dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území

- st.p.č. 388 část o výměře 14 m˛ z celk. výměry 192 m˛ (nové p.p.č. 3875/2 dle GP)

dle KN: zastavěná plocha-zbořeniště, dle ÚP: smíšené obytné území

- p.p.č. 422/1 část o výměře 11 m˛ z celk. výměry 615 m˛ (nové p.p.č. 422/3 dle GP)

dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území

- st.p.č. 389 část o výměře 19 m˛ z celk. výměry 143 m˛ (nové p.p.č. 3874/2 dle GP)

dle KN: zastavěná plocha-zbořeniště, dle ÚP: smíšené obytné území

- p.p.č. 3328/2 část o výměře 28 m˛ z celk. výměry 317 m˛ (nové p.p.č. 3328/4 dle GP)

dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území

stanovená cena pozemků v majetku I. Balogové 18.300 Kč

v majetku: IVANA BALOGOVÁ, Cvikov (na pozemcích Věcné břemeno užívání)

účel: uvedení do souladu  - komunikace, příslušenství hradí město – veřejný zájem hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Vojtěch D.

 

2/2 schvaluje prodej pozemku města  v k.ú. Lindava  -  p.p.č. 2387 část (dle GP) z celkové výměry 597 m˛ v k.ú. Lindava, dle KN: ostatní plocha, ostatní komunikace, dle ÚP: louky a pastviny, kupující: JAKUB A EVA DVORSKÝCH, Praha

účel: narovnání stávajícího stavu,    za cenu: 100   Kč/m˛            + příslušenství hlasování 19 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Vojtěch D.

 

3/

3/1 Schvaluje rozpočet města jako závazné ukazatele pro rok  2010  takto :

Celkové příjmy rozpočtu ve výši                                                    90 769 700,00 Kč

   z toho :

   daňové příjmy                                                                                35 810 000,00 Kč

   nedaňové příjmy                                                                            3 425 000,00 Kč

   kapitálové příjmy                                                                         10 161 000,00 Kč

   dotace                                                                                           41 235 700,00 Kč

   fondy                                                                                                   138 000,00 Kč

   Financování ve výši                                                                   +  4 871 300,00 Kč

   z toho :                                                                                       

   změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech     +  5 659 300,00 Kč          

   splátka půjčky                                                                            -     788 000,00 Kč

Celkové zdroje ve výši                                                                    96 429 000,00 Kč

Celkové výdaje rozpočtu ve výši                                                    96 429 000,00 Kč

 

hlasování:    

16 pro, 2 proti Ing. Hokr, p.Vojtěch M, 2 zdrželi p. Studničná, Ing. Vojtěch D.

 

3/2  Schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, věcných  darů dle návrhu rozpočtu na rok 2010 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedeny v tabulkové části rozpisu rozpočtu.

hlasování:  20 pro, 0 proti, 0 zdržel

 

4/

Schvaluje obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2010 o stanovení systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Cvikova.

hlasování 19 pro, 0 proti, 1 zdržel p.Petržela

 

5/

Zvolilo   p. Pavlu Kovalevovou   a   p. Ladislava Rybczuka jako přísedící Okresního soudu v České Lípě. Hlasování 17 pro, 0 proti, 3 zdrželi p.Jirák, PharmDr. Skopová, Mgr. Krafková.

 

6/

Schvaluje prodej bytové jednotky 558/11  - byt č. 11 v č.p. 558 Sídliště  Cvikov II včetně příslušenství, spoluvlastnictkého podílu na společných částech domu č.p. 558,557 a stavební parcele pod domem st.p.č. 1078,1077  za cenu 400 tis.Kč (včetně provize firmy RE/MAX  ve výši 40 tis. Kč) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o převodu vlastnického práva  s  kupující Falcmanovou Taťánou,bytem Cvikov.  Hlasování 20 pro, 0 proti,0 zdržel .

 

7/  Různé

-          bere na vědomí informaci o provedeném rozpočtovém opatření č. 12 k rozpočtu r.2009

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                        místostarosta města                        starosta města


↑ jdi na obsah stránky