• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

25. RaM 13.prosince 2011

Usnesení 25. schůze Rady města Cvikova 13. prosince 2011

účast: 6 členů rady , 1 omluven – Ing. Beránek

543/11
Schvaluje revokaci usnesení rady č. 517/11 z 29.11.2011 z důvodu, že nelze provést převod z rezervního fondu do fondu odměn. (6 pro,1 omluven)

544/11
Schvaluje odpis a likvidaci majetku města v organizaci 728 DPS dle návrhu, v organizaci 722 dle návrhu s doporučením pro ZM schválit odpis majetku nad 20 tis.Kč. (6 pro,1 omluven)

545/11
Schvaluje odpis a likvidaci majetku města v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka dle návrhu s doporučením pro ZM schválit odpis majetku nad 20 tis.Kč. (6 pro,1 omluven)

546/11
Schvaluje žádost o mimořádnou odměnu pro ředitele PO DDM Cvikováček p. Václava Macelu dle návrhu. (6 pro,1 omluven)

547/11
Schvaluje přidělení - pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou Cvikov p. Věře Lopourové, bytem Cvikov, s podmínkou přestěhování v případě uvolnění bytu v DPS pro jednotlivce. (6 pro,1 omluven)

548/11
Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s. č.IV-12-4006273/VB001 na právo přístupu k přípojce NN na p.p.č. 1261/3 a 3812/1 v kú Cvikov. Jednorázová úhrada 5 000,- Kč bez DPH. (6 pro,1 omluven)

549/11
Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o připojení odběrného el.zařízení k distribuční soustavě NN mezi městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s. č.11 NN 1003612166 na akci VO za Ajetem Lindava. (6 pro,1 omluven)

550/11
Doporučuje ZM schválit uzavření a podpis Smlouvy o dílo č.EI-395/11 mezi městem Cvikov a CL-Evans s.r.o. Česká Lípa na zhotovení stavebních prací „Hotel Sever ve Cvikově“. Cena 661 825,35 Kč s DPH. (6 pro,1 omluven)

551/11
Doporučuje ZM schválit uzavření a podpis smluv dle výběrového řízení na opravy mostů :

 1. Smlouva o dílo č. CI/427/11 mezi městem Cvikov a Strabag a.s. Liberec na akci „Oprava mostu M – 06 ul.Potoční poškozeného povodní v srpnu 2010 ve Cvikově“. Cena 263 298,74 Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení. (6 pro,1 omluven)
 2. Smlouva o dílo č. CI/422/11 mezi městem Cvikov a Strabag a.s. Liberec na akci „Obnova mostu M – 13 ul.Nábřežní poškozeného povodní v srpnu 2010 ve Cvikově“. Cena 1 005 261,45 Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení. (6 pro,1 omluven)
 3. Smlouva o dílo č. 17030171 mezi městem Cvikov a Vodohospodářské stavby s.r.o. Teplice na akci „Oprava rámového mostu M – 03 v Martinově údolí poškozeného povodní v srpnu 2010 ve Cvikově“. Cena 259 928,15 Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení. (6 pro,1 omluven)
 4. Smlouva o dílo č. 17030181 mezi městem Cvikov a Vodohospodářské stavby s.r.o. Teplice na akci „Oprava kamenné klenby M – 07 ul.Žitavská poškozené povodní v srpnu 2010 ve Cvikově“. Cena 373 281,49 Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení. (6 pro,1 omluven)
 5. Smlouva o dílo č. 17030191 mezi městem Cvikov a Vodohospodářské stavby s.r.o. Teplice na akci „Obnova mostu M – 12 u SčVK poškozeného povodní v srpnu 2010, Cvikov“. Cena 449 889,14 Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení. (6 pro,1 omluven)
 6. Smlouva o dílo č. 17030201 mezi městem Cvikov a Vodohospodářské stavby s.r.o. Teplice na akci „Obnova mostu M – 15 ul.Palackého poškozeného povodní v srpnu 2010, Cvikov“. Cena 603 662,02 Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení. (6 pro,1 omluven)
 7. Smlouva o dílo č. 312504 mezi městem Cvikov a SaM silnice a mosty a.s. Děčín na akci „Obnova lávky v ul. Vančurova poškozené povodní v srpnu 2010 ve Cvikově“. Cena 152 011,85 Kč s DPH. Vše dle výběrového řízení. (6 pro,1 omluven)

552/11
Schvaluje a doporučuje ZM vyřazení majetku - nedokončené stavby a projekty dle soupisu. (6 pro,1 omluven)

553/11
Schvaluje uzavření a podpis smlouvy o pronájmu kanceláře pro Úřad práce ČR dle nájemní smlouvy. (6 pro,1 omluven)

554/11
Odkládá žádost p. Polakoviče o vyrovnání nákladů za provedené úpravy bytu č. 2 v č.p. 38. Provedení stavebních úprav bude prověřeno a oceněno investičním technikem města p.Vrabcem. (6 pro,1 omluven)

555/11
Zamítá žádost paní Marie Čarné,Vančurova 261,Cvikov II, o přidělení bytu v ulici Mánesova 544 (byt po p.Fouskové). Byt už je obsazen a další volné byty město nemá. (6 pro,1 omluven)

556/11
Souhlasí s přijetím darů od podnikatelů pro akci „Děti lesu 2011“ pro příspěvkovou organizaci DDM Cvikováček dle žádosti. (6 pro,1 omluven)

557/11
Doporučuje ZM schválit smlouvu o přijetí daru 400000,- Kč od občanského sdružení ADRA, Praha 5 na krytí nákladů spojených se záplavami v r.2010 (protipovodňový val a oprava hráze). (6 pro,1 omluven)

558/11
Bere na vědomí informaci o nabídce p. Lukáše Martínka na výtisk knihy s obsahem kreseb historických objektů na k.ú. města Cvikova. (6 pro,1 omluven)

559/11
Doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 7. (6 pro,1 omluven)

560/11
Souhlasí se záměrem Obnovy břehových porostů na Svitávce v k.ú. Lindava na pozemcích města p.č. 245, 2359/7, 224, 260/2, 103/1, 346/3, 101. (6 pro,1 omluven)

561/11
Opravy komunikací v obvodu města :
V únoru a březnu dojde pravděpodobně ke změně rozpočtového určení daní, což předpokládá pro město daňový výnos než dosud, cca o 8 mil Kč/rok. Po upřesnění částky rada projedná návrh rozpočtu na r. 2013, ve kterém stanoví pořadí rekonstrukcí jednotlivých ulic. Prohlídka ulic v měsíci březnu – dubnu 2012. (6 pro,1 omluven)

562/11
Rada rozhodla o okamžitém odstranění parkovacího automatu a příslušných značek na náměstí ve Cvikově. Odstranění provedou Služby města Cvikova. (6 pro,1 omluven)

563/11
Bere na vědomí oznámení o.s. Křesťanského společenství mládeže o konání Novoročního čtení Bible na náměstí ve Cvikově - akce se bude konat 1.1.2012 od 12,30 do 14,30 hod. (6 pro,1 omluven)

564/11
Pověřuje p. starostku jednání se zástupce Svazarmu Cvikov ohledně prodeje budovy a převodu pozemků od ÚZSVM. Doporučení vyjmutí ze seznamu prodeje objektů . (6 pro,1 omluven)

565/11
Rada bere na vědomí, že organizace veřejné služby ve městě od 1.1.2012 přechází na Úřad práce.
Nesouhlasí s placením mzdy koordinátora veřejné služby z rozpočtu města.
Doporučuje ZM schválení uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby s Úřadem práce ČR dle návrhu. (5 pro, 1 omluven, 1 nepřítomen)

566/11
Doplnění usnesení RM ze dne 01.11.2011 č. 469/11
odložení žádosti prodeje p.p.č. 141/15 v k.ú. Cvikov do doby zřízení nového odběrného místa-rozvaděče náhradou za rozvaděč na p.p.č. 141/15. (6 pro,1 omluven)

567/11
Souhlasí s vyvěšením záměru  obce na úřední desce – pronajmout pozemky

A) p.p.č. 1781 o celkové výměře 8962 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
žadatel: firma BIOCHOV s.r.o., Jablonné v Podještědí
účel: sekání trávy (sklizeň píce) - zařazení firmy do dotačního programu EU s dobou trvání do 31.12.2015, z tohoto důvodu jsou i případné nově získané pozemky registrovány na zemědělské agentuře MZe ČR coby produkční bloky s účinností do 31.12.2015, nutnou formou nájmu je proto nájem na dobu minimálně do 31.12.2015
(6 pro,1 omluven)

B) pozemky v k.ú. Cvikov;
p.p.č. 2454/6 o celkové výměře 1970 m˛
KN: trvalý travní porost (TTP); ÚP: ostatní zeleň
p.p.č. 2471/2 o celkové výměře 1163 m˛; KN: TTP; ÚP: smíšené neobytné území
p.p.č. 2476/8 o celkové výměře 330 m˛; KN: TTP; ÚP: smíšené neobytné území
p.p.č. 2476/9 o celkové výměře 49 m˛; KN: TTP; ÚP: smíšené neobytné území
p.p.č. 2476/10 o celkové výměře 53 m˛; KN: TTP; ÚP: smíšené neobytné území
p.p.č. 2598/1-ZE 2601/2 část 2320 m˛ z celkové výměry 62098 m˛;
KN: orná půda; ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 3025/1-ZE 3074/1 část 5249 m˛ z celkové výměry 109403 m˛;
KN: TTP; ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 3025/1-ZE 3074/3 část 881 m˛ z celkové výměry 109403 m˛;
KN: TTP; ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 3025/1-ZE 3075 část 2464 m˛ z celkové výměry 109403 m˛;
KN: TTP; ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 3025/1-ZE 3082 část 4620 m˛ z celkové výměry 109403 m˛;
KN: TTP; ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 3025/1-ZE 3083 část 316 m˛ z celkové výměry 109403 m˛; KN: TTP; ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 3602/8 o celkové výměře 115 m˛; KN: ost.plocha, ostatní komunikace; ÚP: ostatní zeleň
p.p.č. 1627/4 o celkové výměře 2364 m˛; KN: orná půda; ÚP: ostatní zeleň (z NS č. 386)
p.p.č. 1629 část 5280 m˛ z celkové výměry 5966 m˛;
KN: TTP; ÚP: louky a pastviny (z NS č. 386)
p.p.č. 2363/4 o celkové výměře 13439 m˛; KN: TTP; ÚP: orná půda (z NS č. 386)
p.p.č. 3084/8 o celkové výměře 52 m˛; KN: TTP; ÚP: ostatní zeleň (z NS č. 386)
p.p.č. 3111/19 o celkové výměře 7771 m˛; KN: TTP; ÚP: občanská vybavenost (z NS č. 386)
p.p.č. 3420/8 o celkové výměře 25373 m˛; KN: TTP; ÚP: louky a pastviny (z NS č. 386)
žadatel: firma BIOCHOV s.r.o., Jablonné v Podještědí
účel: sekání trávy – pozemky jsou součástí produkčních bloků fy Biochov, zařazení firmy do dotačního programu EU s dobou trvání do 31.12.2015, což mj. předpokládá i dlouhodobé užívání registrovaných zemědělských ploch, pokud možno do 31.12.2015 nebo na dobu neurčitou
(6 pro,1 omluven)
(Rada bere na vědomí: Ukončení platnosti pronájmu na dobu určitou-ukončení platnosti dle Smlouvy o nájmu pozemků č. 0386 k 31.12.2011 fy Biochov s.r.o. na pozemky v k.ú. Cvikov: p.p.č. 1627/4 o výměře 2364 m˛, p.p.č. 1629 o výměře 5966 m˛, 2363/4 o výměře 13439 m˛, p.p.č. 3084/8 o výměře 52 m˛, p.p.č. 3111/11 část 120 m˛ z celkové výměry 2584 m˛, p.p.č. 3111/19 o výměře 7771 m˛, p.p.č. 3420/8 o výměře 25373 m˛)

C) p.p.č. 3550/2 část 87 m˛ z celkové výměry 110 m˛ v k.ú. Cvikov KN: ostatní plocha, ostatní komunikace; ÚP: smíšené obytné území,
v ul. S-vodovod pásmo Nisan středotlaký plynovod
žadatel: GRUSOVÁ Anna, Česká Lípa
účel: zahrada
(6 pro,1 omluven)

D) st.p.č. 61/1 část cca 90 m˛ z celkové výměry 1369 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště; ÚP: smíšené obytné území;
ul. BN-vodovod-pásmo Nisan
žadatel: BERÁNKOVI Jan a Milada, Cvikov
účel: zahrada cca 30 m˛, ostatní plocha část cca 60 m˛
(6 pro,1 omluven)

E) p.p.č. 2883/16 o celkové výměře 74 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost; ÚP:ostatní-komunikace-místní obslužná,
izofona hluk.zátěže denní i noční, vodovod p.Nisan, středotlaký plynovod
žadatel: TOUŠ Martin, Cvikov
účel: zahrada (propojení pozemků)
možnost ukončení NS z důvodu veřejného zájmu
(6 pro,1 omluven)

F) p.p.č. 161/11 část 128 m˛ z celkové výměry 8816 m˛ v k.ú. Drnovec
KN: lesní pozemek; ÚP: pozemky plnící funkci lesa
p.p.č. 161/14 část 177 m˛ z celkové výměry 207 m˛ v k.ú. Drnovec
KN: ostatní plocha, neplodná půda; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: SYTAŘ Jaroslav, Drnovec
účel: zahrada (narovnání stavu dle oplocení/užívání)
(6 pro,1 omluven)

568/11
Nesouhlasí s vyvěšením záměru pronájmu pozemku

p.p.č. 666/9 část cca 300 m˛ z celkové výměry 2504 m˛ v k.ú. Cvikov KN: trvalý travní porost; ÚP: čistě obytné území-kolektivní (středotlaký plynovod)
žadatel: SVOBODOVÁ Gabriela, Cvikov
účel: zřízení oplocené zahrádky pro posezení a hraní s dětmi,
dle písemného stanoviska byl na schůzi SVJ č.p. 551-553/II dne 10.11.2011 zamítnut pronájem

a zamítá žádost o pronájem pozemku dle žádosti. (6 pro,1 omluven)

569/11
Souhlasí s vyvěšením záměru  obce na úřední desce – prodat pozemky

A) p.p.č. 2434/4 o celkové výměře 34 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území; ul. MÚ-vodovod-pásmo Nisan, středotlaký plynovod
p.p.č. 2434/5 o celkové výměře 57 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území; ul. MÚ-vodovod-pásmo Nisan, středotlaký plynovod
žadatel: MADĚROVI Bohumil a Danuše
účel: zahrada-narovnání stavu
Doporučeno prodej za 30,- Kč s odkazem na odůvodnění žádosti. (6 pro,1 omluven)

B) p.p.č. 485/1 o celkové výměře 1037 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny;
ul. MÚ-vodovod-pásmo Rousínov, středotlaký plynovod
p.p.č. 485/3 o celkové výměře 245 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, zeleň; ÚP: ostatní zeleň;
ul. MÚ-vodovod-pásmo Rousínov, středotlaký plynovod
p.p.č. 487/1 o celkové výměře 328 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, zeleň; ÚP: smíšené obytné území;
ul. MÚ-vodovod-pásmo Rousínov, středotlaký plynovod
p.p.č. 3789/3 část cca 270 m˛ z celkové výměry 306 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, ostatní komunikace; ÚP: vodní prvek;
ul. MÚ-vodovod-pásmo Rousínov, středotlaký plynovod
žadatel: STÁVEK Miloslav Ing., Cvikov
účel: výsadba biologických výpěstků
Rada doporučuje před projednáním prodeje oddělit komunikaci p.p.č. 3765 (ul. Martinovo údolí) .
(6 pro,1 omluven)

570/11
Vyjádření k prodeji pozemků v k.ú. Cvikov, které rada projednala dne 29.11.2011 pod usn.č. 536/11)E) doporučila ZM prodej za cenu: 200,- Kč/m˛+příslušenství, předkupní právo pozemků v k.ú. Cvikov žadatelům m. POKORNÝCH Vladimír Ing. a Jaroslava MUDr., Praha - účel: rozšíření zahrady - nesouhlas s cenou se zdůvodněním: v nabídce (výzvě) cena 100 Kč/m˛; pozemky z 1/3 porostlé pámelníkem a lískami, a z 2/3 je to bývalé zbořeniště s 5-ti cm hlíny. V současné finanční situaci není ochoten za takovýto pozemek Vám uhradit požadovanou cenu.
Rada trvá na schválené ceně 200,- Kč/m2 (6 pro,1 omluven)

571/11

Souhlasí se zrušením smlouvy o dočasném užívání pozemku

A) bod A)-C) pro realizaci RM dne 04.10.2011 usn. č. 412/11, vlastník nemovitosti vyzván k nápravě dne 01.12.2011 (doručeno 02.12.2011, lhůta do 01.01.2012)

a) Smlouva o dočasném užívání pozemku č. 88 ze dne 08.07.2005 na dobu neurčitou

pronájem p.p.č. 24/1 část 78 m˛ z celkové výměry 4039 m˛ v k.ú. Cvikov
nájemce: Radek Horáček, účel: zahrada
(dle programu NÁJMY 2x úhrada 30.05.2005, ukončení pronájmu nedohledáno; trvalý pobyt v č.p.13,Kolárova-Cvikov I trvá)

b) Smlouva o dočasném užívání pozemku č. 350 ze dne 30.03.2005 na dobu neurčitou

pronájem p.p.č. 24/1 část 15 m˛ z celkové výměry 4039 m˛ v k.ú. Cvikov
nájemce: Jiří Štrynek, účel: vjezd
(dle programu NÁJMY bez úhrad za pronájem; 23.10.2006 odhlášen z trvalého pobytu v č.p. 12, Kolárova-Cvikov I)

c) Smlouva o dočasném užívání pozemku č. 363 ze dne 02.11.2005 na dobu neurčitou

pronájem p.p.č. 24/1-část 89 m˛ z celk.výměry 4039 m˛ k.ú. Cvikov
nájemce: Helena Dostálová, účel: zahrada
(dle programu NÁJMY bez úhrad za pronájem;
09.09.2009 odhlášen trvalý pobyt v č.p. 13, Kollárova, Cvikov I)

B) Smlouva o dočasném užívání pozemku č. 258 ze dne 31.03.2006 na dobu neurčitou
pronájem p.p.č. 371 o výměře 88 m˛, p.p.č. 373 o výměře 162 m˛, st.p.č. 355 o výměře 100 m˛, st.p.č. 356 o výměře 273 m˛, st.p.č. 357 o výměře 106 m˛ v k.ú. Cvikov
nájemce: Jaroslav Tima (vlastník souvisejícího č.p. 200-Cvikov II), účel zahrada (oploceno)
(dle programu NÁJMY 2x úhrada 18.04.2006 pronájmu, tj. r. 2006 a 2007)

bod A)-B) 6 pro, 1 omluven

572/11

Schvaluje zrušení usnesení rady města č. 229/04)a) ze dne 19.10.2004

kterým byl schválen pronájem pozemků v k.ú. Lindava p.p.č. 101-1107 m˛, 378/1 – 4742 m˛, 381 – 901 m˛, 378/2 –56 m˛, 375/1 – 1687 m˛, 373 – 1737 m˛, st.p.č. 180 – 172 m˛, 181 – 517 m˛, 182 – 106 m˛, 184 – 311 m˛, 179 – 144 m˛, za účelem sekání trávy, dle územního plánu pozemky nejsou určeny k výstavbě – nájemci Antonín Svoboda, Lindava 180 z důvodu , že nájemní smlouva nebyla uzavřena.

(6 pro,1 omluven)

573/11
Doporučuje ZM schválit doplnění „ Zásady (pravidla) pro prodej obytných domů a bytů v majetku města Cvikov " -schváleno Zastupitelstvem města Cvikov dne 14. 5. 2009 usnesením č. 3

 1. 5. e/

nájemník před uzavřením kupní smlouvy musí prokázat bezdlužnost vůči městu Cvikov a Službám města Cvikova. Pokud bude kupujícím osoba blízká, bude tuto bezdlužnost prokazovat jak nájemník, tak osoba blízká


   

úprava:

   

nájemník Žadatel musí při podaní žádosti o koupi a před uzavřením kupní smlouvy prokázat bezdlužnost vůči Městu Cvikov a Službám města Cvikova. Pokud bude kupujícím osoba blízká, bude tuto bezdlužnost prokazovat jak nájemník, tak osoba blízká.


 


+Návrh zastupitelstvu města, aby radu města pověřilo k zamítnout žádosti žadatelů, kteří jsou dlužníkem vůči Městu Cvikov a Službám města Cvikova s.r.o.


 

 1. 5. a/ věta:

- přednostní právo koupě má nájemník ještě 1 rok od uplynutí 12-ti měsíců od doručení nabídky, kupní cena je stanovena ve výši ˝ (pozn.usnesením změněno na na 1/3) odhadu. Nová nabídka musí být doručena ve formě kupní smlouvy a pokud ji nájemník nepřijme do tří měsíců ode dne doručení, jeho předkupní právo zaniká
úprava:
- přednostní právo koupě má nájemník ještě 1 rok od uplynutí 12-ti měsíců od doručení nabídky I, kupní cena je stanovena ve výši ˝ (pozn.usnesením změněno na na 1/3) odhadu. Nová nabídka (nabídka II) musí obsahovat všechny podmínky převodu a nájemce (osoba blízká) je povinen do tří měsíců ode dne doručení této nabídky II uzavřít smlouvu o převodu bytu (kupní smlouvu) za uvedených podmínek, jinak jeho právo na přednostní nabytí bytu zaniká. doručena ve formě kupní smlouvy a pokud ji nájemník nepřijme do tří měsíců ode dne doručení, jeho předkupní právo zaniká

574/11
Projednala návrh geometrického plánu na rozdělení parcel v k.ú. Cvikov – lokalita Na svahu/Dělnická (na podnět m. Kovalevových, Na Svahu 611, Cvikov o prodej p.p.č. 2881/1-části v prodloužení vlast. hranice)
Z prostudované dokumentace vyplývá, že oplocení pozemků souvisejících s RD bylo prováděno až po uzavření kupní smlouvy jejich novými vlastníky (vyjma rozestavěného oplocení u RD čp. 609 na části strany sousedící s komunikací popsaného v ZP), užívání pozemků v linii mezi jednotlivými zahradami/domy by si tedy měli vlastníci vyřešit mezi sebou (oplocení není v souladu s projektovou dokumentací ani katastrální mapou). Dle informace KN by uvedení do souladu vlastnických hranic se skutečným užíváním mohla zajistit nová digitální katastrální mapa, která pravděpodobně bude pro k.ú. Cvikov zpracována (cca r.2015).
Rada schvaluje podání návrhu katastrálnímu úřadu na prošetření nesouladu KN a GP; projednání prodeje odkládá a žádá vyrozumět vlastníky. (6 pro,1 omluven)

575/11

Bere na vědomí písemnou informaci p. Haupta ze dne 21.11.2011 o stavu historického majetku obce (HMO) , vyhledávací práce ukončeny, pro úplné dokončení agendy HMO bude potřebné uvolnění finančních prostředků na geodetické práce /jedná se převážně o lesní pozemky/ a dále pak zbývající převody od PF ČR /týká se zemědělských pozemků/.
Po zpracování PF ČR (pravděpodobně do pol.r.2012) bude vyhlášeno výběrové řízení na geodetickou službu (geometrické plány na oddělení HMO) . Výběrové řízení připraví JUDr. Švehla a p.Vrabec.
(6 pro,1 omluven)

JUDr. Jaroslav Švehla    Mgr. Šárka Jakobi
místostarosta města           starosta města


↑ jdi na obsah stránky