• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

25. RaM 16.prosince 2003

Informace  z jednání Rady města Cvikova 25. schůze  dne 16. prosince 2003

 

288/03

Doporučuje ZM schválit vyhlášky č. 5/2003, 6/2003, 7/2003 o místních poplatcích po provedení změn návrhu dle stanoviska pozorovacího orgánu MV. (hlasování 6 pro)

289/03

Vzala na vědomí vyjádření stavebního technika města ke stížnosti manž. Myšičkových na vlhkost domu č.p. 202 v Palackého ulici Cvikov a doporučuje Službám města Cvikov provést opravu domu dle návrhu, stavební dozor bude provádět stavební technik. Kontrola duben 2004. (hlasování 6 pro)

290/03

Vzala na vědomí informaci o kontrole závad v bytech půdních vestaveb v Mánesově ulici, příčina – není hydroizolace střechy, bude zvážena možnost provedení izolace u spoje vestavby se střechou a oprava komínových těles. Kontrola duben 2004. (hlasování 6 pro)

291/03

Vzala na vědomí žádosti na změny územního plánu města - manž. Svobodových, bytem Nový Bor na výstavbu rodinného domu v Lindavě a p.Nechutného na výstavbu rekr. domu ve Cvikově , v souladu s usnesením ZM  budou žádosti na změnu ÚP předloženy ke schválení na jednání ZM v měsíci únoru 2004. (hlasování 6 pro)

292/03

Souhlasí s provedením odpisů majetku města dle návrhů ředitelů příspěvkových organizací a dílčích inventarizačních komisí  - skupina 029  a doporučuje ZM schválit odpisy majetku skupiny 028,021,022 . (hlasování 6 pro)

293/03

Doporučuje ZM schválit zakoupení technického a počítačového vybavení (dataprojektor, promítací plátno, PC) pro potřeby města s ohledem na využití při jednání ZM. (hlasování 6 pro)

294/03

Projednala návrh rozpočtu města na rok 2004 s návrhy na zařazení jednotlivých akcí – oprava náměstí, komunikace a parkoviště sídliště, vodovod Mánesova ul., kanalizace Kolárova ul., kanalizace MěÚ, odkanalizování č.p. 99 Komenského ul., rekonstrukce osvětlení ZŠ a MŠ Cvikov, nákup chladícího boxu a myčky ve ŠJ, rekonstrukce školní družiny na městskou knihovnu, rekonstrukce památek, příspěvek na opravu kostelních hodin, sociální zařízení kynologický areál, sociální zařízení kabiny  Lindava, úprava letního kina na dětské hřiště, osvětlení a chodníky u silnice I/13, bytové hospodářství, auto DPS, rekonstrukce budovy MěÚ, výkupy pozemků, zpracování digitální mapy. Návrh rozpočtu bude předložen k projednání a diskusi  na ZM 18.12.2003.

295/03

Souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 44/2 v k.ú Cvikov p. Havlíčkovi Bohuslavovi, bytem Cvikov pro účely zahrady. (hlasování 5 pro)

296/03

Doporučuje ZM pověřit starostu města Mgr. Ivo Čeřovského zastupováním města na Valné hromadě  Severočeské vodárenské společnosti Teplice dne 19.12.2003. (hlasování 6 pro)

297/03

Nesouhlasí s pronájmem areálu hřiště v Dělnické ul. Cvikov dle žádosti p. Melicherčíka, bytem Cvikov. (hlasování 6 pro)

298/03

Stanovuje ceny pronájmů pozemků města od 1.1. 2004 následovně:

pro účely zahrady a ostatní účely užívání  – 1,50 Kč za m2  ročně

pro účely sekání trávy (louka)   -  0,10 Kč za m2  ročně

pro zajištění přístupové cesty   -  1,- Kč za m2  ročně

(hlasování 5 pro)

299/03

Doporučuje ZM schválit prodej pozemku dle žádosti p. Jaroslava Langa v k.ú Cvikov, cena 1,- Kč za m2. (hlasování 5 pro)

300/03

Pověřuje starostu města jednáním na odboru dopravy Krajského úřadu Liberec k zajištění připomínek Středního odborného učiliště Cvikov k jízdním řádům ČSAD .

(hlasování 6 pro)

301/03

Vzala na vědomí informaci místostarosty  o nákupu zařízení pro zimní údržbu komunikací a v souvislosti s tím doporučuje řediteli SMC věnovat větší pozornost při zimní údržbě komunikaci na udržování a posyp u retardérů v Komenského ulici.

302/03

Projednala žádost p. Petrusové Jaroslavy, bytem Cvikov o přidělení bytu a souhlasí s přidělením bytu 1+2 v č.p. 543 Mánesova ulice Cvikov.

Pověřuje SMC zajištěním vyklizení bytu po p. Kantorové v měsíci lednu 2004 a jeho pronájem dle usnesení rady.  (hlasování 6 pro)

303/03

Nesouhlasí se snížením ceny nájmu nebytového prostoru v č.p. 56 – prodejna, nájemce p. Radová Růžena, s tím, že nájemné bylo stanoveno na základě výběrového řízení. (hlasování 6 pro) 

304/03

Pronájmy nebytových prostor města – v souvislosti s přechodem agendy na město a uzavíráním nových smluv o pronájmu nebytových prostor městem pověřuje starostu, místostarostu, tajemníka a vedoucího finančního odboru stanovit ceny nájmu nebytových prostor a postup pro další pronájmy  s návrhem na výběrová řízení na uvolněné nebytové prostory  se stanovením nejnižší ceny pronájmu.

 

Dále rada projednala a

 -  pozastavuje žádost o příspěvek Svazku obcí Tolštejnské panství (vyúčtování činnosti, doložení smlouvy)

-   předložila k diskusi na příští jednání  návrhy smluvní ceny pro prodej pozemků města  na výstavbu,  a to 100,- Kč  bez inženýrských sítí, 200,- Kč s inženýrskými sítěmi

-    souhlasí s příspěvkem 500,- Kč Fondu ohrožených dětí  (hlasování 6 pro)

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                     starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky