• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

25. RaM 30.prosince 2008

Informace z jednání 25. schůze Rady města Cvikova dne 30. prosince 2008

 

374/08

Schvaluje odpis majetku města k 31.12. 2008 v organizačních jednotkách města dle návrhu .

(5 pro, 2 nepřítomni)

375/08

Souhlasí s výměnou bytu v přízemí za přidělení bytu v 1. patře v č.p. 261 Vančurova ulice Cvikov II p. Heleně Tancošové, bytem tamtéž. (5 pro, 2 nepřítomni)

376/08

Nesouhlasí s přiděleném bytu p. Juhasové Marii v přízemí č.p. 261, Vančurova ulice Cvikov II z důvodu neplacení nájmu za užívání stávajícího bytu a dalších pohledávek městu. (5 pro, 2 nepřítomni)

378/08

Podání námitky k návrhu změny č. 2 Územního plánu města – lokalita č. 2.4. v k.ú. Cvikov Ing. Petrem Kmochem – rada doporučuje vyhovět námitce a provedení změny územního plánu pro výstavbu rodinného domu na části pozemku p č 812/1 dle nákresu (část u cesty). (5 pro, 2 nepřítomni)

379/08

Žádosti o příspěvky na činnost  v roce 2009 – Kynologický klub Cvikov, Sdružení historického šermu Garde, o.s. Cvikov, HC o.s. Cvikov, budou zahrnuty v návrhu rozpočtu města na rok 2009 . (5 pro, 2 nepřítomni)

380/08

Žádost SONS, odbočka Česká Lípa o příspěvek na činnost – doporučeno 3 tis. Kč v rozpočtu města na r. 2009. (5 pro, 2 nepřítomni)

381/08

Rok oslav 450. výročí vysvěcení kostela Sv. Alžběty ve Cvikově – doporučuje zařazení částky 50 tis. Kč do rozpočtu Městského klubu kultury Cvikov jako příspěvek (úhrada cestovného, honorářů, propagace) na zajištění akcí (výstavy, Ekumenický pěvecký festival, koncerty duchovní hudby, pontifikální mše). (5 pro, 2 nepřítomni)

382/08

Souhlasí s prodloužením termínu pro realizaci kupní smlouvy na koupi pozemků – kupující manželé Lenka a Zdeněk Šípovi, bytem Lindava – do 31.3. 2009.  (5 pro, 2 nepřítomni)

383/08

Vyjádření referentky ŽP k petici občanů z místní části Lindava o pokácení topolů – rada se seznámila se stanoviskem ŽP a závěrem místního šetření – město jako vlastník pozemků požádá o povolení pokácení stromů. (5 pro, 2 nepřítomni)

385/08

Schvaluje rozpočtovou změnu č. 26  rozpočtu města r. 2008. Materiál bude předložen na vědomí ZM.(5 pro, 2 nepřítomni)

386/08

Souhlasí s výpovědí nájmu nebytových prostor č.p. 73 v Drnovci z důvodu neuhrazení pohledávek nájemcem vůči městu  k 30.12. 2008. (5 pro, 2 nepřítomni)

 

Dále rada projednala:

-    žádost p. Knesplové o umístění dopravních značek v ulici Smetanova a V Zátiší  z důvodu zajištění průjezdnosti a dopravní situace bude řešena zvýšenou kontrolou zajištění průjezdnosti (minimální šíře)  Policií ČR a Městskou policií

-                     odkládá projednání návrhu na přidělení bytu v č.p. 56  Pivovarská ulice Cvikov I do doby doložení písemných vyjádření k možné úhradě vložených nákladů stávajícím nájemcem od ostatních žadatelů  dle pořadníku

-                     zápis do kroniky města za r. 2006  bude předložen ke schválení na příštím jednání po seznámení se zápisem

 

 

 

                        Mgr.  Šárka Jakobi                          JUDr. Jaroslav Švehla

                             členka rady                                    místostarosta města


↑ jdi na obsah stránky