• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

25. ZaM 18.března 2010

Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Cvikova
konaného dne 18. března 2010 v Městském klubu kultury Cvikov

Účast :
z 21 členů zastupitelstva 19 přítomno, 2 nepřítomni

Zastupitelstvo města projednalo a

1)
Provedlo kontrolu usnesení – žádná usnesení k průběžné zprávě.

2)     
Zastupitelstvo schvaluje nabytí pozemku do majetku města a schválení uzavření smlouvy o převodu p.p.č. 651/16 o výměře 684 m˛ v k.ú. Cvikov, KN: ostatní plocha-ostatní komunikace; ÚP: ostatní plocha-komunikace, účel: scelení pozemků lokalita Sídliště, od: ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, cena: bezúplatný převod. (hlasování 18 pro, 0 proti, 0 zdržel, 3 nepřítomni Ing. Vojtěch, p. Tuma, p. Jirák)

3)
Projednala návrhy č. 3/84 - 3/87 a schvaluje jejich zařazení do zpracování změny č. 3 Územního plánu města. (hlasování 18 pro, 0 proti, 0 zdržel, 3 nepřítomni Ing. Vojtěch, p. Tuma, p. Jirák)

4)
Bere na vědomí Rozbor hospodaření města za r. 20009, který bude součástí závěrečného účtu hospodaření města a schvaluje vypořádání ZBÚ za r. 2009 následovně:
Hospodaření města za rok 2009 skončilo schodkem ve výši 11 378 018,93 Kč.
Schodek rozpočtu byl financován z finančních rezerv města.

Finanční vypořádání ZBÚ :
4 398 943,19 Kč zůstává na základním běžném účtu
4 400,57 Kč zůstává na základním běžném účtu Státního fondu život. prostředí
570,70 Kč zůstává na základním běžném účtu SVS
4 403 914,46 Kč zůstává celkem na ZBÚ
   
Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem ( SR ):
16 942,00 závazek - vrácení nevyčerpaných peněz do SR na sociální dávky
1 500,00 pohledávka - nárok ze SR na dofinancování voleb do Evropského parlamentu

(hlasování 18 pro, 0 proti, 0 zdržel, 3 nepřítomni Ing. Vojtěch, p. Tuma, p. Jirák)

5)
Schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/ 2010. (hlasování 18 pro, 0 proti, 0 zdržel, 3 nepřítomni Ing. Vojtěch, p. Tuma, p. Jirák)

6)
Schvaluje odpis majetku města - osobní automobil FORMAN – pořizovací cena 172 958,-Kč,
odpis likvidací a sešrotováním, včetně vyřazení z evidence motorových vozidel, v případě zájmu o odprodej vozidla - likvidace prodejem - příjem příspěvkové organizace. (hlasování 18 pro, 0 proti, 0 zdržel, 3 nepřítomni Ing. Vojtěch, p. Tuma, p. Jirák)

7)
Bere na vědomí informaci o poskytnutí Dotace na zateplení a výměnu oken MŠ Jiráskova Cvikov , spoluúčast města 1 632 027,- Kč . Financování z rezervy rozpočtu 2010.
(hlasování 17 pro, 0 proti, 1 zdržel Ing. Hokr, 3 nepřítomni Ing. Vojtěch, p. Tuma, p. Jirák)

8)
Schvaluje zrušení předkupního práva města v  kupní smlouvě o prodeji bytové jednotky č.560/ 8 v budově č.p. 560 Sídliště Cvikov II , z majetku města, současný vlastník Dita Štefaňáková, trvalý pobyt Cvikov II Sídliště 560. ((hlasování 14 pro , 2 proti p. Kořínek, p. Hanzlíček, 2 zdrželi Ing. Hokr, PhDr. Sýkorová, 3 nepřítomni Ing. Vojtěch, p. Tuma, p. Jirák)

9)
Souhlasí s rekonstrukcí škvárového hřiště v areálu fotbalového hřiště na travnaté. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci a schvaluje podíl města ve výši 330 tis. Kč. (hlasování: 16 pro, 0 proti , 3 zdrželi Ing. Vojtěch D., Mgr. Krafková, p.Kořínek, 2 nepřítomni p.Tuma, p.Jirák)

10/
Schvaluje výpočet ceny vytápění bytu v případech , kdy byla provedena rekonstrukce nebo nové topení v bytu prokazatelně na vlastní náklady nájemníka, a to tak, že bude provedeno ocenění původního vytápění uhelnými kamny.
(hlasování 19 pro, 2 nepřítomni p. Tuma, p.Jirák)

JUDr. Jaroslav Švehla  místostarosta
Mgr. Ivo Čeřovský  města starosta města


↑ jdi na obsah stránky