• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

25. ZaM 26.ledna 2006

U s n e s e n í 25. zasedání Zastupitelstva města Cvikova dne 26. ledna 2006

Účast členů zastupitelstva na jednání:

 

z 21 členů zastupitelstva : 

Marta Studničná, Petr Kořínek , ing. Miroslav Hokr, ing. Zbyněk Kraus, Daniela Hanušová, Břeněk  Henke, Pavel Cyrus, Pavel Kovalev, Michal Vojtěch, Dr. ing. Dalibor Vojtěch, Mgr. Jiří Walter, Vladislav Pech, Pavel Pech, JUDr. Jaroslav Švehla, Jiří Jirák, Mgr. Ivo Čeřovský, Ladislav Krsek, PhDr. Ludmila Sýkorová, Mgr. Šárka Jakobi, ing. Josef Dostál, Mgr. Olga Svatošová

 

přítomno  20 členů

omluven  1 – p.Henke

V souladu s jednacím řádem schvaluje

-         ověřovatele zápisu  Mgr. Olgu Svatošovou, PhDr. Ludmilu Sýkorovou (18 pro, 2 nepřítomni  p. Krsek, ing. Hokr)

-         složení komise pro úpravu usnesení ve složení předseda JUDr. Jaroslav Švehla, členové ing. Dr. Dalibor Vojtěch, Michal Vojtěch (16 pro, 2 zdrželi  p. ing. Vojtěch, p. Vojtěch, 2 nepřítomni p.Krsek, ing. Hokr)

-          program jednání dle pozvánek a doplněním nového bodu volba přísedících okresního soudu (18 pro, 2 nepřítomni  p. Krsek, ing. Hokr)

 

1)

Bere na vědomí zprávu o plnění usnesení s vyřazením bodu týkající se smlouvy s AMK Cvikov

 

2)

Schvaluje finanční vypořádání  roku 2005 ve výši 6 412 851,62 Kč. (18 pro, 2 nepřítomni  p. Krsek, ing. Hokr)

 

3)

Schvaluje návrh rozpočtu města Cvikov na rok 2006 dle návrhu ve výši příjmů 52 749 650,- Kč a  ve výši výdajů 66 293 650,- Kč. (15 pro, 2 proti ing. Hokr, p.Kořínek, 3 zdrželi p.Jirák, ing. Kraus, Mgr. Walter)

 

4)

Souhlasí s provedením nabídky prodeje lokality Pod Zeleným vrchem pro výstavbu rodinných domů včetně jejich zasíťování a prodeje zájemcům. Revokuje usnesení o prodeji pozemku v této lokalitě p. Šťástkovi na výstavbu rodinného domu. (18 pro,2 nepřítomni p. Krsek, ing. Dr. Vojtěch)

 

5)

Schvaluje prodej pozemku  p. č. 2979/1  o výměře 1363 v k.ú. Cvikov, cena 100,- kupující p. Zelenka, bytem Cvikov. (18 pro,2 nepřítomni p. Krsek, ing. Dr. Vojtěch)

 

6)

Souhlasí se zástavou pozemku p. č. 2480/2 o výměře 1396 m2 v k.ú. Cvikov ve prospěch Modré pyramidy Stavební spořitelny a.s. se sídlem Bělehradská 128m 120 21 Praha 2, za účelem získání úvěru na koupi tohoto pozemku pro p. Matoulkovou a p. Velíška.( 17 pro, 1 zdržel p.Cyrus, 2 nepřítomni p. Krsek, Mgr. Walter)

 

7)

Bere na vědomí návrh na zástavbu pozemku p. Košlera a k dalšímu projednání prodeje pozemků doporučuje předložit studii zástavby. (19 pro, 1 nepřítomen p.Krsek)

 

8)

Zvolilo přísedící Okresního soudu v České Lípě : Petra Kořínka, Pavlu Kovalevovou, Rybczuka Vladislava, Řehákovou Vlastimilu, Vojtěcha Josefa. (17 pro, 2 zdrželi p.Kořínek, p.Hanušová, 1 nepřítomen p.Krsek)

 

 

 

                JUDr. Jaroslav Švehla            Mgr. Ivo Čeřovský

                místostarosta města               starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky